Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Towarzystwa

advertisement
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Elblągu
ul. 1 Maja 37, tel. 055 233-82-10, e-mail: [email protected]
zaprasza na szkolenia:
Tytuł
Terapia pedagogiczna – diagnoza, terapia i profilaktyka specyficznych
trudności w uczeniu się
Zakres
szkolenia
- indywidualne, środowiskowe i dydaktyczne przyczyny niepowodzeń szkolnych;
- etiologia zaburzeń rozwoju jako jedna z głównych przyczyn trudności w uczeniu się;
- symptomatologia trudności w uczeniu się w zależności od zaburzeń rozwojowych;
- specyficzne trudności w uczeniu się – dysleksja rozwojowa;
Metody obserwacji dziecka – wstępna diagnoza;
- diagnoza psychologiczno – pedagogiczna dziecka – interpretacja wyników badań, czytanie
diagnozy;
Terapia pedagogiczna – zasady i aspekty oddziaływań, optymalizacja terapii pedagogicznej,
wieloaspektowość i wieloczynnikowość w terapii, trudności w nauce czytania i pisania oraz
metody ich przezwyciężania;
- metody terapii pedagogicznej – planowanie i organizacja zajęć, konstruowanie programów i
scenariuszy zajęć terapii indywidualnej i grupowej;
- praca z uczniem z dysfunkcjami rozwojowymi i innymi – prezentacja niekonwencjonalnych
metod i form pracy.
Ilość
godzin /
cena
Planowany
termin
Tytuł
25h / 180 zł.
Zakres
szkolenia
- nowe formy i metody prowadzenia
spotkań z rodzicami (jak zachęcić ich do
współpracy);
- krótko- i długoterminowe planowanie
współpracy z rodzicami;
- wskazania do pracy z rodzinami
niewydolnymi wychowawczo;
- rozwiązywanie konfliktów i prowadzenia
negocjacji z rodzicami.
- teoretyczne podstawy pedagogiki zabawy w
pracy z dzieckiem niepełnosprawnym
intelektualnie;
- komunikowanie się w obszarach pozawerbalnych
(praca z instrumentem, taniec, zajęcia muzyczno –
ruchowe, praca z piosenką);
- projektowanie zajęć muzyczno – ruchowych).
Ilość
godzin /
cena
Planowany
termin
8h / 55 zł.
16h / 110 zł.
1.03.2008 (godz. 9-15:30)
Zgłoszenia do 26.02.2008
Tytuł
Kurs wychowawców placówek
wypoczynku dzieci i młodzieży
4.04.2008 (godz. 15-20)
5.04.2008 (godz. 9-17)
Zgłoszenia do 10.03.2008
Zaburzenia emocjonalne u dzieci –
metody pracy z dzieckiem z
zaburzeniami emocjonalnymi w grupie
przedszkolnej i szkolnej
Zakres
szkolenia
m.in.:
- zasady organizacji wypoczynku dzieci i
młodzieży;
- planowanie pracy opiekuńczo –
wychowawczej;
- obowiązki i zadania wychowawcy grupy;
- turystyka i krajoznawstwo;
5.03, 6.03, 12.03, 13.03, 19.03, 20.03 2008 (godz. 16 – 19:30)
Zgłoszenia do 26.02.2008
Współpraca z rodzicami oraz
Muzyka i ruch w pracy z dzieckiem
metody pedagogizacji
niepełnosprawnym intelektualnie
(warsztaty)
- prawidłowy i zaburzony rozwój dzieci;
- zaburzenia emocjonalne – przyczyny, objawy,
omówienie poszczególnych zaburzeń;
- metody i sposoby pracy z dziećmi z
zaburzeniami emocjonalnymi w grupie
przedszkolnej i szkolnej.
- bezpieczeństwo życia i zdrowia
uczestników placówek.
Ilość
godzin
Planowany
termin
36h
8h / 55 zł.
marzec – kwiecień 2008 / 130 zł.
Zgłoszenia do 10.03.2008
19.04.2008
Zgłoszenia do 10.03.2008
Zapisy na szkolenia przyjmowane są telefonicznie (055) 233-82-10 lub osobiście w biurze
TPD od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.
W przypadku zebrania się grupy na dane szkolenie / kurs, termin realizacji jego zostanie
potwierdzony telefonicznie.
Download