Warunki Zamówienia - Platforma zakupowa ENERGA

advertisement
Warunki zamówienia
Postępowanie N/1/AZ/00009/16
WARUNKI ZAMÓWIENIA
Zamówienie niepubliczne sektorowe
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 418 000 euro
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
w przedmiocie
„Serwis pogwarancyjny serwerów i macierzy firm HP, DELL, IBM”
prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR SA
Postępowanie nr N/1/AZ/00009/16
ZAMAWIAJĄCY:
ENERGA-OPERATOR SA (Centrala) z siedzibą w Gdańsku
1/7
Warunki zamówienia
Postępowanie N/1/AZ/00009/16
SPIS TREŚCI
DZIAŁ I
DEFINICJE ................................................................................................................................................... 2
DZIAŁ II
INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM ........................................................................................................... 2
DZIAŁ III
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ............................................................................................................. 3
DZIAŁ IV
NUMER POSTĘPOWANIA .......................................................................................................................... 3
DZIAŁ V
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ........................................................................................................................ 3
DZIAŁ VI
INFORMACJA O OFERTACH WARIANTOWYCH ..................................................................................... 3
DZIAŁ VII
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA ........................................................................................................ 3
DZIAŁ VIII SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ .............................................. 3
DZIAŁ IX
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB OCENY ICH SPEŁNIENIA .......................... 3
DZIAŁ X
WYKLUCZENIE WYKONAWCÓW Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ....................................................... 4
DZIAŁ XI
DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW .................................................................................... 4
DZIAŁ XII
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ....................................................................................................... 4
DZIAŁ XIII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ ................................................................................................................... 5
DZIAŁ XIV WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI WZ ....................................................................................................... 5
DZIAŁ XV SPOSÓB OBLICZENIA CENY .................................................................................................................... 5
DZIAŁ XVI SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY...................................................................................................... 5
DZIAŁ XVII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT .................................................................. 5
DZIAŁ XVIII BADANIE I OCENA OFERT ........................................................................................................................ 6
DZIAŁ XIX ODRZUCENIE OFERTY .............................................................................................................................. 6
DZIAŁ XX KRYTERIA OCENY OFERT ........................................................................................................................ 6
DZIAŁ XXI INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ .......................................................................................... 6
DZIAŁ XXII INFORMACJA O NEGOCJACJACH HANDLOWYCH ................................................................................ 6
DZIAŁ XXIII WYBÓR OFERTY ........................................................................................................................................ 6
DZIAŁ XXIV INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ............................................................................................................ 6
DZIAŁ XXV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY ....................... 6
DZIAŁ XXVI ZAWARCIE UMOWY ................................................................................................................................... 6
DZIAŁ XXVII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ ................................................................................. 6
ZAŁĄCZNIKI ...................................................................................................................................................................... 6
DZIAŁ I DEFINICJE
Ilekroć w dalszej części Warunków Zamówienia jest mowa o:
1) WZ – należy przez to rozumieć niniejsze Warunki Zamówienia wraz z załącznikami,
2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93,
z późn. zm.),
3) Regulaminie – należy przez to rozumieć „Regulamin udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR SA”,
4) zamówieniu – należy przez to rozumieć zamówienie, którego przedmiot został określony w dziale V WZ,
5) postępowaniu – należy przez to rozumieć niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia, prowadzone zgodnie
z ustawą oraz Regulaminem,
6) ofercie – należy przez to rozumieć formularz ofertowy wraz z kompletem dokumentów, załączników, oświadczeń,
złożonych przez wykonawcę, łącznie z opakowaniem.
DZIAŁ II INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM





Nazwa zamawiającego: ENERGA - OPERATOR S.A.
Adres: 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130
Adres korespondencyjny: ENERGA - OPERATOR SA, Gdańsk 80-870, ul. Reja 29
Telefon: +48 58 778-82-00
NIP: 583-000-11-90, REGON: 190275904
2/7
Warunki zamówienia
Postępowanie N/1/AZ/00009/16

Strona internetowa: www.zakupy.energa-operator.pl
DZIAŁ III TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem, w trybie przetargu nieograniczonego przewidzianego
w art. 5 Regulaminu oraz z uwzględnieniem ustawy.
2. Regulamin dostępny jest na stronie zamawiającego http://bip.energa-operator.pl
DZIAŁ IV NUMER POSTĘPOWANIA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem: N/1/AZ/00009/16
2. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
DZIAŁ V PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu pogwarancyjny serwerów i macierzy HP, DELL oraz IBM sprzęt wymieniony w załącznikach 1.1, 1.2, 1.3 oraz w podanych terminach.
2. Zamówienie zostało podzielone na trzy części:
2.1
2.2
2.3
serwis pogwarancyjny serwerów i macierzy HP,
serwis pogwarancyjny serwerów i macierzy DELL,
serwis pogwarancyjny serwerów i macierzy IBM,
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną liczbę części zamówienia.
4. Podzespoły użyte do naprawy serwerów, macierzy muszą być fabrycznie nowe, bez założonych kontraktów
serwisowych i muszą pochodzić z legalnego kanału sprzedażowego firm HP, DELL ,IBM na rynek europejski. Nie mogą
też wpływać na zmianę warunków gwarancji całego urządzenia.
DZIAŁ VI INFORMACJA O OFERTACH WARIANTOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
DZIAŁ VII TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia: rozpoczęcie usługi dla poszczególnych urządzeń zgodnie z załącznikami 1.1 – 1.3.
DZIAŁ VIII SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający
i wykonawcy przekazują w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.
3. Wykonawcy korespondencję przekazują:
3.1. pisemnie – na adres: ENERGA-OPERATOR SA, 80-870 Gdańsk, ul. Mikołaja Reja 29 (pok. nr 038 kancelaria),
z dopiskiem: „Serwis pogwarancyjny serwerów i macierzy HP, DELL oraz IBM – N/1/AZ/00009/16”.
3.2. elektronicznie na adres e-mail: [email protected], z dopiskiem w tytule wiadomości: „N/1/AZ/00009/16”.
DZIAŁ IX WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB OCENY ICH SPEŁNIENIA
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
1.1. Spełniają wymóg wiedzy i doświadczenia w zakresie zrealizowanych usług, tj. Wykonawca wykonał /realizował w
ciągu ostatnich 3 lat minimum 1 umowę serwisową serwerów i macierzy m.in. takich firm jak HP, DELL, IBM.
1.2. Posiadają dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada ISO 9001 lub równoważny certyfikat jakości na
świadczenie usług serwisowych.
2. W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w punkcie 1, wykonawca może polegać na zasobach innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany będzie udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami, niezbędnymi do realizacji
zamówienia.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt 1,
wykonawcy muszą spełniać łącznie.
3/7
Warunki zamówienia
Postępowanie N/1/AZ/00009/16
4. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy
odpowiednich dokumentów i oświadczeń, o których mowa w dz. XI pkt 1.
DZIAŁ X WYKLUCZENIE WYKONAWCÓW Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
2. Z postępowania wyklucza się wykonawców, o ile zaistnieją przesłanki określone w art. 21 ust. 1 Regulaminu.
3. Zamawiający dokona oceny braku przesłanek do wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu, na podstawie
analizy złożonych w postępowaniu dokumentów, o których mowa w dz. XI pkt 2.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający dokona weryfikacji
przesłanek wykluczenia z postępowania w odniesieniu do każdego z nich.
DZIAŁ XI DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW
1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca winien złożyć wraz z ofertą:
1.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do
WZ),
1.2. Wykaz wykonanych usług serwisowych, zgodnie z treścią załącznika nr 4, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat z
podaniem ich wartości, zakresu oraz nazwy Zamawiającego tj. odbiorców usługi serwisu wraz z
dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie tych usług. Jako dokument potwierdzający należyte
wykonanie usługi, Zamawiający dopuści oświadczenie z firmy HP, DELL, IBM lub firmy, u której usługa była
świadczona informujące, że Wykonawca świadczy usługi serwisu pogwarancyjnego serwerów i macierzy.
1.3. dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada ISO 9001 lub równoważny certyfikat jakości na świadczenie usług
serwisowych
2. W celu potwierdzenia braku przesłanek wykluczenia z postępowania, wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z
ofertą:
2.1. oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie przesłanek, o których mowa w
Regulaminie (zgodne ze wzorem stanowiącym zał. nr 3 do WZ),
2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek
na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. W celu potwierdzenia, że oferowana usługa spełnia wymagania określone przez zamawiającego, wykonawca
winien złożyć wraz z ofertą:
3.1. oświadczenie wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego
partnera serwisowego producenta,
4. Jeżeli uprawnienie osoby, która podpisała ofertę, do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikało z dokumentu
określonego w pkt 2.2, zobowiązany jest on do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do podpisania oferty, w formie
oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.
5. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 2.1 powinno być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania
wykonawcy.
6. Dokumenty, o których mowa w pkt 1.2 i 1.3, 2.1 - 2.4 powinny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.
DZIAŁ XII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie przewiduje w przedmiotowym postępowaniu wadium.
4/7
Warunki zamówienia
Postępowanie N/1/AZ/00009/16
DZIAŁ XIII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
DZIAŁ XIV WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI WZ
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści WZ, na zasadach określonych w Regulaminie.
2. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmienić
treść WZ, zgodnie z zapisami Regulaminu.
DZIAŁ XV SPOSÓB OBLICZENIA CENY
1. Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest zobowiązany zapłacić
wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia.
2. Cenę należy podać w Formularzu oferty, którego wzór stanowi zał. nr 5 do WZ, w sposób w nim określony, z
dokładnością do 2 miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami rachunkowości.
3. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN, na zasadach określonych we
wzorze umowy, stanowiącym zał. nr 6 do WZ.
DZIAŁ XVI SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, również w przypadku, gdy bierze udział w postępowaniu wspólnie z innymi
wykonawcami. W przypadku złożenia przez wykonawcę więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty złożone przez tego
wykonawcę samodzielnie bądź wspólnie z innymi wykonawcami będą odrzucone.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści WZ.
4. Formularz oferty oraz pozostałe dokumenty, dla których zamawiający określił wzory w formie załączników do WZ, winny
być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści.
5. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy zgodnie z wpisem do właściwego
rejestru, albo przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
6. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być parafowane lub podpisane przez osobę
uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. Niespełnienie tego wymogu spowoduje nieuwzględnienie poprawek.
7. Zaleca się, by strony oferty zawierające jakąkolwiek treść były kolejno ponumerowane oraz połączone ze sobą.
8. Wykonawca powinien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród informacji zawartych w ofercie lub
dokumentach złożonych wraz z ofertą stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby strony zawierające powyższe informacje, były ze sobą połączone i wydzielone z
pliku pozostałych składanych dokumentów.
9. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu, opatrzonym nazwą i adresem wykonawcy, zaadresowanym:
ENERGA-OPERATOR SA (Centrala), 80-870 Gdańsk, ul. Mikołaja Reja 29, oraz posiadającym opis:
„Oferta – Serwis pogwarancyjny serwerów i macierzy HP, DELL oraz IBM – N/1/AZ/00009/16
Nie otwierać przed dniem 23.03.2016 r., godz. 13:00”.
10. Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca może wycofać złożoną ofertę lub wprowadzić do niej zmiany.
Oświadczenie o wycofaniu oferty lub zmianie oferty wykonawca winien doręczyć zamawiającemu na piśmie przed
upływem terminu składania ofert. Oświadczenie to powinno być opakowane tak jak oferta i dodatkowo oznaczone
odpowiednio wyrazem: “WYCOFANIE” lub „ZMIANA”.
DZIAŁ XVII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy składać w budynku Centrum Zarządzania Energią (CZE), przy ul. Reja 29, 80-870 Gdańsk, w pok. nr
38 (kancelaria), do dnia 23.03.2016r., do godz. 12:00
2. Złożenie oferty zostanie potwierdzone pieczęcią wpływu do zamawiającego z zaznaczeniem daty i godziny złożenia.
3. Oferty zostaną otwarte publicznie w budynku Centrum Zarządzania Energią (CZE) w Gdańsku, przy ul. Reja 29,
w pok. nr 212 , w dniu upływu terminu składania ofert, o godz. 13:00
4. W przypadku przesyłki pocztą lub za pośrednictwem kuriera, za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę
potwierdzenia odbioru przesyłki przez zamawiającego.
5/7
Warunki zamówienia
Postępowanie N/1/AZ/00009/16
5. Ofertę złożoną po terminie zamawiający zwróci niezwłocznie, bez otwierania.
DZIAŁ XVIII BADANIE I OCENA OFERT
1. W toku badania i oceny ofert, zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. W przypadku, gdy wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów określonych w dz. XI lub dokumenty te będą
zawierać błędy, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, zgodnie z
postanowieniami Regulaminu.
3. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny,
o czym niezwłocznie poinformuje wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
DZIAŁ XIX ODRZUCENIE OFERTY
1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w Regulaminie.
2. Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne.
DZIAŁ XX KRYTERIA OCENY OFERT
Za najkorzystniejszą zamawiający uzna ofertę z najniższą ceną, osobno dla każdej z części zamówienia.
DZIAŁ XXI INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
DZIAŁ XXII INFORMACJA O NEGOCJACJACH HANDLOWYCH
Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia z wykonawcami negocjacji handlowych.
DZIAŁ XXIII WYBÓR OFERTY
1. O wyborze oferty zamawiający niezwłocznie zawiadomi droga elektroniczną wykonawców, którzy ubiegali się
o udzielenie zamówienia, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz jej cenę.
2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie się uchylał od zawarcia umowy w sprawie zamówienia,
zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
DZIAŁ XXIV INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU
Unieważnienie postępowania następuje na zasadach określonych w Regulaminie.
DZIAŁ XXV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
DZIAŁ XXVI ZAWARCIE UMOWY
Z wybranym wykonawcą zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia zgodną ze wzorem stanowiącym zał. nr 6 do
WZ oraz na zasadach określonych w Regulaminie.
DZIAŁ XXVII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
W toku postępowania wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, określone w Regulaminie.
ZAŁĄCZNIKI
1. Załącznik nr 1.1 – Zestawienie sprzętu HP do objęcia usługą serwisu pogwarancyjnego.
2. Załącznik nr 1.2 – Zestawienie sprzętu DELL do objęcia usługą serwisu pogwarancyjnego.
3. Załącznik nr 1.3 – Zestawienie sprzętu IBM do objęcia usługą serwisu pogwarancyjnego.
4. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.
6. Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych usług.
7. Załącznik nr 5 – Formularz oferty.
6/7
Warunki zamówienia
Postępowanie N/1/AZ/00009/16
8. Załącznik nr 6 – Wzór umowy.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Warunkach Zamówienia zastosowanie mają przepisy Regulaminu oraz
ustawy.
7/7
Download