4 się - Olearnik.pl

advertisement
Część 1
Nadrzędne założenia
i kanony
zarządzania
Uniwersalne cechy
przedsiębiorstwa 1/5
JEST PODMIOTEM GOSPODARCZYM
PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ
– WYTWARZANIE DÓBR
LUB/I ŚWIADCZENIE USŁUG
POSIADA PODMIOTOWOŚĆ PRAWNĄ,
CO OZNACZA, ŻE OSOBA FIZYCZNA
LUB PRAWNA BĘDĄCA WŁAŚCICIELEM
PRZEDSIĘBIORSTWA ODPOWIADA
ZA JEGO SKUTKI DZIAŁANIA
Uniwersalne cechy
przedsiębiorstwa 2/5
JEST FORMĄ AKTYWNOŚCI,
ENERGII I INWENCJI
CZŁOWIEKA–PRZEDSIĘBIORCY,
ODZWIERCIEDLENIEM
JEGO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Uniwersalne cechy
przedsiębiorstwa 3/5
PRZEDSIĘBIORSTWO WYMAGA:
ZASOBÓW,
PRODUKTÓW,
ORGANIZACJI,
ZARZĄDZANIA
Uniwersalne cechy
przedsiębiorstwa 4/5
PRZEDSIĘBIORSTWO OPIERA
SWĄ DZIAŁALNOŚĆ NA
RACHUNKU EKONOMICZNYM
Uniwersalne cechy
przedsiębiorstwa 1/5
PRZEDSIĘBIORSTWO
JEST PODMIOTEM
RYNKOWYM,
DZIAŁA NA RYNKU
ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM
• określanie celów, funkcji i zadań
- na dany okres,
• dobór środków służących
do ich realizacji,
• ustalanie organizacji i procedur
działania zespołowego
ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM
proces polegający na stałym
koordynowaniu i integrowaniu
zasobów (rzeczowych, ludzkich,
finansowych, informacyjnych)
do osiągnięcia celów
– przy zachowaniu zasady
racjonalnego gospodarowania
ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM
podejmowanie decyzji,
które uwzględniają
z jednej strony
możliwości działania,
a z drugiej strony - ograniczenia
Nadrzędne założenia -1
Funkcje zarządzania:
- planowanie
– organizowanie
– motywowanie
– realizowanie
– kontrolowanie
Nadrzędne założenia
Funkcje zarządzania nieco szerzej:
- analizowanie
- planowanie
- organizowanie
- motywowanie
- realizowanie
- kontrolowanie
Nadrzędne założenia - 2
Horyzont czasowy zarządzania:
strategiczny
taktyczny
operacyjny
Nadrzędne założenia - 3
Cztery fundamentalne orientacje
Orientacja na rynek
Orientacja na interesariuszy
Orientacja na efektywność
ekonomiczną (koszty, przychody, wyniki)
Orientacja społeczna
Nadrzędne założenia - 4
Zarządzanie opiera się
na organizacji,
wymaga sprawnych
struktur organizacyjnych
we wszystkich obszarach.
KANONY
zarządzania
przedsiębiorstwem
Zasada nr 1
Nadrzędną wytyczną
dla zarządzania jest
misja, wizja oraz
wytyczone cele strategiczne
Przedsiębiorstwa.
Zasada nr 2
Funkcjonuje podmiotowy
układ zarządzania.
Zasada nr 3
Istnieje zasobowy
układ zarządzania.
Zasoby przedsiębiorstwa
Ludzie i ich kwalifikacje
Zasoby rzeczowe
Zasoby finansowe
Informacje, wiedza, know how,
Kontakty
Zasada nr 4
Istnieje procesowy
układ zarządzania
ZARZĄDZANIE
wg procesów firmy:
- zarządzanie zakupem,
- zapasami,
- sprzedażą,
- marketingiem,
- personelem,
- finansami
Zasada nr 5
Istnieje projektowy
układ zarządzania
PROJEKT
to zamierzone przez firmę przedsięwzięcie
biznesowe zawierające:
• cele,
• założenia realizacyjne,
• wyraźnie określone efekty,
• konieczne działania i ich harmonogram,
• niezbędne nakłady finansowe
wraz z szacunkiem ich efektywności.
Zasada nr 6
Istnieje narzędziowy
układ zarządzania.
Jest złożony, zmienny
i działa w każdym
z obszarów zarządzania.
Narzędziowy
układ zarządzania
w obszarze marketingu tworzą:
• System informacji marketingowych,
•System badań rynku;
 System planowania marketingowego,
 Mieszanka marketingowa
Narzędziowy
układ zarządzania w obszarze kadr tworzą:
• System planowania zatrudnienia,
• Regulaminy regulujące pracę (organizacyjny
pracy, bhp, wynagrodzeń, premii, szkoleń, itp.)
• System rekrutacji personelu,
• System wynagrodzeń,
• Narzędzia motywacji pozapłacowej,
• System podnoszenia kwalifikacji;
• Inne.
Narzędziowy
układ zarządzania w obszarze finansów
tworzą:
• System księgowości,
 System controllingu,
 Finansowanie inwestycji
i przedsięwzięć specjalnych;
 System sprawozdawczości
finansowej i analiz
Zasada nr 7
Istnieje układ
zarządzania relacjami
z podmiotami otoczenia firmy.
.
.
Dostawcy
Pośrednicy
Odbiorcy
Konkurenci
Przedsiębiorstwo
Władze
Właściciele
Partnerzy
Media
7.1. Obserwujemy i przewidujemy
zmiany w otoczeniu naszej
firmy, aby się do nich
dostosować
7.2. Komunikujemy się
z otoczeniem przez
pozyskiwanie informacji
(badania)
i ich emitowanie
(promocja)
7.3. Kierujemy się zasadą,
że najważniejsi są
klienci i ich potrzeby.
Odróżniamy i doskonale
znamy segmenty naszych
klientów i utrzymujemy
z nimi kontakty.
Zasada nr 8
Zarządzanie relacjami cechuje
orientacja na grupy interesariuszy.
Oznacza to, że komunikacja, promocja,
organizacja kontaktów handlowych
są dostosowane do poszczególnych
interesariuszy.
Utrzymujemy i rozwijamy
stosunki z podmiotami otoczenia
firmy (interesariuszami) w taki
sposób, aby budować dobre
i trwałe relacje oraz kreować
dla nich nową wartość.
Zasada nr 9
Zarządzanie opiera się na
jednolitym wewnętrznym
systemie wartości
w przedsiębiorstwie
oraz jego jednolitym wizerunku
zewnętrznym.
SYSTEM WARTOŚCI I ZACHOWAŃ PRACOWNIKA FIRMY
1.
2.
Klient pierwszy, firma druga, moje miejsce – trzecie
Rejestruję każdy fakt, każdą opinię, każde wydarzenie
wpływające na obecne i przyszłe warunki biznesu mojej firmy
3.
4.
Cokolwiek robię – współtworzę rynkowe sukcesy i porażki mojej firmy
Doskonale znam moją firmę, jej tradycję, teraźniejszość, ludzi, rynki, produkty
5.
Znam słabości mojej firmy, ale publicznie mówię tylko o jej atutach
6.
Sam jestem wizytówką mojej firmy, żywym nośnikiem jej promocji
7.
8.
Potrafię dobrze sprzedać siebie samego
Konkurent nie jest moim wrogiem – jest obiektem obserwacji i źródłem
informacji
PLANOWANIE
Plan
ustala cele przedsiębiorstwa
i konkretne działania
umożliwiające osiągnięcie tych
celów.
CELE
+
DZIAŁANIA
Plan jest jak mapa wskazuje przedsiębiorstwu
dokąd ono zmierza
i w jaki sposób może tam dotrzeć.
Plan jest zarówno
planem czynności (działań),
jak i dokumentem.
Plan jest narzędziem,
za pomocą którego można połączyć
wszystkie obszary i problemy firmy
w skoordynowany plan działania.
Kto sporządza plan?
Sam właściciel
Menedżer
Odpowiednia komórka przedsiębiorstwa
Doradca z zewnątrz
Grupa wewnętrznych specjalistów
Kto jest adresatem planu
Sam właściciel
Menedżer
Fundusze
Banki
Organy administracji
RODZAJE PLANÓW
Strategia ogólna
i strategie funkcjonalne
3-10 lat
Plan taktyczny
1-3 lata
Wycinkowe programy od kilku miesięcy do 2 lat
Operacyjne plany i projekty działań
bieżąco – miesiąc, kwartał
OGÓLNY
SCHEMAT
TWORZENIA
PLANU
STRATEGICZNEGO
Pierwszy element
Diagnoza sytuacji przedsiębiorstwa
– wewnętrznej i zewnętrznej
Dokonujemy identyfikacji
sytuacji wewnętrznej firmy
PREZENTACJA
FIRMY TURYSTYCZNEJ
I OPIS JEJ SYTUACJI
PREZENTACJA FIRMY TURYSTYCZNEJ
I OPIS JEJ SYTUACJI
Kim jest
DANE
Co ma
Jak działa
ZASOBY
FUNKCJONOWANIE
PODSTAWOWE
Co osiąga
Od czego
zależy
UWARUNKOWANIA
ZEWNĘTRZNE
EFEKTY
Dokąd
zmierza
ZAMIERZENIA
I PLANY
PREZENTACJA FIRMY TURYSTYCZNEJ I OPIS JEJ SYTUACJI
Kim jest
1. DANE PODSTAWOWE
1.1. Pełna nazwa, siedziba
1.2. Forma prawna (rodzaj, kapitał, właściciele)
1.3. Krótka historia
1.4. Obecny zakres przedmiotowy działania
PREZENTACJA FIRMY TURYSTYCZNEJ I OPIS JEJ SYTUACJI
2. ZASOBY
2.1. Zatrudnienie
Co ma
(stan, struktura, zmiany)
2.2. Majątek rzeczowy (baza własna, śr. transportu etc)
2.3. Struktura organizacyjna i zarządzanie
2.4. Kapitały (aktywa, zobowiązania i należności,
zyski i straty, ruchy kapitałowe)
2.5. Know how (patenty, licencje, nowe rozwiązania)
Jak działa
PREZENTACJA FIRMY TURYSTYCZNEJ I OPIS JEJ SYTUACJI
3. FUNKCJONOWANIE
3.1. Własne produkty (obiekty, imprezy)
3.2. Produkty kupowane (jakie, od kogo, ile)
3.3. Klienci (jacy, ile)
3.4. Obsługa i jakość usług (certyfikaty, gwiazdki, nagrod
3.5. Rozmieszczenie w przestrzeni (oddziały)
3.6. Zawierane umowy (tryb, rodzaje, wzory, gwarancj
Od
PREZENTACJA FIRMY TURYSTYCZNEJ I OPIS JEJ SYTUACJI
czego
zależy
4. UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE
4.1. Uwarunkowania ogólne funkcjonowania
firmy (branżowe, prawne, polityczne, ekologiczne, etc)
4.2. Obecna sytuacja rynkowa w branży
i regionie – Polsce i Europie
4.3. Podmioty w otoczeniu rynkowym firmy –
dostawcy, partnerzy, konkurenci, otoczenie społ.-polityczne
4.4. Czynniki sukcesu i potencjalne zagrożenia
PREZENTACJA FIRMY TURYSTYCZNEJ I OPIS JEJ SYTUACJI
5. EFEKTY
Co osiąga
5.1. Sprzedaż/Przychody
(wartość,
struktura, dynamika)
5.2. Ilość klientów, imprez
5.3. Ilość partnerów/kontaktów
5.4. Pozycja rynkowa (udział w rynku)
5.5. Wyniki finansowe (zyski/straty, wskaźniki)
5.6. Osiągnięty rozwój
PREZENTACJA FIRMY TURYSTYCZNEJ I OPIS JEJ SYTUACJI
6. ZAMIERZENIA I PLANY
6.1. Cele strategiczne
6.2. Plany krótkoterminowe
6.3. Zamierzenia inwestycyjne
Dokąd
zmierza
ANALIZA OTOCZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA
OTOCZENIE DALSZE - MAKROOTOCZENIE
Otoczenie
ekonomiczne
Otoczenie
prawnopolityczne
Przepisy dot. branży
Inne przepisy
Rejestry
Przepisy UE
OTOCZENIE BLIŻSZE - MIKROOTOCZENIE
Nasza
Nasza
Nasza
firma
Otoczenie
społeczno
-demograficzno
-kulturowe
Ludność
- liczba, zmiany, struktura
Kultura
Zwyczaje
Religia
Stopy kredytowe
Wzrost gosp.
Budżet
Bezrobocie
Eksport-import
Cła
firma
firma
Otoczenie
techniczne
Odkrycia naukowe
Sprzęt
Internet
Nowe technologie
CZTERY RYNKI PRZEDSIĘBIORCY
Rynek zbytu produktów firmy
(towarów i usług)
Rynek kapitałowy
(finansowy)
Moja firma
Rynek dostawców
Rynek pracy
(towarów i usług zaopatrzeniowych)
OTOCZENIE BLIŻSZE - MIKROOTOCZENIE
DOSTAWCY
TOWARÓW
KLIENCI
WŁADZE
MEDIA
DOSTAWCY
USŁUG
Nasza
firma
KONKURENCI
PARTNERZY
I ORGANIZACJE
ŚRODOWISKOWE
DOSTAWCY TOWARÓW
Hurtownie branżowe
Producenci
Przedstawiciele handlowi
Sklepy
Inni dostawcy
DOSTAWCY USŁUG
Dostawcy usług:
• Najemca lokalu
• Dostawca usług telekomunikacyjnych
• Usługi informatyczne i Internet
• Usługi specjalistyczne: prawne, reklamowe, księgowe
• Dostawcy mediów: woda, energia, gaz
• Agencja ochrony
Dostawcy usług finansowych:
• Firma leasingowa
• Bank
• Polcard
KLIENCI
• Osoby indywidualne – różne segmenty
• Gospodarstwa domowe – różne segmenty
• Przedsiębiorstwa małe
• Przedsiębiorstwa duże
• Instytucje i organizacje budżetowe
• Organizacje wspomagające klientów (np. doradcy)
KONKURENCI
• Inne przedsiębiorstwa z branży
• Przedsiębiorstwa i placówki oferujące substytuty
• Inne placówki (sklepy, lokale, stacje itp.)
• Potencjalni konkurenci
PARTNERZY
• Izby gospodarcze
• Inspekcja branżowa (np. farmaceutyczna, handlowa, budowlana)
• Organizacje środowiskowe (kluby, stowarzyszenia. parafie)
• Organizacje humanitarne
WŁADZE
• Ministerstwo
• Władze gminy, miasta, powiatu
• Urzędy centralne
• Izby gospodarcze
• Inspekcje, urzędy nadzoru
• PIP
• Urząd Skarbowy
• ZUS
• Sanepid
MEDIA
• Prasa branżowa
• Gazety lokalne
• Radio i TV lokalna
• TV kablowa
• Portale internetowe
• Media społecznościowe
Drugi element
- założenia
A: Podstawowe założenia rynkowe: produkt, klient, dostawca, konkurent
Obecnie
Jaki jest (może być) nasz asortyment ?
Kto jest (ma być) naszym klientem ?
Kto jest (ma być) naszym dostawcą
Kto jest (może być) naszym konkurentem?
Co wiemy o klientach?
Co wiemy o dostawcach?
Co wiemy o konkurentach?
Docelowo
B: System informacji
Obecnie Docelowo
Musi powstać wewnętrzny (własny) system informacji
rynkowej – jakie zbiory powinien on zawierać?
Kto będzie prowadził nasz system informacji?
W jakich układach rejestrować i analizować sprzedaż?
Kto będzie analizował sprzedaż?
Czego powinno dotyczyć badanie rynku, kto, jak i kiedy
je przeprowadzi?
C: Zdobywanie zleceń i klientów
Obecnie
Jak będziemy pozyskiwać zlecenia od klientów
już nam znanych oraz od klientów nowych?
Jak będziemy starać się o utrzymanie klientów?
Jakie elementy będą ważne dla utrzymania
kontaktów z określonymi osobami
reprezentującymi klientów?
Kto i skąd będzie uzyskiwał informacje o
ogłoszonych przetargach?
Co powinna zawierać nasza oferta przetargowa
i kto będzie ją sporządzał?
Docelowo
D: Promocja
Obecnie
Jaki ma być wizerunek firmy, sklepu, obiektu –
nazwa, logo?
Jakie materiały promocyjne należy
przygotować w pierwszej kolejności?
Gdzie należy promować nasz podmiot?
W jaki sposób?
Jakie działania o charakterze public relations
należy przewidzieć?
Docelowo
Trzeci element
- cele rynkowe
PRZYKŁADOWE CELE
 CELE DOTYCZĄCE
UDZIAŁU W RYNKU
 wzrost udziału w rynku,
 utrzymanie udziału w rynku,
 pozycja rankingowa na rynku;
PRZYKŁADOWE CELE
 CELE DOTYCZĄCE
SPRZEDAŻY:
 procentowy wzrost sprzedaży
(wartości lub ilości),
 osiągnięcie danej wielkości
lub wartości sprzedaży,
PRZYKŁADOWE CELE
 CELE JAKOŚCIOWE:
 poziom satysfakcji nabywców,
 poziom znajomości oferty
przez nabywców,
 poprawa image (produktu/firmy),
 przywództwo technologiczne
lub cenowe
PRZYKŁADOWE CELE
 CELE DOTYCZĄCE
RENTOWNOŚCI:
 zysk jako procent wpływów
ze sprzedaży,
 zwrot zainwestowanego
kapitału,
 jednostkowa marża zysku
na produkcie;
ZASADY OKREŚLANIA CELÓW
1.Cele powinny być ułożone
hierarchicznie tj. od najbardziej do
najmniej istotnego.
2.Cele powinny być określone
w sposób ilościowy (mierzalny).
3.Cele powinny być wewnętrznie spójne
- nie można wyznaczać celów
wzajemnie się wykluczających.
4.Cele powinny być realistyczne.
CELE HIERARCHICZNE
Cel najważniejszy
Cel ważny
Cel mniej ważny
....
....
Cel najmniej ważny
Cel główny
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
Kilka celów podrzędnych
Cel najważniejszy
Grupa celów A:
Cel A1
Cel A2
Cel A3
.........
Grupa celów B:
Cel B1
Cel B2
Cel B3
..........
Cel ogólny nr 1
A
B
C
Cel ogólny nr 2
D
E
F
Cele podrzędne - jednakowo ważne
DRZEWO CELÓW
1.Cel pierwszego stopnia
(najważniejszy)
1.1 Cel drugiego stopnia (ogólny) 1.2 Cel drugiego stopnia (ogólny)
1.1.1. Cele
1.1.2. Cele
1.2.1. Cele
1.2.2. Cele
trzeciego stopnia trzeciego stopnia trzeciego stopnia trzeciego stopnia
(szczegółowe):
(szczegółowe)
(szczegółowe)
(szczegółowe)
A
B
C D
E
F
G
H
I
J
K
L
Czwarty element działania czyli
- usystematyzowany
zbiór narzędzi
POJĘCIE
mieszanki narzędziowej
Jest to usystematyzowany zbiór
narzędzi, które przedsiębiorstwo
stosuje dążąc do realizacji celów
zapisanych w danym planie.
Przykład usystematyzowanej
mieszanki narzędziowej
w planie zdania egzaminu
Problem studenta:
jak pomyślnie zdać egzamin?
Dobór narzędzi
• Celowy – dla osiągnięcia uprzednio
sformułowanych celów
• Kompletny – muszą być wszystkie
potrzebne narzędzia
• W odpowiednich proporcjach
Struktura mieszanki
narzędziowej
Poziom 1
OGÓLNE GRUPY DZIAŁAŃ
4P
Poziom 2
PAKIETY PRZEDSIĘWZIĘĆ
Poziom 3
SZCZEGÓŁOWE CZYNNOŚCI
reklama
funkcje
produktu
promocja
dodatkowa
jakość
opakowanie
sprzedaż
osobista
Promocja
public
relations
nowe
formy
sprzedaży
Promotion
Produkt
Product
usługi
dodatkowe
zawieranie
Dystrybucja
Place
wygląd
miejsca
sprzedaży
Cena
Price
ustalanie
cen
różnicowanie
cen
kanały
dystrybucji
lokalizacja
placówek
zawieranie
umów
Piąty element odcinkowe programy
realizacyjne
Odcinkowy program realizacyjny
jest dokumentem roboczym, który zestawia i
opisuje zadania o następującym charakterze:
• sprawne zorganizowanie i kontrolowanie
wykonania pewnej części zadań, np. w
zakresie promocji, czy badań rynkowych;
• zorganizowanie i przeprowadzenie
wydzielonego projektu, np. uruchomienie
nowego sklepu, uczestnictwo naszej firmy
w targach, przeprowadzenie szkoleń, etc
W odcinkowym programie realizacyjnym dla każdego
zadania lub przedsięwzięcia należy wskazać:
• cel,
• charakter zadania
(działania ciągłe, prace powtarzalne, przedsięwzięcia jednorazowe, itp.)
• waga tego zadania dla całego planu
(najwyższej wagi, istotne, wspomagające);
• wykonawca zadania
(osoba lub komórka organizacyjna);
• nadzorujący wykonanie zadania;
• termin wykonania
(konkretna data lub okres trwania prac);
• wydzielony budżet;
• efekt formalny zadania
(np. raport pisemny, wzór wyrobu, makieta ekspozycji);
• opis sposobu wykonania zadania
(szczegółowo lub w postaci ogólnych wytycznych).
Szósty element bieżący przegląd
i weryfikowanie planu
SYSTEM INFORMACJI
Zbiór dokumentacji wewnętrznej przedsiębiorstwa
sprzedaż, ceny, umowy, koszty, wyniki, promocja, etc
Informacje z wywiadu rynkowego
o klientach, konkurentach, dostawcach, innych rynkach, makrootoczeniu
Badania rynku
własne, zlecane, zewnętrzne
Strategiczny
wymiar
zarządzania
Wykład
Janusz Olearnik
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
ANALIZOWANIE
PLANOWANIE
ORGANIZOWANIE
KONTROLOWANIE
ANALIZOWANIE
Analiza wewnętrzna
Analiza otoczenia
SWOT
PLANOWANIE
MISJA
WIZJA
CELE
STRATEGICZNE
DZIAŁANIA
Plan strategiczny
jako element
systemu planowania
w przedsiębiorstwie
Zbiór planów strategicznych:
• strategia ogólna
• strategie funkcjonalne
• taktyczne programy realizacyjne
ORGANIZOWANIE
• Taktyczne programy realizacyjne
• System finansowania zadań
strategicznych (budżet)
• System podziału zadań strategicznych
i kompetencji decyzyjno-realizacyjnych
• Komórki planowania strategicznego
w strukturze organizacyjnej (wielkie firmy)
KONTROLOWANIE
• System „kroczącej” weryfikacji
i aktualizacji planów strategicznych
• Parametry oceny realizacji strategii
OGÓLNY
SCHEMAT
PODEJŚCIA
STRATEGICZNEGO
•
•
•
•
SPECYFIKA STRATEGII
W USŁUGACH TURYSTYCZNYCH
Raczej krótszy horyzont strategiczny
Misja eksponująca relacje z klientami
Elementy wizji i celów nawiązujące do
specyfiki usług:
1) produkt-oferta,
2) zasoby ludzkie,
3) procesy,
4) budowanie relacji,
5) jakość obsługi;
Dobór działań oparty na usługowych
mieszankach marketingowych (5P, 7P).
DIAGNOZA
STRATEGICZNA
ANALIZA/PREZENTACJA FIRMY
Kim jest
DANE
Co ma
Jak działa
ZASOBY
FUNKCJONOWANIE
PODSTAWOWE
Co osiąga
Od czego
zależy
UWARUNKOWANIA
ZEWNĘTRZNE
EFEKTY
Dokąd
zmierza
ZAMIERZENIA
I PLANY
Analizy strategiczne
• SWOT - siły, słabości, szanse, zagrożenia
• BENCHMARKING – my i ci najlepsi
• Wyłanianie segmentów i nisz rynkowych
• Macierz Ansoffa – macierzowy układ
produkty/rynki
• Macierz BCG – pozycjonowanie produktu na
układzie współrzędnych sprzedaż/udział w rynku
• Macierz McKinsey’a – pozycjonowanie
produktu/firmy na układzie współrzędnych
atrakcyjność rynku / siła firmy
Analiza SWOT
SIŁY
SZANSE
Wspaniałe kierownictwo
!!!
Nowa linia produkcyjna
!!!
Zysk w ostatnich 3 latach
!!
Nowe kierunki eksportu
Zwiększenie ilości klientów
Pozyskanie środków z UE
Zdolność korzystania z europejskich
!!!
!!
!!
Dywersyfikacja źródeł przychodów
!!
środków pomocowych
!!
Nowa lokalizacja obiektów
!
Poziom marketingu
!!
Rozwój kontaktów europejskich
!
Dobre kontakty zagraniczne
!
Uatrakcyjnienie strony internetowej
!
ISO
!
Brak innych istotnych źródeł przychodów
!
Poczynania firm konkurencyjnych
!
Niewystarczająca własna baza lokalowa
!
Zmniejszający się popyt
!
Niedostateczne zasoby
!
Spadek popularności 2 produktów
!!
Brak rozwoju nowych produktów
!
Kryzys ekonomiczny na Ukrainie
!!
Stara kadra
!!
Wzrost ceł
!!!
Zbyt mała liczba klientów
!!!
Wahania kursów walut
!!!
SŁABOŚCI
ZAGROŻENIA
Benchmarking
benchmarking - sztuka odkrywania jak i dlaczego
niektóre przedsiębiorstwa funkcjonują sprawniej
cel benchmarkingu: twórcze naśladowanie najlepszych
praktyk innych przedsiębiorstw
etapy benchmarkingu:
1) Ustalenie przedmiotu (tematu) porównań
2) Określenie najważniejszych zmiennych/kryteriów do
porównań
3) Wybór najlepszych przedsiębiorstw i ich ocena
4) Ocena własnej firmy wg przyjętych zmiennych
5) Opracowanie działań w celu zniwelowania niekorzystnych
różnic
6) Realizacja działań i monitorowanie rezultatów
Macierz Ansoffa
Aktualne
rynki
Nowe
rynki
Strategia
penetracji rynku
Strategia
rozwoju produktu
Strategia
rozwoju rynku
Strategia
dywersyfikacji
Aktualne
produkty
Nowe
produkty
ATRAKCYJNOŚĆ RYNKU
Macierz Mc Kinsey’a (GE)
Duża
Inwestować
maksymalnie,
utrzymać
przewagę
Intensywne
lecz selektywne
Średnia inwestowanie
Mała
Obrona przewagi
– zmiana
kierunku
działania
Duża
Inwestować w
celu tworzenia
przewagi
Tworzyć w
sposób
wybiórczy
Selekcja pod
kątem
osiągnięcia
dochodów
Ostrożny rozwój
lub końcowa
eksploatacja
Obrona pozycji
tylko pod kątem
zyskowności
Średnia
Wycofanie
Mała
SIŁA BIZNESU/FIRMY
Wysokie
Niskie
TEMPO WZROSTU RYNKU
Macierz BCG
Gwiazdy
Trudne dzieci
Złote kury
Porażki
Wysoki
Niski
UDZIAŁ W RYNKU
Pracownicy (żart!)
Mądrzy
Głupi
Kierownicy
Sztabowcy
Żołnierze
Do zwolnienia
Leniwi
Pracowici
MISJA
Misja przedsiębiorstwa
Jest najbardziej ogólnym celem –
tym, co uważa się za przyczynę,
podstawę istnienia przedsiębiorstwa
Nazywana bywa także filozofią firmy,
zbiorem zasad jej działalności,
wartością/wartościami, credo firmy.
Cel misji
Określenie misji ma ułatwić
pracownikom, klientom
oraz wszystkim zainteresowanym:
- identyfikację zakresu działań
przedsiębiorstwa
- zrozumienie kierunków jego rozwoju
a tym samym przyczyniać się
do tworzenia pozytywnych postaw
wobec tych działań i kierunków.
Pytania pomocne przy określaniu misji
•
•
•
•
•
•
•
Co jest przedmiotem naszej działalności?
Kim są nasi klienci?
Co stanowi wartość dla naszych klientów?
Jakie są ich oczekiwania wobec nas?
Jakie są oczekiwania zarządu/właściciela?
Jakie stosujemy technologie?
Jaki jest zakres geograficzny naszej
działalności?
• Po co działamy jako przedsiębiorstwo?
• Jaki ma być kierunek rozwoju?
Misja może odwoływać się do:
Potrzeb klientów
Rynku
Produktów
Konkurentów
Pracowników
Jakości
Cen
Technologii
Historii
Tradycji
Przyszłości
Ekologii
Sytuacji finansowej
itp.
Przykład misji – firma TUI
„Putting a smile on people’s faces’’.
Przykład misji - APPLE
Bringing the best personal computing experience
to students, educators, creative professionals and consumers
around the world
through its innovative hardware, software and Internet offerings
Przykładowa misja - ORBIS SA
• Misją Spółki ORBIS S.A.
jest osiągnięcie pozycji
silnej finansowo grupy holdingowej,
powiązanej kapitałowo z podmiotami
działającymi na rynku turystycznym
i z nim związanymi (rekreacja i rozrywka,
nieruchomości hotelowe i biurowe).
W zakresie działalności hotelowej ,
misją firmy Orbis na najbliższe lata
jest utrzymanie pozycji największego
operatora na rynku 3- i 4gwiazdkowych hoteli oraz zdobycie
liczącej się pozycji na rynku hoteli
2-gwiazdkowych w Polsce .
Misja o różnej szczegółowości
Motto Spółki
Komfort zarządzania – siła konkurowania
Misja podstawowa
Zapewniamy menedżerom komfort zarządzania,
a organizacjom sprawność działania i przewagę
konkurencyjną
Misja rozwinięta
Zapewniamy menedżerom komfort zarządzania,
a organizacjom sprawność działania i przewagę
konkurencyjną:
tworząc efektywne i bezpieczne systemy informacyjne,
oparte na sprawdzonych, nowoczesnych technologiach
teleinformatycznych oraz stale współpracując z klientem
w użytkowaniu i rozwoju tych systemów.
Jak powstawała misja
Produkcja urządzeń przemysłowych
określonych gałęzi gospodarki
Produkcja urządzeń przemysłowych dobrej jakości
zapewniająca zysk i przetrwanie
Produkujemy dobra inwestycyjne
na indywidualne zamówienie
Służymy klientom usługami produkcyjnymi
wysokiej jakości
Rozwiązujemy problemy klientów
świadcząc usługi przemysłowe wysokiej jakości
WIZJA
Wizja
wytyczony przez kierownictwo
docelowy stan przedsiębiorstwa
- zbiór jego pożądanych cech
w określonych obszarach
i perspektywach czasu.
Przykładowe obszary wizji spółki
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wielkość i organizacja spółki
Struktura własnościowa
Struktura majątku
Przedmiot działania (produkty)
Rynki zbytu i marketing
Technologia, urządzenia wytwórcze
Produkcja – organizacja, wydajność, jakość
Zarządzanie
Finanse
Pracownicy i warunki pracy
Powiązania spółki z otoczeniem
Przykład wizji
„MEDYCYNA RODZINNA”
Sprawimy, że będziemy
najchętniej wybieraną firmą
świadczącą usługi medyczne.
Cechy spółki/przedsiębiorstwa
w 2015 roku
Cecha 1
Cecha 2
Cecha 3
Cecha 4
…….
Przykład - wizja spółki informatycznej
Spółka giełdowa
Spółka o dużym potencjale kapitałowym (w sensie rzeczywistej jego
wartości oraz możliwości podnoszenia)
Spółka o dużym potencjale intelektualnym (w sensie ilości i jakości kadry
profesjonalistów)
Jedna firma w wielu miejscach – zespół wielu jednostek
zintegrowanych przez kulturę organizacyjną
Spółka o znanej marce i korzystnym wizerunku
Spółka aktywna poza granicami kraju
Stały partner dużych i renomowanych spółek korporacyjnych z
sektorów przedsiębiorstw i banków oraz podmiotów administracji
rządowej i samorządowej – w zakresie systemów informacyjnych
Total Solution Provider – partner kompleksowo rozwiązujący problemy
klientów
Podmiot o dominującym udziale przychodów z usług
Grupa kapitałowa kontrolowana przez Spółkę
Spółka zorganizowana według zasad zarządzania procesowego
Dostawca rozwiązań pozwalających klientom na pełne wykorzystanie
nowoczesnych technologii teleinformatycznych, w tym internetu
Obszary
Cechy spółki/przedsiębiorstwa
w 2020 roku
Zasoby (majątek
trwały i pracownicy)
…………………………………………
…………………………………………
Organizacja
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
Produkcja
Rynek i marketing
Finanse
…………………………………………
…………………………………………
Cechy spółki/przedsiębiorstwa
Obszary
Lokalizacja
Klienci
Prestiż
Struktura produkcji
Zyski
Obecnie
Za rok
Za 5 lat
CELE
STRATEGICZNE
Różne typy konfiguracji celów
Cel najważniejszy 1.Cel główny
1. Cel ważny
2.Cel mniej ważny
Kilka celów podrzędnych
3....
4....
5.Cel najmniej ważny
1.1.
Cel najważniejszy
Grupa celów A:
Cel A1
Cel A2
Cel A3
..........
1.2.
1.3.
1.4.
Cel ogólny nr 1
1.5.
Cel ogólny nr 2
Grupa celów B:
Cel B1
Cel B2
Cel B3
..........
A
B
C
D
E
F
Cele podrzędne - jednakowo ważne
G
PRZYKŁADOWE CELE
CELE DOTYCZĄCE UDZIAŁU
W RYNKU
CELE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY
CELE DOTYCZĄCE RENTOWNOŚCI
CELE JAKOŚCIOWE
TYPOWE STRATEGIE
FUNKCJONALNE
Strategia
rozwoju
technicznego
Strategia
marketingowa
Strategia
finansowa
Strategia
sprzedaży
Strategia
kadrowa
PRZYKŁADOWE PROGRAMY
OPERACYJNE
Program
inwestycyjny
Program
dokapitalizowania
Program
oszczędnościowy
Program
ekologiczny
Program
modernizacji
Program
rozwoju
produktów
Program
naprawczy
Program
szkoleń
Program
promocji
O menedżerach
Prezes
Kierownik
1
Szef
zespołu 1
Szef
zespołu 2
Szef
działu X
Menedżer
w strukturach przedsiębiorstwa
Top management
• Prezes zarządu spółki, członek zarządu
• Dyrektor (naczelny)
• Wicedyrektor, zastępca naczelnego
• Wicedyrektor do spraw …
Różne szczeble zarządzania
Top management
Menedżerowie odcinkowi w strukturach organizacji
Kierownicy jednostek w organizacjach sieciowych
Właściciele małych placówek i ich szefowie
Prezes
Kierownik
1
Szef
zespołu 1
Szef
zespołu 2
Szef działu
X
Menedżerowie odcinkowi
w strukturach organizacji
• Kierownicy działów (kadr, finansów,
sprzedaży, marketingu, zakupów, etc)
• Kierownicy placówek terenowych
(oddziałów, wydziałów, filii, zakładów)
Kierownicy jednostek
w organizacjach sieciowych
• agent
• kierownik - hotelu, marketu,
punktu usługowego
Właściciele małych placówek
i ich szefowie
• Właściciel sklepu, apteki, warsztatu, etc.
• Franczyzobiorca – właściciel w ramach
umowy franchisingowej
Download