raport z ewaluacji problemowej

advertisement
Nadzór pedagogiczny
System Ewaluacji Oświaty
RAPORT Z EWALUACJI
PROBLEMOWEJ
Przedszkole Niepubliczne "Groszek"
Murowana Goślina
Wielkopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Wstęp
Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez wizytatorów
do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poniżej
wymagań państwa.
Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania przedszkola
w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:
1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.
2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
4. Dzieci są aktywne.
5. Respektowane są normy społeczne.
6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.
9. Rodzice są partnerami przedszkola.
10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.
12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.
Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez przedszkole wymagań zawartych w załączniku
do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009
r. wraz z nowelizacją z dnia 10.05.2013r.
Przedszkole może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:
●
Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez przedszkole
●
Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.
●
Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.
●
Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.
●
Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.
2/15
Opis metodologii
Badanie zostało zrealizowane w dniach 16-09-2013 - 30-09-2013 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,
w skład którego weszli: Małgorzata Kubiak-Gajowiecka, Bożena Chwaliszewska. Badaniem objęto 16 dzieci
(wywiad grupowy), 37 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 3 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy).
Przeprowadzono
wywiad
indywidualny
z dyrektorem
placówki,
grupowy
z przedstawicielami
samorządu
lokalnego i partnerami przedszkola, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje zajęć,
placówki i analizę danych zastanych. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który
obejmuje następujące obszary działania przedszkola: „Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone
w podstawie programowej”, „Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób
sprzyjający uczeniu się”, „Respektowane są normy społeczne”.
3/15
Obraz placówki
Zapraszamy Państwa do lektury raportu dotyczącego ewaluacji zewnętrznej, problemowej, przeprowadzonej
w Przedszkolu Niepublicznym „Groszek" w Murowanej Goślinie, którego organem prowadzącym jest pani
Magdalena Pędzińska.
Przedszkole funkcjonuje od 2006 r. w części budynku po starej mleczarni. Zabytkowy budynek usytuowany jest
w miejscu spokojnym, bezpiecznym i oddalonym od ulicznego zgiełku. Znajduje się w nim pięć przestronnych,
dobrze wyposażonych sal o łącznej powierzchni 400m2. Przy budynku usytuowano ogrodzony plac zabaw
(1500m2), wyposażony w atestowane urządzenia oraz boisko sportowe (3000m2). Obecnie zorganizowano 3
oddziały, do których uczęszcza 54 dzieci, w wieku od 2,5 do 6 lat. Przedszkole jest czynne, na życzenie
rodziców, w godzinach od 6.00 do 18.00.
Przedszkole wspiera rodziców w wychowaniu dzieci przez realizację programu wychowania przedszkolnego.
Stwarza warunki do holistycznego rozwoju m.in. poprzez bogatą ofertę zajęć dodatkowych dla wszystkich dzieci
oraz kontakt z muzyką, tańcem, plastyką, literaturą i teatrem.
Na szczególną uwagę zasługuje założony wspólnie z dziećmi ogródek warzywny. Prace z nim związane
wpływają, u dzieci i rodziców, na wzrost wiedzy i świadomości społecznej dotyczącej zasad zrównoważonego
rozwoju.
Cała społeczność przedszkolna współpracuje ze sobą na zasadach wzajemnego zaufania, pomocy, zrozumienia,
szacunku, a pojawiające się problemy rozwiązywane są sprawnie w oparciu o wnikliwą analizę.
4/15
Informacja o placówce
Nazwa placówki
Patron
Przedszkole Niepubliczne "Groszek"
Typ placówki
Przedszkole
Miejscowość
Murowana Goślina
Ulica
Gnieźnieńska
Numer
7
Kod pocztowy
62-095
Urząd pocztowy
Murowana Goślina
Telefon
0618122191
Fax
Www
www.przedszkolegroszek.pl
Regon
302269381
Publiczność
niepubliczna
Kategoria uczniów
Dzieci lub młodzież
Charakter
brak specyfiki
Uczniowie, wychow., słuchacze
54
Oddziały
3
Nauczyciele pełnozatrudnieni
4
Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy)
0
Nauczyciele niepełnozat._(w etatach)
0
Średnia liczba uczących się w oddziale
18
Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela
13.5
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Powiat
poznański
Gmina
Murowana Goślina
Typ gminy
gmina miejsko-wiejska
5/15
Poziom spełniania wymagań państwa
Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
B
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych
warunków i sposobów jej realizacji. (D)
W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka, uwzględniając jego możliwości
rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz. (D)
Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci przyczyniają się do rozwijania ich
umiejętności i zainteresowań. Modyfikowane w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego
uwzględniają wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci oraz rozwój ich zainteresowań. (B)
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający
uczeniu się
B
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowane indywidualnym potrzebom
edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci. Stosowane metody pracy są
dostosowane do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej (D)
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane, monitorowane i doskonalone. Wnioski z
monitorowania są wykorzystywane w planowaniu i realizowaniu tego procesu. (D)
Wdrażane wnioski z monitorowania procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci podnoszą efektywność
tego procesu. (B)
W przedszkolu stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci. (B)
Respektowane są normy społeczne.
B
Relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej społeczności są oparte na wzajemnym szacunku i
zaufaniu. Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie. (D)
Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. (D)
Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie
właściwych zachowań. (D)
W przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci za działania własne i działania
podejmowane w grupie. (D)
Podejmowane działania wychowawcze są monitorowane i modyfikowane w razie potrzeb. (D)
W przedszkolu, wspólnie z rodzicami, analizuje się podejmowane działania wychowawcze, w tym mające
na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz
modyfikuje w razie potrzeb. (B)
Dzieci wykazują się odpowiedzialnością w działaniu i relacjach społecznych. (B)
6/15
Wnioski
1.Wszyscy nauczyciele angażują się w monitorowanie procesów edukacyjnych, a wspólne planowanie działań
i rozwiązywanie problemów opiera się na analizie efektów pracy, przez co podjęte przez nich działania są
skuteczne.
2.Stosowane metody pracy oraz warunki lokalowe i wyposażenie przedszkola są adekwatne do potrzeb dzieci
i wpływają na ich rozwój.
3.Podejmowane w przedszkolu spójne działania wychowawcze wzmacniają właściwe zachowania dzieci.
4.Relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej społeczności oparte są na wzajemnym szacunku
i zaufaniu, co wpływa na poczucie bezpieczeństwa u wszystkich dzieci.
5.Prace związane z ogródkiem warzywnym przyczyniają się do propagowania i wcielania w życie zasad
zrównoważonego rozwoju.
6.Różnorodna oferta zajęć dodatkowych, w której uczestniczą wszystkie dzieci stwarza im warunki do pełnego
rozwoju.
7/15
Wyniki ewaluacji
Wymaganie:
Dzieci
nabywają
wiadomości
i umiejętności
określone
w
podstawie
programowej
Poziom spełnienia wymagania: B
Działania wszystkich nauczycieli potwierdzają spójność procesów edukacyjnych z zalecanymi warunkami
i sposobami realizacji podstawy programowej. Wdrażane wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć
dzieci przyczyniają się do rozwijania ich umiejętności i zainteresowań, zwłaszcza przyrodniczych i artystycznych.
Podstawa
programowa
wychowania
przedszkolnego
jest
realizowana
z
wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji.
Nauczyciele i dyrektor podali, że wykorzystują w swojej pracy zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy
programowej: właściwe proporcje zagospodarowania czasu, prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu
poznania możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, wprowadzanie elementów edukacji zdrowotnej, współpraca
z rodzicami w trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze.
Podczas obserwowanych zajęć proces edukacyjny przebiegał zgodnie z zalecanymi warunkami i sposobami
realizacji podstawy programowej. Podczas tych zajęć nauczyciele przeznaczali czas na zajęcia dydaktyczne,
zabawy swobodne oraz czynności samoobsługowe w proporcjach zgodnych z zalecanymi. Zaobserwowano,
że nauczyciele co najmniej jedną czwartą czasu spędzali z dziećmi w ogrodzie przedszkolnym.
8/15
W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka,
uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z
tych analiz.
Nauczyciele i dyrektor podali, że monitorują i analizują osiągnięcia każdego dziecka wykorzystując różne
techniki badawcze m.in. poprzez: obserwację rozwoju dziecka, analizę jego wymowy, rozmowy z rodzicami,
logopedą, nauczycielem języka angielskiego i rytmiki, analizę prac dzieci, udział w konkursach, akcjach,
uroczystościach
oraz
śledzenie
losów
absolwentów.
Dzięki
wnioskom
z monitorowania
w przedszkolu
zatrudniono logopedę i wszystkie 4,5,6-latki objęto diagnozą logopedyczną, a te, którym potrzebna była pomoc,
terapią na terenie przedszkola. Ponadto przedszkole współpracuje z „Filharmonią Pomysłów”, założyło ogródek
warzywny, organizuje wycieczki przyrodnicze, wprowadziło dodatkowe koła zainteresowań, takie jak:
plastyczne, chemiczne, teatralne, taneczne. Nauczyciele poświęcają więcej czasu na ćwiczenia grafomotoryczne
i czynności samoobsługowe dzieci. Podczas obserwowanych zajęć nauczyciele monitorowali osiągnięcia dzieci
zadając pytania i sprawdzając, w jaki sposób wykonywały zadania. Działania przedszkola potwierdzają
powszechność monitorowania i diagnozowania osiągnięć dzieci oraz wdrażania wniosków z tych analiz.
Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci przyczyniają
się
do
rozwijania
ich
umiejętności
i
zainteresowań.
Modyfikowane
w
przedszkolu programy wychowania przedszkolnego uwzględniają wnioski z
monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci oraz rozwój ich zainteresowań.
Wszystkie działania podjęte na skutek monitorowania osiągnięć dzieci przyczyniły się do rozwoju ich
umiejętności i zainteresowań. Założenie ogródka i organizowanie wycieczek przyrodniczych przyczyniło się
do szerszego poznania zmian zachodzących w życiu roślin i zwierząt oraz lepszej znajomości zasad zdrowego
żywienia. Działania te zmobilizowały rodziców do częstszego podawania warzyw i owoców oraz uczuliło dzieci
na zagrożenia płynące ze świata roślin i zwierząt. Spotkania muzyczno-teatralne z „Filharmonią Pomysłów”
przyczyniły
się
do większego
zainteresowania
dzieci
w przedstawieniach. Rodzice chętniej zaangażowali się w
muzyką
i wzrostu
chęci
ich
uczestnictwa
imprezy organizowane przez przedszkole. Utworzenie
różnego rodzaju kółek zainteresowań (plastyczne, chemiczne, teatralne, taneczne) spowodowało wzrost
sprawności intelektualnych, manualnych, rozwój gotowości do czytania oraz umiejętności wypowiadania się
przy użyciu
różnych
środków
wyrazu.
Zwiększona
liczba
ćwiczeń
grafomotorycznych
przyczyniła
się
do usprawnienia koordynacji wzrokowo ruchowej, a współpraca z logopedą do wspomożenia rozwoju mowy.
Zdaniem prawie wszystkich rodziców (36 z 37) przedszkole pomaga rozwijać zainteresowania dziecka. Działania
przedszkola świadczą o skuteczności wdrażanych wniosków i spójności modyfikacji programów z wnioskami
z monitorowania i analizy efektów.
Wymaganie:
9/15
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób
sprzyjający uczeniu się
Poziom spełnienia wymagania: B
Systematycznie prowadzony monitoring procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci przyczynia się
do rozpoznania
potrzeb
i możliwości
dzieci.
Wnioski
z płynące
z monitorowania
są
wykorzystywane
do wspólnego planowania i modyfikowania działań podjętych przez nauczycieli. Wprowadzane nowe metody
pracy oraz baza i wyposażenie przedszkola jest adekwatne do potrzeb rozwojowych i zidentyfikowanych
zainteresowań dzieci.
Procesy
wspomagania
rozwoju
i
edukacji
dzieci
są
podporządkowane
indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom
psychofizycznym dzieci. Stosowane metody pracy są dostosowane do potrzeb
dzieci i grupy przedszkolnej
Wszyscy nauczyciele na obserwowanych zajęciach dawali dzieciom zadania wymagające od nich różnych form
aktywności, a większość zadania o różnym stopniu trudności. W celu wsparcia indywidualnych potrzeb
edukacyjnych, rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych dzieci zorganizowano zajęcia logopedyczne,
gimnastykę korekcyjną, koła: plastyczne, taneczne, chemiczne, teatralne, a także rytmikę, język angielski, piłkę
nożną, aikido i karate. Ramowy rozkład dnia przyjęty w przedszkolu uwzględnia, w rozliczeniu tygodniowym,
zalecane proporcje zagospodarowania czasu, w tym czas na aktywność i wyciszenie dzieci. Stwarza się
możliwość leżakowania, zgodnie z wolą rodzica. Wszystkim rodzicom odpowiada to, jak nauczyciele pracują
z ich dzieckiem. Większość rodziców (32 z 37) otrzymuje zindywidualizowaną informację o tym, jak dziecko
funkcjonuje w przedszkolu. Infrastruktura przedszkola sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dzieci, z czego
bardzo zadowoleni są rodzice. Sale są duże, wysokie, przestronne, dobrze doświetlone. Każda grupa wiekowa
ma swoją salę, w której wyodrębniono część do dydaktyki i do wypoczynku, a w jednej z nich jest scena
do występów. W salach zorganizowano kąciki zainteresowań i kąciki okazjonalne. Ilość zabawek, pomocy
dydaktycznych jest adekwatna do liczby dzieci w przedszkolu i do realizacji podstawy programowej. Stoliki
i krzesełka dostosowane są odpowiednio do wzrostu dzieci. Przedszkole posiada duży plac zabaw 1500 m2
i boisko sportowe 3000 m2. Na placu zabaw znajduje się piaskownica, huśtawki, karuzela, zjeżdżalnia, zjazd
linowy, trampolina. Z placu zabaw wydzielono tzw. ogródek warzywny. Dzieci lubią swoje przedszkole. Badane
przedszkole podejmuje adekwatne działania do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci.
10/15
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane, monitorowane i
doskonalone. Wnioski z monitorowania są wykorzystywane w planowaniu i
realizowaniu tego procesu.
W planowaniu procesów edukacyjnych uwzględniono zainteresowania i potrzeby rozwojowe dzieci, koncepcję
pracy przedszkola, wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz sugestie rodziców i logopedy. Monitorowanie
procesów edukacyjnych odbywa się poprzez: analizę arkuszy obserwacji rozwoju dziecka, analizę prac dzieci,
analizę dokumentacji, śledzenie losów absolwentów oraz podczas obserwowania zajęć. Wnioski z monitorowania
wykorzystano do opracowania bądź modyfikowania programów zajęć, wprowadzania nowych form i metod,
indywidualizacji pracy, planowania dodatkowych zajęć , przekazywaniu rodzicom pełniejszej informacji na temat
postępów dziecka. Obserwacja dzieci potwierdza skuteczność i użyteczność monitorowanych działań.
Wdrażane wnioski z monitorowania procesu wspomagania rozwoju i edukacji
dzieci podnoszą efektywność tego procesu.
Wdrażane wnioski z monitorowania spowodowały poprawę wymowy u dzieci objętych pomocą logopedyczną,
większe zainteresowanie i zasób słownictwa związanego z roślinami i zwierzętami, lepszą znajomość zasad
zdrowego żywienia, zagrożeń płynących ze środowiska, większe obycie na scenie, większą świadomość swojego
ciała,
sprawniejszą
i muzykowaniu,
mają
komunikację,
większą
sprawniejszą
koncentrację
samoobsługę.
uwagi,
potrafią
Dzieci
chętniej
wypowiedzieć
się
uczestniczą
w tańcach
w różnych
technikach
plastycznych. Absolwenci przedszkola są najlepsi w swojej klasie z języka angielskiego oraz wszystkie chętnie
uczestniczą w zajęciach koła teatralnego. Szkoła podstawowa na wzór badanego przedszkola zadeklarowała
chęć założenia ogrodu warzywnego dla dzieci, ponieważ praca w nim przynosi bardzo dobre efekty dydaktyczne
i wychowawcze.
W przedszkolu stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci.
Nauczyciele wykorzystują w swojej pracy liczne metody, adekwatne do potrzeb rozwojowych dzieci, m.in.
metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, elementy Dziecięcej Matematyki E.Gruszczyk-Kolczyńskiej,
Pedagogika Zabawy Klanza, metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Odimiennej nauki czytania I. Majchrzak,
Carla Orffa oraz techniki parateatralne. Wprowadzone metody oraz założenie ogródka warzywnego, zabawy
badawcze,
doświadczenia
chemiczne,
obserwacje
przyrodnicze,
wycieczki
tematyczne,
uczestnictwo
w „Filharmonii Pomysłów” i zwiększona liczba godzin języka angielskiego w grupie dzieci najstarszych,
wspomagają rozwój dziecka. Wymienione działania, w dużej części zastosowane podczas obserwowanych zajęć,
były adekwatne do potrzeb dzieci: rozwijały zainteresowania i sprawiały, że dzieci nabywały nowe umiejętności,
uczyły się kreatywności, zaspokajały ciekawość, oswajały się z kulturą regionu i działaniami proekologicznymi,
doskonaliły umiejętności językowe, grafomotoryczne, manualne oraz koordynację wzrokowo ruchową, rozwijały
kreatywność, myślenie operacyjne, wyobraźnię, odporność emocjonalną.
Wymaganie:
11/15
Respektowane są normy społeczne.
Poziom spełnienia wymagania: B
W przedszkolu nauczyciele wspólnie z rodzicami analizują podejmowane działania wychowawcze, mające
na celu eliminowanie zagrożeń. Rodzice mają możliwość zgłaszania swoich propozycji dotyczących spraw
wychowawczych, a nauczyciele chętnie z nimi współpracują. Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie,
a relacje miedzy wszystkimi członkami społeczności są serdeczne. Zasady zachowania są jasno określone
w „Kodeksach Przedszkolaka”, który pomaga budować postawę odpowiedzialności. Na bieżąco monitorowane
jest zachowanie dziecka w celu eliminowania zagrożeń oraz wzmacniania właściwych postaw. Rodzice oceniają,
że działania nauczycielek są skuteczne, a wachlarz nagród stosowany w przedszkolu przynosi spodziewany
efekt.
Relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej społeczności są oparte na
wzajemnym szacunku i zaufaniu. Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie.
W przedszkolu relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej społeczności oparte są na wzajemnym
zaufaniu,
otwartości,
empatii,
szacunku,
partnerstwie,
współpracy,
zapewnienia
dzieciom
poczucia
bezpieczeństwa są powszechne. Nauczyciele stwarzają atmosferę bezpieczeństwa emocjonalnego poprzez
okazywanie dzieciom życzliwości, akceptacji, zainteresowanie ich samopoczuciem, problemami i radościami.
Wzmacniają pożądane zachowania poprzez system pochwał. Rodzice mogą przebywać w przedszkolu tak długo,
jak dzieci tego potrzebują. W celu wdrożenia określonych zasad wykorzystywany jest, opracowany wspólnie
w grupach, „Kodeks Przedszkolaka”. Ponadto prowadzi się rozmowy z dziećmi na temat bezpieczeństwa w sali
zabaw, łazience, szatni, w ogrodzie przedszkolnym, na wycieczkach oraz zagrożeń płynących ze środowiska.
Przeprowadza się pogadanki i pokazy z udziałem zaproszonych gości (np. policjant, strażak) związane
z bezpieczeństwem, sposobami wzywania pomocy. Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie, lubią przychodzić
do przedszkola, lubią jak panie uśmiechają się i dają im pochwały. Podczas badań nie zaobserwowano agresji
fizycznej i werbalnej, a dzieci bez obaw sygnalizowały swoje potrzeby i zawsze miały zapewnioną opiekę.
Nieporozumienia wśród nich rozwiązywane były spokojnie i sprawnie. Przebywając na placu zabaw dzieci łączyły
się spontanicznie w różne grupy (ilość, wiek, płeć) zgodnie z aktualnymi potrzebami i zainteresowaniami.
Nauczyciele sprawdzają stan zabawek i urządzeń, z których dzieci codziennie korzystają, robią obchód po
salach, toaletach a także sprawdzają stan ogrodu przedszkolnego. Wszystkie pomieszczenia dostępne dla dzieci
urządzone są w sposób zapewniający im bezpieczeństwo. Ponadto przedszkole zapewnia bezpieczne odbieranie
dzieci przez rodziców oraz osoby upoważnione. Drzwi wejściowe są zamykane na kod, a furtka do ogrodu
na zasuwkę, co uniemożliwia samowolne wyjście dziecka z przedszkola oraz wejście osoby postronnej.
12/15
Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje.
Podczas obserwacji zajęć dzieci bawiły się wspólnie, pomagały sobie wzajemnie, samodzielnie ustawiały się
w parach, nie hałasowały (mówiły umiarkowanym głosem), samodzielnie jadły i ubierały się, potrafiły wyciszyć
się i wysłuchać instrukcji do zadania lub zabawy. Zauważono, tylko jeden niezgodny z ogólnymi normami
społecznymi przypadek zachowania dziecka. Zdaniem dzieci w przedszkolu wolno im bawić się, pracować,
pomagać, być miłym, natomiast nie wolno bić, popychać. Dzieci stwierdziły, że należy być grzecznym, bo będzie
wesoło, nikt nie będzie płakał.
Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń
oraz wzmacnianie właściwych zachowań.
W przedszkolu wprowadzono ustalone wspólnie z dziećmi i akceptowane przez rodziców Kodeksy Przedszkolaka,
w których sformułowano oczekiwane zachowania. Nauczyciele szybko reagują na niepożądane zachowania,
starają się sprawnie rozstrzygać spory wskazując na właściwe zachowania, które warto naśladować. Prowadzą
rozmowy indywidualne i grupowe odwołując się do doświadczeń dzieci. Chwilowo odsuwają od zabawy oraz
odwołują się do zawartych umów i Kodeksu Przedszkolaka. Wprowadzone w przedszkolu zasady dzieci
przenoszą do domu rodzinnego, np. sprzątają, segregują zabawki zgodnie z regułami w przedszkolu. Pożądane
zachowania dzieci nauczyciele wzmacniają poprzez chwalenie na forum grupy, nagradzanie naklejkami, wesołą
buźką, słoneczkiem. Proponują również atrakcyjną zabawę, wpisują pozytywne informacje do zeszytów dla
rodziców, przydzielają różne funkcje lubiane przez dzieci. Źródłem informacji dla rodzica o zachowaniu dziecka
są wprowadzone w przedszkolu zeszyty motywacyjne.
W przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci za działania
własne i działania podejmowane w grupie.
W przedszkolu już od najmłodszej grupy rozpoczyna się naukę przestrzegania zasad postępowania zgodnie
z przyjętym Kodeksem Przedszkolaka. Na obserwowanych zajęciach nauczyciele stwarzali dzieciom możliwość
dokonywania wyboru i podejmowania decyzji dotyczących rodzaju zabawy i sposobu pracy. W przedszkolu
kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci za działania własne i podejmowane w grupie, np. poprzez
pełnienie dyżurów, uczenie pracy w zespole, wspólne wykonywanie prac, wspólne przygotowywanie występów,
opiekowanie się ogródkiem warzywnym, naklejanie przez dzieci wykonanych samodzielnie znaków zakazu
w różnych miejscach przedszkola. Na zajęciach nauczyciele wykorzystują różne pomoce dydaktyczne
z przykładami „Dobrego i złego zachowania”. Dzieci biorą również udział w zajęciach „Cztery Łapy”, mających
na celu zapoznanie i wyuczenie prawidłowych odruchów podczas kontaktu z psami (zwinąć się w „żółwika”,
zasłonić się).
13/15
Podejmowane działania wychowawcze są monitorowane i modyfikowane w
razie potrzeb.
Monitorowanie działań wychowawczych odbywa się poprzez obserwacje dzieci, analizę ich osiągnięć, analizę
przypadków, rozmowy z dziećmi, rodzicami i z dziećmi w obecności rodziców. W wyniku monitorowania działań
wychowawczych zmodyfikowano Kodeks Przedszkolaka, a dla jednego dziecka, mającego silną potrzebę ruchu
i dominacji, wypracowano wspólnie z dzieckiem i rodzicami „Indywidualny Kodeks…”, który umieszczono w sali
tego dziecka. Zaobserwowano potrzebę wsparcia dzieci z problemami adaptacyjnymi w związku z tym
opracowano i wprowadzono zajęcia adaptacyjne łagodzące stres dziecka związany z przyjściem do przedszkola.
Ponadto przedszkole stwarza możliwość przebywania rodzicom ze swoim dzieckiem przez czas określony przez
rodzica.
W przedszkolu, wspólnie z rodzicami, analizuje się podejmowane działania
wychowawcze, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie
właściwych zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w razie
potrzeb.
Zdaniem dyrektora rodzice w przedszkolu są włączani do prac nad analizą działań wychowawczych poprzez
wywiad
szczegółowy
do dzienniczków,
z rodzicami
ankiety
dla
na temat
rodziców,
dziecka,
zapoznanie
codzienny
rodziców
kontakt
z rodzicami,
z Kodeksem
rozmowy,
Przedszkolaka
wpisy
i zasadami
obowiązującymi w przedszkolu, ustalenie wspólnego stanowiska z rodzicami na temat tego co jest dobre, a co
złe. Każdy rodzic rozmawia indywidualnie na temat skuteczności działań podjętych głównie wobec swojego
dziecka. Ponadto, nauczyciele szybko przekazują informacje rodzicom dotyczące w celu podjęcia wspólnych
działań
wychowawczych.
Nauczyciele
chętnie
przyjmują
pomoc
i pomysły
rodziców.
Na
bieżąco
jest
monitorowane zachowanie dziecka w celu eliminowania zagrożeń oraz wzmacniania właściwych zachowań.
Rodzice oceniają, że działania nauczycielek są skuteczne.
Dzieci wykazują się odpowiedzialnością w działaniu i relacjach społecznych.
Prowadzone obserwacja zajęć wskazują, że dzieci w przedszkolu są samodzielne w doborze koleżanek i kolegów
do zabawy, w wyborze sposobu odpoczywania, a także w jaki sposób będą pracowały. Są samodzielne
w zabawie, a także posiadają określony zakres samodzielności, z którego korzystają. Ponadto pomagają
„maluchom” przy wspólnych zabawach i na wycieczkach. Dzieci w przedszkolu z dużym zaangażowaniem
wspólnie opiekują się ogródkiem warzywnym przez cały okres wegetacji roślin a zakładając w domu podobne
wpływają na większą świadomość ekologiczną rodziny.
14/15
Raport sporządzili
Małgorzata Kubiak-Gajowiecka, Bożena Chwaliszewska
Kurator Oświaty: ........................................
15/15
Download