Wiedza aksjomatyczna

advertisement
KOMUNIKACJA I DZIELENIE
SIĘ WIEDZĄ W ZESPOLE
Karolina Muszyńska
Opracowanie własne na podstawie:
Wachowiak P., Gregorczyk S., Grucza B., Ogonek K. „Kierowanie zespołem projektowym”, Difin, 2004
Kłak M. „Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie”, Wydawnictwo WSEiP, Kielce, 2010
AGENDA
1.
2.
3.
4.
Znaczenie komunikacji w zespole projektowym
Aspekty komunikacji – dom komunikacji międzyludzkiej
Podstawy dobrego kontaktu – aktywne słuchanie
Bariery komunikacyjne w zespołach projektowych i sposoby ich
przezwyciężania
5. Istota i rodzaje wiedzy
6. Dzielenie się wiedzą w zespole projektowym
7. Charakterystyka organizacji uczącej się
8. Korzyści efektywnego dzielenia się najlepszymi praktykami
9. Etapy tworzenia systemu wymiany doświadczeń o projektach
10. Sieci praktyków i systemy zarządzania wiedzą w projektach
ZNACZENIE KOMUNIKACJI W
ZESPOLE PROJEKTOWYM
Efektywna komunikacja projektowa:
• Stanowi fundamentalny i integralny element wymiany informacji,
współdziałania i efektywnej kooperacji
• Umożliwia realizację zadań projektowych
• Sprzyja lepszemu i szybszemu rozwiązywaniu problemów
• Jest kluczowym czynnikiem dla zapewnienia sukcesu projektu
• Zapewnia by:
• odpowiednie informacje docierały do właściwych osób we właściwym czasie i po
najmniejszym możliwym koszcie
• członkowie zespołu, kierownicy i interesariusze byli informowani o stanie realizacji
projektu i mogli realizować cele projektowe
• zagadnienia projektowe, ryzyka, nieporozumienia i wszelkie inne wyzwania
zagrażające zakończeniu projektu były zidentyfikowane
ASPEKTY KOMUNIKACJI
Aby wykryć głębsze warstwy przesłania, zawartego w przekazywanej informacji, należy zwrócić
uwagę na cztery aspekty komunikacji:
• Rzeczowy, który służy wyłącznie przekazaniu informacji – przekazywane informacje powinny
być rzeczowe i neutralne
• Autoprezentacji, informujący o odczuciach nadawcy – dobrze jak obiorca zna odczucia
nadawcy
• Wzajemnych związków, informujący o stosunku nadawcy do odbiorcy i o wzajemnych
powiązaniach między nimi – dobre relacje pozwalają wczuć się w położenie drugiej osob
• Apelu, przekazujący informację do czego chciałby zachęcić, nakłonić, o co chciałby
poprosić nadawca odbiorcę – wyjaśnia główny cel rozmowy
Chcąc się efektywnie komunikować, należy przekazywać i odbierać informacje na tych
czterech poziomach.
DOM KOMUNIKACJI
MIĘDZYLUDZKIEJ
W skutecznym porozumiewaniu się istotne znaczenie ma również empatia,
akceptacja swoich uczuć i poglądów oraz uczuć i poglądów rozmówcy oraz
zgodność. W oparciu o płaszczyznę rzeczową i emocjonalną, cztery poziomy
komunikacji oraz empatię, akceptację i zgodność można zbudować dom
komunikacji międzyludzkiej.
EMPATIA
ZGODNOŚĆ
AKCEPTACJA
KOMUNIKAT
TREŚĆ
APEL
ASPEKT WZAJEMNYCH ZWIĄZKÓW
AUTOPREZENTACJA
PŁASZCZYZNA EMOCJONALNA
PŁASZCZYZNA RZECZOWA
CECHY DOBREGO I ZŁEGO
SŁUCHACZA
Dobry słuchacz
Zły słuchacz
Uzupełnij tabelę przykładowymi cechami dobrego i złego słuchacza. Zastanów się czy nie
Ć popełniasz błędów złego słuchacza w komunikacji z innymi.
PODSTAWY DOBREGO KONTAKTU
• Podstawą dobrego kontaktu jest inicjowanie i podtrzymywanie kontaktu i
wykorzystywać techniki aktywnego słuchania
• Odzwierciedlenie – mówimy rozmówcy, jakie wg nas są jego odczucia
• Parafrazowanie – ujmujemy innymi słowami wypowiedź rozmówcy
• Klaryfikacja – dążymy do wyłuskania najważniejszych kwestii przekazu
• Istotną rolę odgrywa również informacja zwrotna, która powinna być konstruktywna,
czyli:
odnosić się do konkretnych zachowań odbiorcy i określać odczucia nadawcy
przekazywać wiadomości o negatywnych i pozytywnych aspektach danej sytuacji
być przekazywana bezpośrednio przez nadawcę, a nie osoby trzecie
być przekazywana bezpośrednio po sytuacji jakiej dotyczy, a nie odroczona w
czasie
• dotyczyć tych zachowań odbiorcy, które może zmienić
•
•
•
•
PODSTAWY DOBREGO KONTAKTU
• Koncentracja uwagi na rozmówcy – kontakt wzrokowy 30-60% czasu rozmowy oraz
gesty i słowa świadczące o uwadze i zrozumieniu
• Przekazywanie informacji rozmówcy – ujawnianie uczuć i opinii
• Poszukiwanie informacji u rozmówcy – poprzez zadawanie pytań
• Korzystna atmosfera podczas rozmowy – dbałość o dobry klimat (okazywanie
szacunku, nieobrażanie, odwoływanie się do podobieństwa sytuacji)
Koncentracja uwagi na
rozmówcy
Korzystna atmosfera
podczas rozmowy
Inicjowanie i podtrzymywanie kontaktu
Przekazywanie informacji
rozmówcy
Poszukiwanie informacji
u rozmówcy
BARIERY KOMUNIKACYJNE I
SPOSOBY ICH PRZEZWYCIĘŻANIA
• Szum informacyjny – zakłócenia fizyczne
• Próba ich eliminacji
• Odrębność związana z występowaniem różnic w postrzeganiu rzeczywistości (odrębność
poglądów, uznawanych wartości, pełnionych ról)
• Lepsze poznanie się, dyskusja, próba wczucia się w położenie rozmówcy, częsta współpraca
• Emocje towarzyszące rozwiązywaniu problemów
• Koncentracja na przedmiocie rozmowy a nie na osobach, koncentracja na przesłankach,
prowadzących do określonych stanowisk, a nie na samych stanowiskach
• Brak zaufania do rozmówcy
• Długotrwały proces odzyskiwania zaufania, częste interakcje i współpraca
• Negatywne nastawienie do rozmówcy
• Wyciąganie wniosków z faktów i posiadanej wiedzy, a nie tendencyjnych nastawień
• Niezgodność między komunikatami werbalnymi i niewerbalnymi
• Unikanie wysyłania sprzecznych komunikatów
BARIERY KOMUNIKACYJNE I
SPOSOBY ICH PRZEZWYCIĘŻANIA
• Nieumiejętność aktywnego słuchania
• Koncentracja na aktywnym słuchaniu - cechy dobrego słuchacza: motywacja do słuchania,
obiektywizm, cierpliwość, wnikliwość, dokładność, otwartość, wrażliwość, wsparcie
• Przesadne uogólnianie i wyolbrzymianie
• Opieranie dyskusji na faktach, bez formułowania ogólnych wniosków
• Używanie irytatorów i ocena rozmówcy a nie problemu
• Ostrożne dobieranie słów i unikanie irytatorów, skupienie na ocenie problemu a nie rozmówcy
• Zachowanie obronne rozmówcy, który czuje się zagrożony
• Zadbanie o przyjazny klimat, nastawiony na współpracę i umiarkowaną rywalizację
• Sposób myślenia dzielący rozwiązania na dwie kategorie: dobre i złe, bez rozwiązań
pośrednich
• Poszukiwanie rozwiązań niekonwencjonalnych, kreatywność
• Udzielanie dobrych rad
• Formułowanie sugestii w formie niezobowiązujących rozwiązań
ISTOTA WIEDZY
Wiedza tworzona i akumulowana w zespole projektowym składa się z wiedzy jawnej,
wyrażonej w słowach i liczbach oraz wiedzy ukrytej, wysoce indywidualnej i trudnej do
sformalizowania, głęboko zakorzenionej w osobowości członków zespołu
projektowego i kulturze zespołu.
Wiedza ukryta ujmowana jest często w dwóch wymiarach:
• Wymiar techniczny – obejmuje rodzaj niesformalizowanych i trudnych do wykrycia
umiejętności i zdolności, tzw. know-how
• Wymiar poznawczy – złożony z głęboko zakorzenionych schematów, modeli
mentalnych, przekonań i spostrzeżeń
Aby wiedza ukryta mogła zostać zakomunikowana i upowszechniona musi być
przekształcona w słowa czy liczby zrozumiałe dla każdego. Podczas tego
przekształcania wiedzy od ukrytej do jawnej i ponownie do ukrytej tworzona jest
wiedza organizacyjna.
ISTOTA WIEDZY
Wyjątkowość wiedzy jako zasobu zespołu projektowego wynika z
następujących przesłanek:
•
•
•
•
jest przywiązana do posiadających ją osób,
nie da się jej łatwo przekazać,
im bardziej jest wykorzystywana, tym bardziej zyskuje na wartości,
niewykorzystana zanika.
Wiedza stanowi połączenie doświadczenia, informacji
wygenerowanych w konkretnym celu, określonej sytuacji, tworząc ramy
dla zdobycia nowego doświadczenia. Wiedza jest zbiorem informacji
wraz z umiejętnościami ich wykorzystania przez odbiorcę.
ISTOTA WIEDZY
Elementy wiedzy:
• Fakty – istniejący stan rzeczy i jego zmiany, wykorzystywane do opisu
rzeczywistości, powinny być sprawdzalne i prawdziwe; im więcej informacji
tym lepszy opis rzeczywistości
• Osądy – forma wartościowania faktów, zgodnie z przyjętym systemem
wartości
• Przekonania – pośrednik pomiędzy przyczynami a skutkami w procesie
rozumienia logiki zdarzeń, spoiwo łączące różne fakty lub ich przewidywania
• Założenia – przyjmowane „z góry” fakty, sądy i przekonania dotyczące
przeszłych, aktualnych i przyszłych stanów zjawisk
• Projekcje przyszłości - produkt wyjściowy analizy faktów i osądów
RODZAJE WIEDZY
• Wiedza rekomendowana – wiedza słownikowa, dostarczająca odpowiedzi na
pytanie: co to jest?, zawierająca definicje pojęć, opisy zrozumiałe dla wszystkich
członków organizacji i przez nich wykorzystywane
• Wiedza relacyjna – dostarczająca odpowiedzi na pytanie: jak?, zawierająca
znajomość osób i wspólnych sposobów wykonywania pracy oraz ogólnie
uznawanych relacji przyczynowo-skutkowych
• Wiedza proceduralna – dostarczająca odpowiedzi na pytanie: jak powinno być?,
zawierająca różne przepisy i zalecenia
• Wiedza aksjomatyczna – dostarczająca odpowiedzi na pytanie: dlaczego?,
zawierająca różne pewniki oraz hipotezy, które podtrzymują działanie organizacji
W zespole projektowym powinny być wykorzystywane wszystkie rodzaje wiedzy.
PROCES UCZENIA SIĘ ZESPOŁU
Zespół projektowy powinien cały czas się uczyć. Procesy uczenia się w zespole obejmują:
• Uczenie się w organizacji, we współpracy z ludźmi z zewnątrz, na poziomie całej organizacji a
także na poziomie międzyorganizacyjnym
• Uczenie się w procesie działania, na seminariach, od klientów, konkurentów i konsultantów
• Uczenie się poprzez doskonalenie kompetencji, rozwijanie posiadanych umiejętności,
kupowanie wiedzy na zewnątrz, korzystanie z wiedzy specjalistów
• Uczenie się poprzez współpracę z ośrodkami naukowymi oraz w nieformalnych grupach
społecznych (środowiskach praktyków)
• Uczenie się poprzez eksperymentowanie i wyciąganie wniosków z niepowodzeń
• Dzielenie się wiedzą poprzez dyskusje i wspólne rozwiązywanie problemów (burza mózgów)
Wiedza jest jednym z najważniejszych zasobów zespołu, który pozwala na jego rozwój, o ile jest
efektywnie wykorzystany, co w dużej mierze zależy od umiejętności kierownika zespołu.
DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ
• Po zakończeniu projektu powinno być organizowane spotkanie,
podsumowujące ralizację projektu – sukcesy i porażki oraz ich analiza
(lessons learned, return de experience (REX))
• Doświadczenia z realizacji projektów zebrane w bazie wiedzy noszą nazwę
Najlepszych Dostępnych Praktyk (NDP) – proces lub metodologia opisująca
najbardziej efektywny sposób osiągnięcia celu (wykonania zadania)
• Tworzenie i rozbudowa bazy NDP jest podstawowym krokiem w kierunku
uczenia się organizacji i ograniczania popełniania tych samych błędów
KORZYŚCI Z DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ
Efektywne dzielenie się NDP może przynieść organizacji następujące korzyści:
• Pozwala zidentyfikować oraz usuwać lub poprawiać nieskuteczne metody
działania
• Pozwala podnosić wydajność słabszych pracowników
• Pozwala unikać „wyważania otwartych drzwi”
• Sprzyja minimalizowaniu ponownej pracy nad tym samym zagadnieniem
• Sprzyja obniżaniu kosztów dzięki wyższej produktywności i wydajności
ETAPY TWORZENIA SYSTEMU
WYMIANY DOŚWIADCZEŃ
• Etap 1 – Rozpoznanie potrzeb użytkownika
• Wyszukanie obszarów gdzie wprowadzenie najlepszych praktyk spowoduje
wzrost wartości dodanej i w jaki sposób najlepiej je udostępnić zainteresowanym
• Etap 2 – Odkrycie najlepszych praktyk
• Przyjrzenie się tym, którzy osiągają doskonałe wyniki i zbadać, która z części ich
pracy jest dobrą praktyką; inne metody odkrywania najlepszych praktyk to: sieci
praktyków, wywiady końcowe, przeglądy powykonawcze; źródłem dobrych
praktyk mogą być również inne organizacje
• Etap 3 – Zapisanie najlepszych praktyk
• Elementy składające się na opis praktyki – tytuł, profil, kontekst, zasoby,
dokładny opis, mierniki usprawnienia, lessons learned, kontakty, środki wiedzy,
narzędzia i techniki
ETAPY TWORZENIA SYSTEMU
WYMIANY DOŚWIADCZEŃ
• Etap 4 – Potwierdzenie skuteczności praktyk
• Dobrym sposobem weryfikacji praktyki i uznania jej za dobrą jest stworzenie
grupy ekspertów i uczestników danej praktyki, którzy posiadają największą
wiedzę i doświadczenie w sposobie jej dotychczasowej realizacji
• Etap 5 – Rozpowszechnienie i stosowanie
• Oprócz stworzenia samej bazy najlepszych praktyk, niezbędne są spotkania
twarzą w twarz, gdyż wtedy dodawana jest największa wartość dla organizacji,
dzięki informacji zwrotnej od odbiorcy praktyki do jej twórców, dzięki czemu
dana praktyka zostaje wzbogacona
• Etap 6 – Tworzenie infrastruktury wspomagającej
• Przy tworzeniu infrastruktury należy zwrócić uwagę na następujące jej składniki:
ludzie, infrastruktura techniczna, zarządzanie elektroniczną bazą praktyk.
SIECI PRAKTYKÓW JAKO
NARZĘDZIE DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ
• Sieć praktyków tworzą osoby wykazujące chęć i zainteresowanie dalszym
zdobywaniem wiedzy i pracą w grupie oraz dzielące wspólne
zainteresowania lub posiadające doświadczenie w jakiejś dziedzinie
• Czas trwania takich społeczności zależy od wielu czynników (m. in.
założonego celu, struktury problemu)
• W skład sieci praktyków mogą wchodzić osoby jednej specjalności lub
reprezentujące różne specjalności skupione na jednym problemie
• Sieci mogą być skupione lokalnie lub globalnie
KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI Z
SIECI PRAKTYKÓW
• Stanowią wartościową platformę dla rozwijania, dzielenia się i zarządzania
specjalistyczną wiedzą
• Przeciwdziałają „wyważaniu otwartych drzwi”
• Funkcjonują bez barier departamentowych i formalnych
• Są bardziej elastyczne od tradycyjnych jednostek organizacyjnych
• Tworzą nową wiedzę w odpowiedzi na pojawiające się zagrożenia i szanse
• Mogą stanowić „wczesny alarm” o niedostrzegalnych szansach i zagrożeniach
• Mogą stworzyć fundament zmiany kulturowej z tradycyjnej na kulturę dzielenia się
wiedzą
• Są samoorganizowalne
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SIECI
PRAKTYKÓW
• Dostęp do pomocy ekspertów
• Poczucie pewności i świadomości własnej wiedzy
• Możliwość prowadzenia bezpiecznej dyskusji na forach w celu
wypróbowania nowych pomysłów oraz określenia nowych kierunków
działań
• Podsycanie profesjonalnego zaangażowania oraz wzrost reputacji
uczestników
ETAPY BUDOWANIA SIECI
PRAKTYKÓW
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Określenie zakresu
Znalezienie uczestników
Określenie wspólnych potrzeb i zainteresowań
Jasne określenie celu i zakresu zadań do wykonania
Budowa i rozwijanie sieci
Utrzymywanie zainteresowania i zaangażowania uczestników
Rozwijanie sieci
Tworzenie wiedzy
Rozpad sieci na mniejsze podsieci lub jej zamknięcie
PRZYKŁADY SIECI PRAKTYKÓW
• Project Management Institue Poland Chapter (PMI PC) - stowarzyszenie zrzeszające
praktyków i pasjonatów zarządzania projektami. Misją PMI PC jest rozwijanie centrum
najlepszych praktyk zarządzania projektami dzięki podejmowaniu wielu
regionalnych i krajowych inicjatyw i szerzeniu świadomości w tym obszarze.
• Energy Access Practitioner Network - sieć praktyków w zakresie dostępu do energii zgromadzenie specjalistów sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego,
którzy dziają na rzecz dostarczania usług energetycznych i rozwiązań dotyczących
elektryfikacji w krajach rozwijających się.
• The Practitioners’ Network for Large Landscape Conservation – sieć zrzeszająca
praktyków z sektora prywatnego, publicznego, non-profit oraz akademickiego,
pracujących na rzecz wypracowania sposobów ochrony dużych obszarów
krajobrazowych.
NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE
ZARZĄDZANIE WIEDZĄ - KATEGORIE
• Narzędzia wspierające komunikację i pracę grupową (pracownicze sieci wiedzy,
groupware i workflow, wszelkie kanały komunikacji, jak e-mail, forum, chat, zdalne
konferencje itd.)
• Narzędzia obsługujące zasoby informacyjne, tzw. pamięć organizacyjną
(repozytoria, foldery publiczne, bazy najlepszych praktyk, bazy przypadków itp.)
• Narzędzia do administracji, sterowania i monitoringu zarządzania wiedzą (mapy
wiedzy, raporty stanu zasobów i dynamiki przepływu wiedzy, kapitału
intelektualnego, itd.)
• E-learning - narzędzia dotyczące koncepcji nauczania przez media elektroniczne
• Narzędzia sztucznej inteligencji, optymalizujące oraz integrujące systemy (algorytmy
statystyczne, sztucznej inteligencji, data mining, itd.) – wspomagają m. in.
wyszukiwanie, kategoryzowanie i personalizowanie pożądanych informacji
NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE
ZARZĄDZANIE WIEDZĄ - PRZYKŁADY
Biuletyn, newsletter
Forum, grupy dyskusyjne, chat
Telekonferencja, wideokonferencja
Poczta elektroniczna
Przepływ dokumentów i pracy (workflow)
Systemy zarządzania projektami
Pracownicze sieci wiedzy (collaborative knowledge network)
Repozytoria dokumentów elektronicznych (np. system zarządzania dokumentami
DMS)
• Bazy przypadków
• Systemy zarządzania treścią (CMS)
•
•
•
•
•
•
•
•
NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE
ZARZĄDZANIE WIEDZĄ - PRZYKŁADY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Systemy zarządzania kapitałem intelektualnym, kompetencjami
Hurtownie danych, mapy wiedzy
Systemy e-learningowe (LMS)
Narzędzia związane z przetwarzaniem danych tekstowych - information retrieval,
document mining, natural language processing
Eksploracja danych (data mining)
Systemy eksperckie
Ontologia - wyabstrahowany i sformalizowany opis fragmentu rzeczywistości w
systemach zarządzania wiedzą; używana jest do systematyzowania wiedzy firmowej
wyższego poziomu
Systemy agentowe - personalizowane roboty wyszukiwawcze
Programy wspomagające twórcze myślenie, np. MS Office OneNote, MindManager
Download