bezpieczeństwo w przedszkolu analiza ankiety dla rodziców

advertisement
BEZPIECZEŃSTWO W PRZEDSZKOLU
ANALIZA ANKIETY DLA RODZICÓW PUBLICZNEJ
SZKOŁY POSTAWOWEJ W STRZEGOWIE
Ankieta miała na celu przeciwdziałanie przemocy i agresji oraz jeszcze lepsze
zapewnienie bezpieczeństwa w przedszkolu. Pytań w ankiecie było 6, były to
zadania półotwarte i zamknięte. Ankietowanych zostało 7 rodziców.
Pierwsze pytanie ankiety brzmiało: Jak ocenia Pani / Pan stan bezpieczeństwa
swojego dziecka w naszym przedszkolu?
7 ankietowanych rodziców odpowiedziało, że przedszkole jest bezpieczne dla
ich dzieci.
Pytanie 1
przedszkole jest bepieczne dla
naszego dziecka
dziecko nie zawsze czuje się w
przedszkolu bezpieczne
przedszkole nie jest
bezpiecznym miejscem dla
naszego dziecka
Pytanie drugie w ankiecie brzmiało: Czy Pani / Pana dziecko sygnalizuje w
domu, że doświadczyło lub było świadkiem przemocy rówieśniczej na
terenie szkoły?
7 ankietowanych rodziców odpowiedziało, że ich dziecko nie doświadczyło, ani
nie było świadkiem przemocy na terenie szkoły.
8
7
6
5
4
odpowiedzi rodziców
3
2
1
0
często
rzadko
nie
Pytanie trzecie było następujące: O jakich sytuacjach przemocy, agresji
dziecko mówi w domu?
W tym pytaniu rodzice mogli zaznaczyć wszystkie odpowiedzi dotyczące
przemocy i agresji, z którymi miało kontakt ich dziecko. 1 rodzic zaznaczył, że
jego dziecko mówi w domu o biciu, 1 rodzic o obraźliwych słowach,
przezywaniu i popychaniu, 1 o wymawianiu brzydkich s łów, natomiast 2
rodziców zaznaczyło odpowiedź nie wiem.
2.5
2
1.5
1
0.5
0
odpowiedzi rodziców
Kolejne, czwarte pytanie brzmiało: Opieka w przedszkolu sprawowana przez
nauczyciela jest zdaniem Państwa?
Pytanie te dotyczyło opieki sprawowanej przez nauczycieli w przedszkolu, 6
rodziców odpowiedziało, że jest ona sprawowana bardzo dobrze, a 1 rodzic
zaznaczył odpowiedz dobrze.
Pytanie 4
sprawowana bardzo dobrze
dobrze
czasami żle
żle
Pytanie 5 brzmiało: Co Państwo zmienili by w funkcjonowaniu przedszkola,
by jeszcze poprawić bezpieczeństwo?
W tym pytaniu żaden rodzic nic nie chciał by zmienić, nie padła tutaj żadna
odpowiedź.
Pytanie szóste w ankiecie brzmiało: Państwa dziecko uczęszcza do
przedszkola:
Pytanie te dotyczyło chęci uczęszczania dziecka do przedszkola, 6
ankietowanych rodziców odpowiedziało, że chętnie uczęszcza, a 1,że czasami
niechętnie.
7
6
5
4
odpowiedzi rodziców
3
2
1
0
chętnie
czasami niechętnie
niechętnie
Z analizy ankiety wynika, że przedszkole jest bezpieczne dla dzieci, nie
doświadczali i nie byli świadkami żadnej przemocy w szkole, chętnie
uczęszczają do przedszkola, a opieka sprawowana przez nauczyciel jest bardzo
dobra.
Download