Tętno, ciśnienie tętnicze, temperatura, liczba oddechów, ruchy

advertisement
Zagadnienia ogólne:
Parametry Ŝyciowe człowieka:
Tętno, ciśnienie tętnicze, temperatura, liczba oddechów, ruchy oddechowe,
skóra, zabarwienie skóry, warg, pot, reakcja źrenic na światło, badanie tętna,
objętość oddechowa, ruchy, postawa
Układ krąŜenia:
Budowa:
Tętnice, Ŝyły, serce, komory, przedsionki, zastawki, naczynia włosowate,
EKG, krwinki czerwone – erytrocyty, krwinki białe – leukocyty, płytki krwi –
trombocyty, antygeny, przeciwciała, szczepionki, skład krwi, hemoglobina,
objętość krwi
Funkcje:
Ciśnienie tętnicze, przepływ krwi – kolejność, funkcje krwi, krew tętnicza,
krew Ŝylna, utlenowanie, układ krzepnięcia, układ odpornościowy, antygeny,
tlen, dwutlenek węgla, gospodarka Ŝelazem
Choroby:
Nadciśnienie tętnicze, miaŜdŜyca, udar mózgu, choroba wieńcowa – zawał
serca, Ŝylaki, niedokrwistość, białaczki, choroby autoimmunologiczne, AIDS,
HIV,
Układ oddechowy:
Budowa:
Pęcherzyki płucne, oskrzela i oskrzeliki, tchawica, krtań, gardło, nos, zatoki
przynosowe, trąbka Eustachiusza, węzły chłonne, migdałki, mięśnie
oddechowe, przepona
Funkcje:
Wymiana gazowa, ruchy oddechowe (mięśnie wdechowe i wydechowe),
funkcje krtani, nawilŜanie i ogrzewanie, fonacja
Choroby:
Astma oskrzelowa, nowotwory, palenie papierosów, przewlekła obturacyjna
choroba płuc, infekcje, nikotynizm
Układ pokarmowy:
Budowa:
Jama ustna (zęby, język, ślinianki), gardło, krtań, przełyk, Ŝołądek,
dwunastnica, jelito cienkie, jelito grube, wyrostek robaczkowy, odbyt, wątroba,
trzustka, pęcherzyk Ŝółciowy
Funkcje:
Enzymy trawienne (amylaza, pepsyna, trypsyna, lipaza), insulina, aminokwasy,
cukry proste i złoŜone, kwasy tłuszczowe, Ŝółć, wchłanianie, jelitowa flora
bakteryjna, proces defekacji, wskaźniki masy ciała, kaloryczność poŜywienia,
witaminy, mikroelementy, bulimia, anoreksja, cholesterol
Choroby:
Choroba wrzodowa, Helicobacter Pylori, nowotwór, kamica pęcherzyka
Ŝółciowego, zaparcia, cukrzyca, otyłość, wirusowe zapalenie wątroby (typu A,
B, C), Ŝółtaczka, zapalenie wyrostka robaczkowego,
Układ wydalniczy:
Budowa:
Nefron, kłębuszek nerkowy, nerka, moczowody, pęcherz moczowy, cewka
moczowa, prostata, nasieniowody
Funkcja:
Gospodarka wodna (bilans płynów), filtracja, mocz pierwotny, mocz
ostateczny, resorpcja zwrotna
Choroby:
ZakaŜenia układu moczowego, kamica moczowa, niewydolność nerek,
przeszczepianie nerek, kłębuszkowe zapalenie nerek, nefropatia cukrzycowa,
nefropatia nadciśnieniowa
Układ wewnątrzwydzielniczy
Budowa:
Przysadka mózgowa, podwzgórze, tarczyca, nadnercza, jajniki, jądra,
hormony, receptory
Funkcje:
SprzęŜenie zwrotne, tyreotropina –TSH, adrenokortykotropina – ACTH,
somatostatyna – STH (GF), prolaktyna – PRL, ocytocyna (oksytocyna),
wazopresyna, folikulotropinia - FSH, luteotropina – LH, trójjodotyronina – T3,
tetrajodtyronina – T4, kortyzol, aldosteron, testosteron, progesteron, estrogeny,
cechy płciowe pierwszo-, drugo-, trzecio- i czwartorzędowe
Choroby:
Nadczynność tarczycy, niedoczynność tarczycy, badania u noworodków,
akromegalia, gigantyzm, karłowatość
Układ nerwowy:
Budowa:
Neuron, neuryt, dendryt, szybkość przewodzenia, istota biała, istota szara,
ośrodkowy układ nerwowy, mózgowie, mózg, móŜdŜek, rdzeń przedłuŜony,
jądra mózgu, obwodowy układ nerwowy, rdzeń kręgowy, nerwy, sploty,
zwoje, receptory, oko, ucho, węch, smak, czucie dotyku, czucie bólu,
chemoreceptory, baroreceptory, narząd równowagi
Funkcja:
Łuk odruchowy, droga dośrodkowa, droga odśrodkowa, efektor, odruch na
rozciąganie, pamięć, konsolidacja pamięci, wdrukowywanie (imprinting),
wzmocnienie, torowanie, adaptacja, habituacja, uczenie się
Choroby:
Padaczka, udar mózgu, niedowład, poraŜenie
Download