Dlaczego warto być nauczycielem badaczem?

advertisement
ISU
Indywidualizacja
w praktyce szkolnej
Wyniki ankiet
Małgorzata Taraszkiewicz
Indywidualizacja w praktyce
szkolnej
Próba:
 33 000 Uczniów SP 4-6, Gim, PG
 4 300 Rodziców SP 1-3
 1 600 Nauczycieli
Cel:
 sprawdzenie, czy wiemy, że występują różne style uczenia się,
 czy wiemy, jaki sposób uczenia się jest dla nas najlepszy,
 czy znamy najskuteczniejsze dla nas metody nauczania,
 czy informacje nt. stylów uczenia się są wykorzystywane na
lekcji,
 czy praca na lekcji uwzględnia indywidualne podejście do
każdego ucznia,
 czy szkoła rozwija potencjał uczniów.
Nauczyciele:
Indywidualizacja procesu nauczania sprowadzana jest do uwzględniana U ze
specjalnymi potrzebami lub wyjątkowo zdolnych, respektowanie indywidualności
każdego U odbywa się okazjonalnie, w miarę możliwości.
 88% N zna swój styl ucznia się a 11% nigdy się nad tym nie zastanawiało. Natomiast 82%
twierdzi, że przekazywała uczniom informacje nt. stylów uczenia się ale tylko 19%
wykorzystuje te informacje na każdej lekcji. Zaledwie 30% N twierdzi, że daje wszystkim U
wskazówki, jak opanować większe partie materiału. Tylko 31% N różnicuje zadania na
każdej lekcji.
Uczniowie:
Potwierdzają i pogłębiają wnioski z wyników ankiet N.
 U wiedzą, że istnieją różnego rodzaju strategie uczenia się (81%) ale tylko 51% wydaje się,
że znają sposób najlepszy dla siebie. Również 51% potwierdza, że N informował
kiedykolwiek nt. stylów uczenia się. Jedynie 4% wykazuje, że każda lekcja jest prowadzona
z uwzględnieniem indywidualnego podejścia do każdego U.
Rodzice:
Zaangażowani w proces edukacyjny, pomagają dzieciom w nauce, jednak robią to
dość intuicyjnie.
 70% wie, że są różne style uczenia się, 66% zna swój styl. Tylko 23% R jest świadomych, że
każdy ma swój indywidualny styl i nie należy patrzeć na swoje dziecko poprzez pryzmat
swoich preferencji. Tylko 16% stwierdza z całą pewności, że wie, jak skutecznie pomagać
swojemu dziecko w nauce.
N: Czy informował/a Pan/i swoich Uczniów na temat różnych
stylów uczenia się?
U: Czy kiedykolwiek otrzymałaś/eś od Nauczyciela informację,
że można uczyć się na wiele sposobów?
6%
C. Nie pamiętam.
22%
12%
B. Nie.
28%
A. Tak.
82%
51%
0%
10%
20%
30%
Nauczyciel
40%
50%
Uczeń
60%
70%
80%
90%
U: Czy informacje na temat stylów uczenia się są wykorzystywane
na lekcji?
N: Czy wykorzystuje Pan/i na lekcji informacje na temat stylów
uczenia się?
D. Nie wiem.
17%
7%
C. Nie.
33%
B. Czasami.
73%
47%
A. Tak, na każdej lekcji.
19%
4%
0%
10%
20%
30%
Nauczyciel
40%
50%
60%
Uczeń
70%
80%
U: Czy Nauczyciel informował Cię,
jak uczyć się efektywniej,
wykorzystując różne techniki i
strategie?
24%
31%
45%
A. Tak.
B. Nie.
C. Nie pamiętam.
N: Czy informował/a Pan/i
Uczniów, jak uczyć się
efektywniej, wykorzystując różne
techniki i strategie?
8%
10%
83%
A. Tak.
B. Nie.
C. Nie pamiętam.
U:Czy Nauczyciel różnicuje zadania w klasie tak, by
dopasować je do Twoich predyspozycji?
N:Czy różnicuje Pan/i zadania w klasie tak, by
dopasować je do predyspozycji każdego Ucznia?
E. Nie pamiętam.
9%
D. Nie, wszyscy otrzymują takie
same zadania.
5%
50%
C. Zróżnicowane zadania
otrzymują U najbardziej zdolni…
30%
8%
34%
B. Tylko czasami.
24%
31%
A. Tak, na każdej lekcji.
8%
0%
Nauczyciel
10%
20%
Uczeń
30%
40%
50%
60%
U: Czy szkoła właściwie wykorzystuje i rozwija Twój potencjał?
N: Czy szkoła właściwie wykorzystuje i rozwija potencjał Uczniów?
R: Czy szkoła właściwie wykorzystuje i rozwija potencjał Pani(a)
Dziecka?
56%
60%
Uczeń
50%
40%
30%
30%
26%
21%
34%
33%
Nauczyciel
Rodzic
36%
27%
20%
10%
9%
9% 10%10%
0%
A. Zdecydowanie tak. B. N robią co mogą ale i C. Trudno mówić o
D. Niestety nie. Mamy
tak nie mają możliwości
wykorzystaniu
jeszcze dużo do
zająć się każdym U z potencjału, jeśli wszyscy nadrobienia, szkoła
osobna.
uczą się tego samego w musiałaby się bardzo
ten sam sposób.
zmienić.
Dziękuję za uwagę
Download