wykaz zagadnień na egzamin

advertisement
WYKAZ ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN Z PRZEDMIOTU: METODYKA ZAJĘĆ REEDUKACYJNOKOREKTYWNYCH
WYKAZ ZAGADNIEŃ
1.Dysleksja a trudności w uczeniu się i inne zaburzenia.
2. Pojęcie dysleksji i rozwój jego rozumienia.
3. Etymologia słowa "dysleksja".
4.Różnicowanie diagnostyczne dysleksji, innych trudności w uczeniu się i zaburzeń współistniejących.
Charakterystyka modelu B.F.Penningtona (1991).
5. Problem współwystępowania (comorbidity) a epidemiologia,fenomenologia i etiologia trudności w
uczeniu się.
6. Trudności w uczeniu się (LD) a istotnie niższy niż przeciętny poziomu rozwoju intelektualnego.
7. Syndrom LD a upo�ledzenie umysłowe. Podobieństwa i różnice.
8. Związek trudności w uczeniu się z syndromem deficytu uwagi i nadpobudliwości psychoruchowej
(ADD i ADHD).
9. Trudności w uczeniu się o charakterze dyskalkulii i dysgrafii a dysleksja.
10. Trudności w uczeniu się a zaburzenia emocjonalne.
11. Etiologia dysleksji i innych trudności w uczeniu się.
12. Dysleksja jako zaburzenie integracji percepcyjno-motorycznej.
13. Dysleksja jako zaburzenie przetwarzania fonologicznego i systemu językowego.
14. Diagnostyka dysleksji. Skala Ryzyka Dysleksji M. Bogdanowicz i charakterystyka innych narzędzi
diagnostycznych.
15. Terapia pedagogiczna uczniów dyslektycznych (wyjaśnienia terminologiczne; organizacja pracy
korekcyjno - wyrównawczej; wybrane metody stosowane w terapii pedagogicznej).
16. Wybrane aspekty przystosowania społecznego uczniów dyslektycznych oraz uczniów z
trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami współistniejącymi. Samoocena, pozycja socjometryczna i
zachowanie uczniów dyslektycznych oraz uczniów z trudnościami w uczeniu się.
17. Związek lateralizacji z trudnościami w uczeniu się i dysleksją.
18. Struktura konspektu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.
19. Organizacja pomocy psychopedagogicznej dla dzieci i młodzieży z dysleksją oraz innymi
trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami w świetle przepisów prawnych.
20. Taksonomia objawów trudności w uczeniu się i innych zaburzeń wg. B.F.Penningtona.
21. Dysleksja i trudności w uczeniu się a niepowodzenia szkolne i niedostosowanie społeczne
LITERATURA:
Operationalizing The NJCLD definition of learning disabilities for ongoing assessment in schools. A
Report from the National Joint Committee on Learning Disabilities, February 1, 1997. Perspectives
1997, Vol 23.
Dziennik Ustaw z 30 lipca 1993.
Rozporządzenie MEN (DZ.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 110) z 15 stycznia 2001 r. w sprawie zasad
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach.
O dysleksji czyli specyficznych trudnościach w nauce. Biblioteka Reformy. Zeszyt MEN nr 18.; s. 3853.
D.V.M.Bishop, Handedness and developmental disorder. LEA Hillsdale 1990.
M. Bogdanowicz, Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci - nowa definicja i miejsce w
klasyfikacjach międzynarodowych Psychologia Wychowawcza 1996/1.
M. Bogdanowicz, Integracja percepcyjno - motoryczna. Teoria-diagnoza-terapia. Warszawa 2000.
M. Bogdanowicz, Trudności w pisaniu u dzieci.
M. Bogdanowicz, Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie. Harmonia Gdańsk 2002.
M. Bogdanowicz, Metoda dobrego startu.
M. Bogdanowicz, Leworęczność u dzieci. WsiP. Warszawa 1992.
I. Czajkowska, K. Herda, Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne w szkole.WSiP Warszawa 1989.
T. Danielewicz, A.Koźmińska, J.Magnuska, Terapia uspokajająca i rozwijająca dla dzieci nerwicowych
i dyslektycznych. PTHP Warszawa 1981.
T. Gąsowska, Z. Pietrzak - Stępkowska, Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu
i pisaniu.
P. Gindrich, Funkcjonowanie psychospołeczne uczniów dyslektycznych. UMCS Lublin 2002.
P. Gindrich, Wybrane uwarunkowania niskiego poczucia własnej wartości uczniów dyslektycznych w:
A. Pielecki (red.): Problemy pedagogiki specjalnej w okresie przemian społecznych.
B. Kaja, Zarys terapii dziecka. WSP Bydgoszcz 2001.
B. Kaja (red.) Diagnoza dysleksji. Bydgoszcz 2003.
G.Krasowicz, Język, czytanie i dysleksja. AWH AD, Lublin 1997.
G. R. Lyon, Learning disabilities, The Future of Children 1996, 6.
G.R. Lyon, S.E. Shaywitz, B.A. Shaywitz, A Definition of dyslexia. Annals of Dyslexia 2003, Vol. 53,
s.1-14.
A. Maurer, Modele wyjaśniania przyczyn trudności w nauce oraz uzasadniania możliwości
przeciwdziałania im Psychologia Wychowawcza 1991/5.
J. Mickiewicz, M. Wojak, Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania dla uczniów klas młodszych.
TNOiK Toruń 1997.
C. Neuhaus, Dziecko nadpobudliwe. Jak zrozumieć objawy i znaleźć odpowiednie rozwiązania.
Poradnik. PZWL, Warszawa 2005.
H. Spionek, Psychologiczna analiza niepowodzeń szkolnych.
H. Spionek, Zaburzenia rozwoju dziecka a niepowodzenia szkolne.
J.Włodek-Chronowska (red.), Terapia pedagogiczna. UJ, Kraków 1993.
B. Zakrzewska, Trudności w czytaniu i pisaniu.Modele ćwiczeń.WSiP Warszawa 1996.
E. Waszkiewicz, J. Jastrząb, Zestaw ćwiczeń do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci
przedszkolnych. Usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych dzieci dyslektycznych.Gry i zabawy
w terapii pedagogicznej. Centrum Metodyczne PPP MEN, Warszawa 1994.
Niektóre, lecz nie wszystkie materiały są dostępne na mojej witrynie internetowej:
http://members.tripod.com/pedagogikaspecjalna/notes/index.html
www.edukacjaspecjalna.prv.pl
dr Piotr Alfred Gindrich
Download