Ćwiczenia

advertisement
Ćwiczenia - 26.03.07 r.
FLUORESCENCJA
Jest to zjawisko emisji światła przez substancję w wyniku wzbudzenia światłem o krótszej długości fali.
Stan wzbudzenia fluorochromu jest bardzo nietrwały.
I etap - utrata energii w postaci ciepła.
II etap - powrót ze stanu wzbudzonego do stanu podstawowego i związana z tym emisja światła.
Mikroskop fluorescencyjny - mikr. wyposażony w dodatkowe układy optyczne oraz źródło światła o odpowiednim
zakresie widma i energii promieniowania.
Źródła promieniowania:
- wysokociśnieniowe lampy rtęciowe - dają promieniowanie intensywne, ale nierównomierne; może wybuchnąć
- lampy halogenowe - promieniowanie równomierne, ale o niskiej intensywności
- źródła laserowe - promieniowanie o wysokiej energii, jednorodne
Drogi promieniowania
- kondensor - umożliwia wysoki kontrast fluorescencji na ciemnym tle
 DIA
 EPI
- zwierciadło pełni rolę
filtra
- światło odbija się od
preparatu (wędrówka
światłą odbitego)
- rolę kondensora pełni
obiektyw
Filtry
1. Zestaw pierwszy (filtry
pierwotne, ekscytacyjne) filtruje światło przed
dotarciem do preparatu;
odpowiedni znacznik
przepuszcza tylko długości fal pobudzające
fluorescencyjny.
2. Zestaw drugi (filtry wtórne, zaporowe) - z zatrzymanego uprzednio światła przepuszcza tylko długości fal emitowane
przez znacznik fluorescencyjny.
Rodzaje:
- wiązki wąskiej - filtry szklane
- wiązki szerokiej - filtry interferencyjne, wykonywane w próżni i powleczone dielektrykami
Im węższa wiązka, tym bardziej może ona odpowiadać falom emitowanym przez fluorochrom. Jeżeli chce się analizować 2
kolory, można obserwować jeden po drugim, odpowiednio dobierając filtry i nakładając zdjęcia na siebie.
Fluorochromy
- substancje chemiczne wykazujące zdolność do absorpcji światła o pewnej długości fali oraz do emisji światła o innej,
dłuższej fali.
Dzięki specyficznemu wiązaniu różnych cząstek umożliwiają badanie lokalizacji poszczególnych elementów komórek przy
pomocy mikroskopu fuorescencyjnego.
- muszą być przechowywane w zaciemnieniu
- większość fluorochromów to substancje toksyczne
Przeciwciała (immunoglobuliny)
- monoklonalne - na początku tworzy się hybrydę komórek - produkującą swoiste przeicwciała z kom. nowotworową, która
może dzielić się nieskończoną ilość razy. Te przeciwciała zawsze będą skierowane przeciw danemu epitopowi antygenu lub
zestawowi epitopów.
- poliklonalne - uzyskiwane z krwi zwierząt, którym kilka tygodni wcześniej podano antygen; wykorzyst. w formie surowicy
odpornościowej albo frakcji immunoglobulin G.
Przeciwciała są produkowane przez różne populacje komórek, dlatego ich reakcje mogą się różnić.
Rodzaje reakcji IMF.
- bezpośrednia - przeciwciało swoiste, sprzężone z fluorochromem
- pośrednia
- reakcja dwubarwna, trójbarwna - umożliwiają obserwacje więcej niż jednego antygenu w jednym skrawku lub jednej
komórce, np. przeciwciała sprzężone z FIT C i TRIT C.
Antygeny można dodawać albo w postaci mieszaniny, albo sekwencyjnie, jeden po drugim.
Mikroskop konfokalny
Źródłem światła jest laser, którego cienki promień skanuje pole po polu obserwowane pole widzenia. Można
przeanalizować intensywność fluorescencji na całej grubości skrawka.
Autofluorescencja - zdolność niektórych organizmów oraz elementów tkanek i komórek do emisji światła po wzbudzeniu
promieniowaniem.
Autofluorescencję wykazują organizmy mające takie barwniki jak chlorofil, fikoerytryna, fikocyjanina, allofikocyjanina czy
białko zielonej fluorescencji GFP.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards