ROCZNY PLAN PRACY PS 26 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

advertisement
ROCZNY PLAN PRACY PS 26 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
ZADANIE GŁÓWNE
Przedszkole podejmuje
działania
wychowawcze
w
zakresie eliminowania
zagrożeń
oraz
wzmacniania
właściwych zachowań
dzieci
Przedszkole
wychowuje
czytelnika
ZADANIA
SZCZEGÓŁOWE
DOWODY REALIZACJI
TERMINY I OSOBY
ODPOWIEDZIALNE
I
WSPIERAJĄCE
Zajęcia,
zabawy, Nauczycielki, personel
uroczystości i inne pomocniczy, rodzice –
formy organizowanej cały rok.
działalności
w
przedszkolu i poza nim.
Stosowane
przez
nauczycieli
i
opiekunów
metody
wychowawcze
gwarantują dzieciom
bezpieczeństwo
fizyczne i psychiczne.
Ankieta dla rodziców
badająca
poczucie
u
Relacje
między bezpieczeństwa
wszystkimi członkami dzieci.
Arkusz
obserwacji
społeczności
zajęć
–
przestrzeganie
przedszkolnej oparte
są na szacunku
i norm i zapewnianie
dzieciom
zaufaniu.
Metody
(zasady) bezpieczeństwa.
Arkusz
obserwacji
wychowawcze
stosowane
przez zajęć – efektywność
nauczycieli znane są działań nauczyciela.
dzieciom, rodzicom i Badanie dokumentów.
pracownikom
pomocniczym
oraz
przez
nich
przestrzegane.
Przedszkole ocenia i w
razie
potrzeby
modyfikuje działania
wychowawcze
w
zakresie
bezpieczeństwa
Przedszkole kształtuje Sytuacje edukacyjne
młodego u dzieci gotowość do rozwijające
czytania.
kompetencje
do
Przedszkole zaspokaja niezbędne
sztuki
u
dzieci
potrzeby opanowania
czytania,
w
czytelnicze.
szczególności
Przedszkole
rozwija
rozwijanie
percepcji
zainteresowania
wzrokowej i słuchowej,
czytelnicze dzieci.
czytelnicze,
Przedszkole
wdraża kąciki
promujące
wychowanków
do akcje
czytanie,
kiermasz
czytelnictwa
książki, bajkoterapia.
Ankieta dla rodziców.
Badanie dokumentów.
Nauczycielki, rodzice,
zapraszani
goście,
księgarnia, biblioteki –
cały rok.
Przedszkole uczy dzieci
samodzielności
w
poszukiwaniu
rozwiązań
problemowych, w tym
matematycznych.
Przedszkole
wykorzystuje
różne
formy
własnej
działalności w celu
kształcenia
u
wychowanków
umiejętności
pokonywania
trudności.
Przedszkole rozwija u
dzieci zainteresowania
i
umiejętności
matematyczne.
Zajęcia, zabawy, i inne Nauczycielki, rodzice –
formy organizowanej cały rok.
działalności
w
przedszkolu i poza nim.
Przedszkole rozwija u Przedszkole podejmuje
dzieci zainteresowania działania stwarzające
przyrodnicze.
dzieciom okazje do
kontaktów z różnym
środowiskiem
przyrodniczym.
Przedszkole podejmuje
inicjatywy ekologiczne
Przedszkole włącza się
w akcje o charakterze
ekologicznym
organizowane
przez
instytucje lokalne i
ogólnokrajowe
Zajęcia,
zabawy, Nauczycielki, rodzice,
uroczystości, konkursy instytucje wspierające
i
inne
formy edukację.
organizowanej
działalności
w
przedszkolu i poza nim.
Arkusz dla nauczyciela
(edukacja
matematyczna).
Arkusz do analizy
dokumentów
(edukacja
matematyczna).
Badanie dokumentów.
Badanie dokumentów.
ARKUSZ ANALIZY OSIĄGNIĘĆDZIECI – ARKUSZ DAL NAUCZYCIELA
(edukacja matematyczna)
Data: …………………………….................................................
Grupa: …………………………………………………………..
Liczba badanych dzieci: ………………………………………….
Cel analizy: ocena umiejętności dzieci w zakresie edukacji matematycznej
Wymaganie z Wskaźniki
podstawy
programowej
Przedszkole
kształtuje
kompetencje
matematyczne
dziecka
Dziecko
poprawnie
wskazuje
rękę
prawą i lewą
Dziecko
poprawnie układa:
na, pod
Dziecko
poprawnie układa:
obok, przed, za
Dziecko
układa
rymy
trzyelementowe
Dziecko nazywa
pory roku
Dziecko nazywa
dni tygodnia
Dziecko nazywa
miesiące
Dziecko liczy do 10
Dziecko dodaje do
10 na konkretach
Ocena obserwowanych umiejętności
Opanowane Częściowo
Nieopanowane
opanowane
Opanowanie
umiejętności
w%
1. Pojawiające się trudności:
Lp.
Trudność
Liczba dzieci
Wnioski:
……………………………………………………………………………………….........................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2. Propozycje rozwiązań …………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….
(podpis nauczyciela dokonującego analizy)
ARKUSZ DO ANALIZY DOKUMENTÓW
(edukacja matematyczna)
Data: …………………………………………………………………………………
Grupa: ………………………………………………………………………………
Osoba odpowiedzialna za dokumentację: ………………………………………….
Rodzaj analizowanej dokumentacji: ……………………………………………….
Okres objęty analizą: ……………………………………………………………..
Cel podjętych czynności: analiza zakresu i sposobu realizowanych treści matematycznych w przedszkolu.
Wymaganie/zakres badania
Zgodność realizowanych treści
matematycznych z programem wychowania
przedszkolnego – zakres treści i kolejność
realizacji
Częstotliwość zajęć dydaktycznych
kształtujących pojęcia matematyczne
Inne sytuacje edukacyjne utrwalające
poznanie treści matematycznych
Inne uwagi
………………………………………………………….
………………………………………….
(podpis odpowiedzialnego za dokumentację)
(podpis dokonującego analizy)
Spostrzeżenia
Download