Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji

advertisement
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna
Insurance Group
Oddział Katowice
40-008 Katowice, ul. Warszawska 58
PODSTAWOWE WYTYCZNE DO LIKWIDACJI SZKÓD
Z UMOWY UBEZPIECZENIA CZŁONKÓW ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
- PROCEDURA ZGŁOSZENIA SZKODY Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia, które powstały w okresie trwania umowy
ubezpieczenia.
1. SZKODĘ Z NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ( NNW ) ZGŁASZA
UBEZPIECZONY LUB OSOBA UPRAWNIONA POCZTĄ DO ODDZIAŁU W KATOWICACH,
NA DRUKU ZGŁOSZENIA SZKODY ( ZAŁĄCZNIK NR 1 ) - PO ZAKOŃCZONYM LECZENIU
2. DRUK ZGŁOSZENIA SZKODY ( NA JEGO ODWROCIE ) MUSI ZOSTAĆ PODPISANY PRZEZ
PRZEDSTAWICIELA UBEZPIECZAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA, OBJĘCIA OCHRONĄ
UBEZPIECZENIOWĄ UBEZIECZONEGO W RAMACH POLISY.
3. DO DRUKU ZGŁOSZENIA SZKODY NALEŻY DOŁĄCZYĆ:
 wszelkie zaświadczenia lekarskie związane z wypadkiem,
 kopia protokołu BHP w przypadku wypadku przy pracy lub w drodze „do” i „z” pracy
 kserokopię prawa jazdy Ubezpieczonego i kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu w przypadku
wypadku komunikacyjnego,
 kopia dokumentu postępowania organów dochodzeniowych,
 dokumentację medyczną z udzielenia pierwszej pomocy bezpośrednio po wypadku oraz
dokumentację z przebiegu leczenia ambulatoryjnego,
 karty informacyjne leczenia szpitalnego,
 w przypadku zgonu – akt zgonu, kartę zgonu lub orzeczenie sądu uznające Ubezpieczonego za
zmarłego*
 kserokopie dowodu/ -ów tożsamości Uprawnionego/ -ych.
 celem refundacji poniesionych kosztów leczenia na terenie RP w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
do zgłoszenia szkody należy dołączyć imienne oryginały rachunków lub faktur wraz z dokumentacją
medyczną dotyczącą leczenia powypadkowego,
 celem wypłaty jednorazowego świadczenia z tytułu uciążliwości leczenia, do zgłoszenia szkody
należy dołączyć kopię zwolnienia lekarskiego wraz z dokumentacją medyczną dotyczącą leczenia
powypadkowego.
w przypadku świadczenia z tytułu śmierci w wyniku NNW - spowodowanej zawałem serca lub
udarem mózgu (pkt 4.4 druku zgłoszenia szkody) – InterRisk nie odpowiada za zdarzenia w
przypadku, gdy Ubezpieczony w dniu przystąpienia do ubezpieczenia ukończył 65 lat
*
Skompletowaną dokumentację ( druk zgłoszenia szkody – załącznik nr 1 oraz pozostałe wymagane
dokumenty) należy przesłać do:
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział Katowice
40-008 Katowice, ul. Warszawska 58
Stopień uszczerbku na zdrowiu zostaje przyznany zaocznie przez lekarza zaufania naszego Towarzystwa
na podstawie załączonej do zgłoszenia szkody dokumentacji medycznej.
W przypadku jeżeli dokumentacja dołączona do zgłoszenia roszczenia będzie niewystarczająca do
podjęcia decyzji przez nasze Towarzystwo, zwrócimy się o jej uzupełnienie.
Na wszelkie pytania w sprawie zgłoszenia szkód, można uzyskać odpowiedź pod nr telefonu:
Dział likwidacji szkód osobowych
032 355-74-00 wew. 41, 42, 43
Download