Wyprzedzanie konkurencji

advertisement
Zarządzanie
łańcuchem dostaw
Zarządzanie łańcuchem dostaw
Bardzo często podczas produkcji i szacowania wielkości popytu w przyszłości bazuje się na danych historycznych z poprzednich okresów. Ze względu na koszty przezbrojeń – produkuje się i wysyła do odbiorców
większe partie materiału. Na tym korzystają także odbiorcy, bo przy zamówieniu większej partii materiału
mogą liczyć na większy rabat od producenta. Co jednak, gdy towar się nie sprzeda? Niska sprzedaż, puste
półki w sklepie, ewentualne zwroty towaru do producenta uderzą po kieszeni obie strony. Jeśli konkurencja
zadziała sprawniej i zaopatrzy półkę sklepową chętnie
kupowanym towarem – wówczas przynajmniej zadowolony będzie klient. Ze szkodą dla innych producentów,
którzy zapłacą za swoje błędne prognozy utratą rynku.
Michał Guzek,
architekt rozwiązań biznesowych w Hicron
Regularne dostarczanie do
sklepów mniejszych ilości
trafionego asortymentu
pomagają firmom zachować
kontrolę nad sprzedażą,
a także uzyskać przewagę
nad konkurencją
Wyprzedzanie
konkurencji
Zarządzanie zapasami odbiorcy
Nowoczesne techniki prognozowania popytu
Optymalizacja łańcucha dostaw w taki
sposób, by firma osiągała minimalne
stany magazynowe, sprzedawała
wszystkie towary, produkowała w ilości
zaspokajającej w pełni potrzeby rynku
i do tego wyprzedzała konkurencję
przynajmniej o jeden krok – to
marzenie wielu firm produkcyjnych.
Dzięki nowoczesnym systemom
wspomagającym zarządzanie, powoli
staje się to realne.
W
idealnym świecie w sprawnie zarządzanym
łańcuchu dostaw działy sprzedaży i marketingu dostosowują projekty towarów, ich cechy
i kolorystykę, do trendów obowiązujących w najbliższym
sezonie. Produkuje się niewielkie ilości, by móc w porę
i bez większych strat zareagować na zmianę tendencji.
Jednocześnie bacznie obserwuje się zachowania klientów
i sprzedaż w sklepach, by móc na czas wyprodukować
i dostarczyć dodatkową partię lub wycofać ją i zaopatrzyć
22
sklepy w towar, którym klient jest zainteresowany. W ten
sposób problem zwrotu towarów do producenta praktycznie nie istnieje, nie sprzedany towar nie zalega w magazynach, marża utrzymywana jest na wysokim poziomie.
Zadowolone są sklepy, producent i klient, który bez problemu znajduje na półce to, czego szukał.
Przewidzieć popyt
Wyzwania, jakie firmy napotykają, to późno spływająca
informacja z rynku na temat aktualnego zapotrzebowania,
szybko zmieniające się trendy, ryzyko nietrafienia w gusta
klientów w danym sezonie. Do tego koszty przezbrojeń
maszyn, koszty sprowadzenia nowego towaru do sklepów.
To wszystko powoduje, że trudno znaleźć optymalny model, który pozwoli zminimalizować koszty zarządzania całym łańcuchem dostaw. W wielu firmach możliwość reakcji na to, co dzieje się na rynku, to duże wyzwanie. Trudno
jest pozyskać informację na temat tego, co i w jakiej ilości
powinno zostać wyprodukowane oraz do kogo trafić. Brak
czasu na zastanawianie się i analizy nie ułatwia sprawy.
Gotowe narzędzie informatyczne, które zbiera informacje
od sprzedawców, ze sklepów, produkcji, i sygnalizuje, kiedy należy pomyśleć o zmianie na produkcji – daje podstawę do usprawnienia całego łańcucha logistycznego.
Kwiecień - Maj 2013 nr 2/2013 (75) / www.eurologistics.pl
Z pomocą przychodzą nowoczesne systemy informatyczne, których algorytmy skonstruowane są tak, by
firma przy szacowaniu popytu mogła brać pod uwagę
nie tylko dane historyczne, lecz również aktualną sytuację na rynku. W ten sposób wdrażana jest w życie
idea VMI – Vendor Manager Inventory, która w najprostszym tłumaczeniu polega na zarządzaniu zapasami odbiorcy (sklepów) przez producenta, uwzględniając
bieżącą wielkość sprzedaży asortymentu. Przy ustalaniu algorytmu gwarantującego opłacalność produkcji,
firma bierze pod uwagę koszty przezbrojeń maszyn,
pozostałe koszty produkcji i sprowadzenia towaru do
sklepów, może obliczyć także wielkość minimalnej
produkcji przy danej marżowości. Tak skonstruowane są nowoczesne systemy do zarządzania łańcuchem
dostaw, typu SAP SCM (Supply Chain Management)
i SAP APO (Advanced Planning Optimizer). Narzędzia
optymalizujące zarządzanie łańcuchem dostaw, typu
SAP SCM i APO to podstawa do skrócenia horyzontu
planowania do minimalnej optymalnej długości, a co
za tym idzie – pozostawienia sobie czasu na reakcję,
w momencie gdy wcześniejsza prognoza dotycząca popytu okaże się nietrafiona.
Wśród korzyści wynikających z wdrożenia tego typu rozwiązań wymienić warto m.in. optymalizację i obniżenie
kosztów, zwiększenie efektywności operacyjnej, elastyczne reagowanie na potrzeby rynku, a co za tym idzie, także
wyprzedzanie konkurencji.
www.eurologistics.pl / Kwiecień - Maj 2013 nr 2/2013 (75)
Korzyści z trafnych prognoz:
• Optymalizacja wielkości zapasu
• Redukcja stanów magazynowych – lepsze wykorzystanie posiadanej infrastruktury
• Zapobieganie powstawaniu zatorów płatniczych
• Skrócenie terminów płatności
• Zdobycie przewagi konkurencyjnej poprzez wykorzystanie podejścia VMI
• Optymalizacja zleceń produkcyjnych
• Zwiększenie marży
• Uporządkowanie cen na rynku
Podejście VMI
VMI - Vendor Managed Inventory - Zarządzanie zapasami przez
dostawcę – znane również jako SMI (Supplier Managed Inventory –
oznacza optymalizację funkcjonowania łańcucha dostaw w wyniku
zarządzania zapasami odbiorcy przez producenta, który decyduje
o czasie i wielkości dostawy, gwarantując jednocześnie pełną dostępność produktów. VMI jest więc procesem, w którym producent
sam generuje zamówienia na rzecz klienta zgodnie z jego potrzebami,
na podstawie informacji otrzymywanych od odbiorcy.
Korzyści z zastosowania VMI
• dla producenta i dystrybutora: przyspieszenie realizacji zatowarowań, podwyższenie standardów obsługi klienta finalnego,
zacieśnienie współpracy, zmniejszenie wymaganego kapitału
pracującego, kompresja czasu, ograniczenie liczby zwrotów oraz
pilnych dostaw
• dla dystrybutora: redukcja braków w zapasach, spadek kosztów
planowania oraz składania zamówień, poprawa poziomu obsługi
klienta, przeniesienie odpowiedzialności za utrzymywanie zapasów na dostawcę, uproszczenie procedur administracyjnych, zabezpieczenie firmy przed negatywną sytuacją na rynkach dostarczanych materiałów i komponentów
• dla producenta: zwiększenie trafności prognozowania, wpływ
promocji łatwy do uwzględnienia w planach zapasów, redukcja
błędów w zamówieniach, łatwiejsze ustalanie priorytetowości dostaw, przewidywanie potrzeb przed ich faktycznym wystąpieniem,
optymalizacja produkcji, większa pewność co do wysokości popytu, niższe zapasy na poszczególnych ogniwach łańcucha dostaw
23
Download