(P_L17_L18 ONN HUS

advertisement
Ostra Niewydolność Nerek
u dzieci
Prof. dr hab. Anna
Wasilewska
1
Klasyfikacja
• Ostra v przewlekła
• Przednerkowa, nerkowa, zanerkowa
• Z bezmoczem, skąpomoczem, wielomoczem
Ostra czy przewlekła
• OSTRA
–
–
–
–
Nagły początek
Gwałtowne pogorszenie diurezy
Zwykle odwracalna
Uszkodzenie cewek i ich regeneracja
• PRZEWLEKŁA
– Postępująca
– Nieodwracalna
– Utrata nefronów
• 75% utraty funkcji nerki może nie dawać objawów
2
Ostra niewydolność nerek - definicja
• Gwałtowne pogorszenie funkcji nerek
– (wzrost stężenia kreatyniny w surowicy o >0.5
mg/dl w czasie <72 godzin)
godzin)
– “azotemia” (nagromadzenie
(nagromadzenie produktow przemian
azotowych)
– wzrost stężenia kreatyniny oraz BUN (azot
mocznika)
– zmniejszona diureza (zwykle ale nie zawsze)
• Oliguria: <400 ml moczu/24 h
• Anuria: <100 ml moczu/ 24 h
DEFINICJE ONN
• Zespół objawów związanych z nagłym
pogorszeniem funkcji miąższu nerek
nerek,, które
zwykle jest odwracalne.
odwracalne.
• To powoduje zaburzenia w równowadze wodno
wodno-elektrolitowej,, wzrost stężenia produktów
elektrolitowej
przemian azotowych
azotowych,, zaburzenia równowagi
kwasowo--zasadowej (kwasic
kwasowo
kwasicęę metaboliczną)
metaboliczną) oraz
wzrost ciśnienia tętniczego
tętniczego).
).
3
ONN - klasyfikacja
ONN
PRZEDNERKOWA
zmniejszona perfuzja
80% przypadków
NERKOWA
dotyczy samej nerki
10% przypadków
ZANERKOWA
zaporowa
10% przypadków
4
PRZEDNERKOWA(1)
• Hypowolemia.
•
•
•
•
Oparzenia
Krwawienia
Utrata płynów z przewodu pokarmowego
Choroba nerek z utratą Na
5
PRZEDNERKOWA(2)
• Hypoxia
• IRDS
• Zapalenie płuc
• Zwężenie aorty
• Niedociśnienie
•
•
•
•
Krwawienia
Posocznica
Niewydolność krążenia
DIC
Autoregulacja…….
• Nerki są w stanie utrzymać GFR zbliżony do
normalnego mimo dużych wahań w ciśnieniu
perfuzji oraz wolemii
wolemii..
• ACEACE-inhibitory oraz NLPZ nasilają
nasilają skłonnoś
skłonnośćć do
rozwoju ONN.
6
NERKOWA (1)
• Kłębuszkowe zapalenia nerek
• Popaciorkowcowe
• inne np.
np. SLE
• Zaburzenia naczyniowe
• HUS
• Zakrzepica żyły nerkowej
• Guzy
• Nefropatia zwiazana ze znaczną hiperurykemią
(Zespół rozpadu guza
guza))
• Naciek miąższu nerek
NERKOWA (2)
• Ostra martwica cewek (ATN)
•
•
•
•
Wstrząs
Oparzenia
Zmiażdżenia
Nefrotoksyny (np.
np. rtęć
rtęć))
• Mioglobinuria i hemoglobinuria jako
bezpośrednie powikłania urazu mięśni, zespołu
zgniecenia, nadmiernego wysiłku fizycznego.
Przypuszcza się, że złogi z mioglobiny i hemoglobiny
zamykają światło kanalików nerkowych.
7
NERKOWA (3)
• Ostre śródmiąższowe zapalenie nerek
• Po infekcjach wirusowych
• Leki (aminoglikozydy
aminoglikozydy,, lit)
• Wady rozwojowe
• Wielotorbielowatość nerek
• Hypoplazja / dysplazja
• Wrodzone malformacje
ZANERKOWA (1)
• Uropatia zaporowa
•
•
•
•
•
Zastawka cewki tylnej
Guzy (Wilms
Wilms,, Neuroblastoma)
Neuroblastoma)
Pęcherz neurogenny
Stulejka
Niedrożny cewnik
8
ZANERKOWA (2)
• Odpływy p-m-n obustronne
• poszerzone
poszerzone,, skręcone moczowody mogą być niedrozne
• Nabyte
• skrzep krwi
• zwapnienia
• po przeszczepie (niedrożny moczowód
moczowód))
Patofizjologia (1)
• Duze zmniejszenie przepływu krwi przez nerki
(RBF)
• Często występuje mimo prawidłowego
ciśnienia tętniczego
• To prowadzi do spadku GFR i zmniejszenia
przepływu krwi przez nerki
• Dochodzi do stymulacji układu RAA
9
Patofizjologia (2)
• Zatrzymywanie Na i H2O
• Zmniejszenie diurezy
Objawy ONN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zmniejszenie produkcji moczu (70%)
Obrzęki gł. kończyn dolnych
Zmiany psychiczne
Niewydolność serca
Nudności, wymioty
Świąd
Niedokrwistość
Tachypnoe
Tachyp
noe
Skóra chłodna, blada, wilgotna
10
Zasady postępowania
• Zwiększenie diurezy (płyny infuzyjne ± diuretyki
diuretyki))
• Usunięcie nefrotoksyn
nefrotoksyn,, dostosowanie dawki
podawanych leków do wielkości GFR
• Dokładne bilansowanie płynów oraz ocena
elektrolitowa
• Odpowiednia dieta (niskopotasowa
niskopotasowa,,
niskofosforanowa))
niskofosforanowa
Klirens endogennej kreatyniny
U ×V
×1,73m 2
P
U - stężenie kreatyniny w moczu
P – stężenie kreatyniny w surowicy
V – objętość moczu/minutę (24
(24--h zbiórka moczu w ml :
1400 = V)
Klirens kreatyniny wg. Schwartza
GFR( Schwartz) =
x × wzrost (cm)
Pkr (mg / dl )
X= < 1 rż 0,45 >13 rż, dziewczynki 0,55
2 - 12 rż 0,55 >13 rż, chłopcy
0,70
11
Badania laboratoryjne
• Elektrolity w moczu
• Badanie ogólne
moczu z oceną
mikroskopową
• USG nerek
• BUN/kr ratio > 1515-20
• Na and CO2 może być
podwyższone
• FeNa* = Cr S x NaU x 100
CrU x Na S
* < 1 przednerkowa
przednerkowa,, >1
nerkowa
• Na w moczu<
moczu< 20
• Osmolalność moczu > 500
Inne przydatne badania
•
•
•
•
Dobowa zbiórka moczu na białko i kreatyninę
Eozynofilia w moczu
Cholesterol, albumina
albumina, gluk
glukoza
Panel ANA, CC-ANCA , SPEP, HIV, Hepatitis B/C,
ASO
• Biopsja
iopsja nerki
• Zaleganie po mikcji, cewnikowanie
• PSA
12
Rozpoznanie ONN
Wskazania do dializoterapii
• Przewodnienie,
Przewodnienie, bezmocz
• Zapalenie osierdzia
• Zaburzenia elektrolitowe (wysokie
stężenie K+)
• Obecność toksyn, które mogą być
usunięte przy pomocy dializy
• Kwasica zagrażająca życiu
• Niekontrolowane krwawienie
13
Zachorowalność i śmiertelność
• Następstwa ONN u pacjentów pediatrycznych
są potencjalnie odwracalne.
• Śmiertelność niższa niż u dorosłych.
• Śmiertelność jest zwykle związana z
pierwotnym procesem chorobowym a nie
samą ONN.
Zespół hemolityczno -mocznicowy u
dzieci (HUS)
Prof. Dr hab. Anna Wasilewska
14
Pochodzenie nazwy HUS
• Określenie zespół hemolityczno -mocznicowy
zostało po raz pierwszy użyte przez Gesslera i
wsp. w 1955 roku, kiedy opisali u dzieci ostry
zespół objawów obejmujących niedokrwistość
hemolityczną, thrombocytopenię oraz ostrą
niewydolność nerek.
Czym jest pobiegunkowy zespół hemolityczno mocznicowy (D+HUS)
• HUS obejmuje:
– Ostrą niewydolność nerek
– Niedokrwistość hemolityczną
– Thrombocytopenię (niską liczbę płytek krwi)
• Najczęstsza przyczyna ostrej niewydolności
nerek u małych dzieci, ale zdarza się również u
dorosłych
15
Etiologia HUS
• Zespół hemolityczno-mocznicowy jest chorobą
występującą najczęściej u niemowląt i małych dzieci.
• HUS występuje w 2 formach, zależnie od tego czy
pacjent miał biegunkę czy nie (D+ HUS i D- HUS).
• D- HUS, który odpowiada za ok. 10% przypadków HUS,
jest czasami określany jako atypowy HUS.
• Mimo, że nie jest związany z zakażeniem E.coli
produkującą toksynę Shiga, przebiega z typową triadą
objawów (niedokrwistość hemolityczna,
thrombocytopenia, ONN).
Dlaczego te skądinąd łagodne bakterie
E.coli stały się zabójcami?
• DNA bakterii (Shigella dysenteriae typu 1)
produkującej toksynę Shiga (Shiga toxin
(Stx) zostało przeniesione przez
baktoriofaga i włączone do genomu E. coli.
• To umożliwiło bakteriom E.coli produkcję
jednej z najsilniejszych toksyn Shiga toxin
(Stx)
16
Patogenetyczna kaskada
Od biegunki do dializy
• Łańcuch wydarzeń:
– Zakażenie E.coli (Stx)
– Namnażanie w jelicie
– Wchłanianie toksyny (Stx) do krążenia ogólnego
Kaskada patogenetyczna, cd.
• Łańcuch wydarzeń cd.:
– przyłączenie Stx do receptorów w nerce oraz w
innych narządach
– wprowadzenie toksyn do wnętrza komórek
– uszkodzenie komórki i jej śmierć
17
Kaskada patogenetyczna, cd.
• krwotoczne zapalenie jelita grubego
(krwotoczna biegunka)
• uszkodzenie nerek powodujące ostrą
niewydolność nerek
• uszkodzenie krwinek czerwonych
powodujące niedokrwistość
• uszkodzenie płytek powodujące krwawienia
• zdarzają się uszkodzenia innych narządów
np..: mózgu, trzustki, serca, płuc, oczu
Patofizjologia
• U dzieci HUS występuje często po
prodromalnej chorobie infekcyjnej, zwykle
biegunce (90%) a rzadziej infekcji górnych dróg
oddechowych (10%).
• Zastosowanie leków p/biegunkowych może
zwiększyć ryzyko rozwoju HUS.
18
Patofizjologia
• Najczęstszą przyczyną HUS jest toksyna produkowana
przez : Escherichia coli serotyp O157:H7.
Źródło choroby
• Z powodu aktywności cytotoksycznej stwierdzonej
na komórkach linii Vero ta toksyna została
włączona do verotoksyn.
• Zakażenie bakterią E.coli O157:H7 jest wynikiem
kontaktu (spożycia) zakażonego pożywienia np.:
mielonej wołowiny lub innych niedogotowanych
produktów pochodzących od bydła.
• Pożywienie skażone E. coli nie zmienia smaku lub
zapachu.
19
Żródlo choroby
• Przy szerzeniu się zakażenia E.coli dużą rolę
odgrywa kontakt bezpośredni oraz skażenia
ujęć wody.
Czynniki ryzyka
• Regularne wizyty w zoo i
karmienie zwierząt
20
Czynniki ryzyka
• Czynnikiem ryzyka u
dzieci jest również
jedzenie
niedopieczonych
hamburgerów
21
Częstość występowania
• HUS występuje głównie u małych dzieci.
• U pacjentów poniżej 5 roku życia średnia częstość
występowania HUS wynosi 2,65/100 tyś/rok.
• U pacjentów poniżej 18 roku życia częstość
występowania spada i wynosi 0,97/100 tyś/rok.
• Ilość przypadków HUS jest analogiczna do sezonowych
wahań infekcji spowodowanych E coli O157:H7, ze
szczytem zachorowań między czerwcem a wrześniem.
Rokowanie
• Śmiertelność w przypadku HUS dochodzi do 515%.
• Gorzej rokują starsze dzieci oraz dorośli.
• Około 85% dzieci zdrowieje po zastosowaniu
odpowiedniego leczenia wspomagającego.
22
Obraz kiliniczny
• Obecność obfitych, krwistych stolców silnie
przemawia za chorobą wywołaną przez E.coli.
• Gorączka często nie jest obecna.
• Zmniejszona diureza.
• Objawy skazy małopłytkowej – wybroczyny.
• Objawy ze strony przewodu pokarmowego mogą
sugerować cechy „ostrego brzucha” i perforacji
jelita (rzadko).
Obraz kliniczny
• Może dojść do uszkodzenia mięśnia sercowego,
przeciążeniowej niewydolności serca, zaburzeń
rytmu.
• Mikrozatory w trzustce mogą spowodować
ostre zapalenie trzustki, lub rzadziej, cukrzycę
insulinozależną.
• Zajęcie oka może doprowadzić do krwotoków
do siatkówki lub ciała szklistego.
• Obserwowany jest skąpomocz i nadciśnienie
tętnicze.
23
Obraz kliniczny
• U niektórych pacjentów występują objawy
neurologiczne, związane z postępem
mocznicy.
• Mogą wystąpić napady padaczkowe,
wynikające z encefalopatii nadciśnieniowej.
Badania laboratoryjne
• Badanie ogólne moczu
• Zwykle obecny jest łagodny białkomocz.
• Krwinkomocz i zlepy erytrocytów.
• Wskaźniki wydolności nerek, stężenie
elektrolitów, morfologia krwi obwodowej
• Niedokrwistość może być głęboka.
• Należy poszukiwać obwodowych zlepów schistocytów.
• Nasilenie thrombocytopenii nie koreluje z ciężkością lub
czasem trwania choroby.
• Poziom płytek wraca do normy po ok. 2 tygodniach trwania
HUS.
• Należy ocenić układ krzepnięcia: APTT, fibrynogen, D-dimery.
24
Zdrowe erytrocyty (L) są gładkie, okrągłe.
W przebiegu HUS (P), toksyny niszczą erytrocyty. Te zdeformowane
komórki mogą zatykać małe naczynia w nerkach.
Badania laboratoryjne
• Krew
•
•
•
•
Wyniki wskazujące na niedokrwistość.
Może być podwyższone stężenie bilirubiny.
Wzrost aktywności dehydrogenazy mleczanowej (LDH).
Obniżony poziom haptoglobiny.
• Posiew kału
• Należy pobrać próbkę kału na posiew.
• Ocena głównie pod kątem obecności E coli 0157:H7 oraz
Shigella
25
Badania obrazowe
• Należy wykonać usg nerek u pacjentów z ONN
w celu wykluczenia obstrukcji dróg
moczowych.
Procedury
• Wynik biopsji potwierdza diagnozę
• Mimo to, biopsja nie jest wymagana u dzieci.
U dorosłych również jest rzadko wykonywana.
• Istotne są obwodowe zlepy schistocytów oraz
thrombocytopenia.
26
Leczenie
• Nie ma leczenia przyczynowego.
• Wszechstronne leczenie wspomagające jest
podstawą w czasie ostrej fazy HUS.
Przebieg hospitalizacji i leczenie
•
•
•
•
•
Skrupulatny bilans płynów
Dializoterapia w przypadku niewydolności nerek
Przetoczenie krwi w przypadku niedokrwistości
Przetoczenie płytek przy małopłytkowości
Intensywne uzupełnianie niedoborów
energetycznych (np. całkowite żywienie pozajelitowe)
• Leczenie hypotensyjne (przy nadciśnieniu tętniczym)
• Leczenie napadów drgawkowych
• Dożylne podanie Immunoglobulin
27
Leczenie
• Antybiotyki: nie ma konsensusu dotyczącego
użycia antybiotyków. Wydaje się, że powinno się
unikać ich stosowania z wyjątkiem pacjentów
septycznych.
• Substancja wiążąca Stx: doustne podanie
preparatu o nazwie SYNSORB, który jest złożony z
cząsteczek silikonu związanych z
globotriaosylceramidem, nie dało istotnych
korzyści w porównaniu z placebo.
Leczenie
• Wczesne ograniczenie białka oraz stosowanie ACEinhibitorów może mieć dobry efekt w długotrwałym
utrzymaniu funkcji nerek u pacjentów z PChN po
przebyciu Stx-HUS.
28
Leczenie
– monitorowanie stężenia elektrolitów, poziomu
płytek
– monitorowanie funkcji nerek oraz wartości
ciśnienia tętniczego (80% dorosłych z HUS
wymaga długotrwałej dializoterapii lub
przeszczepu nerki)
– dieta pokrywająca zapotrzebowanie energetyczne
w trakcie choroby
Zapobieganie
• Ponieważ typowy HUS często występuje
endemicznie, należy zebrać dokładny wywiad i
poinformować Sanepid o nowym
zachorowaniu oraz jego okolicznościach.
Podjęcie odpowiednich działań przez służby
sanitarne może zapobiec szerzeniu się
choroby w danej społeczności.
29
Rokowanie
• ONN występuje u 55-70% pacjentów ale 85%
odzyskuje funkcję nerek po zastosowaniu
odpowiedniego leczenia.
• Około 15-20% dzieci z HUS może rozwinąć
nadciśnienie tętnicze po 3-5 latach od
wystąpienia choroby.
• Nawroty u pacjentów po przeszczepie nerki
występują u mniej niż 10%.
Następstwa HUS
• Śmierć u 3-5%, z powodu:
– Uszkodzenia mózgu (udar i/lub obrzęk mózgu)
– Martwicy jelit i ich perforacji
– Uszkodzenia mięśnia sercowego
– Uszkodzenia płuc
– Niewydolności wielonarządowej (obserwowana u
większości przypadków śmiertelnych)
30
Następstwa c.d.
• U pacjentów z HUS, którzy przeżyli może dojść
do:
– trwałego uszkodzenia nerek
– uszkodzenia mózgu
– nadciśnienia tętniczego
– cukrzycy
Monitorowanie pacjentów
• Przewlekłą choroba nerek może rozwinąć się
nawet po wielu latach od wystąpienia HUS
(związana jest z hyperfiltracją)
– most common in those who had prolonged kidney
failure (oligoanuria) >10 days
– proteinurea (protein in the urine) is an early sign
31
Monitorowanie pacjenta c.d.
• Nadciśnienie tętnicze może się rozwinąć po
wielu latach (u pacjentów z przewlekłym
uszkodzeniem nerek)
• Możliwe jest zachorowanie na cukrzycę
(gdy doszło do uszkodzenia trzustki w
przebiegu HUS)
Podsumowanie
• D+ HUS jest zagrażającą życiu chorobą
spowodowaną zakażeniem E.coli produkującą
toksynę Stx
• Występuje głównie u niemowląt i małych dzieci,
ale zdarza się również u dorosłych
• Śmiertelność to ok. 3-5%
• U ok. 30-50% pacjentów dochodzi do przewlekłego
uszkodzenia nerek, które może w przyszłości
postępować
• Niezbędne jest monitorowanie pacjenta przez całe
życie
32
Dziękuję za uwagę
33
Download