Ocena ryzyka zawodowego - magazynier

advertisement
OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO
KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO
DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKU
MAGAZYNIERA – OPERATORA WÓZKA WIDŁOWEGO
W .........................................
OPRACOWALI:
ZATWIERDZIŁ:
Informacje o stanowisku pracy
I. Nazwa stanowiska pracy
Magazynier, Dostawca Magazynier, Operator Wózka Widłowego, Starszy Operator
Wózka Widłowego, Koordynator Magazynu
II. Opis stanowiska pracy
Zapewnia prowadzenie gospodarki magazynowej, realizując aktualne normy i
procedury, zgodnie ze standardami i polityką firmy
III. Liczba osób zatrudnionych na stanowisku pracy:
-
ogółem
w tym kobiet
w tym osób młodocianych
w tym niepełnosprawnych
IV. Rodzaj pracy:
- praca jednozmianowa/wielozmianowa (w zależności od lokalizacji)
- w porze dziennej/nocnej (w zależności od lokalizacji),
- w której przeważa wysiłek fizyczny/umysłowy,
V. Lokalizacja stanowiska pracy
Magazyn jednostek lokalnych Spółki
VI. Granice przebywania pracownika (środowisko pracy)
Magazyn jednostek lokalnych Spółki oraz plac zewnętrzny
VII. Dodatkowe wymagania dla osób zatrudnionych na stanowisku (kwalifikacje,
uprawnienia i badania lekarskie)
- uprawnienia do obsługi wózków widłowych z napędem silnikowym
- padania psychotechniczne
- uprawnienia do bezpiecznej wymiany butli
VIII. Stosowane na stanowisku środki pracy i materiały oraz wykonywane operacje
technologiczne
- wózek widłowy z napędem silnikowym napędzany gazem typu propan - butan
- wózek paletowy
- wózek platformowy
IX. Wykonywane czynności oraz sposób i czas ich wykonywania na stanowisku
pracy:
1. Zapewnienie prowadzenie gospodarki magazynowej zgodnie ze standardami i polityką firmy.
2. Odpowiedzialność za prawidłowy obrót towaru w magazynie, poprzez przestrzeganie
obowiązujących w tym zakresie wytycznych i procedur.
3. Odpowiedzialność za utrzymanie magazynu w należytej czystości, stosując się do zasad systemu
jakości HACCP oraz obowiązujących przepisów BHP.
4. Dokonywanie rozładunków i załadunków transportu zewnętrznego i wewnętrznego.
5. Przyjmowanie i wydawanie towaru w magazynie oraz kontrola na bieżąco stanu magazynowego.
6. Utrzymanie czystości w magazynie i najbliższym otoczeniu.
7. Dbanie o odpowiednie rozmieszczenie magazynowanych towarów, zgodnie z obowiązującymi
procedurami, przepisami sanitarnymi, systemem HACCP oraz przepisami BHP.
8. Prowadzenie dokumentacji magazynowej (wydruk dokumentów magazynowych, przekazywanie
ich do księgowości).
9. Prowadzenie systematycznych zapisów dotyczących warunków przechowywania towarów
(temperatura, wilgotność).
10. Prowadzenie ewidencji i sporządzanie karty przekazania posegregowanych odpadów.
11. Prowadzenie raportów obrotu i kontroli urządzeń.
I. Wymagania przepisów prawnych i norm odnoszących się do analizowanego
stanowiska (oraz wewnętrzne procedury i instrukcje)
1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca
2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych
pracach transportowych.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 września
2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy ręcznych pracach transportowych.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 marca 2009
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy ręcznych pracach transportowych
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie
wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich
zatrudniania przy niektórych z tych prac
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w
sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom.
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków
jezdniowych z napędem silnikowym
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4
kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem
silnikowym
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie
rodzajów
urządzeń
technicznych
podlegających
dozorowi
technicznemu.
7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w
sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i
konserwacji urządzeń technicznych.
8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych
dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń
transportu bliskiego
II. Informacje o innych osobach zatrudnionych na tym samym stanowisku lub
wykonujących prace/przebywających w otoczeniu tego stanowiska:
- Dostawcy przebywający w hali magazynowej oraz na placu zewnętrznym podczas
załadunku i rozładunku pojazdów.
Jak czytać kartę oceny ryzyka zawodowego?
Zamieszczona poniżej tabela (Identyfikacja zagrożeń, oszacowanie ryzyka zawodowego oraz
wyznaczenie jego dopuszczalności) zawiera zestawienie zidentyfikowanych zagrożeń oraz
oszacowanego ryzyka zawodowego i jego dopuszczalności dla stanowiska Inżynier utrzymania ruchu.
Oszacowania ryzyka dokonano w oparciu o metodę skali trójstopniowej zalecanej w PN-N-18002
„System zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka
zawodowego”.
Kolumny w tabeli oznaczają:
- rodzaj zagrożenia – rodzaj zidentyfikowanego zagrożenia na stanowisku pracy; zagrożeniami są
zarówno czynniki fizyczne (gorące powierzchni, maszyny, praca na wysokości, zagrożenia drogowe),
czynniki chemiczne (substancje i reakcje chemiczne), czynniki biologiczne (mikro i makroorganizmy) i
czynniki psychofizyczne (kontakt z klientem, stres, decyzyjność),
- sposób identyfikacji zagrożenia – sposób w jaki dokonano identyfikacji zagrożenia na stanowisku
pracy np. obserwacja stanowiska pracy, wywiad z pracownikiem, analiza dokumentacji technicznoruchowej maszyny, pomiary środowiska pracy,
- źródła zagrożenia – to m.in. maszyny, elementy konstrukcyjne budowli, stosowane materiały, inne
osoby/pracownicy/klienci/użytkownicy dróg, stosowane czynniki chemiczne, gazy techniczne, praca na
wysokości, pod wodą,
- prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia (skala trójstopniowa) jest to prawdopodobieństwo z
jakim zidentyfikowane zagrożenie może wystąpić na stanowisku pracy. Według metody skali
trójstopniowej prawdopodobieństwo określa się jako:



Mało prawdopodobne: następstwa nie powinny wystąpić w okresie całej aktywności
zawodowej,
Prawdopodobne: następstwa, które mogą wystąpić nie więcej niż kilkakrotnie podczas
aktywności zawodowej,
Wysoce prawdopodobne: następstwa zagrożeń występujące wielokrotnie.
- ciężkość następstw wystąpienia zagrożenia (skala trójstopniowa) jest to szacowanie jakie skutki
zdrowotne dla pracownika spowodować może wystąpienia zidentyfikowanego zagrożenia na
stanowisku pracy. Według metody skali trójstopniowej ciężkość następstw wystąpienia zagrożenia
określa się jako:



Mała: urazy i choroby, które nie powodują długotrwałej dolegliwości i związanej z nią
absencji w pracy (niewielkie stłuczenia, podrażnienia oczu, bóle głowy),
Średnia: urazy powodujące długotrwałe dolegliwości i absencję (alergie skórne,
nieskomplikowane złamania, zapalenia ścięgien),
Duża: urazy powodujące ciężkie i stałe dolegliwości i/lub śmierć (amputacje,
oparzenia III stopnia, uszkodzenia słuchu, wzroku, choroby nowotworowe i
skomplikowane złamania).
- oszacowanie ryzyka zawodowego (skala trójstopniowa) – na podstawie określonego
prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia oraz ciężkości następstw wystąpienia zagrożenia
dokonuje się oszacowanie ryzyka zawodowego.
Według metody skali trójstopniowej oszacowanie ryzyka zawodowego określa się jako małe, średnie i
duże:
Ciężkość następstw
Prawdopodobieństwo
Małe
Średnie
Duże
Mało prawdopodobne
Małe
1
Małe
1
Średnie
2
Prawdopodobne
Małe
1
Średnie
2
Duże
3
Wysoce prawdopodobne
Średnie
2
Duże
3
Duże
3
- dopuszczalność ryzyka zawodowego – na podstawie oszacowanego ryzyka zawodowego dla każdego
z zagrożeń dokonuje się wyznaczenia jego dopuszczalności według zasady:
Oszacowane
ryzyko
zawodowe
Duże
Dopuszczalność
ryzyka
zawodowego
Niedopuszczalne
Średnie
Dopuszczalne
Małe
Niezbędne działania
Jeżeli ryzyko zawodowe jest związane z praca już
wykonywana, działania w celu jego zmniejszenia należały
podjąć natychmiast (np. przez zastosowanie środków
ochronnych). Planowana praca nie może być rozpoczęta do
czasu zmniejszenia ryzyka zawodowego do poziomu
dopuszczalnego
Zaleca się zaplanowanie i podjęcie działań, których celem jest
zmniejszenia ryzyka zawodowego
Konieczne jest zapewnienia, że ryzyko zawodowe pozostaje co
najwyżej na tym samym poziomie
- działania zmniejszające ryzyko zawodowe – są to działania korygujące i zapobiegawcze podjęte w
celu eliminacji lub ograniczenia zagrożeń i związanego z nimi ryzyka zawodowego (eliminacja lub
ograniczenie zagrożenia u źródła, środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, środki organizacyjne i
proceduralne),
Jeżeli oszacowane ryzyka zawodowe jest na poziomie niedopuszczalnym i podjęto działania
zmniejszające to ryzyko to należy dokonać ponownego oszacowania ryzyka dla tego zagrożenia.
Identyfikacja zagrożeń, oszacowanie ryzyka zawodowego oraz wyznaczenie jego dopuszczalności.
Rodzaj zagrożenia
Sposób identyfikacji
zagrożenia
Źródło zagrożenia
Prawdopodobieństwo
wystąpienia
zagrożenia (skala
trójstopniowa)
Ciężkość następstw
wystąpienia
zagrożenia (skala
trójstopniowa)
Oszacowanie ryzyka
zawodowego (skala
trójstopniowa)
Dopuszczalność
ryzyka
zawodowego
Działania zmniejszające ryzyko zawodowe
Przemieszczające się środki
transportu (wózki widłowe)
- obserwacje środowiska pracy,
- brak oddzielenia stref załadunku/
rozładunku i ruchu pieszych
-brak lub złe oznakowanie dróg
komunikacyjnych
- nieprzestrzeganie ograniczeń prędkości
obowiązujących w magazynie (10 km/h)
- obsługa niesprawnych wózków
widłowych
2 średnie
2 średnie
2 średnie
(po zastosowaniu
działań
zmniejszających
ryzyko)
dopuszczalne
Przedmioty poruszające się
swobodnie
- obserwacje środowiska pracy,
- przedmioty upuszczone z ręki (butle z
wodą), upadające z regałopalety, toczące
się,
- przedmioty spadające z regałów, strefy
wysokiego składowania,
- przewracające się regałopalet lub regały
wysokiego składowania
2 średnie
2 średnie
2 średnie
dopuszczalne
Poślizgniecie się, potknięcie i
upadek na tym samym poziomie
- obserwacje środowiska pracy,
- analiza wypadków
- śliskie powierzchnie (rozlana woda,
oblodzona nawierzchnia),
- potknięcie się (luźne kable, progi,
uszkodzona nawierzchnia - posadzka),
- niewłaściwe lub niepełne oświetlenie w
magazynie i strefie załadunku i rozładunku
na placu zewnętrznym przed magazynem
- źle zaplanowane lub niedrożne drogi
komunikacyjne w magazynie
- nieodpowiednio rozmieszczone i
składowane przedmioty
2 średnie
2 średnia
2 średnie
dopuszczalne
Upadek na niższy poziom
- obserwacje środowiska pracy,
- poruszanie się po schodach, podestach,
- używanie stołków, foteli jako „podestów”
- wyjmowanie butli z zabudowy (części
załadunkowej) samochodu dostawczego
- wyskakiwanie z samochodu
- używanie drabin
2 średnie
2 średnia
2 średnie
dopuszczalne
Uderzenie o nieruchome
przedmioty
- obserwacje środowiska pracy,
- analiza wypadków
1 małe
1 małe
1 małe
dopuszczalne
- zachowanie ostrożności,
- utrzymanie porządku i odpowiednia organizacja pracy
- regularne pomiary oświetlenia w magazynie
- zapewnienie odpowiedniego oświetlenia w strefie załadunku i
rozładunku
- wyznaczenie miejsc parkingowych dla wózków widłowych
- opuszczanie wideł wózka po zakończeniu pracy na wózku
Gaz propan - butan
- obserwacje środowiska pracy,
- analiza karty charakterystyki
- niewłaściwe składowanie materiałów,
- niewłaściwe oświetlenie,
- zła organizacja pracy, pośpiech, brak
zachowania dostatecznej uwagi
- źle zaplanowane lub niedrożne drogi
komunikacyjne w magazynie
- nieodpowiednio rozmieszczone i
składowane przedmioty
- wymiana butli z gazem w wózkach
widłowych
1 małe
1 małe
1 małe
dopuszczalne
- stosowanie się zapisów w kartach charakterystyki
dotyczących stosowanych środków ochrony osobistej
- przestrzeganie zasad higieny (mycie rąk po)
- unikać kontaktu z uwalniającym się gazem
- unikać wdychania gazu
- stosowanie się do obowiązujących w zakładzie pracy
instrukcji, procedur,
- zachowanie szczególnej ostrożności,
- używanie kamizelki odblaskowej
- używanie obuwia ochronnego
- odpowiednia organizacja procesu załadunku i rozładunku
(wydzielenie miejsc pracy wózka widłowego i ruchu pieszych)
- sprawdzanie stanu technicznego wózka przed rozpoczęciem
pracy
- wprowadzenie mechanicznego/elektronicznego ograniczenia
prędkości wózków widłowych (do 10 km/h)
- odpowiednie wydzielenie, oznakowanie i osłonięcie
(bramki,barierki) dróg dla pieszych
- zachowanie ostrożności podczas transportu ręcznego,
ładownia/wyjmowania butli z regałopalet,
- stosowanie obuwia ochronnego z metalowym/kompozytowym
podnoskiem
- stosowanie kasków ochronnych w miejscach zagrożenia
upadkiem butli lub przedmiotów z wysokości
- instruktaż stanowiskowy z metod transportu i wyjmowania
butli z regałopalet
- odpowiednie, stabilne ustawianie regałopalet w słupkach
- regularne sprawdzanie regałopalet i regałów wysokiego
składowania
- ustawianie towarów na regałach zgodnie z ich maksymalnym
obciążeniem (widocznym na przęsłach i półkach regału)
- stosowanie odpowiednich osłon regałów wysokiego
składowania („odbojników”)
- zachowanie ostrożności,
- bieżące usuwanie zauważonych zagrożeń (luźne kable,
uszkodzona nawierzchnia – posadzka w magazynie),
- stosowanie obuwia z podeszwą antypoślizgową
- odpowiednie oznaczanie miejsc zagrożenia
- odśnieżanie lub posypywanie solą/piaskiem miejsc
zaśnieżonych lub oblodzonych
- regularne pomiary oświetlenia w magazynie
- zapewnienie odpowiedniego oświetlenia w strefie załadunku i
rozładunku
- wyznaczenie miejsc parkingowych dla wózków widłowych
- opuszczanie wideł wózka po zakończeniu pracy na wózku
- zachowanie ostrożności, szczególnie podczas pracy na
drabinach
- zapewnienie asekuracji osobie korzystającej z drabiny
- odpowiednie przechowywanie drabin, uniemożliwiające ich
przypadkowe użycie
- sprawdzanie stanu technicznego drabiny przed jej użycie
Mikroorganizmy (bakterie, wirusy,
priony, grzyby, sinice,
mikroorganizmy zwierzęce i
roślinne)
Nadmierne obciążenie fizyczne
(brak ruchu, jednostronne
obciążenie ciała, nadmierne
obciążenie statyczne i
dynamiczne)
- obserwacje środowiska pracy,
- kontakt z innymi pracownikami/klientami/
osobami z poza zakładu
- niewłaściwe/zbyt rzadkie czyszczenie
klimatyzacji w samochodzie
- ręczne prace transportowe
- niewłaściwa pozycja podczas
prowadzenia samochodu
- brak stosowania wózków do transportu
butli lub przeładowywanie wózków
1 małe
1 małe
1 małe
dopuszczalne
- stosowanie się do zasad higieny (mycie rąk),
- stosowanie żeli do dezynfekcji rąk
- stosowanie rękawic ochronnych
2 średnie
2 średnie
2 średnie
dopuszczalne
- niewłaściwa organizacja pracy
- niestosowanie odpowiednich przerw w
pracy
- uszkodzona instalacja elektryczna i
urządzenia zasilane prądem
- niewłaściwe postępowanie z
urządzeniami zasilanymi prądem
elektrycznym,
2 średnie
1 małe
1 małe
dopuszczalne
- stosowanie się do przepisów i norm dźwigania
- odpowiedni instruktaż stanowiskowy
- stosowanie wózków do transportu butli
- odpowiednia organizacja czasu pracy
- właściwa, ergonomiczna pozycja pracy za kierownicą
- stosowanie odpowiednich techniki podnoszenia i przenoszenia
ciężarów
- korzystanie z wózków do transportu ręcznego (paletowych i
platformowych)
-regularne przeglądy stanu wózków
- wycofanie z użycia uszkodzonych wózków do transportu
ręcznego
- załadunek wózków do maksymalnych wartości obciążenia
- stosowanie odpowiednich przerwy w pracy,
- odpowiednia organizacja pracy
Nadmierne obciążenie psychiczne
(zmęczenie psychiczne, stres,
decyzyjność)
Zagrożenia związane z energią
elektryczną
- obserwacje środowiska pracy,
1 małe
2 średnia
2 średnie
dopuszczalne
Zagrożenie pożarowe i
wybuchowe
- obserwacje środowiska pracy,
- instrukcja bezpieczeństwa
pożarowego
- uszkodzona instalacja elektryczna i
elektronarzędzia,
- niewłaściwe postępowanie z
urządzeniami zasilanymi prądem
elektrycznym,
- zachowanie pracownika niezgodne z
ogólno przyjętymi zasadami ppoż.
- wymiana i magazynowanie butli
niezgodnie z przyjętymi zasadami
(instrukcjami dot. magazynowania i
wymiany butli)
- palenie tytoniu w miejscach
niedozwolonych
1 małe
2 średnia
2 średnie
dopuszczalne
Warunki atmosferyczne
- obserwacje środowiska pracy,
1 małe
1 mała
1 małe
dopuszczalne
- dostosowanie ubioru do warunków atmosferycznych,
Mikroklimat
- obserwacje środowiska pracy,
- pomiary środowiska pracy,
- zmienna temperatura w pomieszczeniach
magazynowych
- niewłaściwa temperatura,
- niewłaściwa wilgotność/ wentylacja,
- przeciągi,
1 małe
1 mała
1 małe
dopuszczalne
- bieżąca regulacja warunków mikroklimatycznych w kabinie
samochodu,
- stosowanie odpowiedniej odzieży i obuwia roboczego
Drgania (wózki widłowe)
- obserwacja środowiska pracy
- pomiary czynnika
- drgania siedziska wózka widłowego
(wartość wskaźnika wynosi 0,15 tj. max.
0,18 krotności wartości dopuszczalnej)
1 małe
1 małe
1 małe
dopuszczane
RM 69 ASF – środek do
czyszczenia podłóg (przy użyciu
urządzenia typu Karcher)
- obserwacja środowiska pracy
- karta charakterystyki
- czyszczenie podłóg przy użyciu
urządzenia typu Karcher
1 małe
1 małe
1 małe
dopuszczane
Przewrócenie się wózka
widłowego
- obserwacja środowiska pracy
- przeciążenie wózka
- nieprzestrzeganie ograniczeń prędkości
- niewłaściwe rozmieszczenie
przewożonych materiałów na wózku
widłowym
- nierówne, nieutwardzone podłoże
- upadek wózka z rampy lub z rampy
załadunkowej
- zły stan techniczny wózka
1 małe
1 małe
1 małe
dopuszczane
- wybór wózków widłowych spełniających odpowiednie normy
- regularne przeglądy stanu wózków (badania roczne i przed
rozpoczęciem zmiany roboczej)
- regularne pomiary wartości drgań w wózkach widłowych
- unikać styczności środka z oczami i skórą
- zapewnić odpowiednią wentylację stanowiska pracy
- stosować gumowe rękawice ochronne
- utrzymywać zbiornik szczelnie zamknięty
- unikać rozpytania substancji
- sprawdzanie stanu technicznego wózka, przed rozpoczęciem
zmiany roboczej
- równie i utwardzone podłoże w magazynie
- oznaczanie tymczasowe (znak, wygrodzenie) i naprawianie
wszelkich uszkodzeń w podłożu
- odpowiednie przewożenie materiałów (unikanie przeciążenia
wózka i nierównomiernego rozłożenia materiałów)
- zapinanie pasów na wózku widłowym
- stosowanie kasków ochronnych, przez operatorów wózków
- obserwacje środowiska pracy,
- analiza wypadków
- obserwacje środowiska pracy,
- zachowanie ostrożności,
- bieżące usuwanie zauważonych zagrożeń (uszkodzona
instalacja, uszkodzone urządzenia), ale tylko przez osoby do
tego uprawnione
- zgłaszanie sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, grożących
porażeniem prądem (przetarte kable, uszkodzone kontakty,
uszkodzone wtyczki)
- regularne przeglądy instalacji elektrycznej (rezystancji izolacji
elektrycznej i uziemienia) i urządzeń (m.in. ramp
załadunkowych) zgodnie z DTR
- zachowanie ostrożności,
- bieżące usuwanie zauważonych zagrożeń (uszkodzona
instalacja, uszkodzone urządzenia)
- obsługa urządzeń zgodnie z DTR
- stosowanie się do obowiązujących w zakładzie pracy
instrukcji i procedur w zakresie ochrony ppoż.
- magazynowanie i wymiana butli zgodnie z instrukcjami bhp
- przestrzeganie zakazu palenia w pomieszczeniach pracy i
palenie tytoniu wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych
- zapewnienie drożności dróg ewakuacyjnych i ich właściwe
oznakowanie
- utrzymywanie sprzętu ppoż. w odpowiednim stanie
technicznym
- zapewnienie dostępu do sprzętu ppoż. i jego odpowiednie
oznakowanie
- rozmieszczenie sprzętu ppoż. zgodnie z wytycznymi
zawartymi w IBP (instrukcji bezpieczeństwa pożarowego)
Zderzenie wózka z innych
pojazdem (wózkiem,
samochodem dostawczym) lub
zderzenie wózka z nieruchomym
przedmiotem
- obserwacja środowiska pracy
- niewłaściwa organizacja procesu
załadunku/rozładunku
- niesprawny stan techniczny wózka
widłowego
- źle wyznaczone i oznakowane drogi
komunikacyjne w magazynie
- nieporządek w magazynie
- brawura, ryzkykanctwo
1 małe
2 średnie
2 średnie
dopuszczane
widłowych
- wprowadzenie mechanicznego/elektronicznego ograniczenia
prędkości wózków widłowych (do 10 km/h)
- sprawdzanie stanu technicznego wózka, przed rozpoczęciem
zmiany roboczej
- zapinanie pasów na wózku widłowym
- odpowiednia organizacja procesu załadunku i rozładunku
(odpowiedni wyznaczone drogi dla wózków i miejsca załadunku
dla samochodów)
- ustawianie towaru w magazynie zgodnie wg wyznaczony pół
odkładczych
- wprowadzenie mechanicznego/elektronicznego ograniczenia
prędkości wózków widłowych (do 10 km/h)
INFORMACJA O ZAPOZNANIU SIĘ PRACOWNIKA
Z RYZYKIEM ZAWODOWYM
Od 1991 roku pojęcie ryzyka zawodowego zostało wprowadzone do polskiego prawa pracy. W art. 226 Kodeksu pracy
znajduje się stwierdzenie:
„Pracodawca jest zobowiązany informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże
się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami”.
Ryzyko zawodowe, wg interpretacji Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, rozumiane jest
jako prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń oraz ich skutków dla zdrowia lub życia
pracowników w postaci chorób zawodowych i wypadków przy pracy.
Należy podkreślić, że skutkiem zagrożeń zawodowych mogą być nie tylko wypadki przy
pracy czy choroby zawodowe. Za zagrożenia uważa się również katastrofy (wybuchy, nadzwyczajne
wpływy substancji toksycznych) i pożary powodujące zniszczenia środków pracy (materiałów,
surowców).
Ryzyko zawodowe mogą powodować zarówno źródła zewnętrzne (środowisko naturalne,
niezamierzone zmiany w procesach technologicznych) jak i źródła wewnętrzne (wyposażenie
techniczne zakładu, sposób użytkowania maszyn).
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zostałem zapoznany z zagrożeniami i ryzykiem zawodowym związanym
z wykonywanymi czynnościami na moim stanowisku pracy. Przyjmuję do wiadomości zakres
i rolę wdrożonych do stosowania środków ochrony przed tymi zagrożeniami. Jestem świadomy,
że niestosowanie wdrożonych środków ochrony powoduje wzrost ryzyka zawodowego – zwiększa
prawdopodobieństwo zaistnienia wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.
Imię i nazwisko pracownika
Stanowisko pracy (czynności)1
Data
Podpis
Ocena ryzyka:2 akceptowalne/dopuszczalne
– stanowisko pracy, na którym wykonywana jest praca (niezależnie od stanowiska etatowego) lub wszystkie
rodzaje prac, przy których zatrudniony jest pracownik,
2
– wynik oceny dopuszczalności ryzyka zawodowego zgodnie z przyjętą w firmie metodą tej oceny.
1
Download