Funkcjonowanie oddziałów integracyjnych

advertisement
w Szkole Podstawowej Nr 49
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego –
Prymasa Tysiąclecia
w Białymstoku
Możliwość tworzenia oddziałów integracyjnych
we wszystkich typach szkół zapewniła Ustawa
o systemie oświaty z dnia 7 września 1991roku
oraz jej kolejne nowelizacje.
Obecnie integracja jest jednym z ogniw modelu
kształcenia szkolnictwa ogólnego i alternatywną
w stosunku do szkolnictwa specjalnego formą
edukacji niepełnosprawnych.
Praca w klasie integracyjnej opiera się
na przekonaniu, że nie ma uczniów
lepszych i gorszych, a wspólna nauka
dzieci zdrowych i niepełnosprawnych
w ramach tej samej grupy klasowej
jest podstawą budowania
nowoczesnego społeczeństwa.
Integracja chce
wychowywać w duchu
wzajemnej pomocy,
szacunku i akceptacji,
zrozumienia inności
i otwarcia na potrzeby
drugiego człowieka.
Integracja traktuje
ucznia podmiotowo,
podkreślając jego
niepowtarzalność
oraz bogactwo, jakie
każdy ze sobą niesie.
Integracja to głównie
indywidualizacja wymagań.
W odniesieniu do dzieci
niepełnosprawnych program
nauczania jest modyfikowany
w zależności od dynamiki
rozwoju dziecka
i jego postępów.
W przypadku uczniów
uzdolnionych rozszerza się
zakres treści, ukierunkowując
dziecko na wykorzystywanie
i przetwarzanie zdobytych
wiadomości.
W oddziale integracyjnym
uczy się od 15 do 20
uczniów, w tym od 3 do 5
uczniów niepełnosprawnych.
Pedagog specjalny, który przede
wszystkim wspiera pracę dzieci
niepełnosprawnych, ale też
czuwa nad całością edukacji
i pomaga wszystkim uczniom
w klasie.
Nauczyciel edukacji
wczesnoszkolnej, a w klasach
IV – VI nauczyciel przedmiotu.
Nauczyciel prowadzący zajęcia
realizuje treści programowe,
natomiast nauczyciel
wspomagający dostosowuje
ich zakres do indywidualnych
możliwości i potrzeb dzieci
niepełnosprawnych.
Dzięki pracy dwóch nauczycieli
i małej liczebności klasy podczas
każdej lekcji może występować
indywidualizacja zadań w odniesieniu
do wszystkich uczniów
i zgodnie z ich możliwościami
rozwojowymi.
uczniowie
 niesłyszący,
 słabo słyszący,
 niewidomi,
 słabo widzący,
 z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją),
 z upośledzeniem umysłowym,
 z autyzmem (w tym zespołem Aspergera),
 z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Tolerancyjni i otwarci na potrzeby innych.
Odpowiedzialni i pomocni.
Życzliwi i wyrozumiali.
W ten sposób dzieci zdrowe są
naturalnym bodźcem do działania
dla niepełnosprawnych rówieśników,
są dla nich wzorcami
do naśladowania i motywują swoich
niepełnosprawnych kolegów
do pokonywania trudności.
Umożliwienie uczniom
niepełnosprawnym
przygotowanie
do normalnego życia
w społeczeństwie.
Stworzenie dzieciom
niepełnosprawnym
sytuacji do nabywania
wielu nowych
umiejętności i przez to
dostrzeżenia swoich
mocnych stron.
Możliwość realizowania
obowiązku szkolnego
w szkole ogólnodostępnej (a nie
specjalnej) często przywraca
równowagę psychiczną i stwarza
warunki do właściwego rozwoju
emocjonalnego dzieci
niepełnosprawnych.
Dzieci zdrowe w czasie
wspólnej nauki
i zabawy uczą się
dostrzegania potrzeb
innych osób, empatii,
akceptacji i tolerancji
wobec odmiennych
zachowań, opiekuńczości
i odpowiedzialności za
słabszych oraz większej
wrażliwości wobec osób
niepełnosprawnych.
Nawiązanie bliskich
kontaktów z uczniami
zdrowymi sprzyja
pozbywaniu się lęków
przed nowym
środowiskiem. Zapobiega
również kształtowaniu się
postaw roszczeniowych
i unikania
odpowiedzialności
za swój los.
Aktywność uczniów
zdrowych,
ich spontaniczność
mobilizuje dzieci
niepełnosprawne
do pracy na lekcji
i po zajęciach.
Przyjazny i spokojny
klimat sprzyja lepszym
osiągnięciom.
Mała liczebność klas
integracyjnych i jednoczesna
praca dwóch nauczycieli daje
możliwość indywidualnej pracy
z uczniami, dokładnej diagnozy
przyczyn trudności w nauce,
jak również odkrycia dziecka
wybitnie zdolnego.
Nabór odbywa się zgodnie z nowymi przepisami
rekrutacyjnymi zawartymi w „ustawie
rekrutacyjnej”.
Uczniowie niepełnosprawni
przyjmowani są
do oddziału integracyjnego
na wniosek rodziców
(opiekunów)
i na podstawie orzeczenia
o potrzebie kształcenia
specjalnego.
Uczniowie zdrowi
przyjmowani są na
wniosek rodziców
(opiekunów)
i na podstawie pisemnej
informacji o gotowości
dziecka do podjęcia nauki
w szkole podstawowej.
Przygotowały:
Anna Kruszewska
Małgorzata Bagińska
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards