5. KOMPENDIUM WIEDZY OBRONNIKA - szkolenie specjalistyczne

advertisement
Kompendium wiedzy obronnika
– pracownicy jednostek samorządowych gmin i powiatów - szkolenie specjalistyczne
Termin:
09 – 10 maja 2017 r.
L.p.
TEMATYKA
1. Informacje wstępne – zakres szkolenia na kursie:
- podanie informacji do prowadzenia obowiązującej dokumentacji,
- prowadzenie szkoleń w tym ćwiczeń;
- praktyczne przygotowanie do funkcjonowania kierownictwa i zespołów
wykonujących zadania obronne;
- ocena zagrożeń i dotychczasowej działalności obronnej oraz przewidywane
działania przez BBN /Biała księga/.
2.
3.
4.
5.
6.
Czas
1
godz.
Wykaz obowiązujących dokumentów prowadzonych na szczeblu gminy i
1
powiatu oraz posługiwanie się w celach szkoleniowych i na potrzeby
godz.
wystąpienia zagrożenia.
Plan operacyjny funkcjonowania gminy /powiatu/ w warunkach
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
Przedstawienie funkcjonowania planu w czasie pokoju i przygotowanie na okres
zagrożenia:
- zapoznanie z planem osób realizujących zadania;
3
- praktyczne ćwiczenie poszczególnych zespołów przygotowujących się do
godz.
działań na okres zagrożenia;
- powiązania z innym planami i dokumentami funkcjonującymi w okresie
zagrożenia i wojny;
- ochrona informacji przy posługiwanie się planem operacyjnym.
Stały Dyżur – dokumentacja i szkolenie.
1,5
godz.
Akcja Kurierska – dokumentacja – aspekty organizacyjne w zakresie ochrony
1,5
informacji, przygotowanie do działania.
godz.
Plan przygotowania podmiotów leczniczych powiatu /gminy/ na potrzeby
obronne państwa.
Plan przygotowań podmiotu leczniczego samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej na potrzeby obronne państwa.
1
Plan wydzielenia łóżek dla służb mundurowych w razie wystąpienia sytuacji
godz.
kryzysowych, zaistnienia zagrożenia państwa w czasie wojny przez
Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w ….
Instrukcja organizacji, rozwinięcia i funkcjonowania zespołu ZMSz.
7.
Regulamin organizacyjny na P i W.
1
godz.
8.
Funkcjonowanie stanowisk kierowania SK.
Koncepcję przygotowania urzędu do funkcjonowania w stanie podwyższonej
gotowości obronnej państwa.
1
Instrukcję organizacji pracy na głównym stanowisku kierowania Wójta Gminy
godz.
w swojej stałej siedzibie i zapasowym miejscu pracy.
Plan technicznego przystosowania oraz przemieszczenia urzędu na stanowisko
kierowania w zapasowym miejscu pracy w warunkach zewnętrznego zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny lub w przypadku wystąpienie
szczególnych zagrożeń uniemożliwiających kontynuowanie działalności
w dotychczasowym miejscu pracy.
Ćwiczenia obronne - przygotowanie i prowadzenie.
9.
10. Omówienie problemów zgłoszonych przez uczestników
11. Podsumowanie szkolenia i ewaluacja.
Termin:
2
godz.
2
godz.
1
godz.
09 – 10 maja 2017 r.

Miejsce: : „Sosnowe Zacisze”, Białystok-Kleosin, Ignatki Osiedle, ul Leśna 20.
Dojazd autobusami komunikacji miejskiej linii 10 (przystanek przy dworcu PKP) oraz
11 (przystanek po drugiej stronie ulicy) do pętli w Kleosinie. Jadąc samochodem kierunek na Wysokie Mazowieckie (w GPS wpisać Kleosin, ul.Leśna 20).

Koszty: Na całkowity koszt szkolenia w wysokości 660 zł składają się: koszty
organizacyjne wraz z materiałami szkoleniowymi w wysokości 425 zł oraz koszty
pobytu
( jeden nocleg oraz wyżywienie od obiadu pierwszego dnia do obiadu ostatniego dnia
szkolenia) w wysokości 235 zł.
W przypadku przyjazdu dzień wcześniej i zgłoszenia tego faktu na karcie zgłoszenia,
do wyżej wymienionych kosztów należy doliczyć kwotę 60 zł obejmującą opłatę
noclegu ze śniadaniem.
Uczestnicy miejscowi mogą do kosztów organizacyjnych doliczyć koszt samych
obiadów w kwocie 50 zł.
Całkowity koszt szkolenia jest zwolniony z podatku VAT jeżeli na karcie zgłoszenia
zawarte będzie oświadczenie o tym, że uczestnictwo w szkoleniu opłacane jest w
całości ze środków publicznych; jeżeli nie, to wzrasta o opodatkowanie stawką 23%
podatku VAT .

Warunki uczestnictwa: Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty
zgłoszenia w terminie 4 dni do rozpoczęcia szkolenia. Zgłoszenie może być przesłane
pocztą lub faksem na nr 85 73 24 680.
Prosimy także o wcześniejsze telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa ( tel. 85 73
24 680 lub tel. kom. 606 13 80 94. W przypadku większej ilości zgłoszeń osobom
późno zgłoszonym może być zaproponowany inny termin
Rozpoczęcie zajęć pierwszego dnia o godzinie 10.00, natomiast w kolejnych dniach o godzinie 8.30.
DRESAT: Międzywojewódzki Ośrodek Szkolenia Obrony Cywilnej i Administracji
Marek Ignasiak 15-213 Białystok, ul Adama Mickiewicza 27 lok. 13
KARTA ZGŁOSZENIA
NA NR FAXU:
TERMIN:
85 73-24-680
09 – 10 maja 2017 r.
TEMAT: Kompendium wiedzy obronnika
– pracownicy jednostek samorządowych gmin i powiatów - szkolenie specjalistyczne
MIEJSCE: : „Sosnowe Zacisze”, Białystok-Kleosin, Ignatki Osiedle, ul Leśna 20
Wstawić tak/nie
L.p.
Imię i nazwisko /czytelnie, drukiem/
Wyżywienie
i nocleg
Tylko
obiady
Dodatkowy
nocleg
1.
2.
3.
NAZWA INSTYTUCJI: ..............................................................................................................
ADRES: .......................................................................................................................................
NIP: .....................................................................
NR TEL. ......................................................ADRES E-MAIL ...................................................
Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacane jest / nie jest opłacane
w całości ze środków publicznych (niewłaściwe skreślić). *
W przypadku rezygnacji ze szkolenia na jeden dzień przed jego rozpoczęciem lub w dniu jego
realizacji uczestnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów szkolenia.
Należność za szkolenie zobowiązujemy się opłacić w terminie 7 dni od otrzymania faktury.
*WAŻNE: określa czy szkolenie jest z 23%Vat czy zwolnione.
pieczątka firmowa
podpis i pieczątka kierownika jednostki
Download
Random flashcards
66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards