Formularz ofertowy >> 109.26 KB

advertisement
Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy
Dane Oferenta:
Nazwa:
Adres:
NIP:
Dane osoby do kontaktu:
Imię i Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Formularz ofertowy
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 2 listopada 2015 r. dotyczące pozyskania prelegentów
zagranicznych
do
udziału
w
IV
seminarium
projektu
„Wzornictwo-Biznes-Zysk”
w charakterze gości specjalnych (gwiazd designu) (nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00001/14), posiadających doświadczenie w pracy na rzecz firm, które odniosły niekwestionowany sukces
rynkowy dzięki efektywnej aplikacji wzornictwa Podmiot zobowiązuję się że:
- każdy z zaproponowanych Panelistów wygłosi (w ramach Seminarium „Wzornictwo to zysk”
Warszawa, 26.11.2015 r.), prelekcję (w oparciu o swoje doświadczenia zawodowe związane
z udziałem w procesach projektowych i/lub wdrożeniowych produktów i/lub usług na lokalnych i/lub
międzynarodowych rynkach, które zakończyły się niekwestionowanym sukcesem i przyczyniły się do
rozwoju firmy i umocnienia jej pozycji rynkowej) nawiązującą do tematu przewodniego Seminarium
- każdy z zaproponowanych Panelistów weźmie czynny udział w moderowanej dyskusji ekspertów,
dotyczącej efektywnej współpracy projektantów z przedsiębiorcami i odpowie na ewentualne pytania
uczestników seminarium, o ile powyższe działania nie będą wymagały złamania tajemnicy handlowej
lub ujawniania informacji poufnych),
- każdy z zaproponowanych Panelistów opracuje prezentację PowerPoint (na potrzeby zilustrowania
wygłaszanej podczas Seminarium prelekcji) i przekaże ją Zamawiającemu (w wersji elektronicznej,
w formacie PowerPoint lub PDF, na szablonie przedstawionym przez Zamawiającego), wraz
z udzieleniem zgody na jej wydrukowanie i powielenie w materiałach informacyjnych dla uczestników
Seminarium.
Podmiot oświadcza, że:
1. Każdy z zaproponowanych do udziału w Seminarium Panelistów posiada wiedzę
i doświadczenie w zakresie:
 projektowania produktów, oraz udziału w procesach projektowych i/lub
wdrożeniowych produktów dla różnych branż, realizowanych na rzecz firm, które
odniosły niekwestionowany sukces rynkowy dzięki efektywnej aplikacji wzornictwa
i/lub;
 wdrażania i realizowania strategii biznesowych w tym strategii produktowych w
firmach, które odniosły niekwestionowany sukces na rynkach lokalnych i/lub
międzynarodowych dzięki efektywnej aplikacji wzornictwa.
1. Liczba klientów, dla których realizowana była usługa pozyskania i organizacji wystąpienia
gości zagranicznych reprezentujących kadrę managerską i/lub środowisko projektowe. Liczba
zrealizowanych
usług
wynosi………………………
Liczba
załączonych
referencji
wynosi………………..(załączyć minimum 10).
Liczba prelegentów będących w portfolio Oferenta według stanu na dzień składania oferty.
wynosi……………………..
2. Podmiot w ramach oferty proponuje niżej wymienionych prelegentów zagranicznych jako
Panelistów, których opisy dorobku i doświadczenia zawodowego stanowią załączniki do
niniejszej oferty:
Imię i Nazwisko Panelisty
Stanowisko zajmowane w Firmie
Imię i Nazwisko Panelisty
Stanowisko zajmowane w Firmie
Imię i Nazwisko Panelisty
Stanowisko zajmowane w Firmie
3. Podmiot zapoznał się z zapytaniem ofertowym, przyjmuję warunki w nim zawarte i nie
zgłaszam zastrzeżeń.
4. Podmiot zapewnia wykonanie zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym.
5. Informacje zawarte w złożonej ofercie są zgodne ze stanem faktycznym.
6. Podmiot wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku każdego z zaproponowanych Panelistów
w materiałach promocyjnych (w tym na portalu projektu, w materiałach filmowych i
drukowanych, np. w artykułach prasowych oraz w sprawozdaniach projektu) publikowanych w
trakcie oraz po zakończeniu Seminarium oraz na zamieszczenie tych wizerunków na stronach
internetowych Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o., a także na wykorzystanie
wypowiedzi udzielanych przez Panelistów podczas Seminarium na portalu projektu, bez
dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.
Kalkulacja ceny:
Tabela 1 - Kalkulacja ceny
Cena uśredniona netto w PLN
Uśredniona (tj. identyczna dla każdego Panelisty)
cena za udział 1 Panelisty w Seminarium (obejmująca
wszystkie koszty udziału, w tym honoraria,
dojazdy/loty, noclegi itd.), wygłoszenie 30-minutowej
prelekcji oraz, prezentacji PowerPoint i udzielenie
Zamawiającemu prawa do ich powielenia dla
uczestników
Seminarium,
wyrażona
w złotych
polskich.
Cena musi zawierać wszystkie niezbędne podatki wynikające z przepisów prawa polskiego.
Załączniki:
1. Referencje potwierdzające zrealizowanie usług pozyskania i organizacji wystąpień gości
zagranicznych reprezentujących kadrę managerską i/lub środowisko projektowe……....................(podać ilość)
2. Opis dorobku i doświadczenia zawodowego Panelistów. - ….. ……..(podać ilość załączników).
………………………….........
………………………….........
Miejscowość, data
Czytelny podpis, Pieczątka
Download