Ocena ryzyka zawodowego - dostawca

advertisement
OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO
KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO
DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKU
DOSTAWCY
W ..................................
OPRACOWALI:
ZATWIERDZIŁ:
Informacje o stanowisku pracy
I. Nazwa stanowiska pracy
Dostawca,
II. Opis stanowiska pracy
W zakresie obowiązków pracownika znajduje się dowóz butli z wodą o
pojemności 18,9 l i/lub 11 l klientom oraz urządzeń dozujących wodę.
Dowóz butli odbywa się przy użyciu samochodów dostawczych o masie
do 12 ton.
III. Liczba osób zatrudnionych na stanowisku pracy:
-
ogółem
w tym kobiet
w tym osób młodocianych
w tym niepełnosprawnych
IV. Rodzaj pracy:
- praca jednozmianowa/wielozmianowa,
- w porze dziennej/nocnej,
- w której przeważa wysiłek fizyczny/umysłowy,
V. Lokalizacja stanowiska pracy
Brak możliwości ustalenia jednego stanowiska pracy. Dostawcy przemieszczają się
samochodem służbowym dostarczając wodę (butle 11 l i 19 l), dystrybutory wody.
VI. Granice przebywania pracownika (środowisko pracy)
W zależności od zlecenia, różne punkty dostaw (na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń,
również budynek biurowy, hala produkcyjna, hala magazynowa, plac zewnętrzny).
Przed rozpoczęciem pracy i po jej zakończeniu również budynek, magazyn i plac
zewnętrzny jednostki lokalnej w kraju.
VII. Dodatkowe wymagania dla osób zatrudnionych na stanowisku (kwalifikacje,
uprawnienia i badania lekarskie)
-
prawo jady kat. B i C
padania psychotechniczne
kurs na przewóz rzeczy
kurs podstawowy i/lub szkolenie okresowe dla kierowców kat. D
VIII. Stosowane na stanowisku środki pracy i materiały oraz wykonywane operacje
technologiczne
- samochód dostawczy o masie do ...........
- wózek do transportu butli
IX. Wykonywane czynności oraz sposób i czas ich wykonywania na stanowisku
pracy:
1. Procesy przed i po zakończeniu pracy
- przebranie się
- odebranie dyspozycji dotyczących ilości i miejsc punktów dostaw
- sprawdzenie stanu technicznego samochodu
- załadunek samochodu (wykonywany przez magazyniera)
- rozładunek samochodu
- rozliczenie się z dnia pracy (dokumentacja i gotówka)
- odstawienie samochodu na parking
Średni czas to ok. 100 min.
2. Proces pracy
-
dojazd do klienta
rozładunek samochodu
dostarczenie butli do klienta
tankowanie samochodu
Średni czas ok. 395 min.
3. Przerwa lub przerwy
W zależności od możliwości, po 4,5 godz. prowadzenia pojazdu 45 min lub dwie
przerwy 30 min i 15 min
X. Wymagania przepisów prawnych i norm odnoszących się do analizowanego
stanowiska (oraz wewnętrzne procedury i instrukcje)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U.
z dnia 10 kwietnia 2000 r. z późn. zm.)
- Ustawa o czasie pracy kierowców Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 879
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz.U. z 2005 r. Nr 108
poz. 908
XI. Informacje o innych osobach zatrudnionych na tym samym stanowisku lub
wykonujących prace/przebywających w otoczeniu tego stanowiska:
- inni pracownicy wykonujący prace w pomieszczeniach biurowych jednostki lokalnej
oraz w hali magazynowej podczas załadunku i rozładunku pojazdów. Osoby, w tym
przechodnie przebywający w okolicy zaparkowanego samochodu.
Pracownicy innych firm (w tym pracownicy produkcyjni i magazynowi) wykonujący
pracę
Jak czytać kartę oceny ryzyka zawodowego?
Zamieszczona poniżej tabela (Identyfikacja zagrożeń, oszacowanie ryzyka zawodowego oraz
wyznaczenie jego dopuszczalności) zawiera zestawienie zidentyfikowanych zagrożeń oraz
oszacowanego ryzyka zawodowego i jego dopuszczalności dla stanowiska Inżynier utrzymania ruchu.
Oszacowania ryzyka dokonano w oparciu o metodę skali trójstopniowej zalecanej w PN-N-18002
„System zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka
zawodowego”.
Kolumny w tabeli oznaczają:
- rodzaj zagrożenia – rodzaj zidentyfikowanego zagrożenia na stanowisku pracy; zagrożeniami są
zarówno czynniki fizyczne (gorące powierzchni, maszyny, praca na wysokości, zagrożenia drogowe),
czynniki chemiczne (substancje i reakcje chemiczne), czynniki biologiczne (mikro i makroorganizmy) i
czynniki psychofizyczne (kontakt z klientem, stres, decyzyjność),
- sposób identyfikacji zagrożenia – sposób w jaki dokonano identyfikacji zagrożenia na stanowisku
pracy np. obserwacja stanowiska pracy, wywiad z pracownikiem, analiza dokumentacji technicznoruchowej maszyny, pomiary środowiska pracy,
- źródła zagrożenia – to m.in. maszyny, elementy konstrukcyjne budowli, stosowane materiały, inne
osoby/pracownicy/klienci/użytkownicy dróg, stosowane czynniki chemiczne, gazy techniczne, praca na
wysokości, pod wodą,
- prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia (skala trójstopniowa) jest to prawdopodobieństwo z
jakim zidentyfikowane zagrożenie może wystąpić na stanowisku pracy. Według metody skali
trójstopniowej prawdopodobieństwo określa się jako:



Mało prawdopodobne: następstwa nie powinny wystąpić w okresie całej aktywności
zawodowej,
Prawdopodobne: następstwa, które mogą wystąpić nie więcej niż kilkakrotnie podczas
aktywności zawodowej,
Wysoce prawdopodobne: następstwa zagrożeń występujące wielokrotnie.
- ciężkość następstw wystąpienia zagrożenia (skala trójstopniowa) jest to szacowanie jakie skutki
zdrowotne dla pracownika spowodować może wystąpienia zidentyfikowanego zagrożenia na
stanowisku pracy. Według metody skali trójstopniowej ciężkość następstw wystąpienia zagrożenia
określa się jako:



Mała: urazy i choroby, które nie powodują długotrwałej dolegliwości i związanej z nią
absencji w pracy (niewielkie stłuczenia, podrażnienia oczu, bóle głowy),
Średnia: urazy powodujące długotrwałe dolegliwości i absencję (alergie skórne,
nieskomplikowane złamania, zapalenia ścięgien),
Duża: urazy powodujące ciężkie i stałe dolegliwości i/lub śmierć (amputacje,
oparzenia III stopnia, uszkodzenia słuchu, wzroku, choroby nowotworowe i
skomplikowane złamania).
- oszacowanie ryzyka zawodowego (skala trójstopniowa) – na podstawie określonego
prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia oraz ciężkości następstw wystąpienia zagrożenia
dokonuje się oszacowanie ryzyka zawodowego.
Według metody skali trójstopniowej oszacowanie ryzyka zawodowego określa się jako małe, średnie i
duże:
Ciężkość następstw
Prawdopodobieństwo
Małe
Średnie
Duże
Mało prawdopodobne
Małe
1
Małe
1
Średnie
2
Prawdopodobne
Małe
1
Średnie
2
Duże
3
Wysoce prawdopodobne
Średnie
2
Duże
3
Duże
3
- dopuszczalność ryzyka zawodowego – na podstawie oszacowanego ryzyka zawodowego dla każdego
z zagrożeń dokonuje się wyznaczenia jego dopuszczalności według zasady:
Oszacowane
ryzyko
zawodowe
Duże
Dopuszczalność
ryzyka
zawodowego
Niedopuszczalne
Średnie
Dopuszczalne
Małe
Niezbędne działania
Jeżeli ryzyko zawodowe jest związane z praca już
wykonywana, działania w celu jego zmniejszenia należały
podjąć natychmiast (np. przez zastosowanie środków
ochronnych). Planowana praca nie może być rozpoczęta do
czasu zmniejszenia ryzyka zawodowego do poziomu
dopuszczalnego
Zaleca się zaplanowanie i podjęcie działań, których celem jest
zmniejszenia ryzyka zawodowego
Konieczne jest zapewnienia, że ryzyko zawodowe pozostaje co
najwyżej na tym samym poziomie
- działania zmniejszające ryzyko zawodowe – są to działania korygujące i zapobiegawcze podjęte w
celu eliminacji lub ograniczenia zagrożeń i związanego z nimi ryzyka zawodowego (eliminacja lub
ograniczenie zagrożenia u źródła, środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, środki organizacyjne i
proceduralne),
Jeżeli oszacowane ryzyka zawodowe jest na poziomie niedopuszczalnym i podjęto działania
zmniejszające to ryzyko to należy dokonać ponownego oszacowania ryzyka dla tego zagrożenia.
Identyfikacja zagrożeń, oszacowanie ryzyka zawodowego oraz wyznaczenie jego dopuszczalności.
Rodzaj zagrożenia
Sposób identyfikacji
zagrożenia
Źródło zagrożenia
Prawdopodobieństwo
wystąpienia
zagrożenia (skala
trójstopniowa)
Ciężkość następstw
wystąpienia
zagrożenia (skala
trójstopniowa)
Oszacowanie ryzyka
zawodowego (skala
trójstopniowa)
Dopuszczalność
ryzyka
zawodowego
Działania zmniejszające ryzyko zawodowe
Przemieszczające się środki
transportu
- obserwacje środowiska pracy,
-uderzenie lub najechanie przez samochód
lub wózek widłowy
2 średnie
2 średnie
2 średnie
(po zastosowaniu
działań
zmniejszających
ryzyko)
dopuszczalne
Przedmioty poruszające się
swobodnie
- obserwacje środowiska pracy,
- przedmioty upuszczone z ręki (butle z
wodą), upadające z regałopalety, toczące
się,
- przedmioty spadające z regałów, strefy
wysokiego składowania,
2 średnie
2 średnie
2 średnie
dopuszczalne
Niebezpieczne
nawierzchnie/upadek na tym
samym poziomie
- obserwacje środowiska pracy,
- analiza wypadków
- śliskie powierzchnie (rozlana woda,
oblodzona nawierzchnia),
- potknięcie się (luźne kable, progi,
uszkodzona nawierzchnia),
2 średnie
2 średnia
2 średnie
dopuszczalne
Upadek na niższy poziom
- obserwacje środowiska pracy,
- analiza wypadków
- poruszanie się po schodach, podestach,
- używanie stołków, foteli jako „podestów”
- wyjmowanie butli z zabudowy (części
załadunkowej) samochodu
- wyskakiwanie z samochodu
2 średnie
2 średnia
2 średnie
dopuszczalne
Uderzenie o nieruchome
przedmioty
- obserwacje środowiska pracy,
- analiza wypadków
1 małe
1 małe
1 małe
dopuszczalne
Hałas
- obserwacje środowiska pracy,
- pomiary czynnika (wartość
wskaźnika wynosi od 67 do 67,5
dB, tj. < 0,1 krotności wartości
dopuszczalnej)
- niewłaściwe składowanie materiałów,
- niewłaściwe oświetlenie,
- zła organizacja pracy, pośpiech, brak
zachowania dostatecznej uwagi
- dźwięk silnika i wprawionej w ruch
kabiny samochodu
- wózki jezdniowe z napędem silnikowym
w części magazynowej,
- ruch uliczny
1 małe
1 małe
1 małe
dopuszczalne
- przeglądy techniczne samochodu (roczne i przed wyjazdem w
rundę)
- regularne pomiary wartości hałasu w samochodach
dostawczych
- wybór samochodów spełniających odpowiednie normy
Substancje chemiczne
- obserwacje środowiska pracy,
- analiza kart charakterystyki
1 małe
1 małe
1 małe
dopuszczalne
Mikroorganizmy (bakterie, wirusy,
priony, grzyby, sinice,
mikroorganizmy zwierzęce i
roślinne)
Nadmierne obciążenie fizyczne
(brak ruchu, jednostronne
obciążenie ciała, nadmierne
obciążenie statyczne i
dynamiczne)
- obserwacje środowiska pracy,
- tankowanie samochodu
- gaz zawarty w nabojach przeznaczonych
do wytwarzania napojów gazowanych
(naboje „soda stream”)
- kontakt z innymi pracownikami/klientami/
osobami z poza zakładu
- niewłaściwe/zbyt rzadkie czyszczenie
klimatyzacji w samochodzie
- ręczne prace transportowe
- niewłaściwa pozycja podczas
prowadzenia samochodu
- brak stosowania trzech punktów
podparcia podczas wchodzenia i
wychodzenia z samochodu
- brak stosowania wózków do transportu
butli lub przeładowywanie wózków
1 małe
1 małe
1 małe
dopuszczalne
-
2 średnie
2 średnie
2 średnie
dopuszczalne
Nadmierne obciążenie psychiczne
(zmęczenie psychiczne, stres,
- obserwacje środowiska pracy,
- niewłaściwa organizacja pracy
- niestosowanie odpowiednich przerw w
2 średnie
1 małe
1 małe
dopuszczalne
- obserwacje środowiska pracy,
- analiza wypadków
- stosowanie się do obowiązujących w zakładzie pracy
instrukcji, procedur,
- zachowanie ostrożności,
- używanie kamizelki odblaskowej
- używanie obuwia ochronnego
- stosowanie się do procedur i instrukcji klientów
- odpowiednia organizacja procesu załadunku i rozładunku
- parkowanie w miejscach dozwolonych
- zachowanie szczególnej ostrożności podczas wysiadania z
samochodu
- zachowanie ostrożności podczas transportu ręcznego,
ładownia/wyjmowania butli z regałopalet,
- stosowanie obuwia ochronnego z metalowym/kompozytowym
podnoskiem
- stosowanie kasków ochronnych w miejscach zagrożenia
upadkiem butli lub przedmiotów z wysokości
- instruktaż stanowiskowy z metod transportu i wyjmowania
butli z regałopalet
- zachowanie ostrożności,
- bieżące usuwanie zauważonych zagrożeń (luźne kable),
- stosowanie obuwia z podeszwą antypoślizgową
- odpowiednie oznaczanie miejsc zagrożenia
- odśnieżanie lub posypywanie solą/piaskiem miejsc
zaśnieżonych lub oblodzonych
- przenoszenie tylko jednej butli ręcznie po schodach
- zachowanie ostrożności,
- wykorzystywanie odpowiednich stopni
- używanie poręczy
- utrzymanie stopni w samochodzie w odpowiednim stanie
technicznym
- stosowanie trzech punktów podparcia podczas wsiadania i
wysiadania z samochodu (kierownica, rączka drzwi, stopień)
- zachowanie ostrożności,
- utrzymanie porządku i odpowiednia organizacja pracy
- regularne przeglądy oświetlenia
stosowanie się zapisów w kartach charakterystyki
przestrzeganie zasad higieny (mycie rąk po tankowaniu)
unikanie zanieczyszczenia ubrania olejami
unikanie wdychania dwutlenku węgla
stosowanie się do zasad higieny (mycie rąk),
regularne czyszczenie klimatyzacji w samochodzie
- stosowanie się do przepisów i norm dźwigania
- odpowiedni instruktaż stanowiskowy
- stosowanie wózków do transportu butli
- odpowiednia organizacja czasu pracy Dostawcy
- właściwa, ergonomiczna pozycja pracy za kierownicą
- stosowanie trzech punktów podparcia podczas wchodzenia i
schodzenia z samochodu
- stosowanie odpowiednich techniki podnoszenia i przenoszenia
ciężarów
- stosowanie odpowiednich przerwy w pracy,
- właściwa organizacja czasu pracy podczas planowania rund
decyzyjność)
Zagrożenia związane z energią
elektryczną
- obserwacje środowiska pracy,
pracy
- uszkodzona instalacja elektryczna
(napięcie dotyku),
- niewłaściwe postępowanie z
urządzeniami zasilanymi prądem
elektrycznym,
1 małe
2 średnia
2 średnie
dopuszczalne
- uszkodzona instalacja elektryczna i
elektronarzędzia,
- niewłaściwe postępowanie z
urządzeniami zasilanymi prądem
elektrycznym,
- zachowanie pracownika niezgodne z
ogólno przyjętymi zasadami ppoż.
- kolizja lub wypadek samochodowy
- palenie w samochodzie i innych
miejscach gdzie obowiązuje zakaz palenia
- wyjazdy służbowe – narażenie na
warunki atmosferyczne (opady, wysokie i
niskie temperatury, wyładowania
atmosferyczne)
- niewłaściwa temperatura,
- niewłaściwa wilgotność/ wentylacja,
- przeciągi,
1 małe
2 średnia
2 średnie
dopuszczalne
1 małe
1 mała
1 małe
dopuszczalne
- dostosowanie ubioru do warunków atmosferycznych,
1 małe
1 mała
1 małe
dopuszczalne
- bieżąca regulacja warunków mikroklimatycznych w kabinie
samochodu,
- stosowanie odpowiedniej odzieży i obuwia roboczego
- przestrzeganie zasad ruchu drogowego
- zachowanie ostrożności, zasada ograniczonego zaufania,
- stosowanie zestawów głośnomówiących, słuchawkowych lub
typu bluetooth podczas prowadzenia pojazdu i jednoczesnego
prowadzenia rozmów przez telefon
- zapinanie pasów
- zachowanie odpowiedniej ostrożności podczas cofania
pojazdu
- stosowanie odpowiednich przerw podczas prowadzenia
pojazdu
- stosowanie ograniczeń prędkości w samochodach
dostawczych
- odpowiednia pozycja podczas prowadzenia pojazdu
- sprawdzanie stanu technicznego pojazdu przed wyjazdem w
rundę
- stosowanie odpowiedniego obuwia ochronnego podczas
pracy, nieutrudniającego prowadzenie pojazdu (o odpowiednio
miękkiej podeszwie)
- sprawdzenie, czy przyjmowane leki nie wpływają na stan
psychofizyczny i nie spowalniają reakcji za kierownicą
- zachowanie szczególnej ostrożności podczas obsługi klientów
indywidualnych
- wybór samochodów spełniających odpowiednie normy
- regularne przeglądy stanu samochodu (badania roczne i
przed wyjazdem w rundę)
- regularne pomiary wartości drgań w samochodach
dostawczych
Zagrożenie pożarowe i
wybuchowe
- obserwacje środowiska pracy,
- instrukcja bezpieczeństwa
pożarowego
Warunki atmosferyczne
- obserwacje środowiska pracy,
Mikroklimat
- obserwacje środowiska pracy,
- pomiary środowiska pracy,
Kolizje drogowe
- obserwacje środowiska pracy,
- analiza wypadków przy pracy
- uderzenie przez inny pojazd
- zderzenie z innym poruszającym się
pojazdem
- zderzenie z innym nieporuszającym się
pojazdem lub nieruchomym przedmiotem
1 małe
3 duże
2 średnie
dopuszczalne
Agresja zwierząt
-
- pogryzienie przez psy
1 małe
2 średnie
1 małe
dopuszczalne
- drgania siedziska (wartość wskaźnika
wynosi od 0,26 do 0,33 tj. max. 0,41
krotność wartości dopuszczalnej)
1 małe
1 małe
1 małe
dopuszczane
Drgania
obserwacja środowiska pracy
analiza wypadków przy pracy
obserwacja środowiska pracy
pomiary czynnika
- zachowanie ostrożności,
- bieżące usuwanie zauważonych zagrożeń (uszkodzona
instalacja, uszkodzone urządzenia), ale tylko przez osoby do
tego uprawnione
- zgłaszanie sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, grożących
porażeniem prądem
- zachowanie ostrożności,
- bieżące usuwanie zauważonych zagrożeń (uszkodzona
instalacja, uszkodzone urządzenia)
- stosowanie się do obowiązujących w zakładzie pracy
instrukcji i procedur a także instrukcji i procedur
obowiązujących na terenie innych zakładów pracy do których
dostarczana jest woda
- przestrzeganie zakazu palenia w pojeździe służbowym i
miejscach do tego nieprzeznaczonych
INFORMACJA O ZAPOZNANIU SIĘ PRACOWNIKA
Z RYZYKIEM ZAWODOWYM
Od 1991 roku pojęcie ryzyka zawodowego zostało wprowadzone do polskiego prawa pracy. W art. 226 Kodeksu pracy
znajduje się stwierdzenie:
„Pracodawca jest zobowiązany informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże
się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami”.
Ryzyko zawodowe, wg interpretacji Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, rozumiane jest
jako prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń oraz ich skutków dla zdrowia lub życia
pracowników w postaci chorób zawodowych i wypadków przy pracy.
Należy podkreślić, że skutkiem zagrożeń zawodowych mogą być nie tylko wypadki przy
pracy czy choroby zawodowe. Za zagrożenia uważa się również katastrofy (wybuchy, nadzwyczajne
wpływy substancji toksycznych) i pożary powodujące zniszczenia środków pracy (materiałów,
surowców).
Ryzyko zawodowe mogą powodować zarówno źródła zewnętrzne (środowisko naturalne,
niezamierzone zmiany w procesach technologicznych) jak i źródła wewnętrzne (wyposażenie
techniczne zakładu, sposób użytkowania maszyn).
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zostałem zapoznany z zagrożeniami i ryzykiem zawodowym związanym
z wykonywanymi czynnościami na moim stanowisku pracy. Przyjmuję do wiadomości zakres
i rolę wdrożonych do stosowania środków ochrony przed tymi zagrożeniami. Jestem świadomy,
że niestosowanie wdrożonych środków ochrony powoduje wzrost ryzyka zawodowego – zwiększa
prawdopodobieństwo zaistnienia wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.
Imię i nazwisko pracownika
Stanowisko pracy (czynności)1
Data
Podpis
Ocena ryzyka:2 akceptowalne/dopuszczalne
– stanowisko pracy, na którym wykonywana jest praca (niezależnie od stanowiska etatowego) lub wszystkie
rodzaje prac, przy których zatrudniony jest pracownik,
2
– wynik oceny dopuszczalności ryzyka zawodowego zgodnie z przyjętą w firmie metodą tej oceny.
1
Download