sylabus - Dariusz Moczulski

advertisement
SYLABUS
NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ KIERUNEK:
Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii
NAZWA KIERUNKU: lekarski
PROFIL KSZTAŁCENIA: praktyczny
SPECJALNOŚĆ: nie dotyczy
POZIOM KSZTAŁCENIA: studia jednolite magisterskie
1. Nazwa przedmiotu: Choroby wewnętrzne - choroby układu moczowego
2. Kod przedmiotu:
3. Typ przedmiotu: zawodowy
4. Cele przedmiotu: Zapoznanie studenta z diagnostyką i leczeniem chorób układu
moczowego.
5. Forma studiów: stacjonarne
6. Rok studiów: 4
7. Forma zajęć i liczba godzin dla poszczególnych form zajęć: wykłady 10 godzin, seminaria
16 godzin, ćwiczenia kliniczne 24 godziny
8. Liczba punktów ECTS i ich rozkład z uwzględnieniem poszczególnych form pracy
studenta: 3 punkty
9. Imię i nazwisko osoby prowadzącej /osób prowadzących:
Prof. dr hab. med. Dariusz Moczulski
Dr n. med. Bożena Węclewska-Pawlicka
Dr n. med. Małgorzata Sodolska
Dr n. med. Anna Krysicka
Dr n. med. Irmina Korzeniewska-Dyl
Dr n. med. Konrad Walczak
Dr n. med. Krzysztof Wróblewski
Dr n. med. Izabela Materek Kuśmierkiewicz
Lek. Piotr Kapusta
Lek. Piotr Pietrasik
10. Wymagania wstępne: zaliczenie przedmiotów zawartych w programie dla III roku
studiów
11. Metody dydaktyczne: przekaz słowny, prezentacja multimedialna, dyskusja w grupie,
rozwiązywanie przypadków w grupie, ćwiczenia praktyczne przy łóżku chorego
12. Treści programowe przedmiotu:
Treści wykładów: przedstawienie przyczyn, objawów, zasad diagnozowania i postępowania
terapeutycznego w przypadku zakażenia układu moczowego, kamicy nerkowa, torbieli
nerek, cukrzycowej choroby nerek, ostrego uszkodzenia nerek, przewlekłej choroby nerek,
zespołu nerczycowego, hiponatremii, hipernatremii, hipokalemii, hiperkalemii, odwodnienia
i obrzęków.
Treści zajęć seminaryjnych: omówienie przypadków chorych z leukocyturią, erytrocyturią
i białkomoczem, odwodnieniem i obrzękami.
Treści zajęć klinicznych: badanie podmiotowe i przedmiotowe chorych z chorobami nerek
i zaburzeniami wodno-elektrolitowymi; ustalanie bilansu płynów u chorego z zaburzeniami
wodno-elektrolitowymi; interpretacja badań laboratoryjnych u chorego z przewlekłą
chorobą nerek.
13. Efekty kształcenia:
Wiedza:
1) przedstawia przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w
przypadku ostrego uszkodzenia nerek, przewlekłej choroby nerek, zakażenia układu
moczowego, kamicy nerkowej, torbieli nerek, zespołu nerczycowego i nefropatii
cukrzycowej; (E.W7.e)
2) przedstawia przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w
przypadku hiponatremii, hipernatremii, hipokalemii, hiperkalemii, odwodnienia i obrzęków;
(E.W7.i).
Umiejętności:
1) proponuję diagnostykę różnicową w przypadku leukocyturii, erytrocyturii, białkomoczu i
obrzęków; (E.U12.)
2) proponuje postępowanie terapeutyczne w przypadku odwodnienia; (E.U16.)
3) interpretuje wyniki badań laboratoryjnych u chorych z przewlekłą choroba nerek.
(E.U24.)
Kompetencje społeczne:
1) potrafi nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku kontakt z chorym;
14. Wykaz literatury podstawowej:
Choroby Wewnętrzne, Andrzej Szczeklik, Medycyna Praktyczna, Kraków 2011
- uzupełniającej:
Wielka Interna - Nefrologia, Michał Myśliwiec, Medical Tribune Polska, Warszawa 2009
15. Metody oraz sposoby weryfikacji efektów kształcenia, w tym forma i warunki zaliczenia
przedmiotu:
Efekty kształcenia w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych będą sprawdzane za
pomocą egzaminu klinicznego.
Efekty kształcenia w obszarze wiedzy będą sprawdzane za pomocą egzaminu pisemnego
w formie testu wielokrotnego wyboru z jedną prawidłową odpowiedzią.
16. Informacje dodatkowe: podczas ćwiczeń klinicznych wymagane jest posiadanie białego
fartucha lekarskiego, obuwia zmiennego oraz własnego stetoskopu
17. Oświadczenie prowadzącego i jego podpis:
Oświadczam, że treści programowe zawarte w niniejszym sylabusie są rezultatem mojej
indywidualnej pracy twórczej wykonywanej w ramach stosunku pracy/współpracy
wynikającej z umowy cywilnoprawnej oraz że osobom trzecim nie przysługują z tego tytułu
autorskie prawa majątkowe.
18. Podpis Dziekana:
19. Data: 28 sierpnia 2012
Download