autorski program edukacyjno-wychowawczy

advertisement
PUNKT PRZEDSZKOLNY „OLUSIA”
W GDAŃSKU
AUTORSKI PROGRAM EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY
,,GRUNT TO DOBRE WYCHOWANIE”
1. WSTĘP
,,Grunt to dobre wychowanie” to program wychowawczy z zakresu edukacji kulturalno-społecznej, poświęcony zasadom savoir
vivre w różnych sytuacjach. Uważam, że nawyki stylu bycia kształtują się już od najmłodszych lat. Pewne postawy nabyte w dzieciństwie
pozostaną na dalsze lata życia, dlatego każdy człowiek powinien wiedzieć jak się zachować w różnych sytuacjach: w kinie, w teatrze, na
przyjęciu itp. Zasady dobrego wychowania obowiązują zawsze i wszędzie i po prostu trzeba je znać.
Stworzyłam ten program, aby przekazać dzieciom pewne minimum dotyczące kultury bycia. Mam nadzieję, że dzięki zajęciom z cyklu
,,Grunt to dobre wychowanie” dzieci nauczą się jak kulturalne obcować z ludźmi, a w przyszłości nie będą miały powodów do wstydu za
własne zachowanie i zawsze będą stanowić wzór do naśladowania.
2. SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU
Program realizowany jest w dwóch grupach dzieci w wieku 2,5-4-letnich w Punkcie Przedszkolnym Olusia w Gdańsku. Zajęcia
odbywają się dwa lub trzy razy w miesiącu(w zależności od potrzeb) w każdej grupie w ramach zajęć dydaktycznych i innych sytuacji
wychowawczych, od stycznia do września 2015 roku. Plan zajęć przedstawia się następująco:
1
 Grupa 1- wtorek , godz. 10.00-11.00.
 Grupa 2- środa, godz. 9.30-10.00.
Plan zajęć realizowany w ramach programu będzie stanowił załącznik do planów miesięcznych wychowawców grup.
Tematy można omawiać kolejno według opisu lub można je dobierać według wynikających potrzeb. Efektem zajęć powinno być nabycie
postawy pozwalającej na kulturalne zachowanie się w różnych sytuacjach.
3.
CELE PROGRAMU:
CEL GŁOWNY:
 kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach.
CELE SZCZEGÓŁOWE:






uwrażliwienie na takie wartości jak: dobro, prawda, uczciwość, życzliwość, wyrozumiałość,
dostrzeganie i rozumienie potrzeb innych,
kulturalne zwracanie się do innych, używanie zwrotów grzecznościowych,
wzrost poczucia własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości i umiejętności,
wyrażanie swoich uczuć i potrzeb, a także dostrzeganie ich u innych,
prawidłowe i kulturalne zachowywanie się przy stole i w miejscach publicznych, kościele.
4. METODY I FORMY PRACY:




Metody podające: pogadanka, opis, pokaz i obserwacja, praca z tekstem, opowiadanie.
Metody problemowe: burza mózgów, mapa mentalna, zabawy inscenizacyjne.
Metody zajęć praktycznych: prace plastyczne, zabawy ruchowe i muzyczno-ruchowe.
Formy pracy: praca z grupą, praca indywidualna jednolita i zróżnicowana.
5. ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
 utwory literackie, zagadki,
2




materiały papiernicze i piśmienne,
kolorowanki tematyczne,
obrazki i tablice demonstracyjne,
serwetki, sztućce i inne elementy potrzebne do nakrycia stołu.
6. TEMATYKA:
BLOKI
TEMATYCZNE
,,Grunt to dobre
wychowanie”wprowadzenie do
tematyki
kulturalnego stylu
bycia.
Savoir-vivre
w przedszkolu.
ZADANIA SZCZEGÓŁOWE
FORMY REALIZACJI
Szukam odpowiedzi na pytanie: ,,Co to znaczy
być dodrze wychowanym?
Słucham i oceniam zachowania innych.
Wspólne oglądanie audycji TVP Jedynkowe Przedszkole
pt. ,,Grunt to dobre wychowanie”.
Słuchanie wiersza J. Brzechwy pt. ,,Kwoka”.
Wiem, jak trzeba się zachować w różnych
sytuacjach.
Słucham rodziców, nauczycieli, wychowawców
i wszystkich, którzy ukazują mi prawdę-jestem
im posłuszny.
Współtworzę zasady dobrego zachowania w
grupie.
Podejmuję w grupie zadania służące dobru
innych i mojemu.
Postępuje wobec innych zgodnie z nauką Pana
Jezusa: ,,Wszystko, co byście chcieli, żeby wam
ludzie czynili, wy im czyńcie”.
Dbam o mienie przedszkola.
Udział w zabawie dydaktycznej ,,Zmieniamy zachowanie
Kacperka”.
Wypełnianie poleceń, pozdrawianie pracowników przedszkola
zwrotem ,,Szczęść Boże”.
Bawię się i pracuję z każdym.
Słucham innych, czekam na swoją kolej.
Rozwijam swoje zdolności.
Opracowanie w grupach ,,Kodeksu Dobrego Zachowania”.
Wspólne dbanie o ład i porządek w salach.
Pielęgnowanie więzi koleżeństwa w i poza przedszkolem:
świętowanie imienin, wspólne wyjścia, spotkania integracyjne.
Umiejętne korzystanie z książek, odkładanie zabawek na swoje
miejsce.
Wspólna, zgodna zabawa i praca w grupie.
Zajęcia dydaktyczne, podczas których dziecko stosuje
odpowiednie zasady poszanowania innych.
Udział w konkursie recytatorskim ,,Dobre maniery na wesoło”.
3
Klucze dobrego
zachowaniakiedy, jak,
dlaczego?
Przy stole.
Umiejętnie jeść to
sztuka.
Przyjmujemy
gości.
Idziemy w gości.
Czyścioch to ja.
Sam dbam o
Znam zwroty grzecznościowe.
Słuchanie wierszyków utrwalających znajomość zwrotów
grzecznościowych.
Stosuje formy grzecznościowe na co dzień.
Ja to wiem, ja to czynię-stosowanie form grzecznościowych
podczas wspólnych zabaw, wyjść, spotkań.
Nakrywam do stołu.
Realizacja zajęć z bloku tematycznego ,,Umiem wiele zrobić
sam”: ,,Nakrywamy stół’, ,,Porządkujemy naczynia”, ,,Jem już
Poprawnie posługuję się sztućcami.
sam”.
Znam i stosuje zasady kultury obowiązujące przy Wyjście do restauracji.
stole.
Przyjmowanie prawidłowej postawy przy stole, używanie
zwrotów smacznego, dziękuję, spożywanie posiłków w ciszy
i bez pośpiechu.
Zapraszam gości.
Wykonanie zaproszenia na przyjęcie.
Przygotowuję się do zorganizowania przyjęcia.
Realizacja zajęć z bloku tematycznego ,,Umiem wiele zrobić
sam”: ,,Przyjęcie dla naszych pluszaków”, ,,Robimy kanapki”.
Potrafię przygotować przyjęcie: nakryć stół,
Wspólne zorganizowanie przyjęcia.
przygotować poczęstunek.
Nazywam wszystkie części garderoby.
Realizacja zajęć z bloku tematycznego ,,Umiem wiele zrobić
sam”: ,,Umiemy się ubrać”, ,,Zakładamy kapcie”, ,,Dbamy o nasze
buty”.
Samodzielnie się ubieram.
Zachęcanie do samodzielnego ubierania się w szatni.
Potrafię dopasować odpowiedni strój do okazji.
Przynoszenie odpowiedniego stroju na gimnastykę, odświętny
strój na uroczystości w przedszkolu, wyjścia do teatru
i filharmonii.
Przygotowuję prezent.
Wykonanie torebki na prezenty.
Przestrzegam zasad higieny.
Wspólne oglądanie audycji TVP Jedynkowe Przedszkole
pt. ,,Higiena”.
Kontrola czystości, mycie rąk przed i po posiłku, po wyjściu
z toalety, korzystanie z chusteczek higienicznych.
Dbam o własny wygląd.
Realizacja zajęć z bloku tematycznego ,,Umiem wiele zrobić
sam”: ,, Dbamy o to, jak wyglądamy”.
Szukam odpowiedzi na pytanie: ,,Jak dbać
Wspólne oglądanie audycji TVP Jedynkowe Przedszkole pt. ,, Sam
4
zdrowie.
o zdrowie”.
Zdrowo się odżywiam.
dbam o zdrowie”.
Udział w spacerach, zabawach na świeżym powietrzu,
zabawach muzyczno-ruchowych w sali, ćwiczeniach
gimnastycznych.
Spotkanie z pediatrą.
Przygotowanie sałatki owocowej, warzywnej, kanapek.
Kultura
w miejscach
publicznych.
Zachowuję zasady savoir-vivre w miejscach
publicznych.
Jestem gościem w domu Boga.
Obyczaje
telefoniczne.
Mój dom, moja
rodzina.
Potrafię rozmawiać przez telefon.
Wiem, jak się zachować dzwoniąc na numery
alarmowe.
Poznaję bliżej moją rodzinę.
Szanuję moich rodziców, dziadków, rodzeństwo.
Przestrzegam zasad obowiązujących w rodzinie.
Wspólne oglądanie audycji TVP Jedynkowe Przedszkole
pt. ,,Teatr”.
Kulturalne zachowanie podczas wyjść do: teatru, filharmonii,
biblioteki.
Udział w Mszach św., nabożeństwach i modlitwie porannej:
odpowiednia postawa, skupienie podczas modlitwy, czynienie
znaku krzyża, znajomość podstawowych modlitw i pieśni.
Wspólne oglądanie audycji TVP Jedynkowe Przedszkole
pt. ,,Telefon”.
Organizowanie imprez o charakterze rodzinnym: ,,Dzień Babci
i Dziadka”, ,,Dzień Matki i Ojca”, ,,Koncert kolęd”, zajęcia otwarte
dla rodziców.
Realizacja zajęć pt. ,,Moje prawa i obowiązki w domu”.
7. EWALUACJA
Badanie ewaluacyjne (dwuetapowe) będzie obejmowało analizę porównawczą umiejętności dzieci objętych programem przed
rozpoczęciem zajęć i po zakończeniu ich realizacji. Narzędziem służącym do ewaluacji będzie sporządzony prze mnie arkusz
obserwacyjny pod nazwą ,,Grunt to dobre wychowanie-ewaluacja osiągnięć dzieci”-zał.1.
5
Podstawowe wskazania obserwacji dzieci to:
 stopień przestrzegania zasad higieny,
 stopień przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sali, na placu zabaw, w łazience, szatni,
 stopień kulturalnego zachowania się wobec nauczycieli, pracowników, kolegów,
 stopień kultury osobistej podczas spożywania posiłków,
 stopień kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych, kościele, podczas modlitwy.
 stosowanie zwrotów grzecznościowych.
8. LITERATURA:
 Podstawa programowa Wychowania Przedszkolnego, Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17.
 Broda I., Program wychowania przedszkolnego ,,Od przedszkolaka do pierwszaka”, wyd. WSiP.
 Gumowska I., ,,ABC dobrego wychowania”, Warszawa 1959.
 Vara A. S., Mendez M., ,,Dobre obyczaje”, Warszawa 2001.
9. ZASOBY INTERNETU:
 www.jedynkowe przedszkole.tvp.pl.
Opracowała: Anna Ramczyk
6
Download