D Y S L E K S J A

advertisement
DYSLEKSJA
- co to takiego i jak sobie
z nią radzić?
- Poradnik dla rodziców.
Opracowała: mgr Ewelina Zakrzewska
Definicja dysleksji:
„Dysleksja jest jednym z wielu różnych rodzajów
trudności w uczeniu się. Jest specyficznym
zaburzeniem o podłożu językowym, uwarunkowanym
konstytucjonalnie. Charakteryzuje się trudnościami
w dekodowaniu pojedynczych słów, co najczęściej
odzwierciedla niewystarczające zdolności
przetwarzania fonologicznego. Trudności
w dekodowaniu pojedynczych słów są zazwyczaj
niewspółmierne do wieku życia oraz innych zdolności
poznawczych i umiejętności szkolnych ; trudności te
nie są czynnikiem ogólnego zaburzenia rozwoju, ani
zaburzeń sensorycznych. Dysleksja manifestuje się
różnorodnymi trudnościami w odniesieniu do różnych
form komunikacji językowej, często oprócz trudności
w opanowaniu sprawności w zakresie czynności
pisania i poprawnej pisowni."
Do tego zespołu objawów należą:
 dysleksja – trudności w czytaniu;
 dysortografia – kłopoty z opanowaniem poprawnej
pisowni (w tym także nagminne popełnianie błędów
ortograficznych, pomimo werbalnej znajomości zasad
orograficznych);
 dysgrafia – problem z kaligrafią, czyli tzw. brzydkie
pismo, trudne czasami do odczytania przez samego
piszącego;
 dyskalkulia – zaburzenia zdolności matematycznych –
niski poziom rozumowania operacyjnego, kłopoty
z pojęciami abstrakcyjnymi np. pojęciem liczby,
wielkości.
Przyczyny dysleksji:
Nieznane są do końca przyczyny dysleksji. Wciąż są
one źródłem dyskusji i kontrowersji, świadczących
o różnicy poglądów wśród autorów. Na temat etiologii
dysleksji istnieje kilka koncepcji.
Badania nad patomechanizmami powstawania
dysleksji pozwalają stwierdzić, że obraz tego
zaburzenia jest niejednorodny.
Przy dysleksji trudno jest mówić o jednym czynniku,
który ją wywołuje. Należy raczej wskazywać na
wieloprzyczynowość tego zaburzenia.
W poszczególnych przypadkach dysleksję mogą
powodować różne czynniki (u jednego dziecka może
to być dziedziczność, u drugiego - organiczne
mikrouszkodzenie mózgu). Nie wyklucza to
wystąpienia również i innych przyczyn u tego samego
dziecka. Oczywiście wtedy trudności w czytaniu
i pisaniu będą bardziej nasilone.
Dekalog dla rodziców dzieci dyslektycznych
opracowany przez prof.dr hab. Martę Bogdanowicz
NIE – „nie czyń bliźniemu, co Tobie niemiłe"
1. Nie traktuj dziecka jak chorego, kalekiego, niezdolnego, złego
lub leniwego.
2. Nie karz, nie wyśmiewaj dziecka w nadziei, że zmobilizujesz je
to do pracy.
3. Nie łudź się, że dziecko "samo z tego wyrośnie", "weźmie się
w garść", "przysiądzie fałdów" lub że ktoś je z tego "wyleczy".
4. Nie spodziewaj się, że kłopoty dziecka pozbawionego
specjalistycznej pomocy ograniczą się do czytania i pisania
i skończą się w młodszych klasach szkoły podstawowej.
5. Nie ograniczaj dziecku zajęć pozalekcyjnych, aby miało więcej
czasu na naukę, ale i nie zwalniaj go z systematycznych ćwiczeń.
TAK – „strzeżonego Pan Bóg strzeże"
6. Staraj się zrozumieć swoje dziecko, jego potrzeby, możliwości
i ograniczenia, aby zapobiec trudnościom szkolnym.
7. Spróbuj jak najwcześniej zaobserwować trudności dziecka: na czym
polegają i co jest ich przyczyną. Skonsultuj się ze specjalistą
(psychologiem, pedagogiem, logopedą).
8. Aby jak najwcześniej pomóc dziecku: zaobserwuj w codziennej pracy
z dzieckiem, co najskuteczniej mu pomaga, korzystaj z odpowiedniej
literatury i fachowej pomocy nauczyciela - terapeuty (w formie terapii
indywidualnej i grupowej), bądź w stałym kontakcie z nauczycielem
i pedagogiem szkolnym.
9. Bądź życzliwym, pogodnym, cierpliwym przewodnikiem
i towarzyszem swego dziecka w jego kłopotach szkolnych.
10. Chwal i nagradzaj dziecko nie tyle za efekty jego pracy, ile
za włożony w nią wysiłek. Spraw, aby praca z dzieckiem była
przyjemna dla was obojga.
Sławni ludzie z dysleksją:
•
Tomasz Edison, słynny wynalazca
(1847 – 1931)
• Albert Einstein, twórca teorii względności
(1879 – 1955)
• Winston Churchill, brytyjski mąż stanu
(1874 – 1965)
• Agata Christie, autorka powieści
kryminalnych (1891 – 1976)
• Hans Christian Andersen, autor baśni
dla dzieci (1805 – 1875)
Opracowanie na podstawie:
- strony internetowej
Polskiego Towarzystwa Dysleksji http://www.dysleksja.waw.pl/indeks.html;
- „Dar dysleksji” Davis Ronald D.
– Wydawnictwo Zysk I S-Ka, 2005;
- notatki własne.
KONIEC
Download