Opracowanie zbiorowe wyników ankiet

advertisement
Opracowanie zbiorowe wyników ankiet przeprowadzonych wsród
rodziców.
Na 45 rozdanych ankiet 41 rodziców udzieliło odpowiedzi
Na pytanie :
1. Czy dziecko czuje się bezpiecznie w przedszkolu ?
38 rodziców uważa ,że TAK
3 rodziców zaznaczyło, że ich dziecko miało lęki adaptacyjne,
1 rodzic uważa ,że Tak ale w przeszłości było inaczej.
100
80
60
40
Tak
Nie
20
0
2. Jeśli dziecko nie czuje się bezpiecznie , napisz z jakim miejscem lub
sytuacją najczęściej wiązały te sygnały?
37 rodziców uważa,że nie ma problemu
Pojawiło się zaledwie 4 odpowiedzi, które wiązały się z takimi sytuacjami:
problemy adaptacyjne
1 rodzic uważa, że dziecko obecnie czuje się bezpiecznie ale w poprzednim roku
nie czuło się bezpiecznie chodziło o osoby pracujące w przeszłości
100
80
60
nie ma
problemu
40
problem
adaptacyjny
20
0
3. Co świadczy o bezpieczeństwie dziecka w przedszkolu lub o jego braku ?
68% rodziców uważa, że dziecko chętnie uczęszcza do przedszkola ma zaufanie
do pedagogów
2%rodzic obawia się spacerów przy ruchliwej ulicy
80% rodziców twierdzi, że dziecko ma zapewnioną fachową opiekę jest zawsze
pod nadzorem dorosłych
60%rodziców uważa, że jest dobra opieka wychowawczyń, które bardzo dobrze
opiekują się dziećmi
7% rodziców pisze, że rano dziecko chętnie wstaje do przedszkola wieczorem
planuje kolejny dzień. Zapytane jak było w przedszkolu odpowiada ‘Fajnie” z
uśmiechem na ustach
12% rodziców uważa, że jest odpowiednia ilość opiekunek, dostosowana ilość
nauczycieli do danej grupy.
2% rodzic uważa, że dziecko swoje bezpieczeństwo wiąże z osobami, z którymi
spotyka się, na co dzień. W tym przypadku są to Panie przedszkolanki, Pani
Dyrektor oraz cały pozostały personel przedszkola.
Opracowanie zbiorowe wyników ankiet przeprowadzonych wsród
pracowników niepedagogicznych.
Ankietą objęto 5 pracowników niepedagogicznych
Na pytanie :
1 . Czy dzieci czują się bezpiecznie w przedszkolu / Na czym opiera pani
swoją opinię – proszę podać kilka przykładów
100
80
60
Tak
Nie
40
20
0
Wszyscy pracownicy stwierdzili, że dzieci czują się bezpiecznie, ponieważ:
1 teren przedszkola jest ogrodzony i furtka jest zamykana
2 drzwi zewnętrzne są zamykane w czasie pracy przedszkola
3 Czujność Pań i personelu
2. Czy zna Pani przepisy i regulaminy dotyczące bezpieczeństwa ?
100% pracowników odpowiedziało że : Tak
100
80
60
40
20
0
Tak
Nie
3. W jaki sposób przestrzega pani zasad bezpieczeństwa w przedszkolu?
100% pracowników odpowiedziało :
1 stosują przepisy BHP;
2 dzieci nie mają dostępu do środków chemicznych;
3 pilnują żeby drzwi zewnętrzne były zamknięte i aby dzieci nie
przebywały same w toalecie;
4. W jakim stopniu są przestrzegane przepisy związane z bezpieczeństwem
100% pracowników zaznaczyło , że przestrzega wszystkie zasady znacząc skalę
z cyfrą 5
100
80
60
1
2
3
40
20
4
5
0
Opracowanie zbiorowe wyników wywiadu grupowego z dziećmi (3,4,5, 6 latkami).
Na pytanie :
1. Czy jest coś czego boisz się w przedszkolu ?
67% dzieci odpowiedziało że Nie
2% dziecko odpowiedziało że boi się chłopców
31% dzieci odpowiedziało że boi się pająków
70
60
50
40
Tak
30
Nie
20
10
0
4. Czy wiesz jak należy się zachować w przedszkolu podczas zajęć ,
zabawy , posiłków , na spacerze ?
100% dzieci odpowiedziało, że grzecznie
100% dzieci twierdzi, że na spacerze: nie wolno popychać się ; nie
wyprzedzać; być grzecznym; iść w parach za rękę; iść za panią; nie można
uciekać na ulicę; nie wyprzedzać par na spacerze;
100% dzieci stwierdziło, że podczas posiłków:trzeba siedzieć grzecznie,
cicho, nie wolno krzyczeć, nie biegać, nie wolno stukać łyżkami w talerze,
nie wolno się wiercić,
6. Co to znaczy być grzecznym ?
89% dzieci twierdzi, że należy słuchać Pani
4% dzieci twierdzi, że należy bawić się zgodnie zabawkami, siedzieć
grzecznie
7% dzieci udzieliło odpowiedzi, że nie wolno się bić, rozrabiać
100
należy sluchać
Pani
80
60
należy bawić
się zgodnie
zabawkami
40
nie wolno się
bić
20
0
1. Kw
4 . Czego robić w przedszkolu nie wolno ?
100% dzieci stwierdziło, że nie wolno się bić, popychać, szczypać, pluć,
gryźć
5 . Dlaczego należy być grzecznym ?
100% dzieci uważa że można dostać dużo serduszek, żeby dostać nagrodę,
lizaka.
Opracowanie zbiorowe wyników ankiet przeprowadzonych wsród
nauczycieli.
Ankietą objęto 5 nauczycieli
Na pytanie :
1. W jaki sposób przedszkole reaguje na zachowania wychowanków
zagrażające bezpieczeństwu innych dzieci ?
100% nauczycieli stwierdza, że Przedszkole informuje o takim zachowaniu
rodziców dziecka i ustalanie wspólnego frontu oddziaływania wychowawczego
100% nauczycieli uważa, że należy stosować kary i nagrody, przez co motywuje
się dziecko do właściwego zachowania
Wszyscy nauczyciele prowadzą rozmowy indywidualne z dzieckiem ,
współpraca z psychologiem
100% nauczycieli pisze, że należy przedstawić agresatorowi to, co czuje inne
dziecko, gdy jest krzywdzone;
100% nauczycieli –odwołuje się do zawartych umów, kontraktów grupowych
2. W jaki sposób przedszkole reaguje na inne zachowania niepożądane
wychowawczo?
100% nauczycieli uważa, że należy przeprowadzić rozmowy z rodzicami
agresywnego przedszkolaka,
100% nauczycieli uważa, że należy przeprowadzić rozmowy z dzieckiem,
którego dotyczy problem na temat jego zachowania .
Nauczyciele piszą , że wyrażanie swoich emocji „Jest mi przykro gdy
TY….”„Jest mi smutno, ponieważ …….” ma wpływ na zachowanie dziecka
100% nauczycieli uważa że należy prowadzić rozmowy ,upomnienia ,
100% nauczycieli twierdzi , że należy współpracować z psychologiem
100% nauczycieli uważa, że realizacja programu „Przyjaciele Zippiego”’
przez który uczą się rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z
negatywnymi emocjami ma duży wpływ na zachowanie dzieci
Wszyscy nauczyciele twierdzą ,że należy omówić naganne zachowania z
grupą dzieci.
3. W jaki sposób wzmacnia się pożądane zachowania dzieci ?
100% nauczycieli odpowiedziało, że przez pochwałę ustną udzieloną na
forum grupy lub w obecności dorosłych
100% nauczycieli stwierdziło, że stosuje nagrody bezpośrednio po
zachowaniu, które chce wzmocnić
Okazanie przez nauczyciela akceptacji i pochwały przez przytulenie , pogłaskanie po
głowie
100% nauczycieli twierdzi , że należy przydzielić różne funkcje ulubione
przez dziecko.
Zbiorcze opracowanie analizy dokumentów przedszkolnych pod kątem
zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa
Jak wynika z analizy dokumentów regulujących zasady bezpieczeństwa w
przedszkolu, zostały one opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.04.2003r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów
(Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego) oraz na podstawie Rozporządzenia
MENiS z dn.31.12.2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i
niepublicznych szkołach i placówkach ze zmianami z sierpnia 2009r.
Przedszkole posiada wewnętrzne regulaminy dotyczące bezpieczeństwa.
Znajomość przepisów prawa wewnątrzszkolnego wśród pracowników jest
wysoka i wynosi 100%. Jak wynika z analizy protokołów Rady Pedagogicznej
zostały omówione i zatwierdzone regulaminy i procedury dotyczące
bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu oraz podczas spacerów i wycieczek na
organizacyjnym zebraniu rodziców. Statut przedszkola dokładnie omawia
sposób przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola, określone są prawa
i obowiązki dziecka.
Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej
i wnioski do dalszej pracy
1. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe

W jaki sposób przedszkole zapewnia bezpieczne warunki pobytu
dzieci w przedszkolu?
W przedszkolu wszystkie pomieszczenia, w których przebywają dzieci są
urządzone tak, aby były bezpieczne dla dzieci. Sprzęty dostosowane do wieku,
zabawki nie stanowią zagrożenia.
Korytarze na ogół zapewniają bezpieczeństwo, jak i łazienka ponieważ są
pod opieką pracowników przedszkola.
Plac przedszkolny jest miejscem bezpiecznym, ponieważ jest w całości
ogrodzony, urządzenia znajdujące się na nim spełniają wymogi bezpieczeństwa,
plac jest na bieżąco porządkowany (w lecie i zimie).
Z analizy dokumentów wynika, że obowiązujące przeglądy techniczne są
wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz terminowo.
Dokonywane są również analizy dokumentów pod kątem zgodności z aktualnie
obowiązującymi.
Przedszkole posiada wewnętrzne akty prawne /regulaminy, procedury/
związane z bezpiecznym pobytem dziecka w przedszkolu. Analiza dokumentu
Statut Przedszkola, wskazuje, że zarówno nauczyciele jak i personel są
zobowiązani do czuwania nad bezpieczeństwem dzieci.
Podczas zajęć dodatkowych obowiązek czuwania nad bezpieczeństwem
spoczywa na osobie prowadzącej zajęcia.
Poziom zabezpieczeń przed czynnikami zewnętrznymi jest adekwatny do
potrzeb: dzieci wydawane są zgodnie z upoważnieniami, drzwi zewnętrzne są
zamykane w ciągu pracy przedszkola, przedszkole posiada system alarmowy
BSI, zaznaczone są drogi ewakuacyjne, widoczne są nr alarmowe, tablice
"Pierwsza pomoc przedmedyczna".
Prowadzona jest ewidencja wypadków, w którym odnotowywano wszelkie
drobne zdarzenia oraz sposoby udzielenia pierwszej pomocy.

Jakie działania podejmuje przedszkole, aby zachowania dzieci nie
stanowiły zagrożenia dla siebie i innych?
W przedszkolu respektowane są normy społeczne.
Dzieci stwierdziły, że w przedszkolu czują się bezpiecznie. Obawy i lęki
dotyczyły: pająków, jak wyleje się kompot, żeby nie dostać kary, żeby nie iść do
kąta; nie iść do maluchów.
W przedszkolu jest opracowany i funkcjonujący program wychowawczy.
Każda grupa posiada kodeks postępowania dziecka. Pożądane zachowania
wzmacnia się poprzez system nagród. Przedszkole systematycznie współpracuje
z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
Eliminowane są lub minimalizowane niepożądane zachowania dzieci.
Podstawowymi formami w tym zakresie są kodeksy postępowania dziecka w
grupie, indywidualne rozmowy z rodzicami. Każdy z nauczycieli stosuje system
kar i nagród polegający na wzmacnianiu zachowań pożądanych poprzez
przyznawanie nagród w różnorodnych formach.
Rodzice są informowani o niepożądanych zachowaniach dzieci, jak również
o wzorowym zachowaniu. Nauczyciele realizują zagadnienia bezpieczeństwa w
różnych formach, najczęstszą są zajęcia zorganizowane, zabawy tematyczne,
współpraca z instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem (policja, straż
pożarna, straż graniczna, pielęgniarka).
Wszyscy pracownicy są przeszkoleni z zakresu bhp oraz ppoż.
2. Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron
Mocne strony:
1. Dokumenty regulujące zasady bezpieczeństwa w przedszkolu zgodne są z
obowiązującymi aktami prawnymi.
2. W przedszkolu przestrzegane są zasady bezpieczeństwa.
3. Regulaminy wewnętrzne są dostępne dla pracowników i rodziców na
żądanie oraz omawiane na zebraniach i radach pedagogicznych.
4. W każdej grupie wiekowej opracowany jest kodeks postępowania.
5. Rodzice uważają, że ich dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie.
6. Zarówno pracownicy, rodzice jak i dzieci znają zasady bezpieczeństwa
obowiązujące w przedszkolu.
7. Dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie i wiedzą, jakich zachowań się
od nich oczekuje.
8. Organizowane są spotkania ze specjalistami zajmującymi się
bezpieczeństwem.
9. Prowadzone są akcje charytatywne.
10.Wszyscy reagują na niewłaściwe zachowania.
11.Wykwalifikowana kadra posiadająca wiedzę na temat zachowań
niewłaściwych i ich eliminowania.
Słabe strony:
1. Nie wszystkie sale są przestronne.
2. Brak planu adaptacyjnego dla dzieci z trudnościami w zaklimatyzowaniu
się do warunków przedszkolnych.
3. Rekomendacje, które należy uwzględnić4.
w planowaniu działań
oraz dalszych kierunków rozwoju przedszkola

Opracowanie planu adaptacyjnego dla dzieci z trudnościami w
zaklimatyzowaniu się do warunków przedszkolnych.
4. Formy/ sposoby/ upowszechniania raportu

Pełny tekst Raportu opublikowany na stronie internetowej przedszkola
Załączniki
1. Zastosowane narzędzia badawcze do przeprowadzenia ewaluacji.
2. Zgromadzone dokumenty zawierające informacje i wyniki ewaluacji.
Download
Random flashcards
Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards