Wyższa Szkoła Fizjoterapii SYLABUS PRZEDMIOTU 1 Kod

advertisement
Wyższa Szkoła Fizjoterapii
SYLABUS PRZEDMIOTU
1
Kod przedmiotu
F6/II
2
Nazwa przedmiotu
Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji
3
5
Tytuł, imię i nazwisko
wykładowcy
Jednostka realizująca
przedmiot (Katedra/Zakład)
Rok studiów, semestr
II rok, semestr III
6
Ilość godzin
4
7
Forma zaliczenia
Łączna liczba
godzin:
w tym:
wykłady :
ćwiczenia:
inne formy zajęć:
Zaliczenie na ocenę
8
Punkty ECTS
2
9
Pomoce dydaktyczne
Projektor multimedialny
Stacjonarne Niestacjonarne
30
18
15
9
15
9
10 Metody oceny
11 Uwagi
Założenie i cele przedmiotu:
Celem jest rozpoznawanie podstawowych problemów osoby niepełnosprawnej
funkcjonującej w społeczeństwie; łagodzenie i rozwiązywanie problemów z zakresu społecznych
skutków niepełnosprawności. Reagowanie na predyspozycje do tworzenia sytuacji problemowych,
reagowanie na sytuacje problemowe osób niepełnosprawnych
Treści programu:
Związek wiedzy naukowej z praktyką rehabilitacji- praktyka rehabilitacyjna w połączeniu z
wiedzą potoczną, instytucjonalną i naukową. Relacja pomiędzy niepełnosprawnością,
pracownikiem socjalnym a psychologią społeczną. Życie społeczne i jego determinanty. Przedmiot i
funkcje socjologii rehabilitacji. Niepełnosprawność w sensie biologicznym i prawnym.
Definiowanie i orzekanie niepełnosprawności. Zdrowie- choroba- społeczeństwo.
Socjomedyczne wskaźniki stanu zdrowia. Pomiar niepełnosprawności i rehabilitacji.
Socjologiczne koncepcje niepełnosprawności i procesu rehabilitacji- społeczna rola chorego.
Postawy wobec niepełnosprawnych. Stygmatyzacja i etykietowanie. Status, rodzina,
edukacja i zatrudnienie a niepełnosprawność. Socjalizacja. Dyskryminacja. Segregacja.
Integracja. Koncepcja barier i wyrównywania szans. Socjologia zawodu fizjoterapeuty.
Rehabilitacja jako proces interpersonalny: typy oddziaływań na osobę niepełnosprawną w
procesie rehabilitacji, optymalizacja interakcji między fizjoterapeutą i pacjentem. Społeczny
kontekst przebiegu rehabilitacji: problem dyskryminacji i pomocy społecznej stosowanej
wobec osób niepełnosprawnych, uprzedzenia społeczne- przyczyny, konsekwencje,
możliwości likwidowania. Systemy organizacyjne rehabilitacji: otwarty i zamknięty system
rehabilitacji.
Wyższa Szkoła Fizjoterapii
Literatura:
1) Jakość życia osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie. Red. Z.
Pawlak. Lublin 2006
2) Kawczyńska- Butrym Z. Niepełnosprawność- specyfika pomocy społecznej. Katowice
1998
3) Kowalik S. Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Katowice 1999
4) Krause A. Człowiek niepełnosprawny wobec przeobrażeń społecznych. Kraków 2005
5) Problemy opieki i środowisko życia osób niepełnosprawnych. Red. Z. KawczyńskaButrym. Olsztyn 2001
6) Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych. Podręcznik dla studentów
pielęgniarskich studiów licencjackich. Red. E. Rutkowska. Lublin 2002
7) Speck O. Niepełnosprawni w społeczeństwie. Gdańsk 2005.
8) Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji. Red. Z. Palak, Z. Bartkowicz. Lublin
2004
9) Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych. Red. Z.
Kazanowski, D. Osik - Chudewolska. Lublin 2003
Download
Random flashcards
Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards