wczesna diagnoza i rehabilitacja drogą do integracji

advertisement
MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Uchwała Nr LVI/1262/02 Rady Miasta Szczecin z dnia 2 października 2002 r.
Jeden z celów operacyjnych programu – ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU
DO LECZENIA I OPIEKI MEDYCZNEJ, WCZESNEJ DIAGNOSTYKI,
REHABILITACJI I EDUKACJI LECZNICZEJ
REALIZATOR PROJEKTU:
Urząd Miasta Szczecin
Pl. Armii Krajowej 1
70- 456 Szczecin
OKRES REALIZACJI:
2008-2015
Wczesna interwencja – działania mające na celu:




Jak najwcześniejsze wykrycie zaburzeń i nieprawidłowości rozwojowych - już
występujących oraz potencjalnych, mogących pojawić się później,
Ocenę indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka,
Analizę warunków rozwoju dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem jego
najbliższego otoczenia i rodziny,
Przygotowanie i realizację indywidualnych programów stymulacji
i usprawniania.
Fundamentalne znaczenie wczesnej interwencji:
Wczesne rozpoznanie zaburzeń lub niepełnosprawności powoduje szybkie
wprowadzenie rehabilitacji i zastosowanie odpowiedniej terapii.
Zastosowanie terapii we wczesnym okresie rozwoju życia daje szybsze
postępy usprawnienia, powoduje zahamowanie rozwoju wielu zaburzeń
o postępującym charakterze oraz zapewnia lepszą kompensację deficytów
i korekcję zaburzonych funkcji.
Przesłanki dla podejmowania wczesnej interwencji:
 niezwykle duża plastyczność (tzw. neuroplastyczność) układu nerwowego we




wczesnym okresie rozwojowym; zdolność komórek nerwowych do regeneracji
i tworzenia nowych połączeń z innymi neuronami jest o wiele większa w okresie
niemowlęctwa i dzieciństwa niż w późniejszych okresach. Nowe połączenia
tworzą się w odpowiedzi na dostosowaną do potrzeb dziecka stymulację
ruchową, społeczną, emocjonalną oraz różnorodne wrażenia zmysłowe,
duża możliwość korekcji zaburzonych funkcji a także kompensacji deficytów,
możliwość zahamowania rozwoju wielu zaburzeń o postępującym przebiegu,
a niekiedy nawet całkowite zatrzymanie dalszych, niekorzystnych zmian,
małe dzieci są bardziej podatne na stosowane wobec nich programy
usprawniania, szybciej czynią postępy, a ćwiczone umiejętności są przez nie
łatwiej przyswajane,
nabywanie nowych umiejętności i uczenie się we wczesnym dzieciństwie
przynosi lepsze efekty, gdyż wiele zaburzeń narasta z wiekiem, utrudniając
terapię i edukację.
Beneficjenci zadania:
 dzieci niepełnosprawne lub zagrożone niepełnosprawnością, wykazujące zaburzenia

rozwojowe, w wieku od 0 do 7 lat,
rodzice i opiekunowie dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością.
Według GUS z 2002 r. i zebranych materiałów na terenie miasta Szczecina
i gmin ościennych co 18 nowo narodzone dziecko jest zagrożone
niepełnosprawnością, a co 30 posiada znamiona niepełnosprawności.
Z danych Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Szczecinie orzeczoną niepełnosprawność ma 5 667 dzieci.
Gmina Miasto Szczecin od 2008 r. realizuje działania z zakresu wczesnej
diagnozy i rehabilitacji poprzez zlecanie zadań organizacjom pozarządowym,
zajmującym się statutowo osobami niepełnosprawnymi.
Na cele związanie z wczesną diagnozą i rehabilitacją w 2011r. przeznaczono
351 936 zł, natomiast w 2012r. przewidziano finansowanie w kwocie 501 919 zł.
Na terenie Szczecina, przy współpracy Gminy Miasto Szczecin, wczesną
diagnozę oraz kierunkowe usprawnianie terapeutyczno-rehabilitacyjne
świadczą następujące placówki:
 Centrum Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej prowadzone przez



Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo
„TĘCZA”,
Zachodniopomorskie Centrum Rehabilitacji i Edukacji Dzieci, Młodzieży
i Osób Dorosłych z Dysfunkcją Wzroku przy Polskim Związku Niewidomych
Oddział Zachodniopomorski,
Ośrodek Wczesnej Interwencji prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie,
Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Autyzmem „Słoneczna Dolina” prowadzony
przez Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom,
 Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „ISKIERKA”.
Etapy realizacji programu wczesnej interwencji:
1.
2.
3.
4.
Moduł specjalistyczno – diagnostyczny,
Moduł terapeutyczno – usprawniający,
Moduł edukacyjno – aktywizujący,
Moduł: psychoterapeutyczne wsparcie rodziców / opiekunów dzieci zagrożonych
niepełnosprawnością i niepełnosprawnych.
Rocznie objętych pomocą jest około 850 dzieci.
Moduł specjalistyczno – diagnostyczny
Wieloprofilowa, kompleksowa diagnoza mająca na celu:
 określenie poziomu/ etapu rozwoju dziecka w poszczególnych sferach,
 wskazanie ograniczeń i potencjalnych możliwości rozwojowych dziecka

w różnych aspektach jego funkcjonowania: społeczno-emocjonalnym,
poznawczym, kompetencji komunikacyjnych, samodzielności i samoobsługi,
motoryki i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
określenie zakresu i obszarów pomocy niezbędnej dla uzyskania przez
dziecko optymalnego poziomu funkcjonowania.
Moduł specjalistyczno – diagnostyczny
Diagnoza prowadzona jest przez zespoły specjalistów, w skład których wchodzą:
lekarze pediatrzy, neurolodzy, ortopedzi, pedagodzy, psychologowie, logopedzi,
rehabilitanci, terapeuci wzroku. Skład zespołu uzależniony jest od rodzaju
niepełnosprawności dziecka.
Prawidłowo postawiona, kompleksowa diagnoza jest podstawą dla przygotowania
Indywidualnego Planu Działania.
Indywidualny Plan Działania to szczegółowo opracowany,
dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości
dziecka, jego stanu psychofizycznego oraz
niepełnosprawności program działań rehabilitacyjno –
terapeutycznych. Jest narzędziem planistycznym i
ewaluacyjnym, dającym pełne informacje na temat
przebiegu terapii i postępów dziecka we wszystkich
sferach rozwoju: motorycznej, intelektualnej
i psychospołecznej.
Moduł specjalistyczno – diagnostyczny
Na Indywidualny Plan Działania składa się:
1. diagnoza funkcjonalna dziecka,
2. zdefiniowanie pożądanego i alternatywnego celu/celów prowadzonej rehabilitacji,
3. określenie sposobów i środków koniecznych do osiągnięcia założonych celów, tj.
kwalifikacja dziecka do danego obszaru/ obszarów wsparcia oraz ustalenie metod
i czasu rehabilitacji,
4. realizacja przez dziecko zaplanowanych działań terapeutycznych oraz ich kontrola
w celu ustalenia, czy stan faktyczny jest tożsamy z zaplanowanym,
5. w razie stwierdzenia, iż stan faktyczny
prowadzonego wsparcia rozmija się
z założonym planem rehabilitacji, bądź występują
inne uwarunkowania negatywnie wpływające na
osiągniecie celu, podejmowanie działań
korygujących i naprawczych,
6. ocena efektów działań rehabilitacyjnych wraz
z zaleceniami co do dalszego wsparcia
terapeutycznego.
Moduł terapeutyczno – usprawniający
W ośrodkach prowadzona jest szeroko pojęta rehabilitacja i stymulacja psychoruchowa,
dostosowana do potrzeb, możliwości oraz rodzaju niepełnosprawności dziecka. Zajęcia
mogą mieć charakter indywidualny i grupowy.
Działania podjęte w tym module przyczyniają się do zahamowania powstawania
i pogłębiania niepełnosprawności oraz zniwelowania jej skutków pośrednich. Zajęcia
prowadzą wysoko kwalifikowani specjaliści – rehabilitanci i terapeuci posiadający wieloletni
staż w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.
Moduł terapeutyczno – usprawniający
Przykłady oddziaływań terapeutycznych:
Kinezyterapia – szeroko rozumiane usprawnianie funkcjonalne poprzez ruch; ruch staje się tu
środkiem leczniczym, mającym wpływ na cały organizm dziecka. Zadaniem terapii jest maksymalne
zniwelowanie niesprawności fizycznej oraz kompensacja deficytów.
Orteza dynamiczna DUNAG 02 (Skafander kosmiczny) –
innowacyjna metoda terapeutyczna stosowana w Centrum
Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej Stowarzyszenia Pomocy
Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „TĘCZA”,
adresowana do dzieci z zaburzeniami aktywności ruchowej, np.
z dziecięcym porażeniem mózgowym, po urazach neurologicznych.
Orteza DUNAG to system elastycznych cięgien, których układ
topograficzny przypomina rozmieszczenie mięśni zginaczy,
prostowników oraz rotatorów tułowia, kończyn dolnych, stóp,
barków. Wszystkie cięgna zaopatrzone są w urządzenia do regulacji
napięcia, a kosmiczny skafander stanowi zewnętrzny szkielet,
dostosowujący się do potrzeb rehabilitacyjnych dziecka.
Przykłady oddziaływań terapeutycznych:
Masaż leczniczy, refleksologiczny – masaż u dzieci cierpiących na schorzenia ośrodkowego
i obwodowego układu nerwowego jest metodą leczenia fizykalnego zewnętrznych i wewnętrznych
objawów choroby, a w wielu przypadkach także ich przyczyn. Polega ma mechanicznym drażnieniu
tkanek, przyczyniając się do wyregulowania napięcia mięśniowego, zwiększenia odporności
organizmu, normalizacji pracy gruczołów wydzielania wewnętrznego, podniesienia gotowości do
wysiłku fizycznego oraz zmniejszania napięcia psychicznego.
Gimnastyka korekcyjna – kierowana do dzieci
w wieku przedszkolnym, głównie
z autyzmem i zespołem Downa. Polega na
działaniach profilaktycznych i naprawczych wad
postawy spowodowanych słabym napięciem
mięśniowym, wiotkością mięśni
i stawów, nieprawidłowymi nawykami.
Przykłady oddziaływań terapeutycznych:
Integracja i stymulacja polisensoryczna – neurofizjologicznie sterowany system torowania,
mający na celu przywrócenie wrodzonych fizjologicznych wzorców ruchowych, które zostały
zablokowane przez wczesnodziecięce uszkodzenia mózgu, stosowany we wczesnej
rehabilitacji różnych typów niepełnosprawności: ruchowej, intelektualnej, zespołu Downa,
autyzmu.
Zajęcia na basenie – ćwiczenia w wodzie integrują
kompleksowy rozwój dzieci na wszystkich poziomach:
fizycznym, intelektualnym, psychicznym i społecznym.
Wskazaniem do tego rodzaju rehabilitacji jest potrzeba
ciągłej stymulacji rozwoju psychoruchowego poprzez
całkowitą zmianę środowiska, w którym przebywa się
codziennie, a co za tym idzie – bardzo silne,
zróżnicowane bodźcowanie. Zajęcia, adresowane głównie
do osób z zespołem Downa, wzmacniają zaufanie
dziecka do opiekuna, stanowią nowe wyzwanie wpływając
pozytywnie na rozwój intelektualny oraz kreują postawę
otwartości wobec tego, co nieznane.
Moduł edukacyjno - aktywizujący
Szerokie spektrum oddziaływań terapeutycznych skoncentrowanych na rozwoju sfery intelektualnej
i psychospołecznej dziecka.
Terapia pedagogiczna – zajęcia rewalidacji dla dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym,
niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami psychosomatycznymi i innymi ograniczeniami
wynikającymi z uszkodzenia centralnego układu nerwowego. Celem działań jest niwelowanie deficytów,
wzmocnienie osiągniętych umiejętności, wszechstronne kształtowanie osobowości, jak najlepsze
przystosowanie dziecka do życia w społeczeństwie oraz osiągnięcie jak najpełniejszego
usamodzielnienia.
Obejmują szereg oddziaływań, dostosowanych do indywidualnych potrzeb dziecka, angażujących różne
aspekty jego rozwoju: funkcjonowanie motoryczne, intelektualne i psychospołeczne, np. bajkoterapia,
zajęcia plastyczne, kształtowanie prawidłowych postaw społecznych, terapia ruchowa wg Weroniki
Sherborne, metoda Knillów, gimnastyka umysłu.
Terapia logopedyczna – wspomaganie rozwoju funkcji
bezpośrednio lub pośrednio związanych z rozwojem
mowy. Obok ćwiczeń obejmujących usprawnianie
aparatu artykulacyjnego, zajęcia obejmują inne aspekty
funkcjonowania, takie jak percepcja wzrokowa i
słuchowa, koordynacja wzrokowo-ruchowa, motoryka,
pamięć, myślenie (tzw. logorytmika).
Moduł edukacyjno - aktywizujący
Terapia biofeedback – nowoczesna metoda terapeutyczna wykorzystująca specjalistyczny sprzęt,
wraz z oprogramowaniem, do obserwacji aktywności i pracy mózgu, dająca możliwość korygowania
dysfunkcji powstałych w wyniku zaburzeń rozwoju oraz urazów mózgu. Podstawą treningu EEGbiofeedback jest wykorzystanie „plastyczności mózgu”; stosowana jest zwłaszcza przy takich
problemach, jak: zaburzenia koncentracji uwagi, zaburzenia procesów uczenia się, zaburzenia
zachowania, mowy, rozwoju psychomotorycznego oraz zaburzenia nastroju i snu (dzieci z
autyzmem, dzieci upośledzone umysłowo, dzieci niewidome i słabo widzące).
Muzykoterapia – zajęcia, w trakcie których
podstawowym środkiem oddziaływania jest
dźwięk. Mają na celu: ujawnienie
i rozładowanie emocji i napięć, stymulację
dźwiękiem, umuzykalnienie, poprawę
samopoczucia, kompensowanie i korygowanie
zaburzeń rozwoju, osiągnięcie integracji
w grupie oraz poprawę komunikacji.
Prowadzone są w formie receptywnej,
polegającej na odbiorze muzyki, oraz
ekspresyjnej, polegającej na aktywności dzieci
w postaci gry na instrumentach, śpiewu, tańca.
Moduł edukacyjno - aktywizujący
Zajęcia z wykorzystaniem komputera – multimedialny charakter narzędzia (komputera), daje
możliwość oddziaływania wielozmysłowego, jest dla dziecka atrakcyjny, wywołuje zainteresowanie
i pozytywną motywację do pracy i nauki. Zajęcia z komputerem stymulują rozwój pięciu sfer życia
dziecka: percepcyjno-motorycznej, słuchowej, wzrokowej, intelektualnej i psychologicznej.
Prowadzone są z zastosowaniem różnorodnych programów edukacyjnych, gier, zabaw i ćwiczeń,
spełniających wymogi dostosowania do możliwości dziecka o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.
Dogoterapia – metoda wspomagająca
proces rehabilitacji i terapii z udziałem
odpowiednio wyszkolonych psów. Zajęcia
mają na celu dostarczenie uczestnikom
pozytywnego ładunku emocjonalnego
i satysfakcji z obcowania z psem, przełamują
lęki w kontaktach z otoczeniem, stymulują
rozwój zmysłów, rozwój poznawczy
i intelektualny, pobudzają aktywność.
Moduł edukacyjno - aktywizujący
Tyfloterapia (rehabilitacja dzieci niewidomych i słabo widzących) Obejmuje działania z zakresu: usprawniania widzenia – rozwijania funkcji optycznych, percepcyjnych
oraz spostrzegania, rozwijania funkcji poznawczych, percepcji słuchowej, orientacji w schemacie
własnego ciała i orientacji przestrzennej, rozwijania małej i dużej motoryki, percepcji dotykowej i
umiejętności manipulowania, wspieranie samodzielności i kształtowanie prawidłowej postawy ciała.
Moduł: psychoterapeutyczne wsparcie rodziców/ opiekunów dzieci
zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych
Pojawienie się w rodzinie dziecka dotkniętego uszkodzeniem organizmu i wynikającymi z niego
zaburzeniami rozwoju jest często sytuacją trudną i stresującą. Wszystkie organizacje zajmujące się
wczesną diagnozą i rehabilitacją osób niepełnosprawnych świadczą jednocześnie pomoc dla ich
rodziców i opiekunów. Zajęcia dla rodziców mają charakter konsultacji indywidualnych i spotkań
grupowych.
Formy wsparcia:
 Poradnictwo życiowe
Udzielanie wsparcia psychologicznego w zakresie budowania relacji rodzinnych, pokonywania
trudności życiowych, wynikających z posiadania dziecka niepełnosprawnego. Poradnictwo w
sprawach materialno-bytowych, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych, w zależności od
zapotrzebowania.
 Poradnictwo prawne
Indywidualna pomoc, świadczona przez radców prawnych, w zakresie obowiązujących przepisów,
postępowania wobec organów administracji i sądu, redagowania pism urzędowych itp.
Formy wsparcia:
 Przygotowanie rodziców do roli terapeutycznej
Udzielanie pomocy merytorycznej, dostarczanie wiedzy i kształtowanie umiejętności rodziców
pełniących rolę codziennego, domowego terapeuty. Wzmacnianie poczucia kompetencji i wiary
we własne możliwości terapeutyczne, ścisła współpraca ze specjalistami w celu zapewnienia
spójności oddziaływań usprawniających.
 Konsultacje dla rodziców / opiekunów
W odpowiedzi na zapotrzebowanie rodziców/ opiekunów dziecka niepełnosprawnego
organizowane są specjalistyczne konsultacje, dotyczące wybranych problemów. Są to na
przykład:
 edukacja rodziców dzieci z zespołem Downa w
zakresie doboru odpowiedniej diety
W związku z tym, że większość osób z zespołem
Downa cierpi na zaburzenia hormonalne
wpływające na funkcjonowanie układu
pokarmowego, Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół
Dzieci z Zespołem Downa „ISKIERKA” organizuje
spotkania ze specjalistami – dietetykiem i
endokrynologiem. Celem konsultacji jest edukacja
rodziców w zakresie prawidłowego żywienia,
zapobiegającego otyłości.
Formy wsparcia:
 Konsultacje dla rodziców / opiekunów

konsultacje dla rodziców dzieci autystycznych w zakresie komunikacji alternatywnej
Dzieci z autyzmem i/lub niepełnosprawnością sprzężoną nie mają naturalnych umiejętności
kompensowania deficytu mowy na drodze gestów i mimiki. Dlatego Szczecińskie
Stowarzyszenie Pomocy Autystom organizuje konsultacje dla rodziców poświęcone nabyciu
wiedzy i umiejętności z zakresu porozumiewania się pozawerbalnego oraz z zastosowaniem
komunikatorów elektronicznych.

„Biała sobota”
Inicjatywa Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „TĘCZA”
mająca na celu bezpłatne udzielanie specjalistycznych konsultacji medycznych,
psychologicznych, logopedycznych, fizjoterapeutycznych i pedagogicznych rodzicom dzieci,
które wykazują zaburzenia w zachowaniu i rozwoju, a nie zostały objęte odpowiednią opieką
terapeutyczno – rehabilitacyjną. Czas wizyty jest indywidualnie dostosowany do potrzeb
korzystającego. Każde dziecko - po konsultacji w miarę potrzeby jest kierowane na zabiegi
rehabilitacyjne bądź na dalsze badania wymagające specjalistycznej aparatury diagnostycznej.
 Ulotka Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „ISKIERKA”.
Ulotka informacyjna kierowana do rodziców nowo narodzonych dzieci, u których
zdiagnozowano zespół Downa.
„WCZESNA DIAGNOZA I REHABILITACJA DROGĄ DO
INTEGRACJI”
Program wczesnej diagnozy i rehabilitacji jest jednym z przykładów aktywności
Gminy Miasto Szczecin na rzecz do środowiska osób niepełnosprawnych.
Wczesna pomoc dziecku w pełnym
wykorzystaniu potencjału
rozwojowego jakim dysponuje,
wyzwalanie u niego aktywności
społecznej, poznawczej,
komunikacji i socjalizacji
prowadzą do stopniowego osiągania
przez nie coraz większej autonomii,
poprawy jakości życia i integracji
społecznej.
Poprzez realizację „Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na
lata 2002 – 2015” samorząd pełni rolę inicjatora i koordynatora inicjatyw
adresowanych zarówno do środowiska osób niepełnosprawnych, jak i mających na
celu zmianę postaw społecznych wobec nich.
W czerwcu 2012 r. Gmina Miasto Szczecin
wraz z organizacjami pozarządowymi
zainicjowała działania informacyjne,
przełamujące stereotypy na temat osób
niepełnosprawnych i sprzyjające ich
integracji.
Planuje się m.in. przeprowadzenie szeroko
zakrojonej kampanii medialnej poświęconej
zasadom savoir-vivre’u dla i wobec osób
niepełnosprawnych.
Dziękujemy za uwagę!
Beata Andruszkiewicz
Kierownik Zespołu ds. Obsługi
Osób Niepełnosprawnych
Agnieszka Zmysłowska – Czerwińska
Główny Specjalista
Wydział Spraw Społecznych UM Szczecin
tel, fax: 91 4245676;
e-mail: [email protected]
www.szczecin.pl
Download