Informacja dot. specjalizacji I i II stopnia w zawodzie

advertisement
Informacja dot. specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny.
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Świętokrzyskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje, iż w związku
z realizacją przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie drugiej edycji projektu
pn. „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej”
w ramach Działania 1.2 – Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki istnieje możliwość sfinansowania specjalizacji I
stopnia w zawodzie pracownik socjalny.
Szkolenia z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny
prowadzone będą przez Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Towarzystwa Uniwersytetu
Robotniczego im. Adama i Lidii Ciołoszków w Krakowie. Zgodnie z przyjętym algorytmem
dla województwa Świętokrzyskiego przypada 47 miejsc dla specjalizacji I stopnia.
Ze środków projektu zostaną pokryte następujące koszty:

prowadzenie toku specjalizacji,

podróż z miejsca zamieszkania słuchacza do miejsca, w którym prowadzone będę
zajęcia, do kwoty 100zł/os./zjazd (dla I stopnia specjalizacji) i 150zł/zjazd (dla II
stopnia specjalizacji),

zakwaterowanie i wyżywienie,

opłaty z tytułu egzaminów, z wyjątkiem egzaminów poprawkowych,

wydanie stosownych zaświadczeń,

ubezpieczenie uczestnika szkolenia w okresie realizacji umowy w zakresie
następstw nieszczęśliwych wypadków na kwotę co najmniej 5 000 zł,

materiały dydaktyczne.
Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w szkoleniu specjalizacyjnym będą zobowiązane do
przedstawienia stosownych dokumentów, w tym:

zaświadczenia o zatrudnieniu na stanowisku pracownika socjalnego,

zaświadczenia o posiadaniu co najmniej trzyletniego stażu pracy na wymaganym
stanowisku,

dokumentów potwierdzających uprawnienia danej osoby do wykonywania zawodu
pracownika socjalnego.
Proszę o uzupełnienie karty zgłoszeniowej i
odesłanie na adres e-mail:
[email protected] w terminie do 20 lutego 2009r.
KARTA ZGŁOSZENIOWA KANDYDATÓW NA I STOPIEŃ SPECJALIZACJI W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY
GMINA .......................................... POWIAT...........................
L.p.
Nazwisko i
Imię
Staż
pracy
Wiek
pracownika
Zajmowane
stanowisko
Wykształcenie
Praca w
środowisku *
1
* należy odnotować fakt czy dany pracownik socjalny pracuje w środowisku - zaznaczyć właściwe
tak/nie
Liczba wszystkich
pracowników
OPS(PCPR)/liczba prac.
soc./liczba prac.
posiadających I st.
specjalizacji
/
/
Liczba mieszkańców
gminy/powiatu
Informacja dot. specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny.
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Świętokrzyskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje, iż w związku
z realizacją przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie drugiej edycji projektu
pn. „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej”
w ramach Działania 1.2 – Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki istnieje możliwość sfinansowania specjalizacji II
stopnia w zawodzie pracownik socjalny.
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu, powinny zgłosić się do wybranego
podmiotu szkolącego we własnym zakresie.
Instytucje organizujące szkolenia II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny:
1. Olsztyńska Szkoła Biznesu
ul. Murzynowskiego 20, 10-684 Olsztyn
tel. (089) 542-42-70
fax: (089) 521-27-50
e-mail: [email protected]
www.osb.edu.pl
Informacji udziela: Kamila Gojło, Hanna Sobieraj
Limit – 60 miejsc
Specjalizacje (po 20 osób):
Praca socjalna z osobami bezrobotnymi
Praca socjalna z ofiarami przemocy
Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi
Początek zajęć: 7-8 marca 2009 r.
Termin przyjmowania zgłoszeń: - 23 luty 2009.
2. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP
ul. Urbanistów 3, 02-397 Warszawa
tel. (022) 824-15-21 wew.340
e-mail: [email protected]
www.wsptwp.eu/n/warszawa
Informacji udziela: Jolanta Kasianiuk
Limit – 25 miejsc
Specjalizacje:
Praca socjalna z dzieckiem
Początek zajęć: 14-15 marca 2009 r.
Termin przyjmowania zgłoszeń: - 2 marca 2009.
3. Kolegium Pracowników Służb Społecznych
ul. Sulisławicka 7, 20-360 Lublin
tel. (081) 748-18-81, (081) 748-33-32
e-mail: [email protected] ; [email protected]
www.kpss.lublin.pl
Informacji udziela: Ewa Nowicka
Limit – 80 miejsc
Specjalizacje (po 20 osób):
Praca socjalna z osobami uzależnionymi, w szczególności od alkoholu i narkotyków
Praca socjalna z osobami będącymi ofiarami przemocy
Praca socjalna z dzieckiem
Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi
Początek zajęć: 7-8 marca 2009 r.
Termin przyjmowania zgłoszeń: - 23 luty 2009
Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest przedstawienie przez kandydata na uczestnika
szkolenia dokumentu, wystawionego przez swojego pracodawcę, stwierdzającego
posiadanie przez niego, wymaganych rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z
dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U.
Nr 154, poz. 1289) kwalifikacji, umożliwiających przystąpienie do egzaminu na II
stopień specjalizacji przed Centralną Komisją Egzaminacyjną.
Ze środków projektu zostaną pokryte następujące koszty:

prowadzenie toku specjalizacji,

podróż z miejsca zamieszkania słuchacza do miejsca, w którym prowadzone będę
zajęcia, do kwoty 100zł/os./zjazd (dla I stopnia specjalizacji) i 150zł/zjazd (dla II
stopnia specjalizacji),

zakwaterowanie i wyżywienie,

opłaty z tytułu egzaminów, z wyjątkiem egzaminów poprawkowych,

wydanie stosownych zaświadczeń,

ubezpieczenie uczestnika szkolenia w okresie realizacji umowy w zakresie
następstw nieszczęśliwych wypadków na kwotę co najmniej 5 000 zł,

materiały dydaktyczne.
Download