Specyfikacja_634000

advertisement
Zamawiający:
Gmina Słaboszów
Znak sprawy:FN.272.1.2014
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PN:” UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO
W WYSOKOŚCI 634 000,00 ZŁ”
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o
wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)
zwanej dalej: „Prawem zamówień publicznych”.
ZATWIERDZAM
Słaboszów, dnia 23 .10.2014 r.
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Słaboszów
Słaboszów 57
32-218 Słaboszów, woj. Małopolskie
tel. 41 384 79 00
fax 41 384 79 15,
Strona internetowa: www.slaboszow.pl
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia
prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa zamówień publicznych
( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej Prawo zamówień publicznych
.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości
634 000 zł (słownie: sześćset trzydzieści cztery tysiące złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie
planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Kod CPV 66 11 3000-5
3.2. Całkowita spłata kredytu nastąpi w dniu 31.12.2024 roku . Od dnia uruchomienia kredytu do
31.01.2019 r. karencja w spłacie rat kapitałowych kredytu.
Spłata kredytu nastąpi w ratach miesięcznych na koniec każdego miesiąca
w roku 2019 – 11 rat po 8.805 zł każda rata i 1 rata z dnia 31.01.2019 roku w kwocie 8.845 zł,
w roku 2020 – 12 rat po 8.805 zł każda rata,
w roku 2021 – 12 rat po 8.805 zł każda rata,
w roku 2022 – 12 rat po 8.805 zł każda rata,
w roku 2023 – 12 rat po 8.805 zł każda rata,
w roku 2024 – 12 rat po 8.805 zł każda rata.
Z możliwością negocjacji w okresie trwania umowy kredytowej warunków w zakresie terminów
i kwot spłat kredytu.
3.3. Spłata odsetek w okresach miesięcznych – na koniec każdego miesiąca. Spłata odsetek
rozpocznie się od miesiąca uruchomienia kredytu.
3.4. Zamawiający nie przewiduje ponoszenia żadnych dodatkowych opłat z tytułu przyznania,
wykorzystania i spłaty kredytu.
3.5. Kredyt oprocentowany według zmiennej stawki procentowej WIBOR 1M powiększonej o stałą
marżę banku określoną na dzień otwarcia oferty. Stawka WIBOR 1M na każdy okres odsetkowy
ustalana będzie na podstawie średniej arytmetycznej stawek WIBOR 1M obowiązujących w okresie
od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego dany okres odsetkowy.
Okres odsetkowy obejmuje okres jednego miesiąca.
3.6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat
i prowizji z tego tytułu.
3.7. Zabezpieczenie udzielonego kredytu: weksel własny in blanco z wystawienia Zamawiającego
wraz z deklaracją wekslową.
3.8. Kredyt udzielony w PLN.
3.9. Kredyt będzie uruchomiony po zawarciu umowy i złożeniu dyspozycji wypłaty. Kredyt
zostanie uruchomiony poprzez przekazanie środków finansowych na rachunek podstawowy Gminy
Słaboszów prowadzony w Krakowskim Banku Spółdzielczym w Krakowie Oddział w Kalinie
Wielkiej.
Nazwa rachunku brzmi:
Gmina Słaboszów
32-218 Słaboszów
Nr 49 85910007 0190 0000 0882 0001
3.10. Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie
art.97 Prawo bankowe jako załącznika do umowy kredytowej.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Uruchomienie kredytu planuje się do dnia 17 listopada 2014 r.
Spłata kredytu od dnia 31 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa
w art. 22 ust.1 Prawa zamówień publicznych, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania – warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca
złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia – warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca
złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia – warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej – warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca
złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
dokonywana będzie w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty, o
których mowa w SIWZ, dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać
jednoznacznie , iż Wykonawca spełnia wymienione warunki. Ocena spełnienia warunków udziału w
postępowaniu nastąpi w formule „spełnia” – „nie spełnia”.
5.3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców z powodów wskazanych
w art.24 ust.1 Prawa zamówień publicznych.
6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIENIA INNYCH WYMAGAŃ.
6.1. Na potwierdzenie spełnienia opisanych warunków udziału w postępowaniu oraz wykazaniu
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca jest
zobowiązany złożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty :
W formie oryginału:
1) Ofertę wykonawcy – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ,
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust.1 ustawy Prawo
zamówień publicznych - zgodne z załącznikiem Nr 2 do SIWZ,
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego z art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodne z załącznikiem Nr 3 do
SIWZ,
4) Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5
ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik Nr 5 .
Formularz do wypełnienia- Lista podmiotów z grupy kapitałowej – załącznik Nr 4.
W formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,
opatrzonej imienną pieczątką i własnoręcznym podpisem:
4) Zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. Prawo bankowe ( Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.), a w przypadku
określonym w art.178 ust 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie
działalności przed dniem wejścia w życie ustawy. W przypadku banku państwowego wystarczy
podanie rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o
utworzeniu banku.
5) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, a stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
6) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
7) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6.2. Zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy mogą wspólnie
ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być
dołączone do oferty. Zamawiający dopuszcza złożenie przedmiotowego dokumentu w formie
oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.
6.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert;
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
oraz, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6.4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania nie wydaje się wskazanych powyżej dokumentów wskazanych w pkt 6.3.,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składnia ofert ( dla dokumentu wskazanego w pkt 6.3. ust.1 SIWZ) i nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert ( dla dokumentu wskazanego w pkt 6.3. ust.2
SIWZ)
6.5. Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie
złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu
lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie
chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI
7.1. Każdy Wykonawca, ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Pytania Wykonawców muszą być formułowane na piśmie i
skierowane na adres Zamawiającego. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje
Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest
udostępniona na stronie internetowej, zamieści je na tej stronie internetowej, pod warunkiem, że
wniosek o wyjaśnienie specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia , w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający nie przewiduje
zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.
7.2. W prowadzonym postępowaniu zamawiający lub wykonawcy przekazują zgodnie z wyborem
Zamawiającego: oświadczenia – pisemnie, zaś wnioski , zawiadomienia lub informacje - pisemnie
lub faksem lub drogą elektroniczną , przy czym każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania faksu lub e-maila.
7.3. Do kontaktu z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego upoważnioną jest:
- Pani Iwona Reisner - Skarbnik Gminy
tel. (41) 384-79-03
od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający odstępuje od żądania od Wykonawców wnoszenia wadium zgodnie z art. 45 ust.2
ustawy Prawo zamówień publicznych.
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ :
Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia wyznaczonego jako termin
składania ofert.
10 . OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ).
10.1. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik Nr 1 do
niniejszej Specyfikacji.
10.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
10.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
10.5. Oferta pod rygorem nieważności winna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej
na maszynie do pisania, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym podpisana przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań. Do oferty wykonawca
powinien dołączyć stosowne pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę.
10.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
10.7. Dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy. W przypadku składania kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
Zamawiający wymaga, aby każda strona takiego dokumentu opatrzona była klauzulą „Za zgodność
z oryginałem”.
10.8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
10.9. Treść oferty pod rygorem odrzucenia musi odpowiadać treści SIWZ.
10.10. Każda kartka oferty wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być ponumerowana i
parafowana przez osobę podpisującą ofertę oraz trwale spięta.
10.11. Ofertę
wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie
zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta ma być zaadresowana :
„Urząd Gminy w Słaboszowie
Słaboszów 57
32-218 Słaboszów
Oferta w sprawie przetargu nieograniczonego
na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 634 000,00 zł
Nie otwierać przed dniem 06.11.2014 r. godz. 11.00”.
Ponadto koperta zawierać nazwę i adres wykonawcy.
10.12. Dla uzyskania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty –
forma oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem ich kserokopii. Poświadczenie
kserokopii może być dokonane przez urząd wystawiający zaświadczenie, notariusza lub Wykonawcę
tj. osobę upoważnioną do jego reprezentacji. Forma – imienna pieczątka i napis “za zgodność z
oryginałem”. W przypadku nieczytelnej kserokopii, Zamawiający wezwie Wykonawcę do okazania
oryginału dokumentu dla porównania go z przedstawioną nieczytelną kopią.
10.13. Wszystkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez
osobę podpisującą ofertę.
10.14. Do oferty wykonawca powinien dołączyć stosowne pełnomocnictwa osób podpisujących
ofertę.
10.15. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać pod warunkiem, że
uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają
obligatoryjnie zachowania formy pisemnej.
10.16. Zmiany dotyczące treści oferty winny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten
sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy
opatrzyć napisem “ZMIANA”.
10.17. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam
sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym znajduje się oświadczenie o wycofaniu oferty
należy opatrzyć napisem “WYCOFANIE”.
10.18. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
11.1.Oferty należy składać do dnia 06.11.2014 r. do godz.10.45 w sekretariacie Urzędu Gminy
Słaboszów, pokój Nr 15 , lub kierować pisemnie na adres Urzędu Gminy Słaboszów, Słaboszów 57,
32-218 Słaboszów, przy czym dla ofert przesłanych pocztą liczy się data i godzina wpływu do
Urzędu Gminy.
11.2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w sali konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego w dniu
06.11.2014 r. o godz. 11.00.
11.3. Do chwili otwarcia ofert, Zamawiający przechowuje je w stanie nienaruszonym w swojej
siedzibie.
11.4. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert podczas której bezpośrednio
przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, a następnie dokona otwarcia ofert podając nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, a
także informacje dotyczące ceny .
12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
12.1. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty i podać ją w formularzu oferty (załącznik
Nr 1 do SIWZ) w zapisie liczbowym i słownie. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, w
zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
12.2. Oprocentowanie w oparciu o stawkę WIBOR 1M z 17 października 2014 r. (2,07) i stałą
marżę bankową.
12.3. Uruchomienie kredytu 634 000,00 zł w dniu 17 listopada 2014 r.
12.4. Dla celów obliczenia oprocentowania przyjmuje się że rok liczy 365 dni.
12.5. W cenie ofertowej Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywane koszty
związane z realizacją zamówienia, oraz wszystkie inne koszty wynikające z postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i istotnych postanowień umowy, bez których realizacja
zamówienia nie byłaby możliwa.
13.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT
13.1.W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia jedynym kryterium oceny ofert jest
cena - całkowity koszt udzielenia kredytu obliczony przez wykonawcę w łącznej kwocie na cały
okres kredytowania, z uwzględnieniem wysokości oprocentowania kredytu oraz prowizji bankowej.
Kryterium : cena - 100 % = 100 pkt.
Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów:
Liczba punktów =
𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 (𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜)
𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 (𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜)
x 100 pkt
13.2. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt. Zamawiający
udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie
odrzuconych.
13.3. Zamawiający podczas oceny ofert poprawi oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne
omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia nie
powodujące istotnych zmian w treści oferty, zgodnie z art. 87 ust.2 Prawa zamówień publicznych
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
13.4. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
13.5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymagania i warunki określone
w Ustawie oraz SIWZ i złożył najkorzystniejszą ofertę, pod warunkiem, iż wartość zamówienia
ustalona w oparciu o tą ofertę nie przekroczy kwoty jaką zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, chyba że , zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty.
14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
14.1.Zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, niezwłocznie po wyborze
najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie, zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty,
o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty odrębnie w każdej części, podając nazwę ( firmę) albo imię
i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano,
uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy ( firmy), siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert;
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne;
4) terminie, określonym zgodnie z art.94 ust.1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po
którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
14.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje,
o których mowa w ust.1 pkt 1 tego działu na stronie internetowej Gminy i na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy w Słaboszowie ( art. 92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych).
14.3.Zamawiający zawiadomi wykonawcę którego ofertę wybrano o miejscu i terminie zawarcia
umowy.
14.4.Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia
ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
14.5.Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni
od dnia przesłania faksem lub drogą elektroniczną zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób (pisemnie).
14.6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa w ust. 14.5. niniejszego działu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie
zamówienia została złożona tylko jedna oferta, jeżeli nie odrzucono żadnej oferty oraz nie
wykluczono żadnego wykonawcy.
15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
W związku z tym, że przedmiotem zamówienia są usługi Zamawiający odstępuje od żądania
wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147
ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
16. ISTONE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,
OGÓLNE WARUNKI UMOWY
Wykonawca przedłoży zamawiającemu projekt umowy z uwzględnieniem postanowień
wynikających z treści niniejszej specyfikacji i danych zawartych w ofercie, po otrzymaniu
zawiadomienia o wyborze jego oferty.
17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
17.1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień
Publicznych , przysługują środki ochrony prawne określone w art. 180-198g ustawy Prawo
zamówień publicznych.
17.2. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku
zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można
wnieść odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
17.3. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem/ pocztą
elektroniczną lub 10 dni jeżeli wybrano inny sposób powiadomienia.
17.4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji na stronie
internetowej Gminy.
17.5. Odwołanie wobec czynności innych niż opisane powyżej – wnosi się w terminie 5 dni od dnia
powzięcia lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć informację o
okolicznościach stanowiących podstawę do wniesienia odwołania.
17.6. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.
Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych i uiszczono wpis.
17.7. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga
do sądu.
18. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
1. Formularz oferty - Załącznik Nr 1.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik Nr 2 .
3.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – Załącznik Nr 3.
4. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik Nr 4.
5. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 5.
6. Dokumenty istotne do oceny zdolności kredytowej Zamawiającego ( w formie elektronicznej).
Załącznik Nr 1
……………………………………………………….
(pieczęć Wykonawcy)
………………………., dnia……..…..……..
FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu Gminy Słaboszów na:
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 634 000,00 zł”
w trybie przetargu nieograniczonego
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia
za cenę …………………….………..zł
(słownie:……………………………………………………………………………………………….),
którą stanowią:
Lp.
1.
2.
Przedmiot
odsetki (oprocentowanie zmienne kredytu +
…………….marża bankowa)
inne koszty: …………………………
%
Oferowana cena
RAZEM:
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w dokumentach
przetargowych i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje niezbędne do
właściwego przygotowania oferty.
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie 30 dni od dnia upływu terminu składania
ofert.
4. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu
wskazanym przez zamawiającego.
………………………………………..…..
(podpis i pieczęć imienna osób uprawnionych)
Załącznik 2
…………………………………….
/ pieczęć wykonawcy/
OŚWIADCZENIE
wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Niniejszym oświadczam, iż spełniam warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.) dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym
zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
W zakresie określonym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia dotyczącego postępowania na zadanie pn.
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 634 000 zł”
.......................................
....... ..................................................
miejscowość, data
(pieczęć i podpis Wykonawcy)
Załącznik 3
…………………………………….
/ pieczęć wykonawcy/
OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz.907 z późn. zm.)
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 634 000 zł”
oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wobec nieistnienia okoliczności, z
powodu których wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło
się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo
przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia,
na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod groźbą kary;
.............................................................
miejscowość, data
....... ..............................................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy)
Załącznik 4
…………………………………….
/ pieczęć wykonawcy/
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
Zgodnie z art.26 ust.2d ustawy Prawo zamówień publicznych
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.)
Nazwa i adres podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
Lp.
.......................................
....... ..................................................
miejscowość, data
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

powyższy formularz należy wypełnić tylko w przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy
kapitałowej. Jeżeli nie należy do grupy kapitałowej należy wypełnić załącznik Nr 5.
Załącznik 5
…………………………………….
/ pieczęć wykonawcy/
Informacja
Zgodnie z art.26 ust.2d ustawy Prawo zamówień publicznych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.)
informuję/informujemy, że nie należę/ należymy do grupy kapitałowej.
.......................................
.........................................................
miejscowość, data
(pieczęć i podpis Wykonawcy)
Download