Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze wózka

advertisement
Instrukcja BHP dla pracowników obsługi wózka wysokiego
podnoszenia typu WWP-1000
1. Do obsługi wózka wolno dopuścić pracownika, który:

przedłoży ważne orzeczenie lekarskie dopuszczające go do pracy
na zajmowanym stanowisku,

został przeszkolony wstępnie z zakresu BHP,

zapoznał się z niniejszą instrukcją i potwierdził ten fakt
własnoręcznym podpisem.
2. Zasady użytkowania wózka

Wózek wysokiego podnoszenia typu WWP-1000 przeznaczony
jest do zdejmowania ładunków z samochodów na właściwą
powierzchnię transportową. Wózek przewidziany jest do
przemieszczania ładunków po gładkich i równych powierzchniach
na europaletach, półpaletach, podstawkach i w kontenerach.

Dopuszczalny udźwig wózka wynosi 1000 kg.

Podnoszony ładunek winien być rozłożony równomiernie na oba
ramiona.

Wózek może pracować w temperaturze od -20oC do +50oC.

Dźwignia sterowania w czasie pompowania winna znajdować się
w położeniu zerowym - górne położenie dźwigni powoduje
opuszczenie ładunku.

W czasie pompowania nie należy dotykać dźwigni sterowania.

Przy opuszczaniu ładunku należy zwracać uwagę na osoby
znajdujące się w pobliżu ładunku. Opuszczanie można rozpocząć
po upewnieniu się, że stopy osób znajdujących się przy wózku
znajdują się poza obrębem palety.

Wózka nie wolno ciągnąć za pomocą pojazdów mechanicznych.

Maksymalna wysokość uniesienia towaru na dyszlach wózka
wynosi 160 cm.

Usterki należy zgłaszać do serwisu wg informacji umieszczonej w
instrukcji obsługi wózka.
3. Zasady BHP obowiązujące podczas eksploatacji wózka

Ładunek może być przemieszczany za pomocą wózka
w
poziomie tylko wtedy, gdy ramiona wózka są uniesione na
wysokość nie większą niż 20 cm od posadzki.

Nie wolno przewozić towarów na uszkodzonych paletach.

Nie wolno obciążać wózka ponad dopuszczalną ładowność.













Nie wolno pozostawiać wózka bez nadzoru, jeżeli ramiona nośne
wózka są uniesione.
Nie należy puszczać gwałtownie dyszla wózka, jeżeli znajduje się
on w pozycji innej niż pionowa.
Nagłe jego puszczenie powoduje bowiem gwałtowny powrót
dyszla do pozycji pionowej, co może spowodować uderzenie
pracownika obsługi.
Zabrania się przewożenia wózkiem ludzi.
Nie wolno przechodzić pod uniesionymi dyszlami wózka.
Nie wolno zdejmować osłon łańcucha i kół zębatych.
Nie jeździć wózkiem po drogach zatarasowanych, źle oświetlonych
i o nierównej oraz zbyt miękkiej nawierzchni.
Podczas podnoszenia na widłach wózka towarów na wysokość
powyżej 1 m,
pracownik obsługi zobowiązany jest do
sprawdzenia, czy w promieniu 5 m od wózka nie ma ludzi.
Podczas ciągnięcia wózka palce rąk nie mogą spoczywać na
dźwigni sterowania.
Podczas pompowania wózka w celu uniesienia wideł nie należy
nachylać się nad dyszlem.
Przy transportowaniu towarów wózkiem zachować szczególną
ostrożność na zakrętach.
Zabrania się transportowania towarów za pomocą wózka, jeżeli
pochylenie nawierzchni przekracza 15o.
Zabrania się pracy z wózkiem niesprawnym technicznie.
Sporządził:
Zatwierdził:
Download