Załącznik nr 5a do SIWZ

advertisement
Znak sprawy:ZTM.KZP.3410-13/14
Załącznik nr 5a do SIWZ
WYBRANE ZAŁOśENIA
STRATEGII PROMOCJI MARKI POZNAŃ.
1. Charakterystyka wstępna:
W 2009 roku Miasto Poznań przystąpiło do wdraŜania kompleksowej Strategii Promocji Marki Poznań.
Oparta o załoŜenia nowej strategii komunikacja zakłada wyraźne pozycjonowanie Poznania. Poznań
jest otwartą europejską metropolią, modnym oraz eleganckim miastem, oferującym wysoki poziom
jakości Ŝycia. Poznań stawia na technologię osiągania sukcesu – tu nawet najbardziej ambitne
przedsięwzięcia maja największe szanse powodzenia. Stolica Wielkopolski łączy potencjał
biznesowego centrum, pozwalającego na realizację zawodowych ambicji, z bogatą ofertą w zakresie
wypoczynku i rozrywki (City of Work and City of Play). Marka Poznania opiera się na wiedzy i
umiejętnościach, dzięki którym wszelkie przedsięwzięcia – od najwyŜszych rangą imprez sportowych,
przez unikatowe realizacje kulturalne, aŜ po wielkie projekty biznesowe – w Poznaniu wykonywane są
zawsze w profesjonalny sposób. Inspirację dla podejmowanych w mieście inicjatyw stanowi ponad
1000-letnia tradycja skuteczności.
2. Ogólne załoŜenia strategiczne:
A. Podstawowym wyzwaniem dla Poznania jest osiągnięcie pozycji metropolii o randze europejskiej:
a. o znaczeniu zdecydowanie ponadregionalnym i ponadkrajowym,
b. głównego kontrapunktu dla Warszawy,
c.
otwartego na zagranicznych partnerów.
B. Przyjęty przez Poznań kierunek działań:
a. wymuszenie wysokich standardów – udział w światowej sieci przepływu ludzi, kapitału i
rozwiązań,
b. zaistnienie w świadomości najwaŜniejszych grup docelowych (działania informacyjne i
promocyjne),
c.
osiągnięcie kluczowej pozycji w Polsce, naturalny kontrapunkt dla stolicy,
d. wspieranie procesów metropolizacyjnych (relokacja centrali i strategicznych działów firm,
stymulacja sektorów kreatywnych, rozwój sektora usług APS /advanced producer services/ –
reklama,
bankowość,
konsulting,
usługi
architektoniczne,
nieruchomościami, usługi prawne, kreatywne, marketingowe).
1
ubezpieczeniowe,
zarządzanie
C. Elementy docelowego wizerunku Poznania:
a. Poznań to miasto, które potrafi wykorzystać potencjał Wschodu w zachodnim stylu (zasoby,
kompetencje, zachodnie standardy cywilizacyjne – z Poznania jest bliŜej do Berlina niŜ do
Warszawy).
b. Poznań stawia na technologię osiągania sukcesu – ma tradycję skuteczności i zdolności do
wygrywania.
c.
Poznań to miasto modne i eleganckie, oferujące wysoki poziom jakości Ŝycia, kipiące energią i
dynamiczne.
d. Poznań to miasto imprez sportowych i rozrywkowych na światowym poziomie.
e. Poznań to miejsce optymalne do tworzenia rozwiązań na najwyŜszym poziomie, to centrum
przyciągania idei, ludzi i kapitału.
f.
Poznań to producent wysoko specjalistycznych usług (service hub) - jest centrum konsumpcji na
światowym poziomie, a nie centrum produkcji czy teŜ ośrodkiem przemysłowym.
g. City of Work and City of Play – Poznań oferuje szanse realizacji ambicji zawodowych przy
szerokim spektrum moŜliwości spędzenia wolnego czasu.
h. Poznań dysponuje ogromnym potencjałem akademickim i naukowym, jest idealnym miejscem dla
ludzi młodych i ambitnych.
i.
Poznań to miasto szans zawodowych dla profesjonalistów, miasto atrakcyjnych pracodawców i
pręŜnie rozwijającego się biznesu – to silny ośrodek gospodarki opartej na wiedzy.
j.
Poznań łączy zapał z wytrwałością, kreatywność z uŜytecznością, wizjonerstwo z wykonalnością.
k.
W Poznaniu najbardziej ambitne przedsięwzięcia mają największe szanse powodzenia.
2. Grupy docelowe:
a. Polskie:
b. Zagraniczne:
−
inwestorzy
−
inwestorzy
−
decydenci
−
decydenci
−
profesjonaliści
−
profesjonaliści
−
odbiorcy usług
−
odbiorcy usług
−
turyści biznesowi
−
turyści biznesowi
−
turyści indywidualni
−
turyści indywidualni
−
maturzyści
−
studenci
−
mieszkańcy Poznania
3. System Identyfikacji Wizualnej Miasta (logo):
2
Podstawowym elementem nowego Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta jest logo. Opiera się ono
na kilku załoŜeniach: powiększenie trzech pierwszych liter nawiązuje do rozpoznawalnego skrótu
funkcjonującego m.in. w komunikacji lotniczej, wizualne wyróŜnienie sylab ma na celu ułatwienie
zapamiętania i wymawiania nazwy obcokrajowcom, zaś gwiazdka nie tylko w kreatywny sposób
zastępuje kreskę nad polską literą ń, ale teŜ odzwierciedla wielowymiarowość i wszechstronność
Poznania.
Logotypowi towarzyszy hasło – w wersji polskiej brzmi ono „Poznań. Miasto know-how”, wykorzystując
pochodzący z języka angielskiego termin określający szczegółową wiedzę i umiejętności, które
pozwalają na wykonywanie zadań w profesjonalny i skuteczny sposób. Dla odbiorcy zagranicznego
obowiązuje jednak inny wariant hasła: „Poznań. Eastern energy, Western style”, które odwołuje się do
zachodnich standardów obowiązujących w dynamicznym mieście Nowej Europy, jakim jest Poznań.
4. Rozwinięcie narracyjne dla polskich grup docelowych:
„Poznań jest najwaŜniejszym po Warszawie polskim miastem. To tu, dzięki połączeniu poznańskiej
przedsiębiorczości i kompetencji tętni nowoczesna gospodarka. Potencjał pręŜnie rozwijających się
firm dopinguje 1000-letnia tradycja skuteczności. To właśnie tu kiełkuje i kwitnie mała i średnia
przedsiębiorczość oraz lokuje się wielki biznes. Poznań nie tylko wie, jak dobrze sobie radzić w
globalnej gospodarce, ale takŜe, jak najlepiej korzystać z Ŝycia na światowym poziomie.”
5. Rozwinięcie narracyjne dla zagranicznych grup docelowych:
„Poznań to miejsce, w którym potencjał krajów Nowej Europy, energia wschodzących gospodarek, jest
podbudowana kulturą cywilizacyjną Zachodu. To najbardziej rozwinięta część Polski, to ludzie, na
których moŜna polegać. Wykształceni, znający języki, otwarci i spontaniczni, a jednocześnie – stabilni,
przewidywalni i solidni. Poznań to symbol uŜyteczności i wykonalnej pomysłowości”.
„Poznań to miejsce, gdzie spotyka się energia krajów Nowej Europy z kulturą cywilizacyjną Zachodu.
Poznań leŜy w najbardziej rozwiniętej części Polski i jest miastem, z którego rzeczywiście jest bliŜej do
Berlina niŜ do Warszawy. Poznań to miasto dynamiczne, nowoczesne, czyste, a jednocześnie, jako
pierwsza stolica Polski, takŜe bogate kulturowo. Na kompetencjach Poznaniaków zawsze moŜna
polegać. Są wykształceni, znają języki, są otwarci i na czasie”.
3
Download