Obszar: W szkole respektowane są normy społeczne.

advertisement
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
PRZEPROWADZONEJ
W GIMNAZJUM IM. ARMII KRAJOWEJ W ŻÓRAWINIE
W ROKU SZKOLNYM 2012/2013
Przedmiot ewaluacji:
Obszar: W szkole respektowane są normy społeczne.
Zespół w składzie:
Paweł Sonenberg
Ireneusz Tabisz
Andrzej Kondracki
I . Cel ewaluacji:
Zebranie informacji na temat wywiązywania się uczniów z posiadania stroju i
obuwia sportowego; przestrzegania regulacji szkolnych dotyczących używania telefonów
komórkowych w czasie lekcji.
II. Przedmiot ewaluacji:
Respektowanie uregulowań szkolnych w wyżej wymienionych kwestiach.
III. Grupa badawcza:
Uczniowie i rodzice.
IV. Pytania kluczowe:
1) Czy uczniowie przestrzegają zasad obowiązujących w szkole ?
Kryterium: Skuteczność komunikowania obowiązujących norm.
2) Czy w szkole podejmowane są działania zmierzające do zmniejszenia ilości zachowań
łamiących zasady ?
Kryterium: Skuteczność działań wychowawczych wspierających właściwe zachowania.
V. Harmonogram:
1) Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów i rodziców ( do końca marca 2013 r.)
2) Opracowanie wyników ankiet ( kwiecień 2013 r.)
3) Sprawdzenie dokumentów szkolnych, regulaminów pod względem zapisów dot.
korzystania z telefonów komórkowych ( do końca kwietnia 2013 r.)
4) Wnioski ( do końca maja 2013 r.)
Wyniki ewaluacji:
Analiza odpowiedzi uczniów i rodziców ; obserwacji i wybranej dokumentacji.
Przeprowadzono dwie ankiety wśród uczniów gimnazjum i ich rodziców. Dokonano również
obserwacji na wybranych lekcjach wychowania fizycznego ( w tym tańca ) oraz sprawdzono
zapisy w regulaminach szkolnych ( Statut Szkoły, procedury postępowania , regulamin sali
gimnastycznej) .
1) Ankieta dla rodziców:
Na pyt.1 – czy wiedzą państwo, jakich zachowań oczekuje się od uczniów w szkole?- 100%
ankietowanych odpowiedziało twierdząco;
Na pyt. 2 – W jaki sposób, Państwa zdaniem, uczniowie zapoznawani są z normami
społecznymi obowiązującymi w szkole? – 67% ankietowanych wskazało Statut szkoły, 33%
realizację programu wychowawczego, 77% lekcje wychowawcze.
Na pyt.3 – Które, Państwa zdaniem, z podanych punktów są przestrzegane w szkole? – 13%
ankietowanych wskazało dbanie o dobro wspólne, 47% szacunek do innych, 7% kulturę
osobistą i higienę , 20% posiadanie stroju i obuwia sportowego, 20% nieużywanie telefonu
komórkowego, 67% wystrzegania się agresywnych zachowań, 20% dbanie o bezpieczeństwo,
13% dążenie do zdobywania wiedzy.
Na pyt. 4 – Czy Państwa zdaniem uczniowie czują się w szkole bezpiecznie? – 100%
ankietowanych odpowiedziało twierdząco.
Na pyt. 5 – Czy Państwa zdaniem, w szkole analizuje się zachowania uczniów? – 93%
ankietowanych odpowiedziało twierdząco.
Na pyt. 6 – Czy Państwa zdaniem, nauczyciele podejmują działania mające na celu
wyeliminowanie zagrożeń? – 100% ankietowanych odpowiedziało twierdząco.
Na pyt. 7 – Które, Państwa zdaniem działania szkoły sprzyjają przestrzeganiu norm
społecznych? – 93% ankietowanych wskazało dyżury nauczycieli na przerwach, 53%
obecność kamer, 20% rozmowy indywidualne z wychowawcą, 33% rozmowy indywidualne z
pedagogiem, 60% lekcje wychowawcze, 33% spotkania z policją, 13% spektakle teatralne.
2) Ankieta dla uczniów:
Na pyt. 1 – Czy wiesz jakich zachowań oczekuje się od Ciebie w szkole? – 100%
ankietowanych odpowiedziało twierdząco;
Na pyt. 2 – W jaki sposób uczniowie zapoznawani są z normami społecznymi
obowiązującymi w szkole? – 67% ankietowanych wskazało Statut Szkoły, 25% realizację
programu wychowawczego, 60% lekcje wychowawcze, 12,5% lekcje z zaproszonymi
osobami.
Na pyt. 3 – Których z podanych punktów przestrzegasz w szkole? – 46% ankietowanych
wskazało dbanie o wspólne dobro, 48% szacunek dla innych, 75% kulturę osobistą i higienę,
54% posiadanie stroju sportowego i obuwia, 19% nieużywanie telefonu komórkowego, 38%
wystrzeganie się agresywnych zachowań, 35% pomoc słabszym ( młodszym), 40% dbanie o
bezpieczeństwo, 44% dążenie do zdobywania wiedzy.
Na pyt. 4 – Czy czujesz się w szkole bezpiecznie? – 85% ankietowanych odpowiedziało
twierdząco, 23% przecząco.
Na pyt. 5 – Czy w szkole analizuje się zachowania uczniów? – 85% ankietowanych
odpowiedziało twierdząco, 23% przecząco.
Na pyt. 6 – Czy nauczyciele podejmują działania mające na celu wyeliminowanie zagrożeń? –
100% ankietowanych odpowiedziało twierdząco, ale jednocześnie 33% z nich podało
odpowiedź przeczącą.
Na pyt. 7 – Które działania szkoły sprzyjają przestrzeganiu norm społecznych? – 52%
ankietowanych wskazało dyżury nauczycieli na przerwach, 48% obecność kamer, 27%
rozmowy indywidualne z wychowawcą, 27% rozmowy indywidualne z dyrektorem, 27%
rozmowy indywidualne z pedagogiem, 56% lekcje wychowawcze, 15% lekcje z
zaproszonymi osobami, 27% spotkania z policją, 8% inne np. wezwanie rodziców.
Wnioski:
Ad.1 Wyniki ankiet wskazują, że wszyscy ankietowani rodzice wiedzą jakich zachowań
oczekuje się od ich dzieci w szkole. Uważają, że ich dzieci czują się w szkole bezpiecznie, a
nauczyciele podejmują działania mające na celu wyeliminowanie zagrożeń. Normy społeczne
wg ankietowanych są przekazywane ich dzieciom poprzez lekcje wychowawcze,
zapoznawanie z zapisami Statutu Szkoły i poprzez realizację programu wychowawczego.
Ankietowani dostrzegają, że w szkole przestrzega się szacunku do innych, wystrzegania się
zachowań agresywnych. Nieużywanie telefonów komórkowych podczas lekcji i posiadanie
obuwia i stroju sportowego jest również wg nich przestrzegane, jednak zauważa to mniejsza
liczba rodziców. Ankietowani dostrzegają także działania szkoły sprzyjające przestrzeganiu
norm społecznych. Według nich największą w tym rolę odgrywają: dyżury nauczycielskie,
lekcje wychowawcze i obecność kamer.
Ad. 2 Wyniki ankiet wskazują, że uczniowie wiedzą jakich zachowań się od nich oczekuje.
Informacje na temat obowiązujących norm społecznych w szkole zdobywają zapoznając się z
zapisami Statutu Szkoły, na godzinach wychowawczych i poprzez realizację programu
wychowawczego. Zdecydowana większość uczniów czuje się bezpiecznie w szkole i uważa,
że szkoła analizuje ich zachowania . Według ankietowanych nauczyciele podejmują działania
mające na celu wyeliminowanie zagrożeń. Według uczniów najczęściej przestrzegają oni
kultury osobistej i higieny. Ponad połowa deklaruje posiadanie obuwia i stroju sportowego.
Jednocześnie zaledwie 19% deklaruje, iż przestrzega nie używania telefonu komórkowego w
szkole. Największą rolę w przestrzeganiu norm społecznych w szkole wg uczniów mają:
dyżury nauczycieli, obecność kamer i lekcje wychowawcze.
Po dokonaniu obserwacji kilku wybranych lekcji w-f i tańca pod kątem posiadania przez
uczniów obuwia i stroju sportowego oraz nie używania podczas zajęć telefonów
komórkowych można stwierdzić, że w/w kwestie są przestrzegane. Osoby bez wymaganego
stroju są najczęściej zwolnione z ćwiczeń ( usprawiedliwienia od rodziców lub lekarza ), bądź
korzystają z możliwości zgłoszenia nieprzygotowania do zajęć na danej lekcji. Przypadki
używania telefonów komórkowych na zajęciach są sporadyczne i, co istotne dotyczą np.
słuchania muzyki, a nie komunikowania się ( rozmowy telefonicznej ) . Zapisy w szkolnym
statucie wyraźnie zakazują posługiwania się telefonami komórkowymi na zajęciach. Problem
dotyczy wyłącznie niektórych uczniów – niećwiczących na danej lekcji – łamiących w ten
sposób przyjęte w szkole normy.
Mocne strony:
Uczniowie szkoły czują się w szkole bezpiecznie, a obowiązujące w niej normy są jasno
sformułowane, dostępne i zrozumiałe dla uczniów. Młodzież potrafi określić właściwe
zachowania i zna konsekwencje nieprzestrzegania ustalonych zasad. Uczniowie wiedzą,
jakich zachowań się od nich oczekuje. Są o tym informowani na lekcjach wychowawczych,
podczas rozmów indywidualnych i poprzez realizację programu wychowawczego. W szkole
nie obserwuje się rażących naruszeń ustalonych norm. Zachowania uczniów są
diagnozowane, a wyniki tych działań są wykorzystywane do dalszej pracy dydaktyczno –
wychowawczej. Szkoła sprzyja integracji uczniów organizując imprezy szkolne, turnieje czy
rozgrywki sportowe klas. Uczniowie biorą udział w projektach i programach edukacyjnych.
Zainteresowania i osiągnięcia uczniów są promowane i eksponowane poprzez organizowanie
imprez szkolnych np. wieczór poezji, koła przedmiotowe. Zdaniem większości rodziców,
nauczyciele obserwują zachowania uczniów i reagują na niepożądane zachowania , np.
rozmawiają z rodzicami szukając rozwiązania problemu. Szkoła posiada i stosuje regulaminy
i procedury dotyczące bezpieczeństwa i zachowania. Rodzice są zapoznani z dokumentami
szkolnymi dotyczącymi m.in. respektowania norm społecznych – informacje na ten temat
znajdują się również na stronie internetowej szkoły.
Słabe strony:
Mimo, że większość uczniów w szkole czuje się bezpiecznie, to 23% ankietowanych nie
podziela tego odczucia. Podczas obserwacji wybranych zajęć, zauważyć można, że nie
wszyscy przestrzegają ustaleń dotyczących stroju i obuwia sportowego. Podobnie rzecz się
ma z korzystaniem z telefonów komórkowych podczas zajęć. Problem ten czasem występuje
wśród uczniów, którzy nie biorą udziału w zajęciach wychowania fizycznego i tańca. Jest to
zjawisko sporadyczne, jednak zauważalne.
Rekomendacje:
Ze względu na rozwój technologiczny urządzeń telekomunikacyjnych – uszczegółowić
zasady korzystania z telefonów komórkowych. Obecnie aparaty są wielofunkcyjne i nie służą
już jedynie do tradycyjnego łączenia się w formie rozmowy telefonicznej, czy sms. Są to
urządzenia pozwalające na łączność z Internetem, pozwalają na gromadzenie notatek,
tworzenie wiadomości, planów lekcji itp. Mogą być więc używane jako źródło pozyskiwania
informacji, tworzenia dokumentów, odbierania i wysyłania poczty elektronicznej.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards