Diagnoza i terapia pedagogiczna

advertisement
ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY SP DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Rozpoznawanie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki.
Wstępna diagnoza trudności w uczeniu się matematyki na terenie szkoły.
Sposoby skutecznej pomocy udzielanej uczniowi ze specyficznymi trudnościami
w uczeniu się matematyki.
Jakie osoby i dlaczego należy zaangażować w organizowanie procesu
terapeutycznego?
Dojrzałość szkolna do uczenia się matematyki.
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia z trudnościami w uczeniu się
matematyki.
Dokumentacja obowiązująca w pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami
w uczeniu się matematyki.
Pomoce dydaktyczne i ich wykorzystanie w pracy terapeutycznej z uczniem
o specyficznych trudnościach w uczeniu się matematyki.
Deficyty funkcji percepcyjno-motorycznych, jak wpływają na trudności w uczeniu się
matematyki.
Aspekty organizowania procesu terapeutycznego.
Rola Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w diagnozie i organizacji procesu
terapeutycznego.
Pojęcie strefy najbliższego rozwoju dziecka – zastosowanie w edukacji matematycznej dziecka.
Zasady prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi z trudnościami w uczeniu
się matematyki
Metodyka kształtowania u dzieci orientacji przestrzennej.
Rola rytmów w rozwoju dziecka.
Dysleksja – terminologia, rys historyczny, etiologia.
Charakterystyka specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu wynikających z zaburzeń
percepcyjnych.
Zaburzenia percepcji wzrokowej oraz orientacji przestrzennej i ich objawy.
Metody badania percepcji wzrokowej i orientacji przestrzennej. Ćwiczenia doskonalące analizę
syntezę wzrokową oraz orientację przestrzenną.
Zaburzenia percepcji słuchowej ich objawy i konsekwencje.
Metody badania poziomu percepcji słuchowej.
Ćwiczenia doskonalące słuch fonematyczny.
Motoryka ogólna i manualna jako czynnik gotowości dziecka do nauki szkolnej.
Zaburzenia procesu lateralizacji jako przyczyna trudności i niepowodzeń w nauce. Metody
badania lateralizacji.
Motoryka duża i mała.
Ćwiczenia kształcące zaburzoną sprawność manualną.
Symptomy specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu – charakterystyka objawów w różnych
okresach życia.
Charakterystyka trudności w nauce różnych przedmiotów.
Skutki pedagogiczne i psychologiczne braku pomocy dla dziecka z dysleksją rozwojową.
Propozycje dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
uczniów z dysleksją.
Organizacja pracy w klasie w której są uczniowie z dysleksją.
Skala Ryzyka Dysleksji.
Metody wspomagające terapię dziecka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu.
Cele i zasady prowadzenia terapii pedagogicznej. Etapy pracy terapeutycznej.
Programowanie pracy korekcyjno-kompensacyjnej.
Tworzenie konspektów zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.
Planowanie jednostki metodycznej.
Organizacja pracy w zespołach korekcyjno-kompensacyjnych. Dokumentacja zajęć. Współpraca
terapeuty z rodzicami.
39. Analiza opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych.
40. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w świetle prawa oświatowego.
34.
35.
36.
37.
38.
Download