Każdy inny, wszyscy równi - System Ewaluacji Oświaty

advertisement
„Każdy inny, wszyscy równi”
Ta różnorodność to siła.
– o zaspokajaniu potrzeb i możliwości
każdego ucznia.
III sesja
godz.17.30 – 19.00
Zacznijmy od anegdoty…
…za Małgorzatą Taraszkiewicz i… Mowlanem Jalaluddinem Rumii, XIII-wiecznym sufickim
(czyli muzułmańskim) mędrcem i poetą
O pięciu ślepcach…
4
Który z nich miał rację?
5
Wprowadzenie…
„Nauczanie zindywidualizowane to edukacja
nastawiona na każde dziecko.
Edukacja ta w swoich założeniach opiera się na
dwóch konstytutywnych elementach:
diagnozie potencjału i potrzeb dziecka oraz na
optymalnym dostosowaniu opieki i wsparcia”*
*M. Lorek, K. Sośniak, Ja i my. Program nauczania wraz z indywidualizacją
kształcenia i wychowania uczniów klas I-III. Katowice 2010.
Jak działa nasz umysł?
Lewa półkula
odpowiada za:
Prawa półkula
odpowiada za:
Czytanie
Pisanie
Uczenie
Podział czasu
Rozumowanie
logiczne
Rytm
Obrazy
Kolory
Muzyka
Plastyka
Wyobraźnia
Pomysłowość
STYLE UCZENIA SIĘ
patrzy i czyta
dotyka i działa
słucha i mówi
WZROKOWIEC
SŁUCHOWIEC
KINESTETYK/DOTYKOWIEC
• Mówi szybko i rytmicznie.
• Mówi melodyjnie.
• Mówi wolno, czasem z trudem.
• Lubi wykresy, tabele,
• Najlepiej przyswaja ustne
• Lubi się uczyć poprzez
mapy, plakaty.
• Lubi się uczyć poprzez
relacje; lubi nagrania na
wykonywanie. Lubi zabawy
kasetach/płytach, radio.
ruchowe, aktywności manualne.
patrzenie lub obserwację
• Uczy się na głos.
• Lubi emocje, zapachy, smaki.
pokazu.
• Lubi słuchać i mówić.
• Nie lubi czytać; lubi wartką akcję.
• Czyta powoli.
• Pisze chaotycznie, ma kłopoty
• Lubi opisy, pamięta
twarze, zapomina imiona.
• Pisze jak słyszy.
• Lubi robić notatki i uczy się • Dobrze pamięta imiona,
z nich.
• Jest dobry z ortografii.
• Dekoncentruje go
nieporządek i ruch.
zapomina twarze.
z ortografią.
• Podskakuje z zadowolenia,
gestykuluje.
• „Głośno myśli”, lubi nucić, • Lubi pracę w grupie.
rozmawia ze sobą.
• Rozprasza go hałas.
• Aby się skoncentrować musi się
ruszać.
„Różnorodność jest skarbem ludzkości”
A.Toffler
Źródło: C. Rose, G. Drynden, Zabawy fundamentalne. Zabawa jest nauką, Transfer Learning,
Gdańsk 2006, s. 11.
„Niech ścieżki edukacyjne zmienią się
w szerokopasmowe edustrady,
na których mieści się każdy profil uczenia się.
Każdy uczeń!”
C. Rose, M. Taraszkiewicz
Ćwiczenie 1
Indywidualizacja
– czyli co?
Dokończ zdanie:
Indywidualizacja polega na…
Kluczem w podejściu jest
poszanowanie różnic indywidualnych
różnorodn
e zadania
uwzględnianie
różnego tempa
pracy
zróżnicowane
zadania
możliwość różnych
sposobów wykonania
przez ucznia zadania
INDYWIDUALIZACJA
praca
dodatkowa
z
dzieckiem
różna praca
domowa
różnicowana
praca na
lekcji
różne sposoby
sprawdzania
osiągnięć
INDYWIDUALIZACJA
PODSTAWY PRAWNE
WYMAGANIA PAŃSTWA
Wg R. Więckowskiego
„Indywidualizacja w nauczaniu jest to organizowanie nauczania, które już
w założeniu uwzględnia zróżnicowanie klasy szkolnej”*
* R. Więckowski, Problemy indywidualizacji w nauczaniu, ZN im. Ossolińskich, Wrocław 1973.
Wg T. Lewowickiego
Indywidualizacja to „uwzględnienie w systemie dydaktycznowychowawczym różnic indywidualnych między uczniami i stosowanie takich
zabiegów pedagogicznych, które (przy uwzględnieniu owych różnic) sprzyjają
maksymalnemu rozwojowi osobowości uczących się”*
* T. Lewowicki, Indywidualizacja kształcenia. Dydaktyka różnicowa. Warszawa 1997.
Wg W. Okoń
„indywidualizacja w nauczaniu to uwzględnienie w systemie dydaktycznowychowawczym różnic w rozwoju poszczególnych uczniów oraz
dostosowanie treści, metod i organizacji działań pedagogicznych do tych
różnic”.
W. Okoń, Słownik pedagogiczny, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1998.
Podstawy prawne indywidualizacji
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.)
Art. 1. System oświaty zapewnia w szczególności:
1) realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej
Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do
wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego
rozwoju; (…)
4) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do
możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwość
korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i
specjalnych form pracy dydaktycznej;
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.)
Art. 1. System oświaty zapewnia w szczególności: (…)
5) możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez
dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie
i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z
indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
oraz predyspozycjami;
5a) opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie
realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form
i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych;
6) opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez
umożliwianie realizowania indywidualnych programów
nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym
czasie;
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.)
Art. 1. System oświaty zapewnia w szczególności: (…)
15) warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów
przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych
oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności
spędzania czasu wolnego;
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach
publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji
pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
w
publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013, nr 0, poz.
532)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 listopada 2010
r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania
i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz
niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach,
szkołach i oddziałach oraz ośrodkach (Dz. U. 2010, nr 228, poz.
1489 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 listopada 2010
r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania
i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz
niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach
i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych
(Dz. U. 2010, nr 228, poz.1490 z późn. zm).
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z 10 maja 2013r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz. U.2013, nr 0, poz. 560)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia
2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny
program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub
toku nauki (Dz. U. z 2002 r. Nr 3, poz. 28).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 stycznia 2015 r.
w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli,
szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli
polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach
oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka
polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka
i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. 2015, nr 0, poz. 31).
Ćwiczenie 2
Praca zespołowa – sesja plakatowa
Analiza przypadków
Spotkajmy się dzisiaj z:
•
•
•
•
•
Zuzią
Kasią
Julką
Igorem
Jankiem
• i… całą klasą
27
Poddaj analizie przykładowy case – study - zaplanuj
sposoby/możliwości indywidualizacji w odniesieniu do
konkretnego ucznia (wg tabeli).
Rekomendacje/sposoby indywidualizacji
L.p.
Opis
problemu/sytuacji/wyzwania.
Uwagi
obszar
dydaktyczny
1.
obszar
wychowawczy
obszar
opiekuńczy
Podsumowanie
Każdy jest inny - ta różnorodność to siła.
„Ciągłe podejmowanie wysiłku, a nie
siła czy inteligencja, jest kluczem do
wyzwolenia naszego potencjału”.
Winston Churchill
dziękujemy
Download