Propozycje tematów, zagadnień do wykorzystania w ramach XII

advertisement
Propozycje tematów, zagadnień do wykorzystania w ramach
XII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny - 2010
„Silna i aktywna rodzina szansą na godne Ŝycie”
EKONOMIA
Człowiek na rynku pracy
Prawa rynku a człowiek i rodzina
Praca – kapitał – człowiek
Znaczenie kapitału ludzkiego
Praca dobrem człowieka i rodziny
Rodzina i Ŝycie gospodarcze
Prawa pracownicze
Ubezpieczenia społeczne – realia i postulaty
Rodzina i jej potrzeby
Rodzina na swoim
Mieszkanie – podstawowa potrzeba oraz prawo człowieka i jego rodziny
Budownictwo socjalne – społeczne korzyści, bariery ekonomiczne
Budownictwo socjalne – rozwiązanie problemów społecznych czy tworzenie nowych?
Bezpieczeństwo ekonomiczne jako jeden z gwarantów trwałości rodziny
Jak przeŜyć do wypłaty
śycie na kredyt
śycie „na zeszyt”
Rozmyślania nad pustym portfelem
śywot człowieka oszczędnego
Bezrobocie i jego skutki
Moi rodzice są bezrobotni
„Dobre serce” przedsiębiorcy – a fiskusowa litera prawa
Emigracja zarobkowa – błogosławieństwo czy przekleństwo?
Ekonomia na usługach rodziny
Ekonomia w słuŜbie człowieka i rodziny
Ekonomia społeczna a rodzina
Ekonomia społeczna w słuŜbie rodziny oraz jej instrumenty (spółdzielnie socjalne, centra
integracji społecznej, kluby integracji społecznej)
Instytucje ekonomiczne w słuŜbie człowieka i rodziny
Rodzina i ekonomia w społeczeństwie jutra
Własność jako wartość
Własność jako podstawa bezpieczeństwa człowieka i rodziny
Własność a dobro wspólne
Dobro wspólne i dobrobyt społeczno-ekonomiczny
Akcjonariat pracowniczy i moŜliwości zapewnienia rodzinie przyszłości
Prywatyzacja i pracownicza współwłasność
Podstawy integracji rodziny i społeczeństwa
Godne Ŝycie rodziny. Oczekiwania i moŜliwości
Budowanie dobrobytu i niezaleŜności rodziny
Społeczne i ekonomiczne znaczenie rodziny
Od inwestycji w rodzinę do bogactwa społeczeństwa
1
ETYKA
Praca jako wartość
Podmiotowy i przedmiotowy wymiar pracy
Praca jako środek zaspokojenia potrzeb materialnych i jako warunek rozwoju osobowości i Ŝycia
moralnego
Praca zamiast zasiłku
Praca na czarno – przestępstwo czy Ŝyciowa konieczność
Za chlebem – a patriotyzm lokalny
Potrzeby człowieka
Nie samym chlebem Ŝyje człowiek
Potrzeby duchowe człowieka i rodziny w zekonomizowanym świecie
Duchowe i materialne potrzeby współczesnej rodziny i sposoby ich zaspokojenia
Ubóstwo materialne i duchowe – wzajemne relacje i zaleŜności
Granice bogactwa i ubóstwa
Ubogich zawsze mieć będziecie między sobą
Ludzkie słabości
Współczesne formy egoizmu
Gdy zabrakło miłości
Który skrzywdziłeś człowieka – rozwaŜania pracodawcy
„Gość w dom – Bóg w dom”, „Czym chata bogata, tym rada”, „Zastaw się, a postaw się” –
pozytywy czy negatywy polskiej mentalności?
Cnoty społeczne
Zasady Ŝycia społecznego
WraŜliwość na potrzeby człowieka – miarą humanizmu
Jeden drugiego brzemiona noście – jako nakaz moralny
Praca i solidarność
Solidarność jako zasada społeczna i cnota moralna
Solidarność jako wyraz odpowiedzialności za drugiego człowieka
Moralne i społeczne wyznaczniki granic liberalizmu
Ekspansja bogactwa a solidarność
Solidarność rodzinna
Rodzina rodzinie – jako przejaw solidarności
Cena zdrowia – cena choroby – bezcenność rodziny
Bezcenność wdowiego grosza
Wolontariat jako wyraz otwartości na potrzeby społeczne
Wyzwania współczesności
Wyrównywanie szans jako imperatyw moralny współczesności
Rola mediów w ukazywaniu sposobów godnego Ŝycia rodziny
NAUCZANIE KOŚCIOŁA
Miłość bliźniego
Kto jest moim bliźnim
Człowiek potrzebujący w przekazie biblijnym
Teologiczne uzasadnienie dobroczynności
JałmuŜna a godność potrzebującego
Współczesne twarze Dobrego Samarytanina
Grzechy społeczne – zamach przeciwko bliźniemu
Aktualność katolickiego katalogu uczynków miłosiernych co do ciała i co do duszy
2
Znaczenie rodziny
Rodzina jako dar i zadanie
Rodzina – fundament społeczeństwa
Rodzina bogactwem Narodu i państwa
Problemy ludzkie i ich rozwiązywanie
Wokół encykliki Benedykta XVI „Caritas in veritate” /Miłość w prawdzie/
„Laborem exercens” /Encyklika o pracy ludzkiej/ Jana Pawła II jako wołanie o godność ludzi
pracy
„Solicitudo rei socialis” /Encyklika społeczna/ Jana Pawła II jako panorama współczesnych
problemów
Rozwiązywanie ludzkich problemów w doświadczeniu Kościoła
POLITYKA
Organizatorzy pomocy rodzinie
Zadania samorządu wobec społeczności lokalnej i rodzin
Rola związków zawodowych w zapewnieniu człowiekowi i rodzinie godnego Ŝycia
Instytucje państwa a wolność i inicjatywa obywatela oraz rodziny
Panorama działalności charytatywnej
Społeczeństwo w słuŜbie rodzinie
Zadania polityki społecznej
Dobro wspólne jako zadanie administracji publicznej
Dobro wspólne – tradycja i zadanie współczesne
Systemy bezpieczeństwa socjalnego
Systemy zabezpieczenia socjalnego
Polityka rodzinna a pomoc socjalna
Płaca rodzinna – realizm czy utopia
System alimentacyjny – stan prawny i postulaty
Demokracja a sprawiedliwość społeczna
Nierówność społeczna jako wyzwanie dla współczesnych systemów społecznogospodarczych i politycznych
Wykluczenie społeczne wyzwaniem dla rodziny, społeczności lokalnej, Kościoła i struktur
Państwa
Eksmisja – i co dalej?
PRAWO
Prawa i oczekiwania rodziny
Prawa rodziny
Karta Praw Rodziny jako fundament godnego Ŝycia
Czego rodzina oczekuje od Państwa i społeczeństwa?
Budowanie relacji społecznych
Nikt nie jest samotną wyspą
Jak dobrze mieć sąsiada
Wychowanie do altruizmu i solidarności
Emeryt teŜ człowiek
3
Przeciw manipulacji społecznej
śycie – między reklamą a realiami
Rodzina w sieci konsumizmu
Od męŜczyzny jako jedynego Ŝywiciela do współczesnych przewartościowań ról w rodzinie
Gdy zabraknie na kulturę…
Nowe formy solidarności
Wychowanie do aktywności i sukcesu
Obraz ludzkiej biedy w literaturze
Pierwsza praca
Młodzi – ich nadzieje i zderzenie się z rzeczywistością
Ryba czy wędka? – sposoby rozwiązywania problemów społecznych
Rodzino! Bierność – nie, inicjatywa – tak
Skazani na dziedziczenie biedy – czy kowale własnego losu?
Wychowanie do dobrobytu
PATOLOGIE
Panorama problemów społecznych oraz ukazanie dróg wyjścia
Kryzys rodziny
Rodzina w kryzysie – kryzys w rodzinie
Społeczne i ekonomiczne koszty kryzysu rodziny
Wykluczenie społeczne
Przyczyny i skutki marginalizacji społecznej i próby zapobiegania jej
Ubóstwo
Nowe formy ubóstwa – wyzwaniem dla rodziny i społeczeństwa
Ubóstwo-czy tylko materialne ?
Ubóstwo materialne, ale teŜ duchowe, emocjonalne, intelektualne
Bezrobocie
Bezrobocie i jego skutki dla rodziny i społeczeństwa
Praca dzieci
Praca nieletnich
Przestępczość
Powrót z więzienia – powrót do normalności
Oprac. Andrzej Taborski
Rada ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”
przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Styczeń 2010
4
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards