w Gminie Bolków

advertisement
„Zajęcia dodatkowe w ramach projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkoły podstawowej w
kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego, dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki” Gmina Bolków
w Gminie Bolków
Realizacja projektu edukacyjnego z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Priorytetu IX: ”Rozwój wykształcenia i kompetencji w
regionach”, Działanie: 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”
Poddziałanie: 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług
edukacyjnych”.
Tytuł projektu to- Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów
klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy
kształcenia ogólnego.
Nr ewidencyjny projektu: POKL.09.01.02-02.223/10
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA PRZYRODNICZE UCZNIÓW
SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH
Zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze prowadzone są przez Panią mgr
Marzenę Łącką w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I – III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej
podstawy kształcenia ogólnego, dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” Gmina Bolków, w Szkole Podstawowej w
Bolkowie i ich realizacja rozpoczęła się 7 października 2011 r. i trwa nadal. Ze
względu na specyfikę tych zajęć uczestniczący w nich uczniowie klas III jak najwięcej
czasu obcują z samą przyrodą. Dlatego podczas każdych zajęć wychodzą w teren.
Swoje spostrzeżenia zapisują w Notatniku Obserwatora Przyrody. Tutaj uczą się
formułowania wniosków z poczynionych obserwacji każdej z pór roku, zamieszczają
samodzielnie wykonane fotografie i notatki.
21 października 2011 r. odbyła się wycieczka do Instytutu Nauki i Techniki do
Wałbrzycha – do Explora Park. Tam mogli poznać zależności występujące między
przyrodą a matematyką. Podczas wykładu poznali budowę roślin, budowę plastrów
miodu i zjawisko fraktali. Następnie podczas aktywnej zabawy uczniowie mogli
obcować z matematycznymi wytworami przyrody przy wykorzystaniu pomocy
dydaktycznych znajdujących się w Instytucie.
Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego
i Doradztwa Metodycznego w Jaworze
ul. Piłsudskiego 11, 59-400 Jawor
sekretariat tel/fax: (076) 729 19 24
[email protected]
„Zajęcia dodatkowe w ramach projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkoły podstawowej w
kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego, dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki” Gmina Bolków
Na zajęciach zgłębiali także tajemnice kosmosu. Ten fascynujący i pełen tajemnic
wszechświat wzbudzał u uczestników zajęć wiele pozytywnych emocji. Uczniowie
korzystając z różnych źródeł informacji; encyklopedii, Internetu poznali genezę
powstania układu słonecznego i jego miejsce we wszechświecie. Utrwalili nazwy
planet, odkryli ciekawostki dotyczące ich budowy i miejsca w układzie słonecznym.
Po pracy przy książkach i komputerach przyszedł czas na zabawę „planetami” zabawę z wykorzystaniem piłek przedstawiających planety z układu słonecznego.
Tematyka zajęć przyrodniczych dotyczy głównie warunków życia na Ziemi. Razem z
prowadzącą starają się wyjaśnić zachodzące w atmosferze procesy, które mają wpływ
na kształtowanie się zjawisk atmosferycznych, pogody oraz klimatów. Wyjaśniają
powstawanie wielu zjawisk przeprowadzając doświadczenia m.in. z powietrzem,
wodą. Badają ich właściwości i uczymy się wyciągania wniosków z
przeprowadzonych doświadczeń. Dokonują pomiarów przy użyciu „stacji pogody”.
Szukają także odpowiedzi na nurtujące pytania, np.: Jaki jest sens spadania liści? Czy
przyroda zimą śpi? Jak to sprawdzić? „Dlaczego pada śnieg?”. Pomocne w szukaniu
odpowiedzi na te i inne pytania są metody aktywizujące: „burza mózgów”, „piramida
priorytetów”.
Przed uczestnikami zajęć jeszcze wiele ciekawych spotkań w KLUBIE MŁODYCH
ODKRYWCÓW. Dzięki zaangażowaniu i chęci odkrywania świata przyrody znajdują
odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania.
Dyrektor PCPP-PiDM w Jaworze
Bogusława Kałużna
Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego
i Doradztwa Metodycznego w Jaworze
ul. Piłsudskiego 11, 59-400 Jawor
sekretariat tel/fax: (076) 729 19 24
[email protected]
Download