OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1

advertisement
OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.
Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim
2.
Semiotyczne aspekty kultury
Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
The Semiotic Aspects of Culture
Jednostka prowadząca przedmiot
Instytut Filologii Polskiej
Kod przedmiotu / modułu
21-FP-S2-E1-SAK
Rodzaj przedmiotu / modułu (obowiązkowy lub fakultatywny)
obowiązkowy
Kierunek studiów
filologia polska
Poziom studiów (I lub II stopień)
II stopień
Rok studiów
I rok
Semestr (zimowy lub letni)
semestr zimowy
Forma zajęć i liczba godzin
Wykład (30 h)
Imię, nazwisko, tytuł / stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia
Piotr Rudzki dr
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu / modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
Cele przedmiotu:
C-1 Dostarczenie wiedzy na temat semiotyki jako zbioru użytecznych
technik analizy tekstów kultury.
C-2 Kształcenie umiejętności myślenia historycznego o zjawiskach w
kulturze i dziełach sztuki.
14.
EK_01
EK_02
C-3
Kształcenie umiejętności opisu, interpretacji i wartościowania
różnorodnych tekstów kultury.
Zakładane efekty kształcenia:
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia:
WIEDZA
Student/ka ma pogłębioną i uporządkowaną
K_W01
wiedzę (obejmującą terminologię, teorie i
metodologie) na temat semiotyki jako zbioru
użytecznych technik analizy tekstów kultury.
K_W02
Student/ka posiada rozszerzoną wiedzę o
najważniejszych – wybranych ze względu na
specyfikę kierunku – współczesnych dokonaniach
i tendencjach w obrębie semiotyki kultury.
EK_03
EK_04
K_U01
UMIEJĘTNOŚCI
Student/ka umie samodzielnie zdobywać wiedzę
i poszerzać umiejętności badawcze
Student/ka posiada umiejętność integrowania
K_U02
wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie analizy,
interpretacji i wartościowania tekstów kultury.
EK_05
K_K01
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student/ka systematycznie uczestniczy w życiu
kulturalnym, interesuje się aktualnymi
wydarzeniami kulturalnymi.
15.
Treści programowe:
T1: Rozumienie kultury: kultura jako system znakowy
T2: Teksty kultury jako „przedmioty semiotyczne”
T3: Znak i obrzęd, na przykładzie obrzędów przejścia
T4: Dramatyczność przedstawień obrzędowych: Święto Wegetariańskie
na wyspie Phuket
T5: Poetyka mitu i jej odbicie w sztuce współczesnej
T6: Historia i semiotyka
T7: Znak w teatrze
T8: Teatr postdramatyczny: postdramatyczne znaki teatralne
T9: Przełom performatywny w sztuce: czy można zrozumieć
przedstawienie teatralne?
T10: Konwencje znakowe w teatrze indyjskim – kathakali
T11: Lhamo – tybetańska opera ludowa jako pars pro toto tradycyjnej
kultury tybetańskiej
T12: Semiotyka kultury popularnej
T13: Człowiek w teatrze życia codziennego
T14: Tożsamość jako performans
16.
Zalecana literatura (podręczniki)
J. Butler, Uwikłani w płeć, przeł. K. Krasuska, Wydawnictwo Krytyki
Politycznej, Warszawa 2008 (wybrane rozdziały).
M. Carlson, Performans, przeł. E. Kuibikowska, red. naukowa wyd.
polskiego T. Kubikowski, PWN, Warszawa 2007 (wybrane rozdziały).
E. Fischer-Lichte, Estetyka performatywności, przeł. M. Borowski, M.
Sugiera, Księgarnia Akademicka, Kraków 2008 (wybrane rozdziały).
A. van Gennep, Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii,
przeł. B. Biały, PIW, Warszawa 2006.
E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, Opracował i słowem
wstępnym poprzedził J. Szacki, przeł. H. i P. Śpiewakowie, PWN,
Warszawa 1981 (wybrane rozdziały).
T. Kowzan, Znak w teatrze, [w:] Problemy teorii dramatu i teatru, wybór
i oprac. J. Degler, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
1988.
M. Krajewski, Kultury kultury popularnej, UAM Wydawnictwo Naukowe,
Poznań 2003 (wybrane rozdziały).
H.-T. Lehmann, Teatr postdramatyczny, przeł. D. Sajewska i M. Sugiera,
Księgarnia Akademicka, Kraków 2004 (wybrane rozdziały).
E. Mieletinski, Poetyka mitu, przeł. J. Dancygier, przedmową opatrz. M. R.
Mayenowa, PIW, Warszawa 1981 (wybrane rozdziały).
J. Łotman, B. Uspieński, O semiotycznym mechanizmie kultury, [w:]
Semiotyka kultury, wybór i oprac. E. Janus, M. R. Mayenowa, PIW,
Warszawa 1977.
R. Sulima, Antropologia codzienności, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2000 (wybrane rozdziały).
A. Ubersfeld, Czytanie teatru I, przeł. J. Żurowska, PWN, Warszawa 2002
(wybrane rozdziały).
B. Uspienski, Historia i semiotyka, przeł. i przedmową opatrz. B. Żyłko,
Wydawnictwo słowo / obraz terytoria, Gdańsk 1998.
S. Żółkiewski, Teksty kultury, PWN, Warszawa 1988 (wybrane rozdziały).
17.
18.
19.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu / modułu,
sposób sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
Kolokwium pisemne
Język wykładowy
Polski
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności
Godziny zajęć (według planu studiów) z nauczycielem:
wykład:
30
Praca własna studenta
- czytanie wskazanej literatury:
- przygotowanie do kolokwium:
Suma godzin
30
30
90
Liczba punktów ECTS
3
Download