bhp w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu i

advertisement
BHP W TRANSPORCIE
WEWNĄTRZZAKŁADOWYM ORAZ
PRZY SKŁADOWANIU I
MAGAZYNOWANIU W 2017 ROKU
Informacje o usłudze
Numer usługi
2017/01/09/7829/32605
Cena netto
499,00 zł
Cena brutto
499,00 zł
Cena netto za godzinę
0,00 zł
Cena brutto za
godzinę
0,00
Usługa z możliwością dofinansowania
Tak
Rodzaje usługi
Usługa szkoleniowa
Liczba godzin usługi
0
Termin rozpoczęcia
usługi
2017-02-16
Termin zakończenia
usługi
2017-02-16
Termin rozpoczęcia
rekrutacji
2017-01-09
Termin zakończenia
rekrutacji
2017-02-13
Maksymalna liczba uczestników
35
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT
Joanna Jarosz-Opolka
Osoba do kontaktu
Agnieszka Cwigon
Telefon
728 517 505
E-mail
[email protected]
Fax
(32) 33 55 151
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest wyeliminowanie nieprawidłowości w zakresie eksploatacji urządzeń UTB,
przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy w celu uniknięcia wypadków przy pracy oraz
konsekwencji ze strony organów nadzoru nad warunkami pracy (PIP, UDT).
Szczegółowe informacje o usłudze
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji rozumianych jako zbiór wiedzy lub umiejętności lub
kompetencji społecznych potwierdzonych dokumentami: Tak
Uczestnik po szkoleniu otrzymuje certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Czy realizacja usługi wymaga ewaluacji: Tak
Uczestnicy po szkoleniu otrzymują ankiety w których dokonują oceny trenera, strony merytorycznej
szkolenia i organizacji usługi.
Ramowy program usługi
Drogi i przejścia, ruch pieszych i pojazdów
Definicje i wymagania wynikające z PN-68/M-78010
Drogi wewnątrzzakładowe i ewakuacyjne, miejsca niebezpieczne w zakładzie, wykorzystanie barw
bezpieczeństwa, znaki i sygnały bezpieczeństwa, wymagania Polskich Norm,
Instrukcja transportu wewnątrzzakładowego, wytyczne wynikające w Prawa o ruchu drogowym,
Dodatkowe wymagania p.poż i wynikające z prawa budowlanego, przykłady nieprawidłowości i
dobrej praktyki.
Bezpieczna eksploatacja wózków jezdniowych
Uprawnienie operatorów wózków jezdniowych,
Obowiązki operatora w zakresie bezpiecznego prowadzenia prac transportowych, przeglądy
wózków.
Kryterium zużycia ogumienia w wózkach jezdniowych, osprzęt do podnoszenia – wymagania,
Wymagania zasadnicze dla wózków jezdniowych – znakowanie i informacje, tabliczka znamionowa,
tablica udźwigu.
Wypadki przy pracy związane z eksploatacją wózków, dobra praktyka – systemy poprawiające
bezpieczeństwo operatora.
Bezpieczeństwo pracowników firm zewnętrznych biorących udział w procesach transportowych
na terenie zakładu – kierowcy samochodów ciężarowych.
Urządzenia transportu bliskiego – suwnice, żurawie, dźwigi, dźwignice, itp.
wymagania kwalifikacyjne dla „hakowego”, „podsuwnicowego” i „ciężarowego” wynikające z
przepisów bhp i przepisów o dozorze technicznym.
obowiązki eksploatującego suwnice w świetle uchylonego rozporządzenia w sprawie obsługi
suwnic elektrycznych w zakładach pracy,
uprawnienia UDT do eksploatacji urządzeń transportu bliskiego.
Bezpieczeństwo eksploatacji osprzętu do podnoszenia, w tym zawiesi (pasowych,
linowych i łańcuchowych), podział zawiesi
dokumentacja dostarczana przez producenta – instrukcja użytkowania, świadectwo, znakowanie
(CE, DOR, WLL),
przeglądy, badania okresowe i doraźne, karty zawiesi,
zasady bezpiecznej eksploatacji i kryteria wycofania z użytkowania, składowanie i magazynowanie
zawiesi,
uchwyty transportowe, haki i trawersy – bezpieczeństwo eksploatacji.
nieprawidłowości i wypadki przy pracy związane z eksploatacją zawiesi.
Ręczne prace transportowe
Dyrektywa 90/269/EWG dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznym przemieszczaniu
ciężarów oraz przepisy krajowe.
Dopuszczalne normy ciężarów w tym dla wybranych grup zawodowych (kobiety i młodociani),
Ergonomia i technika prowadzenia ręcznych prac transportowych, wydatek energetyczny
urządzenia pomocnicze (prawidłowa pozycja, urazy kręgosłupa i układu kostnego),
Ocena ryzyka zawodowego przy ręcznych pracach transportowych i organizacja stanowisk pracy –
metody MAC i
Urządzenia pomocnicze drabiny i przenośniki – bezpieczeństwo eksploatacji
Znakowanie drabin, wytyczne PN-EN 131:201,1
Bezpieczeństwo użytkowania drabin – przepisy krajowe,
Bezpieczeństwo eksploatacji przenośników – podział, konserwacje, przeglądy, osłony, wyłączniki
bezpieczeństwa.
Nieprawidłowości i wypadki przy eksploatacji drabin i
Składowanie i magazynowanie
Instrukcja składowania i magazynowania – wymagania i zawartość
Miejsca składowania materiałów w stosach i pryzmach.
Urządzenia do składowania towarów; stojaki, wieszaki, regały, podkłady – bezpieczeństwo
eksploatacji i wymagania PN.
PN-EN 15635:2010 – wytyczne do przeglądu regałów magazynowych paletowych,
Wypadki i nieprawidłowości związane z użytkowania urządzeń do składowania.
Kształtowanie
składowania.
bezpiecznych
zachowań
pracowników
transportu
wewnętrznego
i
Zagrożenia w transporcie wewnętrznym i składowaniu,
Szkolenia, badania lekarskie oraz ocena ryzyka zawodowego.
Środki ochrony indywidualnej wymagana przy pracach transportowych; hełmy ochronne
(przemysłowe i lekkie), obuwie ochronne, rękawice – wymagania i znakowanie,
Obowiązki pracodawcy, pracownika i osób kierujących pracownikami,
Obowiązki szefa magazynu i specjalisty bhp w obszarze bezpieczeń stwa przestrzeni pracy
(magazyn, hala produkcyjna) – odpowiedzialność i konsekwencje uchybień.
Wykroczenie przeciwko prawom pracownika
Podstawa prawna udzielania kar osobom odpowiedzialnym za przestrzeganie przepisów bhp w
transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy magazynowaniu i składowaniu materiałów.
Wysokość udzielanych kar za nieprzestrzeganie przepisów bhp w transporcie
wewnątrzzakładowym oraz przy magazynowaniu i składowaniu materiałów.
Kontrole PIP – sankcje i najczęś c iej stwierdzane uchybienia, kary nakładane na szefów
magazynów.
Grupa docelowa
SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:
• pracodawców,
• osób kierujących pracownikami,
• służb bhp, pracowników służb utrzymania ruchu,
• pracowników zakładów świadczących usługi przewozu ładunków wymagających podwieszenia przy
pracach przeładunkowych,
• osób dozoru i kierownictwa odpowiedzialnych w zakładzie za transport wewnątrzzakładowy i
składowanie.
Opis warunków uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia, jest dostępna na
naszej stronie: www.effect.edu.plWarunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie
karty zgłoszenia, jest dostępna na naszej stronie: www.effect.edu.pl
Materiały dydaktyczne
Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i pomocnicze.
Informacje dodatkowe
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o
podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe oraz lunch. Parking hotelowy w cenie
szkolenia.
Cena szkolenia nie obejmuje noclegów. Podczas rezerwowania miejsca w hotelu prosimy o
powołanie się na “Effect” - organizatora szkolenia. Dzięki temu korzystają Państwo z wynegocjowanych
dla naszych Gości stawek hotelowych.
Harmonogram
LP
Przedmiot / Temat
zajęć
Data realizacji
zajęć
Godzina
rozpoczęcia
Godzina
zakończenia
Brak danych
Lokalizacja usługi
Adres:
Bytkowska 1a
Katowice, woj. śląskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
BEST WESTERN PREMIER Hotel Forum
Katowice **** pierwszy w Aglomeracji
Warunki logistyczne:
Klimatyzacja, Wi-fi
Liczba
godzin
Śląskiej obiekt, reprezentujący największą
na świecie sieć hotelarską BEST WESTERN.
Hotel zlokalizowany jest w pobliżu Parku
Chorzowskiego
i
Międzynarodowych
Targów Katowickich.
Download