Uzdolnienia i talent

advertisement
SEZAMIE OTWÓRZ
SIĘ
ODKRYJ SILNE STRONY SWOJEGO
DZIECKA
Dziecko rodzi się wszechstronnie
uzdolnione, z pełną możliwością
rozwoju we wszystkich
kierunkach, potencjalną wybitną
inteligencją i zadatkami na
rozwijanie wielkiej twórczości
oraz dużym talentem
społecznym. Trzeba stworzyć mu
możliwości ich maksymalnego
rozwoju.”
David Lewis, Jak wychowywać dziecko zdolne
RODZAJE ZDOLNOŚCI
ZDOLNOŚCI OGÓLNE
• ponadprzeciętne zdolności poznawcze,
pozwalają uczyć się w zakresie wiedzy
teoretycznej
UZDOLNIENIA KIERUNKOWE
• specyficzne uzdolnienia umożliwiające
specjalnego rodzaju aktywności np.
baletowe, muzyczne, plastyczne, sportowe,
• każdą ze zdolności kierunkowych można
podzielić na jeszcze bardziej specyficzne
• ZDOLNOŚCI TWÓRCZE
zdolności do tworzenia nowych rzeczy
UZDOLNIENIA I TALENT
• OSOBA UZDOLNIONA – to taka,
która wykazuje nieprzeciętne
uzdolnienia w wielu dyscyplinach
np. języki obce, matematyka,
przyroda
• TALENT – osoba, która jest
wybitna tylko w jednej dziedzinie
np. matematyka
UTALENTOWANI I ZDOLNI
• DZIECKO UZDOLNIONE – dziecko
przejawiające specjalne
predyspozycje w jednej lub dwóch
spokrewnionych dziedzinach,
posiadające potencjał do osiągania
najwyższych wyników w wielu
dziedzinach nauki i sztuki
• DZIECKO UTALENTOWANE – dziecko
posiadające potencjał do osiągania
najwyższych wyników w jednej
dyscyplinie naukowej lub artystycznej
DWA NIEROZŁĄCZNE
ELEMENTY – FILARY
• ROZPOZNAWANIE
• WSPOMAGANIE
ROZPOZNAWANIE
• KAŻDE DZIECKO RODZI SIĘ
Z PEWNYMI CECHAMI,
KTÓRE W TRAKCIE
ROZWOJU KSZTAŁCĄ SIĘ I
ROZWIJAJĄ.
• WAŻNE, ABY W KAŻDYM
DZIECKU ODKRYĆ TE
POTENCJALNE ZDOLNOŚCI
I ODPOWIEDNIO JE
ROZWIJAĆ.
CECHY DZIECKA ZDOLNEGO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Uczy się chętnie i łatwo
Posiada rozległą wiedzę ogólną
Ma dobrą pamięć i zdolność porządkowania informacji
Duża zdolność koncentracji i skupiania się na danym
zadaniu
Niezależność w działaniu i nauce- wyraża swoje
poglądy i opinie w bezpośredni i otwarty sposób
Zadaje dużo sondujących problem pytań
Zagłębia się w szczególnie interesujące go dziedziny i
zajęcia
Wykazuje dużą ciekawość
Ma żywą i twórczą wyobraźnię
Ma niezwykłe i autentyczne poczucie humoru
Samodzielnie stawia sobie nowe wyzwania i
wyszukuje problemy do rozwiązania
Posługuje się poprawnym językiem i bogatym
słownictwem
CECHY DZIECKA ZDOLNEGO
• Lubi intelektualne wyzwania
• Woli pracować samodzielnie
• Ma wiele własnych pomysłów i rozwiązań różnych
problemów
• Łatwo nawiązuje kontakty z innymi
• Wykazuje zdolności przywódcze już we wczesnym
dzieciństwie
• Jest wrażliwe na cudze i własne uczucia
• Jest idealistą z dużym poczuciem sprawiedliwości
• Wykazuje emocjonalną głębie i intensywność uczuć i
zachowań
• Ma wysokie wymagania względem siebie i innych
• Jest perfekcjonistą
• Wykazuje wysoki poziom oceny moralnej
OCENA ZDOLNOŚCI DZIECKA
• TYPOWE UMIEJĘTNOŚCI W RAMACH
OKREŚLONYCH ZDOLNOŚCI
• MODEL INTELIGENCJI WIELORAKIEJ
• STYLE UCZENIA SIĘ
• Styl wychowania wspierający rozwój
uzdolnień oraz twórczą i aktywną
poznawczo postawę dzieci
OBSZARY ZDOLNOŚCI
•
•
•
•
ARTYSTYCZNY
TWÓRCZY
AKTORSKI
MUZYCZNY
•
•
•
•
•
•
MATEMATYCZNY
PRZYWÓDCZY
SPORTOWY
PISARSKI
NAUKOWY
TECHNICZNY
ARTYSTYCZNY
• Dziecko od najmłodszych lat lubi
rysować, malować, lepić z gliny odtwarza
różne przedmioty z otaczającego go świata
• Przejawia oryginalność w doborze tematu,
techniki , kompozycji
• Swoje uczucia wyraża poprzez sztukę
• Lubi oglądać zdjęcia, albumy, obrazy, lubi
zwiedzać galerie i wystawy
• We wszystkim widzi szczegóły, barwy
niedostrzegane przez inne dzieci
• Ma wyostrzoną percepcję przedmiotów
• Docenia, krytykuje i uczy się na pracach
innych
TWÓRCZY
• Dziecko jest pełne pomysłów w zakresie
różnych przedmiotów i zainteresowań
• Ma inwencję twórczą
• Wymyśla ciekawe i oryginalne opowiadania,
gry i piosenki
• Znane i popularne materiały wykorzystuje w ciekawy,
nowy, niezwykły sposób
• Lubi eksperymentować by uzyskać odpowiedź na
nurtujące je pytania
• Zadaje dużo pytań, jest ciekawe świata
• Jest elastyczne w myśleniu ,lubi wymyślać różne,
ciekawe rzeczy, jest otwarte na nowe pomysły
• Jest wytrwałe w każdym podjętym przez siebie
działaniu
• Nie interesują go konwencjonalne metody działania
AKTORSKI
•
•
•
•
•
•
•
•
Dziecko lubi zabawy mimiczne,
lubi odgrywać role
Lubi występować w przedstawieniach
Lubi dyrygować innymi w sztuce, samo
układa scenariusze do zabaw w teatr
Jest dobrym obserwatorem zachowań
innych, potrafi ich naśladować
Lubi oglądać bajki, filmy, chodzić do kina,
teatru
Potrafi z innymi porozumiewać się za
pomocą gestów, ruchu i wyrazu twarzy
Potrafi z ekspresją operować głosem
MUZYCZNY
• Dziecko ma naturalny słuch muzyczny,
wyczucie rytmu i natężenia dźwięku,
• różne zjawiska i dźwięki potrafi kojarzyć z
muzyką np. dźwięk kropel deszczu uderzających o dach
• Przejawia chęć gry na jakimś instrumencie,
• jest wytrwałe, potrafi przez dłuższy czas skoncentrować się
na tym co robi
• Lubi słuchać muzyki, oglądać przedstawienia z dużą ilością
muzyki
• Lubi śpiewać
• Lubi słuchać różnych rodzajów i gatunków muzyki,
dziecinnej, poważnej, instrumentalnej
• Lubi czytać o muzyce, kompozytorach i muzykach, lubi
chodzić na koncerty
• Poprzez muzykę potrafi wyrazić swoje uczucie, przeżycia i
myśli
• Samo wymyśla różne melodie
• Gra na jakimś instrumencie, szybko uczy się piosenek i ich
gry
MATEMATYCZNY
• Interesuje się cyframi i liczbami,
• łatwo i szybko operuje cyframi i liczbami
• Szybko liczy, nie potrzebuje liczyć na
konkretach, oblicza wszystko skrótami aniżeli
długimi sposobami
• Interesuje się różnymi działami matematyki
• Przejawia zainteresowania grą w szachy lub
inne gry matematyczne, muzykuje
• Jasno formułuje myśli, żąda konkretnych
dowodów, potrafi uogólniać
• Wszystko co daje się wyliczyć i sprawdzić
matematyczne wylicza i sprawdza
• Wykazuje trwałość i upór w rozwiązywaniu
zadań
• Jest aktywne na zajęciach z zakresu matematyki
PRZYWÓDCZY
• Dziecko potrafi manipulować innymi
• Ma silne poczucie sprawiedliwości społecznej
• Potrafi zachęcić innych do działania,
zaszczepić entuzjazm
• Ma silne poczucie lojalności grupowej lub
indywidualnej
• Podczas zajęć grupowych jest w centrum
zainteresowania, lubi być na czele, odgrywać rolę
przywódcy
• W zabawach uważany jest za przewodnika lub
przywódcę ma poczucie własnej wartości
• Bez problemu przystosowuje się do nowych sytuacji ,
przezwyciężając w ten sposób wszelkie
niepowodzenia
• Jest cierpliwe i tolerancyjne dla innych
• jest pewne siebie ma poczucie własnej wartości
• w zabawie kontroluje jej przebieg, lubi uzyskać w ten
sposób uznanie innych
SPORTOWY
• Dziecko jest zawsze pełne energii
• Potrzebuje dużo ruchu, aby dobrze
się czuć i funkcjonować w grupie
• Lubi rywalizację w grach i zabawach
• Szybko przyswaja sobie reguły gry i potrafi wpływać
na grę zespołu, ustawia wszystkich uczestników
• Wyróżnia się w grach i sportach - Zawsze chce być
pierwszy, najlepszy
• Wyróżnia się doskonałą koordynacją ruchów, porusza
się z gracją, szybko rozwija się motorycznie
• Preferuje zabawy na powietrzu
• Chętnie uczestniczy we wszystkich ćwiczeniach
fizycznych
• Chętnie rywalizuje w sporcie , nawet z dziećmi
starszymi od siebie
• Lubi oglądać gazety oraz programy sportowe, czytać
artykuły o sportowcach
PISARSKI
• Chętnie sięga po książki, płynnie czyta
od wczesnego dzieciństwa
• Czyta z przyjemnością i rozumieniem
• Wyprzedza rówieśników techniką czytania
i pisania
• Potrafi wymyślać logiczne i ciekawe
historyjki
i opowiadania z nieoczekiwanym zakończeniem
• Używa wielu szczegółów, aby uatrakcyjnić własną
wypowiedź
• Opowiadając o czymś nie traci wątku, nie odbiega od tematu
cały czas trzyma się jednego tematu
• Posiada bogate, różnorodne słownictwo, logicznie i ciekawie
wypowiada się na każdy temat zarówno w mowie jak i
piśmie
• Barwnie i sugestywnie opowiada
• Jest dobrym obserwatorem otaczającego go świata i ludzi
• Jest wrażliwe na uczucia innych, potrafi rozpoznać ukryte
intencje ludzkich zachowań
• Lubi zapisywać swoje myśli i pomysły
NAUKOWY
• Potrafi wyrażać się jasno i precyzyjnie
• Posiada większy zasób wiadomości niż
jego rówieśnicy
• Posiada zdolności matematyczne
• Ma doskonalą koordynację oko – ręka oraz świetnie
rozwinięte umiejętności motoryczne
• Przez długi czas, wytrwale i dogłębnie potrafi zajmować się
tym, co go interesuje
• Zawsze chce wiedzieć co, jak, dlaczego
• Zbiera różne przedmioty , często je segregując na
określone klasy
• Jest wytrwałe
• Lubi przeprowadzać różne doświadczenia, czyta książki
popularnonaukowe
• Aktywnie uczestniczy w zajęciach wymagających własnego
działania, dochodzenia do konkretnych wniosków
• Potrafi zrozumieć różne pojęcia oraz zauważyć związki
między różnymi zjawiskami, przedmiotami
TECHNICZNY
• Interesuje się funkcjonowaniem
różnych urządzeń mechanicznych
• Lubi zabawy konstrukcyjne, konstruuje
różne ciekawe rzeczy
• Sprawnie posługuje się różnymi narzędziami
• Rozumie łamigłówki i podchwytliwe pytania
• Lubi rysować plany i projekty
• Chętnie ogląda ilustracje przedstawiające różne
urządzenia, maszyny, roboty
• Ma zdolności matematyczne szczególnie w
zakresie matematyki stosowanej i geometrii
• Czyta książki i czasopisma na tematy naukowe i
techniczne
RODZAJE ZDOLNOŚCI-MODEL
INTELIGENCJI WIELORAKIEJ
INTERPERSO
- NALNA
LINGWISTY
- CZNA
MATEMATYCZNO
-LOGICZNA
KINESTETY CZNA
INTRAPERSO
- NALNA
MUZYCZNA
WIZUALNO PRZESTRZENNA
LINGWISTYCZNA
• UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ
JĘZYKIEM WZORAMI I SYSTEMAMI
• Tworzenie zdań poprawnych
gramatyczne
• Wrażliwość na słowa, ich porządek,
brzmienie, rytm, modulację głosu,
zdolność kształtowania nastroju,
przekonywania i przekazywania
informacji
• Bogaty zasób słów i trafne ich dobór
w werbalizowaniu w własnych myśli
LINGWISTYCZNA
• Osoba posiadająca ten rodzaj
inteligencji będzie:
• Uczyć się słuchając, czytając, dyskutując
• Nadawać znaczenie słowu pisanemu i
mówionemu w toku przekonywania,
przekazywania informacji, tworzenia pojęć
• Naśladować lingwistyczne cechy innych
• Rozwijać własne zastosowania i sposoby
rozumienia języka
• Lepiej od innych posługiwać się słowem
pisanym i mówionym
• Uważniej niż inni słuchać
MATEMATYCZNO-LOGICZNA
• PRECYZJA, MYŚLENIE ABSTRAKCYJNE I
USTRUKTURALIZOWANE
• Zdolność rozwiązywania problemów w sposób
niewerbalny
• Porządek i sekwencyjność rzeczy
• Umiejętność odróżniania wzorów i związków
• Zdolność myślenia dedukcyjnego i indukcyjnego
• Rozumienie abstrakcyjnych symboli oraz zdolność
manipulowania nimi
• Rozumienie implikacji wynikających z hipotez
naukowych
• Poszukiwanie różnych rozwiązań problemów
• Poszukiwanie analogii
• Posługiwanie się kodami – symbolicznymi,
alfabetycznymi, numerycznymi
• Porządkowanie liczb, szacowanie
MATEMATYCZNO-LOGICZNA
Osoba posiadająca ten rodzaj inteligencji
będzie:
• Przejawiała zdolność do rozumienia i
operowania abstrakcyjnymi symbolami
• Świetnie dostrzegała i ujmowała związki
przyczynowo – skutkowe między zjawiskami
• Wyróżniała się w rozwiązywaniu logicznych
łamigłówek i konsekwentnym działaniu
• Dostrzegała wewnętrzną strukturę różnych
złożoności
• Wykazywała uzdolnienia w formułowaniu
wniosków, gromadzeniu dowodów,
szacowaniu, tworzeniu modeli, wysuwaniu
hipotez
• Precyzyjnie posługiwała się pojęciami czasu,
miejsca, ilości, liczby
WIZUALNO –
PRZESTRZENNA
• MYŚLENIE OBRAZOWE, UMIEJĘTNOŚĆ
KORZYSTANIA Z MAP, DIAGRAMÓW I TABEL
• WYKORZYSTANIE RUCHU TOWARZYSZĄCEGO
PROCESOWI UCZENIA SIĘ
• Umiejętność wyobrażania sobie danego przedmiotu, widzenia
go w rzutach w trzech wymiarach i różnych położeniach w
przestrzeni i czasie
• Zdolność rozpoznawania twarzy lub miejsc, znajdowania
właściwej drogi
• Łatwość odtwarzania obrazów i obiektów w pamięci oraz
związanych z nimi skojarzeń emocjonalnych – kreatywność
• Zdolności do interpretacji abstrakcyjnych dzieł sztuki
• Łatwość tworzenia dokładnych obrazów w wyobraźni – tzw.
myślenie obrazowe i wykorzystywania ich do kreowania
marzeń
• stosowanie różnych wizualnych pomocy dydaktycznych –
diagramy, wykresy, mapy pamięci
WIZUALNO –
PRZESTRZENNA
• Osoba posiadająca ten rodzaj
inteligencji będzie:
• Łatwo wyobrażała sobie pożądane sceny, modele
• Dobrze sobie radziła z wykonywaniem i kontrolą
ruchów własnego ciała w przestrzeni
• Przejawiała zdolności do konstruowania, wymyślania
obiektów trójwymiarowych, wyobrażania sobie ich w
formie uproszczonej
• Znała działanie rożnych mechanizmów
• Uczyła się poprzez obserwowanie i konstruowanie map
pamięci
• Przewidywała ruch przedmiotów w przestrzeni np. piłki
• Posiadała talent do interpretowania i sporządzania
wykresów, map i innych pomocy wizualnych
MUZYCZNA
•
•
•
•
•
WRAŻLIWOŚĆ EMOCJONOLNA,
POCZUCIE RYTMU,
ZROZUMIENIE ZŁOŻONOŚCI MUZYKI
Odbieranie i tworzenie muzyki
Umiejętność posługiwania się tonem tembrem, rytmem
• Osoba posiadająca ten rodzaj inteligencji będzie:
•
•
•
•
•
•
•
•
Rozróżniała układy dźwięków i eksperymentowała z nimi
Odczuwała zmiany brzmienia poszczególnych dźwięków
Umiała wyróżnić grę poszczególnych instrumentów
Chętnie improwizowała i muzykowała
Dostrzegała zmiany w muzyce i jej wpływ na nastrój
Wykazywała zdolności do gry na instrumencie
Posiadała wyczucie rytmu, umiejętności taneczne
Lubiła rymowanki, rapowanie, wspólne czytanie, naukę przy
akompaniamencie muzyki, powtarzanie materiału w różnym
rytmie
INTERPERSONALNA
• ŁATWY KONTAKT Z INNYMI LUDZMI,
• UMIEJĘTNOŚCI MEDIACYJNE,
• DOBRA KOMUNIKATYWNOŚĆ
• Zdolność:
•
•
•
•
wczuwania się i odczytywania innych osób,
postrzeganie świata z ich punktu widzenia,
dostosowywanie się do ich zachowań,
wychwycenia najmniejszych zmian nastroju,
zachowania, motywacji, intencji
• Osoba posiadająca ten rodzaj inteligencji
będzie
INTERPERSONALNA
POSIADAŁA ZDOLNOŚĆ DO:
• Postrzegania świata z różnych punktów widzenia
• Nawiązywania, kształtowania i utrzymywania zróżnicowanych
kontaktów społecznych z innymi ludźmi
• Poznawania i rozumienia myśli, uczuć, poglądów, i zachowań
innych ludzi
• Pracy w zespole i pozytywnego wpływania na jego dynamikę
• Efektywnego komunikowania się werbalnego i
pozawerbalnego
• Słuchania, poznawania i reagowania na poglądy innych
• Wywierania wpływu na inne osoby
LUBIŁA:
• ćwiczenia prowadzone w parach, naukę wymagającą
współpracy z innymi, ćwiczenia wymagające
• spojrzenia na pewne problemy z perspektywy innych osób,
współdziałania, podziału ról i obowiązków,
• konsultacji z nauczycielami lub innymi dorosłymi,
• udział w rozwiązywaniu konfliktów
INTRAPERSONALNA
• AUTOMOTYWACJA,
• WYSOKI POZIOM WIĘDZY O SAMYM SOBIE,
• SILNE POCZUCIE WARTOŚCI
• Poznanie i określenie własnej tożsamości tzw.
Wiedza o samym sobie
• Zdolność do rozpoznawania własnych uczuć i reakcji,
emocji
• Umiejętność wyciągania wniosków determinujących
późniejsze zachowanie
• Zdolność samodzielnego motywowania się do
działania, silne poczucie własnej wartości
• Umiejętność samodzielnej pracy
• Jasno sprecyzowane własne cele
INTRAPERSONALNA
• Osoba posiadająca ten rodzaj inteligencji
będzie:
• Świadoma swoich myśli, uczuć i emocji, będzie
poszukiwała dla nich wyjaśnienia
• Posługiwała się bogatym językiem uczuciowym
• Dążyła do współpracy
• Próbowała szukać odpowiedzi na pytania filozoficzne
• Miała dokładny obraz samej siebie
• Konsekwentna w stosowaniu własnych zasad i
przekonań
• Dążyła do rozwoju duchowego
• Posiadała wysoką automotywację
• Przeznaczała czas na refleksję
• Chętnie korzystała z czasopism i dzienników
KINESTETYCZNA
•
•
•
•
•
•
DOBRE WYCZUCIE CZASU,
UZDOLNIENIA MANUALNE,
DUŻE ZNACZENIE ZMYSŁU DOTYKU,
RUCHLIWOŚĆ,
DOBRA ORGANIZACJA PRZESTRZENNA
Sprawne posługiwanie się przedmiotami i
manipulowanie nimi
• Osoba posiadająca ten rodzaj inteligencji będzie
•
•
•
•
•
Odbierała wrażenia przez dotyk, ruch i kontakt fizyczny
Uczyła się w trakcie działań praktycznych
Budowała modele, organizowała wycieczki
Ćwiczyła z podziałem na role
Wykazywała się dobrą koordynacją, poczuciem czasu,
równowagi, zręcznością
• Dążyła do rozwoju fizycznego, wykonywania ćwiczeń
• Demonstrowała kreatywność poprzez ekspresję i ruch
STYLE UCZENIA SIĘ
WZROKOWY
SŁUCHOWY
KINESTETYCZNY (DOTYKOWY)
WZROKOWIEC
• Jest wrażliwy na elementy wizualne
otoczenia kolory oraz kształty. Lubi przebywać w
ładnym środowisku. Zwraca uwagę na wygląd
zewnętrzny swój i innych ludzi. Dobrze zapamiętuje
twarze. Łatwo się dekoncentruje, jeśli w jego
otoczeniu panuje nieład.
• Mówiąc opisuje kształt, wygląd, wielkość rzeczy, inną
osobę albo miejsce, w którym się znajduje, lub które
widział. Utrzymuje z rozmówcą kontakt wzrokowy.
Używa często słów takich jak: widzieć, patrzeć,
wyobrażać, obserwować, pokaz, obraz, wygląd, kolor.
- „widzę jak do tego doszedłeś”
- „wyglądasz na zmęczoną”
- „to wygląda bardzo interesująco”
WZROKOWIEC
Najskuteczniej uczy się poprzez:
• Wykorzystanie pomocy obrazowych, plakatów, tabel,
wykresów, schematów, rysunków
także ich samodzielne tworzenie
• Sporządzanie map pamięci (proponuję pozycje Tony
Buzan Mapy myśli, Pamięć na zawołanie)
• Częste zmienianie form pracy, stosowanie różnych
pomocy naukowych, modeli
• Wykorzystywanie w opracowywaniu notatek i
powtórkach kluczowych słów zapisywanie ich na
niewielkich kartkach tak aby często móc na nie
spoglądać
• Używanie wielu kolorów
• Układanie krzyżówek z najważniejszych słów do
zapamiętania
• Wybór jeśli to możliwe ciekawie zaprojektowanych,
kolorowanych książek
SŁUCHOWIEC
• W kontakcie z inną osobą zwraca uwagę na jej imię,
nazwisko, dźwięk głosu, sposób mówienia oraz
to, co mówi.
Potrzebuje nieustannych bodźców słuchowych. Jeśli przez
dłuższy czas przebywa w ciszy – sam wytwarza dźwięki
(nuci, śpiewa, gwiżdże, mówi do siebie). Lubi mówić.
• Zwykle opisuje dźwięki, głosy, muzykę, efekty dźwiękowe,
hałas w otoczeniu. Bardzo szczegółowo opowiada o tym, co
mówią inni. Używa słów: cichy, głośny, brzmieć, słuchać,
głos, odgłosy, dźwięk, hałaśliwy, rozmawiać, słyszeć, itp.
- „to brzmi interesująco”
- „słuchaj”
- „był za duży hałas”
• Łatwo uczy się języków obcych. Pamięta to, co usłyszy, albo
sam opowie. Najchętniej uczy się w grupie bądź z drugą
osobą, poprzez zadawanie pytań i odpowiedzi na nie. W
trakcie nauki potrzebuje ciszy. Muzyka, bądź jakiś hałas
rozprasza go. Najlepiej przyswaja informacje podawane w
formie języka mówionego.
SŁUCHOWIEC
Najskuteczniej uczy się poprzez:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prowadzenie dyskusji, dialogu i monologu
Przeprowadzanie powtórek
Organizowanie minidebat
Czytanie w różnym rytmie, z różną intonacją, w
różnym tempie wolno, szybo
Rymowanie, układanie prostego wierszyka z słów do
zapamiętania
Wykorzystanie magnetofonu – nagrywanie i
odsłuchiwanie informacji do zapamiętania
Stosowanie onomatopei
Traktowanie muzyki jako źródła relaksu, wizualizacji
oraz pomocy w powtórce materiału
Głośne powtarzanie najważniejszych faktów do
zapamiętywania
KINESTETYK (DOTYKOWIEC)
• Zwraca uwagę na komunikację pozawerbalną:
wyraz twarzy, język ciała, tembr głosu.
• Silniej odbiera emocje innych niż wypowiadane
przez nich słowa.
• Podczas rozmowy, utrzymuje kontakt wzrokowy z rozmówcą,
aby odczytać wyraz jego twarzy. Często gestykuluje,
zachowuje się bardzo ekspresyjnie.
• Potrzebuje dużo przestrzeni ponieważ lubi dużo i często się
poruszać. Siedząc na krześle zwykle kołysze się lub porusza
nogami. Lubi zmieniać miejsce, podróżować.
• Opisuje swoje samopoczucie, doznania fizyczne i emocje.
Używa słów takich, jak: czuć, zimno, ciepło, twardy, miękki,
cierpieć, cieszyć się, bać się, mieć wrażenie, lubić, ruszać się,
robić itd.
- „czujesz to?”
- „trzymam rękę na pulsie”
- „weźmy sprawy we własne ręce”
KINESTETYK
Najskuteczniej uczy się poprzez:
• Wykorzystywanie dynamiki całego ciała – np.
chodzenie lub skakanie w taki sposób, aby jego kroki
nakreśliły linię wzoru np. matematycznego, datę,
wyraz
do
zapamiętania,
kształt
państwa.
Wykorzystanie podczas nauki ruchu fizycznego;
• Powtarzanie lekcji chodząc po pokoju;
• Demonstrowanie pojęć za pomocą gestów i ruchów,
stosowanie mimiki i pantomimy, gestykulowanie;
• Stosowanie przerw w czasie nauki z wykorzystaniem
ćwiczeń rozluźniających;
• Przeprowadzanie
ćwiczeń
polegających
na
projektowaniu i konstruowaniu przestrzennych modeli,
wykonywanie doświadczeń angażujących ruchowo
(wycinanie, lepienie z plasteliny);
• Organizowanie wycieczek i zajęć w terenie;
• Lepiej zapamiętuje, gdy trzyma coś w dłoniach,
szkicuje, używa klawiatury komputera, bawi się
włosami, przedmiotami
JAK SIĘ UCZYMY
WSPOMAGANIE
ABY ROZWIJAĆ ZDOLNOŚCI DZIECKA
NALEŻY ZAPEWNIĆ MU SWOBODĘ
DORASTANIA.
ZNACZY TO, ŻE POWINNIŚMY POZWOLIĆ
DZIECKU NA JAK NAJWIĘKSZĄ SWOBODĘ
PORUSZANIA SIĘ I OBSERWOWANIA,
DOTYKANIA I EKSPERYMENTOWANIA.
DZIECKO MUSI MIEĆ JAK NAJWIĘCEJ
MOŻLIWOŚCI DO OGLĄDANIA I
ODKRYWANIA TEGO, CO JE OTACZA. W TEN
SPOSÓB POZWALAMY NA ROZBUDZENIE
DRZEMIĄCYCH W NIM POTENCJALNYCH
ZDOLNOŚCI
POTRZEBY DZIECKA
ZDOLNEGO
• ZACHOWANIE
RÓWNOWAGI MIĘDZY
3 RODZAJAMI
ZASPAKAJANYCH
POTRZEB:
• POZNAWCZE
• EMOCJALNE
• SPOŁECZNE
POSTAWY WYCHOWAWCZE
SPRZYJAJĄCE ROZWOJOWI
ZDOLNOŚCI:
• Styl wychowania wspierający
rozwój uzdolnień oraz twórczą i
aktywną poznawczo postawę
dzieci –
• KWESTIONARIUSZ - Autoanaliza
własnych postaw i umiejętności
wychowawczych sprzyjających
rozwojowi uzdolnień dzieci
ROLA RODZICÓW W
ROZWIJANIU
ZDOLNOŚCI DZIECI
• BACZNIE OBSERWUJ SWOJE DZIECKO
• ODPOWIEDNIO STOPNIUJ TRUDNOŚĆ ZADAŃ
POZNAWCZYCH
• POZWALAJ DZIECKU DECYDOWAĆ W SYTUACJACH
PROSTYCH
• SZUKAJ SPOSOBÓW ROZWIJANIA SPONTANICZNYCH
ZAINTERESOWAŃ DZIECKA
• ZAPEWNIJ STABILNE I STYMULUJĄCE OTOCZENIE,
KTÓRE POZWOLI NA HARMONIJNY ROZWÓJ ( książki,
układanki)
• IDŹ PÓŁ KROKU ZA DZIECKIEM – szanuj jego odrębność
i pozwól, aby jego zdolności i potrzeby zdecydowały
jakiego rodzaju działalność jest dla niego
najodpowiedniejsza
• ZADBAJ O WIEDZĘ O BIEŻĄCYCH WYDARZENIACH I
NAJBLIŻSZYM ŚRODOWISKU
• ROZWIJAJ INTELIGENCJĘ MATEMATYCZNĄ I JĘZYKOWĄ
WSKAZÓWKI DLA
RODZICÓW
• POZWÓL DZIECKU ZDOBYWAĆ WIEDZĘ W
JEGO WŁASNYM TEMPIE
• NIE PODAWAJ DZIECKU ZBYT DUŻO WIADOMOŚCI
NARAZ- dziecko musi mieć czas ma przemyślenie
sobie wszystkiego czego się nauczyło
• NIE WYRĘCZAJ DZIECKA – jeśli sobie nie radzi
zaproponuj swoją pomoc
• NIE CHROŃ DZIECKA PRZED NIEPOWODZENIAMI –
dziecko ma prawo się pomylić
• INTERESUJ SIĘ RÓŻNYMI SPRAWAMI – dziecko
naśladuje
• ANGAŻUJ DZIECKO DO POMOCY PODCZAS
CODZIENNYCH ZAJĘĆ
• OBSERWUJ, KIEDY DZIECKO JEST GOTOWE PRZYJĄĆ
NASTĘPNĄ PORCJĘ MATERIAŁU
• PRZEKAZYWANE WIADOMOŚCI PODZIEL NA
MNIEJSZE CZĘSCI
WSKAZÓWKI DLA
RODZICÓW
• ROZMAWIAJ Z DZIECKIEM NA
RÓŻNE TEMATY – dostosuj poziom wiedzy
do poziomu dziecka, prowokuj do opowiadania
o tym co myśli, zachęcaj do używania w rozmowie
szczegółowych określeń
• ZADAWAJ DZIECKU PYTANIA, KTÓRE ROZWIJAJĄ
UMYSŁ
• POBUDZAJ WSZYSTKIE ZMYSŁY, ABY WYROBIĆ W
DZIECKU ZDOLNOŚĆ OBSERWACJI – pokazuj różnice
i podobieństwa obserwowanych rzeczy
• CZĘSTO ZMIENIAJ TEMATY I SPOSOBY
PRZEKAZYWANIA WIEDZY
• POSZERZAJ ILOŚĆ DOŚWIADCZEŃ DZIECKA
PROWADZĄC JE W RÓŻNE CIEKAWE MIEJSCA
STYMULACJA ROZWOJU
PROCESÓW POZNAWCZYCH
• BYSTRA OBSERWACJA – rozwijanie chęci badawczej i poszukiwania
nowych informacji, dzielenie zainteresowań
• DOBRZE ROZWINIĘTA PAMIĘĆ POTRZEBNA DO
PRZECHOWYWANIA INFORMACJI I PÓŻNIEJSZEGO ICH
WYKORZYSTANIA – zapamiętywanie informacji i umiejętne korzystanie z
nich
• ZAINTERESOWANIE WYJAŚNIANIEM ZDARZEŃ I
POSZUKIWANIEM ODPOWIEDZI – zadawanie pytań przez dziecko,
dostarczanie informacji, zachęcanie do samodzielnego szukania odpowiedzi
• SILNA POTRZEBA SPRAWDZANIA, JAKIMI RZECZY SĄ
NAPRAWDĘ – podzielać zapał poznawczy dziecka, wspólne działanie w celu
poznania właściwości różnych zjawisk
• ZAINTERESOWANIE TWORZENIEM I ODKRYWANIEM – umożliwiać
dziecku działanie na różnym materiale glina, farby, szmatki, patyczki, klocki
• KONCENTRACJA I WYTRWAŁOŚĆ W REALIZACJI WŁASNYCH
DZIAŁAŃ I ZAJĘĆ – nie przeszkadzamy w zajęciach pouczeniami,
zachęcamy do działań pochwałami
• ZAINTERESOWANIE ROZWIĄZANIEM PROBLEMU- pozwalamy
dziecku rozwiązać problem we własny sposób
• INDYWIDUALNY SPOSÓB MYŚLENIA I DZIAŁANIA –pozwalamy
dziecku samodzielnie myśleć i działać, pomagamy, kiedy prosi o pomoc
WSPÓLNĄ SPRAWĄ DOROSŁYCH JEST
POMAGANIE DZIECIOM W ROZWOJU,
ABY STAŁY SIĘ KIM MOGĄ
JANUSZ KORCZAK
LITERATURA:
• G. LEWIS, JAK WYCHOWAĆ UTALENTOWANE
DZIECKO
• A. DAWIDSON, R. DAVIDSON, TAJEMNICA SUKCESU.
JAK WYCHOWAĆ WSPANIAŁE DZIECKO
• A. BOROWSKA, CZY MOJE DZIECKO JEST ZDOLNE
• D. LEWIS, JAK WYCHOWAĆ ZDOLNE DZIECKO
• F.J. MONKS, I.H. YPENBURG, JAK ROZPOZNAĆ
UZDOLNIONE DZIECKO
• J. FOX, ODKRYJ SILNE STRONY TWOJEGO DZIECKA
• P. DAWSON, R. GUARE, ZDOLNE, ALE ROZKOJARZONE
• G.J. SIMISTER, BYSTRZAKI. JAK ROZWINĄĆ
NIEZWYKŁY UMYSŁ TWOJEGO DZIECKA
• G.J. SIMISTER, BYATRZAKI. JAK ROZWINĄĆ
NIEZWYKŁY UMYSŁ TWOJEGO DZIECKA
• www.ted.com
PORADNIA
PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNA NR 5
www.ppp5katowice.pl
DZIĘKUJEMY
ZA UWAGĘ
ALEKSANDRA KONIECZNY-SIWY
DAGMARA RONER
PORADNIA PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNA NR 5
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards