krazenie dietetyka

advertisement
• Choroba wieńcowa
• Niewydolność serca
• Nadciśnienie tętnicze
Choroba niedokrwienna serca
zapotrzebowanie na O2 > moŜliwości podaŜy O2
niedotlenienie
upośledzenie czynności mięśnia sercowego
przemijające
trwałe
Choroba wieńcowa
to choroba niedokrwienna serca,
której przyczyną jest miaŜdŜyca
naczyń wieńcowych
MiaŜdŜyca
Przewlekły proces zapalny śródbłonka i błony
środkowej tętnic
ZwęŜenie naczynia:
nieistotne
istotne
krytyczne
Czynniki rozwoju miaŜdŜycy
-wiek, płeć męska, geny
-cukrzyca
-wysoki cholesterol
-nadciśnienie tętnicze
-palenie tytoniu
-stres
-mało wysiłku fizycznego,
-otyłość (centralna = brzuszna)
Przebieg choroby wieńcowej
1. Stabilne zespoły wieńcowe
-
Dusznica bolesna (dławica piersiowa) stabilna
-
Kardiologiczny zespół X
2. Ostre zespoły wieńcowe
-
Dusznica bolesna (dławica piersiowa) niestabilna
-
Zawał mięśnia sercowego
NZK (migotanie komór)
Angina Prinzmetala (dławica naczynioskurczowa)
Typowy ból wieńcowy
1.
2.
3.
4.
5.
Lokalizacja
Charakter
Promieniowanie
Okoliczności występowania
Kiedy ustępuje?
Zawał mięśnia sercowego
1. Charakterystyczny wywiad
(ból > 20 min., objawy wegetatywne)
2. Zmiany w ekg
3. Enzymy wskaźnikowe martwicy miokardium
Ostry zespół wieńcowy (OZW)
1.
Troponiny dodatnie:
Zawał serca
- pełnościenny
- podwsierdziowy
- uniesienie odcinka ST
- obniŜenie odcinka ST
- zostaje załamek Q
- nonQ (bez blizny po zawale)
2.
Troponiny ujemne:
Niestabilna dusznica bolesna
- obniŜenie odcinka ST
Zapamiętaj!
•
•
•
•
•
•
•
•
Troponiny, CK-MB, mioglobina
Angina Prinzmetala
Komórki piankowate
Białko CRP
Fala Parde’go
Załamek Q
NZK
Prawo Franka-Starlinga
Przewlekła niewydolność serca (pns)
upośledzenie serca jako pompy ssąco-tłoczącej
Zastój krwi
Niedotlenienie tkanek
Pojemność minutowa (CO) serca jest zbyt mała do
aktualnego zapotrzebowania metabolicznego ustroju
(spadek pojemności minutowej serca).
Patogeneza niewydolności serca
Zastój krwi:
wzrost ciśnienia hydrostatycznego w naczyniach
ucieczka wody z naczyń
obrzęki i przesięki
LK: krąŜenie płucne
PK: krąŜenie systemowe
Patogeneza niewydolności serca
Niedotlenienie narządów i tkanek:
OUN
Nerki (aktywacja układu RAA)
Wątroba
Jelita
Mięśnie
Serce
Podział przewlekłej niewydolności serca
• Skurczowa
• Rozkurczowa
• Prawokomorowa
• Lewokomorowa
• Obukomorowa
Przyczyny niewydolności serca:
Lewokomorowa:
• Zawał serca
• Nadciśnienie tętnicze
• Wady zastawkowe
• Zapalenie mięśnia sercowego
• Otyłość, alkohol, cukrzyca
Prawokomorowa
• Serce płucne
• Niewydolność lewokomorowa
Objawy lewokomorowej niewydolności serca
•
•
•
•
•
•
•
Duszność wysiłkowa
Duszność orthopnoe
Zmniejszenie tolerancji wysiłku
Przemęczenie
Sinica centralna
Uczucie kołatania serca
Bóle głowy
Objawy prawokomorowej niewydolności serca
–
–
–
–
–
–
Obrzęki obwodowe
Przesięki do jam ciała (wodobrzusze)
Poszerzenie Ŝył szyjnych, objaw wątrobowo-szyjny
Bóle w nadbrzuszu, nudności, brak apetytu
Sinica obwodowa
Powiększenie wątroby i śledziony; zespół wątroby
zastoinowej, marskość sercowa wątroby
Mechanizmy kompensacyjne
mają za zadanie:
- Poprawić pracę serca jako pompy
- Zwiększyć ciśnienie tętnicze i ciśnienie perfuzji
- Skierować krew do waŜnych Ŝyciowo narządów
Mechanizmy kompensacyjne
Układ współczulny
Układ RAA
Wazopresyna
BNP
Błędne koło chorobowe
Obrzęki w przewlekłej niewydolności serca
•
•
•
•
Wzrost ciśnienia hydrostatycznego w naczyniach
Hipoalbuminemia (uszkodzenie wątroby)
Niedokrwienie nerek (spadek produkcji moczu)
Wzrost stęŜenia aldosteronu we krwi
Zapamiętaj!
• Nykturia
• BNP (brain natriuretic peptide)
• Ostra niewydolność serca
Obrzęk płuc
Wstrząs kardiogenny
• Migotanie przedsionków i migotanie komór
Nadciśnienie tętnicze (NT)
Ciśnienie skurczowe równe lub ponad 140 mmHg
Ciśnienie rozkurczowe równe lub ponad 90 mmHg
Podział NT
• Pierwotne (> 90% przypadków)
• Wtórne
Przyczyny nadciśnienia tętniczego wtórnego
•
•
•
•
Choroby nerek:
Ostre i przewlekłe zapalenie kłębuszków nerkowych
ZwęŜenie tętnicy nerkowej
Choroby gruczołów wydzielania wewnętrznego:
hiperaldosteronizm pierwotny
Zespół Cushinga
Guz chromochłonny
Nadczynność tarczycy
Zespół obturacyjnego bezdechu sennego
Leki (HTZ), toksyny (narkotyki, alkohol, nikotyna)
Wtórne nadciśnienie tętnicze
•
•
•
•
Nagły początek
Wiek < 30 r.Ŝ. lub > 50 r.Ŝ.
CięŜki przebieg
Oporność na leczenie hipotensyjne
Objawy nadciśnienia tętniczego
• Bóle i zawroty głowy
• Zmęczenie
• Najczęściej bez objawów!!!
Powikłania nadciśnienia tętniczego
•
•
•
•
•
•
•
Przerost lewej komory
Niewydolność serca
Szybszy rozwój miaŜdŜycy (uszkodzenie śródbłonka)
Niewydolność nerek (nefropatia)
Retinopatia
Encefalopatia
Udar mózgu (niedokrwienny i krwotoczny)
Nadciśnienie tętnicze złośliwe:
- ciśnienie rozkurczowe > 120, 140 mmHg
- szybki postęp powikłań narządowych, zwłaszcza
niewydolności serca i nerek oraz encefalopatii
Nadciśnienie tętnicze oporne:
Brak skuteczności leczenia, mimo stosowania leków
hipotensyjnych z trzech róŜnych grup, w tym leku
moczopędnego (w pełnych dawkach)
Cel leczenia:
• < 140/90 mmHg dla wszystkich chorych
• < 130/80 mmHg gdy cukrzyca i niewydolność nerek
Download