Regionalna Strategia Inteligentnej Specjalizacji

advertisement
REGIONALNA STRATEGIA
INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI
WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Michał Korolko
Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego,
Certyfikacji i Monitoringu Funduszy Unijnych
Z czego wynika SMART SPECIALIZATION STRATEGY?
 Jednym ze zobowiązań dokumentu Unia Innowacji,
programu w ramach strategii Europa 2020, jest
opracowanie i wdrażanie strategii „inteligentnej
specjalizacji” (smart specialization).
Definicja
Parlamentu
Europejskiego
UNIA INNOWACJI
Strategia na rzecz
inteligentnej
specjalizacji
Strategia inteligentnej specjalizacji to KRAJOWA LUB
REGIONALNA strategia innowacji, polegająca na
określeniu priorytetów gospodarczych w obszarze B+R+I
oraz skupieniu inwestycji na obszarach zapewniających
konkurencyjności na rynkach europejskich i światowych.
Kluczowe cechy:
 Budowanie przewagi konkurencyjnej
 Rozwój potencjału badawczo-rozwojowego i
innowacyjnego
 Dostosowanie B+R+I do potrzeb biznesowych
 Szukanie możliwości rozwoju rynku
 Uniknięcie powielania i rozdrobnienia interwencji
Jakie ma znaczenie dla kraju i regionu?
Potrzeba wskazania inteligentnych specjalizacji na poziomie
krajowym i regionalnym wynika m.in. z:
konieczności spełnienia warunku ex-ante, określonego w
odniesieniu do Celu Tematycznego 1: Zwiększenie nakładów na
badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje,
ujętego w Umowie Partnerstwa, tj: istnienie krajowych lub
regionalnych strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej
specjalziacji, zgodnie z krajowym programem reform, w celu
zwiększenia wydatków na badania i innowacje ze środków
prywatnych, co jest cechą dobrze funkcjonujących krajowych
lub regionalnych systemów badań i innowacji
oraz
jest kryterium warunkującym wsparcie na ww. obszary w
programach operacyjnych na lata 2014-2020.
Krajowa inteligentna specjalizacja
• Jest integralną częścią Programu Rozwoju
Przedsiębiorstw, opracowanego przez MG
• Dokument przedstawia proces analityczny wyłaniania
inteligentnych specjalizacji na poziomie krajowym
(obszary B+R+I) oraz zarys procesu ich monitorowania i
aktualizacji
• Krajowa inteligentna specjalizacja jest dokumentem
otwartym, który będzie podlegał ciągłej weryfikacji i
aktualizacji w oparciu o system monitorowania oraz
zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze.
• KIS stanowi kryterium merytoryczne dostępu w ramach
oceny naukowo-technologiczej w osi priorytetowej 1 w
Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój pn.
Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Krajowa inteligentna specjalizacja
19 inteligentnych specjalizacji określono w ramach następujących działów:
ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO:
1. Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne
2. Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej
3. Wytwarzanie produktów leczniczych
BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA
4. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego
5. Żywność wysokiej jakości
6.Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska
ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA
7. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji
energii
8. Inteligentne i energooszczędne budownictwo
9. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku
SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI
10. Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz
wytwarzanie ich substytutów
11. Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie
materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku)
12. Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie
INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)
13. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i
nanoprodukty
14. Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe
15. Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne
16. Elektronika oparta na polimerach przewodzących
17. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych
18. Optoelektroniczne systemy i materiały
19. Inteligentne technologie kreacyjne
Co oznacza dla regionu „inteligentna specjalizacja”?
Regionalna strategia inteligentnej specjalizacji WKP to Regionalna
Strategia Innowacji - program w ramach Strategii Rozwoju
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 W nowej perspektywie finansowej Unii
Europejskiej na lata 2014 – 2020 przygotowanie
strategii inteligentnej specjalizacji stanowi
warunek ex ante pozyskania funduszy
strukturalnych.
 Opracowanie strategii inteligentnych specjalizacji
to opracowanie mechanizmu wyboru specjalizacji
- strategii rozwoju specjalizacji.
Nie jest celem wskazanie stałej na 7 lat listy
wytypowanych sektorów/branż.
PROCES identyfikacji specjalizacji – elastyczny,
dynamiczny, zmienny, inteligentnie dostosowujący
się do zmian rynkowych w gospodarce
Warunek
ex ante dla
środków z UE
Proces
elastycznego
kształtowania i
zmienności
specjalizacji
Definicja inteligentnej specjalizacji WKP
 partycypacyjny i przedsiębiorczy proces polegający na
identyfikacji dziedzin gospodarki regionu, które będą stanowiły
jego przewagę komparatywną w skali regionów krajowych i
europejskich i które charakteryzują się następującymi cechami:
 są zakorzenione w tradycji gospodarczej regionu;
 wykazują pokrewieństwo technologiczne i komunikacyjne z
innymi sektorami, co umożliwia rozwój klastrów i innych
powiązań kooperacyjnych;
 są oparte na wiedzy lub wykazują możliwość rozwoju opartego
na wiedzy;
 są podatne na absorpcję innowacji i nastawione na
działalność rozwojową (B+R+I);
 ich rozwój i funkcjonowanie jest wspierany przez sferę edukacji
i nauki;
 stanowią chłonny i atrakcyjny rynek pracy.
Cele Regionalnej Strategii Innowacji WKP
Inteligentne
specjalizacje
jako warunek
wsparcia dla
projektów
realizowanych
w ramach
celów RSI
Wzmocnienie
konkurencyjności
województwa
poprzez
dołączenie do
grona
umiarkowanych
innowatorów wśród
regionów
europejskich
Co oznacza dla beneficjenta RPO WKP
inteligentna specjalizacja?
OZNACZA WARUNEK WSPARCIA
w osi Priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i
konkurencyjności gospodarki regionu
W priorytetach inwestycyjnych realizowanych w
ramach Celu Tematycznego 1 wprowadzono
warunek zgodności z regionalną strategią
inteligentnej specjalizacji
 W priorytetach inwestycyjnych realizowanych w
ramach Celu Tematycznego 3 wprowadzono
preferencję dla projektów realizowanych w
obszarze inteligentnej specjalizacji
Co oznacza dla beneficjenta RPO WKP
inteligentna specjalizacja?
Warunek konieczny – kryterium dostępu w Priorytecie
Inwestycyjnym 1a: Udoskonalenie infrastruktury badań i
innowacji
Projekt musi wpisywać się w katalog inteligentnych
specjalizacji
Finansowanie publicznej infrastruktury B+R w ramach PI
1a będzie uzależnione od spełnienia kryteriów wsparcia
infrastruktury B+R określonych w UP 2014-2020;
 Wsparcie uzależnione od oceny Biznes Planu (studium
wykonalności) obejmujące przyszłe wykorzystanie
infrastruktury B+R i wykazania, że będzie ona używana
przez, i na rzecz przedsiębiorców
Co oznacza dla beneficjenta RPO WKP
inteligentna specjalizacja?
Warunek konieczny – kryterium dostępu w Priorytecie
Inwestycyjnym 1b: Promowanie inwestycji
przedsiębiorstw w badania i innowacje
Projekt musi wpisywać się w katalog inteligentnych
specjalizacji
Wsparcie prac B+R prowadzonych przez przedsiębiorstwa
lub konsorcja z wiodącą rolą przedsiębiorstwa na różnych
etapach do pierwszej produkcji włącznie
Bony na innowacje dla MŚP z przeznaczeniem na zakup
usługi związanej z opracowaniem nowego lub ulepszonego
produktu lub usługi
Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie tworzenia i rozwoju
infrastruktury B+R, inwestycji w aparaturę, sprzęt i inne
niezbędne wyposażenie, które służy tworzeniu innowacyjnych
produktów i usług oraz jest uwarunkowane od przedstawienia
przez przedsiębiorstwo planów dotyczących prac B+R
Co oznacza dla beneficjenta RPO WKP
inteligentna specjalizacja?
Warunek dodatkowy – kryterium preferencji w
Priorytetach Inwestycyjnych:
3a: Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez
ułatwianie gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów oraz
sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez
inkubatory przedsiębiorczości
3b: Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla
MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia
3c: Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych
zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług
Projekt wpisujący się w katalog inteligentnych specjalizacji
otrzyma dodatkowe punkty
Inteligentne specjalizacje województwa
kujawsko-pomorskiego – potencjały rozwojowe
Najlepsza bezpieczna żywność
– przetwórstwo, nawozy i
opakowania
Medycyna, usługi medyczne
i turystyka zdrowotna
Narzędzia, formy wtryskowe,
wyroby z tworzyw sztucznych
Motoryzacja, urządzenia
transportowe i automatyka
przemysłowa
Przetwarzanie informacji,
multimedia, programowanie,
usługi ICT
Biointeligentna specjalizacja –
potencjał naturalny,
środowisko, energetyka
Dziedzictwo kulturowe, sztuka,
przemysły kreatywne
Transport, logistyka, handel –
szlaki wodne i lądowe
PRIORYTETYZACJA I/LUB AGREGACJA
Plan Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Dokument stanowić będzie CYKLICZNIE uzupełnienie dla
programu rozwoju pn. „Regionalna Strategia Innowacji
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20142020”
W PIERWSZEJ EDYCJI będzie opracowany do końca 2016
roku
Ma na celu każdorazowo:
wybór priorytetów - uniknięcie powielania i
rozdrobnienia interwencji,
określenie scenariusza rozwoju danej specjalizacji –
kadry, infrastruktura, technologie, B+R
opracowanie wskaźników ich monitoringu –
weryfikacja wyboru.
Dziękuję za uwagę
Kontakt:
Agenda Nauki i Innowacyjności
[email protected]
660 75 49 17
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards