Bon Appétit, NUMER 9 Piśmiennictwo u autora

advertisement
ZSGH BYTOM, BON APPÉTIT, NUMER 9
PIŚMIENNICTWO U AUTORA
Strona 1 z 38
1 października 2012
ZSGH BYTOM, BON APPÉTIT, NUMER 9
PIŚMIENNICTWO U AUTORA
1 października 2012
W związku
z nadchodzącym
PODSTAWY
Europejskim Dniem
Zdrowego Jedzenia
i Gotowania numer
BON APPÉTIT
poświęcony jest
zasadom zdrowego
żywienia
i zagadnieniom
dietetycznym
ŻYWIENIA
DIETETYCZNEGO –
energia i błonnik
Słowo dieta jest pochodzenia greckiego, później
zostało przyswojone przez Rzymian. Oznaczało
specjalny sposób odżywiania się z określeniem jakości
i ilości pokarmów.
Dieta odnosi się szczególnie do ludzi chorych, ma
znaczenie lecznicze i profilaktyczne.
Dietetyka jest nauką o prawidłowym i racjonalnym
żywieniu, zwłaszcza podczas choroby. Jest ściśle
związana z wieloma dziedzinami nauki, jak np: zasady
żywienia, fizjologia trawienia i przyswajania
pokarmów,
medycyna
kliniczna,
technologią
przygotowania posiłków, towaroznawstwo.
Żywienie lecznicze w całokształcie opieki nad chorym
zajmuje równorzędne miejsce z leczeniem
farmakologicznym, a często nawet pierwszoplanowe.
Celem postępowania dietetycznego jest zapewnienie
choremu dobrego stanu odżywienia poprzez
dostarczenie wszystkich składników pokarmowych w
ilości odpowiadającej zapotrzebowaniu.
Dieta w żadnym schorzeniu nie może spowodować
niedoborów składników pokarmowych. Dlatego
każda dieta lecznicza jest opracowana na podstawie
zasad żywienia człowieka zdrowego i polega na
zmianach i przystosowaniu tego żywienia poprzez
różne modyfikacje do potrzeb chorego ustroju.
Najszersze zastosowanie, szczególnie w lecznictwie
schorzeń przewodu pokarmowego, ma tzw. dieta
łatwo strawna, z której wykluczono produkty trudno
strawne oraz sposoby przyrządzenia potraw czyniące
ją trudno strawnymi.
Na specjalne podkreślenie zasługuje postępowanie
dietetyczne w tzw. metabolicznych chorobach
Strona 2 z 38
ZSGH BYTOM, BON APPÉTIT, NUMER 9
PIŚMIENNICTWO U AUTORA
cywilizacji
ze
względu
na
powszechność
występowania i szkodliwość społeczną tych schorzeń.
Miażdżyca, otyłość i cukrzyca stanowią obok chorób
nowotworowych
największe
zagrożenie
dla
sprawności fizycznej i życia człowieka. Ważną rolę w
leczeniu i profilaktyce tych chorób odgrywa
odpowiednio prowadzone żywienie dietetyczne.
„Elementarz" dietetyki, czyli charakterystyka
podstawowych składników odżywczych i produktów
spożywczych zalecanych w żywieniu ludzi chorych.
Równowaga kwasowo-zasadowa
Jednym z podstawowych warunków prawidłowego
przebiegu procesów życiowych jest stałość stężenia
jonów wodorowych.
U zdrowych osób stężenie jonów wodorowych (pH)
utrzymuje się w granicach:
• płynu pozakomórkowego 7,35-7,45 (średnio 7,4),
• soku żołądkowego 1,5,
• treści jelitowej 8,0,
• moczu 5,0.
Ustrój człowieka rozporządza wieloma sposobami
utrzymania tego stężenia na właściwym poziomie.
Wskutek przemian metabolicznych wyzwalane są
składniki zdolne do zakwaszania lub alkalizowania
organizmu.
Do zakwaszających należą jony: chlorkowy,
fosforanowe i siarczanowe oraz kwasy nie ulegające
spalaniu, np. fitynowy, szczawiowy, benzoesowy, a
także nadmiar dwutlenku węgla powstałego w
wyniku przemian białek, tłuszczów, węglowodanów
w organizmie.
Do analizujących zalicza się jony: sodu, potasu,
wapnia, magnezu, żelaza.
Zwykle istnieje przewaga związków zakwaszających
nad analizującymi.
Na regulację równowagi kwasowo-zasadowej pewien
wpływ ma odpowiedni dobór produktów
w żywieniu.
SKŁADNIKI
ŻYWIENIU
ODŻYWCZE
I
ICH
1 października 2012
ZNACZENIE
W
Zapotrzebowanie człowieka na energię
Posługując się pojęciem „zapotrzebowanie człowieka
na energię" przy omawianiu problematyki norm
żywienia należy pamiętać, że ma ono dwa, odmiennie
definiowane znaczenia (wg raportu ekspertów
FAO/WHO/UNU z 1985):
1)zapotrzebowania indywidualnego;
2) zapotrzebowania grupy, tj. wyrażonej w
przeliczeniu na jedną osobę i jedną dobę wartości
normy na energię, podawanej odrębnie dla każdej z
grup ludności wyróżnionych w tabelach norm
żywienia.
Produkty bogate w sód, potas, wapń, magnez działają
alkalizująco, natomiast zawierające znaczne ilości
pierwiastków takich, jak: fosfor, chlor, siarka
zakwaszająco.
Zapotrzebowanie człowieka na białko
Białka,
wielkocząsteczkowe
związki
azotowe
zbudowane z aminokwasów, są integralnymi
składnikami każdego żywego organizmu.
Strona 3 z 38
ZSGH BYTOM, BON APPÉTIT, NUMER 9
PIŚMIENNICTWO U AUTORA
Jako główne elementy strukturalne komórek,
biokatalizatory oraz regulatory ekspresji genów,
poszczególne rodzaje białek pełnią także wiele
innych, istotnych funkcji.
Specyficzną
cechą
metabolizmu
białek
w
organizmach zwierząt wyższych i człowieka jest tzw.
obrót białka, jako konsekwencja procesów: syntezy i
rozpadu białek ciała.
W organizmie człowieka dorosłego, pozostającego w
stanie równowagi metabolicznej, synteza białka służy
przede wszystkim potrzebom związanym z niezbędną
odnową białek ciała.
Z około 10 kg ogólnej ilości białka występującego w
ciele człowieka dorosłego około 3% (300 g) w ciągu
doby podlega rozpadowi i zostaje zsyntetyzowana od
nowa.
W organizmach młodych, rosnących
synteza białka przebiega znacznie intensywniej, musi
ona bowiem, oprócz odnowy białek tkankowych,
zaspokoić także potrzeby związane z budową nowych
komórek i różnicowaniem tkanek podobnie, ze
wzmożoną intensywnością przebiega synteza białka
u kobiet w okresie ciąży i laktacji
oraz w organizmach regenerujących ubytki
beztłuszczowej masy ciała, np. po przebytych
chorobach.
Zapotrzebowanie na białko, wyrażone w przeliczeniu
na jednostkę masy ciała, jest w tych stanach
organizmu odpowiednio wyższe od zapotrzebowania
człowieka dorosłego znajdującego się w stanie
równowagi metabolicznej.
Jednym z głównych czynników regulujących
metabolizm białka, a tym samym decydującym o
sposobie wykorzystania białka pobranego z
pożywienia, jest stan gospodarki energetycznej
organizmu.
Procesy
syntezy
białka
oraz
aminokwasów endogennych są uzależnione od
dopływu
energii
zmagazynowanej
w
wysokoenergetycznych wiązaniach fosforanowych
ATP (zużywanie energii)
Zaspokojenie zapotrzebowania na energię jest
nadrzędną potrzebą organizmu.
W sytuacjach niedoboru energii, wywołanych np.
niedostateczną podażą tłuszczów i węglowodanów w
pobieranym pożywieniu, może dochodzić do
nadmiernego zużywania białka jako źródła energii, a
w konsekwencji — do upośledzenia gospodarki
białkowej w organizmie.
Nie dysponując możliwością gromadzenia zapasów
białka, organizmy zwierząt wyższych i człowieka, po
1 października 2012
rozłożeniu
nadmiaru
spożytego
białka
do
aminokwasów, wykorzystują go
jako materiał energetyczny,
wydalając przy tym w moczu odpowiednio większe
ilości mocznika oraz innych końcowych produktów
degradacji cząsteczek aminokwasów.
Zgodnie z przyjętą obecnie w większości krajów
definicją podaną w 1985 r. przez ekspertów
FAO/WHO/UNU:
Zapotrzebowanie człowieka na białko jest to
najmniejsza ilość białka o sprecyzowanej wartości
biologicznej, która, zawarta w spożytym pożywieniu,
wystarcza organizmowi pozostającemu w stanie
równowagi energetycznej do zrównoważenia
wszystkich nie dających się uniknąć strat azotu
białkowego, a przy tym zapewnia utrzymanie go w
dobrym stanie zdrowia.
Zapotrzebowanie na białko uzależnione jest od:
1) wieku,
2) stanu fizjologicznego organizmu.
Przyjmuje się, że człowiek dorosły, zdrowy, o
prawidłowej masie ciała powinien spożywać 0,8 - 1 g
białka na 1 kg masy ciała.
Energia pochodząca z białka stanowi 12-14%
dobowego zapotrzebowała energetycznego.
Zapotrzebowanie na białko zwiększa się od półtora
do dwóch razy dla dzieci i młodzieży, kobiet w ciąży
oraz kobiet karmiących. Ponieważ organizm ludzki nie
może magazynować białek, dlatego należy je
codzienne spożywać zgodnie z zalecanymi normami.
Źródła białek
Źródłem białka dla człowieka jest pożywienie.
Ilość białka w diecie zależy od zwyczajów
żywieniowych.
Jak wynika z badań, 40-60% tego składnika
dostarczają nam:
• produkty zwierzęce: mięsa, wędliny, drób,
ryby, mleko, sery, jaja;
• resztę stanowią białka roślinne: z produktów
zbożowych, ziemniaków, warzyw i owoców.
Wartość odżywcza białek
• O wartości odżywczej białek decyduje
zawartość w nich egzogennych - niezbędnych
aminokwasów oraz ich wzajemne proporcje.
• Organizm ludzki najlepiej wykorzystuje białko
jaja kurzego, a niemowlęta laktoalbuminę
mleka kobiecego.
Komitet Ekspertów FAO/WHO w 1965 roku przyjął
albuminę jaja kurzego za białko wzorcowe -
Strona 4 z 38
ZSGH BYTOM, BON APPÉTIT, NUMER 9
PIŚMIENNICTWO U AUTORA
pełnowartościowe,
które
może
służyć
do
porównywania wartości biologicznej różnych białek.
Białko to zawiera wszystkie aminokwasy w
optymalnych ilościach i proporcjach.
W 1973 r. skład białka wzorcowego został
zmodyfikowany przez FAO - ustalono tzw.
prowizoryczne białko wzorcowe.
W 1991 r. Komitet Ekspertów ponownie
zmodyfikował skład białka wzorcowego. Skład ten
uznany jest za najlepszy do oceny białka w żywieniu
różnych grup ludności.
Im wyższa wartość odżywcza białka, tym lepsze jego
wykorzystanie.
Białko zwierzęce jest lepiej wykorzystane, niż
roślinne.
Produkty roślinne - zawierają błonnik pokarmowy,
niekiedy
także
inhibitory,
czyli
substancje
utrudniające działanie enzymów trawiennych i
obniżające strawność białka.
Porównując białka pochodzące z różnych produktów
z białkiem wzorcowym, możemy je podzielić na:
• białka o wysokiej wartości biologicznej pełnowartościowe.
Do białek tych zalicza się białko jaja kurzego i mleka
kobiecego oraz białko mleka, serów, mięsa zwierząt
rzeźnych, drobiu, ryb,
• białka o niższej wartości biologicznej niepełnowartościowe, charakteryzują się niskim
poziomem jednego lub kilku niezbędnych
aminokwasów.
Należą tu białka roślinne: zbóż, warzyw, ziemniaków.
Spośród białek roślinnych najwyższą wartość ma
białko roślin strączkowych.
Dla określenia jakości białka wykorzystuje się pojęcie
aminokwasu ograniczającego. Jest to aminokwas
1 października 2012
egzogenny, który w danym białku występuje w
najmniejszej ilości w porównaniu do wzorca.
Aminokwas ten ogranicza wykorzystywanie innych
aminokwasów do syntezy białka ustrojowego.
Produkty zbożowe są ubogie w lizynę, bogate w ten
aminokwas są natomiast mleko, mięso, białko roślin
strączkowych.
Kukurydza, żelatyna zawierają mało tryptofanu,
dlatego produkty te powinno się łączyć z mlekiem,
mięsem, jajami.
Suche nasiona roślin strączkowych bogate są w lizynę
i treoninę, ale za to ubogie w aminokwasy siarkowe i
tryptofan.
Dobrym źródłem aminokwasów siarkowych i
tryptofanu są ziarna słonecznika i sezamu.
W ziemniakach i warzywach zielonych aminokwasem
ograniczającym jest metionina.
Ważne jest, aby w pożywieniu oprócz białek
niepełnowartościowych roślinnych, podawać białka
zwierzęce - o wysokiej wartości odżywczej.
Zapotrzebowanie człowieka na tłuszcze
Określenie „tłuszcz" obejmuje zarówno składniki
pokarmowe, jak i produkty spożywcze nazywane
potocznie tłuszczami, takie jak np. masło, smalec,
margaryna czy oleje jadalne.
Tłuszcze będące składnikami pokarmowymi różnych
produktów spożywczych noszą nazwę niewidocznych
i stanowią około 55% całkowitej ilości tłuszczów
spożywanych przez nasze społeczeństwo.
Produkty spożywcze nazywane tłuszczami zaliczane
są do tzw. tłuszczów widocznych i stanowią około
45% całkowitej ilości tłuszczów spożywanych przez
człowieka.
Główny składnik tłuszczów jadalnych stanowią
triglicerydy, czyli estry zbudowane z 3 cząsteczek
kwasów tłuszczowych i 1 cząsteczki glicerolu.
Tłuszcze pożywienia są najbardziej skoncentrowanym
źródłem energii, witamin rozpuszczalnych w
tłuszczach oraz wielonienasyconych niezbędnych
kwasów tłuszczowych (WNKT).
Skoncentrowane źródło energii –
z 1 g tłuszczu ustrój uzyskuje około 9 kcal (37,6 kJ)
Materiał budulcowy –
organizm czerpie składniki do budowy własnych
tkanek oraz syntezy niektórych substancji
biologicznie czynnych (eikozanoidy), a zwłaszcza
prostaglandyn,
zaliczanych
do
hormonów
tkankowych (np. prostacyklina).
Kwasy tłuszczowe stanowią część składową błon
komórkowych
oraz
organelli
komórkowych
wpływając na ich przepuszczalność dla substancji
Strona 5 z 38
ZSGH BYTOM, BON APPÉTIT, NUMER 9
PIŚMIENNICTWO U AUTORA
1 października 2012
odżywczych przechodzących do komórek organizmu
człowieka.
Kwasy tłuszczowe wykorzystywane są jako źródło
energii przez większość tkanek ustroju człowieka, z
wyjątkiem krwinek czerwonych i komórek
ośrodkowego układu nerwowego, które do swoich
procesów życiowych czerpią energię z glukozy.
W
tłuszczach
występują
kwasy
nasycone,
jednonienasycone i wielonienasycone.
Do
kwasów
wielonienasyconych
należą
wielonienasycone niezbędne kwasy tłuszczowe
(WNKT - PUFA), konieczne do prawidłowego rozwoju
młodych organizmów oraz utrzymania dobrego stanu
zdrowia przez całe życie.
Kwasy te należą do rodzin n-6 i n-3. Są to: kwas
linolowy (C18:2 n-6) i -linolenowy (C18:3 n-3) oraz
kwasy o dłuższych łańcuchach: arachidonowy (C20:4 n6), eikozapentaenowy (C20:5 n-3) i dokozaheksaenowy
(C22:6 n-3), które powstają w tkankach z kwasu
linolowego i -linoloenowego.
4. Pełnią rolę strukturalną w ustroju - są
materiałem budulcowym wszystkich struktur
błoniastych komórki.
5. 5. Decydują o właściwościach błony
komórkowej: przepuszczalności, aktywiści
enzymatycznej,
właściwościach
receptorowych.
6. 6. Wchodzą w skład płynów ustrojowych.
7. 7. Biorą udział w syntezie prostaglandyn,
prostacyklin, tromboksanów związków o
charakterze hormonów tkankowych o
różnorodnym działaniu, m.in. zapobiegają
tworzeniu się zakrzepów.
8. 8. Są prekursorami syntezy hormonów
steroidowych (cholesterol) kory nadnerczy i
hormonów płciowych.
9. 9. Poprawiają walory smakowe potraw,
podnoszą
ich
sytość
oraz
wartość
energetyczną,
zwiększają
wykorzystanie
prowitaminy A.
Kwasy nasycone i jednonienasycone, podobnie jak
cholesterol, mogą być syntetyzowane w ustroju, nie
są więc niezbędnymi składnikami pożywienia ludzi
dorosłych.
Natomiast WNKT nie ulegają syntezie w ustroju
człowieka i większości zwierząt, muszą więc być
dostarczane z pożywieniem.
Tłuszcze stanowią około 10-15% masy ciała u
mężczyzn i 15-25% kobiet.
Występują jako:
• tłuszcz zapasowy - podskórny
• narządowy,
ochraniający
narządy
wewnętrzne.
Tłuszcz podskórny zawiera głównie glicerydy proste,
a w tłuszczu narządowym obok glicerydów prostych
znajdują fosfolipidy, glikolipidy, cholesterol.
Pomimo różnorodnej roli tłuszczów w organizmie
człowieka, nadmierne spożywanie ich nie jest
wskazane, szczególnie tłuszczów zwierzęcych o stałej
konsystencji.
Istnieje bowiem zależność pomiędzy ilością i
rodzajem spożywanego tłuszczu a stanem zdrowia.
Nadmierna ilość tłuszczów zwierzęcych w diecie
prowadzi do otyłości i chorób rozwijających się na jej
podłożu:
chorób układu krążenia,
cukrzycy dorosłych,
nowotworów „tłuszczozależnych", takich jak: rak
okrężnicy, odbytnicy, trzustki, piersi, jajnika, gruczołu
krokowego.
Stwierdza się, że tłuszcze zwierzęce w pożywieniu
mają decydujący wpływ na stężenie cholesterolu w
surowicy krwi i automatycznie na rozwój zmian
miażdżycowych w naczyniach tętniczych, zwłaszcza
wieńcowych.
Zapotrzebowanie człowieka na węglowodany
Węglowodany (sacharydy), zwane także cukrami lub
cukrowcami, są szeroko rozpowszechnione w
przyrodzie. W świecie roślinnym powstają w procesie
fotosyntezy.
W ustroju zwierzęcym mogą powstawać z tłuszczów
lub białek w procesie glukoneogenezy.
W
organizmach
zwierzęcych
węglowodany
występują pod postacią glukozy i glikogenu.
Węglowodany są to związki organiczne składające się
z węgla, wodoru i tlenu o wzorze sumarycznym
Cn(H2O)n.
Rola tłuszczów:
1. Obok węglowodanów są głównym źródłem
energii, 1 g tłuszczu dostarcza ponad
dwukrotnie więcej energii niż 1 g
węglowodanów. Stanowią zapasowy materiał
energetyczny ustroju.
2. Dostarczają
niezbędnych
nienasyconych
kwasów tłuszczowych, których organizm nie
jest w stanie sam wyprodukować (kwas
linolowy, -linolenowy).
3. Są źródłem witamin rozpuszczalnych w
tłuszczach: A, D, E, K.
Strona 6 z 38
ZSGH BYTOM, BON APPÉTIT, NUMER 9
PIŚMIENNICTWO U AUTORA
W przyrodzie występują jako cukry proste oraz ich
polimery: oligosacharydy i polisacharydy.
Węglowodany
stanowią
około
50—70%
spożywanego przez człowieka pożywienia.
Należą one do tych związków, które dostarczają
organizmowi człowieka największej ilości energii.
Energia pochodząca z cukrów wyzwalana jest
stopniowo
dzięki
wielofazowemu
procesowi
kontrolowanemu przez wiele enzymów.
Węglowodany występujące w pokarmach można
podzielić na cukry proste i złożone.
Do pierwszych, zwanych także jednocukrowcami lub
monosacharydami, zaliczamy:
• glukozę (cukier gronowy), występującą w
większych ilościach w miodzie, owocach i
sokach roślinnych;
• fruktozę (zwaną cukrem owocowym),
zawartą w owocach, sokach roślin i w miodzie,
• galaktozę, która wchodzi w skład dwucukrów
(np. laktoza).
W pożywieniu występują dwucukry (disacharydy),
złożone z dwóch jednostek cukrowych:
• sacharoza, czyli cukier buraczany lub
trzcinowy, zbudowana z cząsteczek fruktozy i
glukozy,
• laktoza, tj. cukier mlekowy zawierający
galaktozę i glukozę, który występuje w
większych ilościach w mleku,
• maltoza, będąca produktem hydrolizy skrobi,
zwana również cukrem słodowym, która
zawiera dwie cząsteczki glukozy.
Wyróżnia się jeszcze kilkucukry, czyli oligosacharydy
— złożone z 3—10 jednostek cukrowych.
Do
cukrów
złożonych,
czyli
wielocukrów
(polisacharydy), składających się z wielu jednostek
cukrowych lub ich pochodnych, zaliczamy:
• skrobię występującą w dużych ilościach w
produktach roślinnych jako substancja
zapasowa (np. w ziemniakach, produktach
zbożowych itp.)
• glikogen, który znajduje się w tkankach
zwierzęcych.
Skrobia jest głównym polisacharydem w pożywieniu
człowieka. W skład jednej cząsteczki skrobi wchodzi
1000 cząsteczek glukozy połączonych ze sobą
wiązaniami glikozydowymi.
Znaczenie fizjologiczne węglowodanów
Z punktu widzenia żywieniowego węglowodany
można podzielić na:
przyswajalne i nieprzyswajalne.
1 października 2012
Podstawowym kryterium takiego podziału jest
podatność węglowodanów na działanie enzymów
trawiennych przewodu pokarmowego.
Do węglowodanów przyswajalnych, z których
organizm człowieka czerpie energię, zaliczamy:
z jednocukrów — glukozę i fruktozę,
z dwucukrów — sacharozę, maltozę i laktozę,
z wielocukrów — skrobię i glikogen.
Do węglowodanów nieprzyswajalnych zaliczamy
wielocukry:
celulozę, hemicelulozy i pektyny.
Wielocukry nieprzyswajalne określane są mianem
błonnika pokarmowego lub włókna pokarmowego.
Błonnik pokarmowy, chociaż nie jest ani trawiony w
przewodzie
pokarmowym
człowieka,
ani
wykorzystywany jako źródło energii, pełni wiele
bardzo ważnych funkcji, mających istotne znaczenie
w fizjologii i patologii ustroju człowieka.
Rola węglowodanów przyswajalnych
Węglowodany są głównym źródłem energii dla
organizmu ludzkiego. Po trawieniu i wchłonięciu do
tkanek w formie glukozy są utleniane do CO2 i H2O,
dając energię, która jest wykorzystywana w miarę
potrzeb ustroju.
Węglowodany dostarczają w codziennym pożywieniu
około 50-60% energii.
Ze spalania 1 g węglowodanów uzyskuje się 4 kcal, tj.
16,7 kJ. Węglowodany konieczne są do utleniania
kwasów tłuszczowych do CO2 i H2O.
W przypadku niedostatecznej ilości węglowodanów
przyswajalnych w pożywieniu (poniżej 100 g/dobę),
dochodzi do niecałkowitego spalania kwasów
tłuszczowych i powstawania ciał ketonowych
zakwaszających organizm.
Dlatego słuszne jest powiedzenie, że
„tłuszcze spalają się w ogniu węglowodanów".
Węglowodany w organizmie człowieka są
magazynowane w niewielkich ilościach, tj. około 350450 gramów.
Występują głównie w postaci:
• glikogenu w wątrobie, w mięśniach, nerkach,
• w niewielkich ilościach (około 20 g) w postaci
glukozy w surowicy krwi.
Glukoza ta jest wyłącznym źródłem energii układu
nerwowego (mózgu) oraz krwinek czerwonych.
Mózg dorosłego człowieka zużywa około 140 g
glukozy na dobę, a krwinki czerwone około 40 g na
dobę.
Stężenie glukozy we krwi przy niedostatecznej
podaży
węglowodanów
z
pożywieniem
Strona 7 z 38
ZSGH BYTOM, BON APPÉTIT, NUMER 9
PIŚMIENNICTWO U AUTORA
wyrównywany jest w procesie glikogenolizy
(uruchamianie glikogenu z wątroby).
W znikomych ilościach węglowodany w postaci
rybozy i deoksyrybozy wchodzą w skład kwasów
nukleinowych.
Cukier mlekowy - laktoza, występuje w minimalnych
ilościach w gruczołach mlecznych u kobiet
karmiących.
Przy niedostatecznej ilości węglowodanów w
pożywieniu organizm syntetyzuje glukozę z białek aminokwasów glukogennych oraz częściowo z
tłuszczów (z glicerolu, z glicerydów). Jest to proces
glukoneogenezy.
Węglowodany spożywane w nadmiarze, szczególnie
sacharoza (cukier i słodycze) są przekształcane w
tłuszcze - triglicerydy i w tej postaci odkładają się w
organizmie człowieka, prowadząc do otyłości.
Węglowodany nieprzyswajalne, czyli
błonnik pokarmowy
Błonnik pokarmowy zwany także włóknem
pokarmowym, to roślinne wielocukry i ligniny,
oporne na działanie enzymów trawiennych przewodu
pokarmowego człowieka.
Błonnik jest substancją niejednorodną.
Działanie błonnika pokarmowego jest różnorodne.
Do wyzwolenia jego funkcji niezbędna jest woda.
Błonnik pokarmowy nierozpuszczalny w wodzie:
• pobudza funkcje żucia, wydzielania śliny działającej
ochronnie na
zęby,
• wykazuje zdolność wiązania wody,
• buforuje i wiąże nadmiar kwasu solnego w żołądku,
• wpływa na wydzielanie hormonów przewodu
pokarmowego
(gastryny),
• zwiększa objętość treści pokarmowej w jelicie
cienkim (przez
wiązanie wody),
Błonnik pokarmowy nierozpuszczalny w wodzie:
• wpływa na zwiększone wydzielanie soków
trawiennych,
• pobudza ukrwienie jelit,
• przez mechaniczne drażnienie ścian jelita grubego
wpływa na
jego perystaltykę,
• chroni przed zaparciami, uchyłkowatością jelit,
polipami, żylakami
odbytu i chorobą nowotworową,
• zmniejsza wartość energetyczną diety i daje uczucie
sytości.
1 października 2012
Mechanizm przeciwnowotworowy działania włókna
zależy przede wszystkim od:
- zwiększania objętości stolca
- skracaniu czasu pasażu masy kałowej –
mniejsze stężenie w kale i krótszy kontakt związków o
działaniu karcynogennym z błoną śluzową jelita
grubego.
Najbardziej aktywne w zwiększaniu masy stolca i
przyspieszaniu perystaltyki jelit są
produkty zbożowe z grubego przemiału, zwłaszcza
otręby.
Najwięcej wody wiążą otręby pszenne, tj. 100 g otrąb
wiąże 450 g wody, a np. 100 g ziemniaków 40 g.
Błonnik pokarmowy rozpuszczalny w wodzie
(pektyny, gumy, śluzy roślinne, niektóre celulozy)
znajduje się w największych ilościach w suchych
nasionach, roślin strączkowych, w niektórych
owocach i warzywach.
Błonnik pokarmowy rozpuszczalny w wodzie:
• prawie w całości ulega degradacji bakteryjnej w
jelicie grubym (jest pożywką dla bakterii);
• dzięki mechanizmowi namnażania powoduje
rozluźnienie masy kałowej,
• pęcznieje w środowisku wodnym jelita cienkiego,
• tworzy żele o dużej lepkości, zwiększa gęstość treści
pokarmowej,
• zwalnia czas pasażu (skuteczny w leczeniu
biegunek),
Błonnik pokarmowy rozpuszczalny w wodzie:
• ma zdolność wychwytywania toksycznych
związków
• odgrywa dużą rolę w zaburzeniach
gospodarki lipidowej:
• a) obniża stężenie cholesterolu - przyspiesza
jego wydalanie z kałem,
• b) wiąże znaczne ilości kwasów żółciowych,
• c) zwiększa wydalanie tłuszczów ze stolcem
(pektyny wiążą sole i kwasy żółciowe, co
utrudnia wchłanianie tłuszczów),
• d) opóźnia wchłanianie triglicerydów,
• e) powoduje zwolnienie wchłaniania glukozy.
Społeczeństwa spożywające większą ilość włókna
pokarmowego w mniejszym stopniu zapadają na:
- miażdżycę,
- chorobę niedokrwienną serca,
- zawały.
Działanie
takie
wykazują
frakcje
błonnika
rozpuszczalnego w wodzie - pektyny, gumy, śluzy.
Najskuteczniejsze są pektyny podawane w postaci
żelu.
Strona 8 z 38
ZSGH BYTOM, BON APPÉTIT, NUMER 9
PIŚMIENNICTWO U AUTORA
Hipocholesterolemiczne działanie mają:
- suche nasiona roślin strączkowych,
- owoce (czarna i czerwona porzeczka, aronia,
maliny, gruszki, winogrona),
- warzywa (marchew, dynia, buraki),
- w niewielkim stopniu płatki owsiane,
- otręby owsiane,
- mąka razowa.
Otręby pszenne nie mają wpływu na obniżenie
cholesterolu
(nie
zawierają
rozpuszczalnego
błonnika), zapobiegają natomiast tworzeniu się
bogatych w cholesterol kamieni żółciowych.
Normy spożycia białek,
węglowodanów i
tłuszczów dla
młodzieży szkolnej,
zawartość tych
1 października 2012
MLEKO
- zawartość białka 3,2%
- białko charakterystyczne
(kazeina,laktoalbumina,laktoglobulina)
MIĘSO
- zawartość białka 10 do 20%
- białko charakterystyczne (mioglobina,hemoglobina)
- zawiera również białko niepełnowartościowe
(kolagen i elastynę w tkance łącznej)
b)źródła białka niepełnowartościowego
NASIONA STRĄCZKOWE
- zawartość białka ok.20% (soja 34%)
- białko charakterystyczne (leguminy,wicyliny)
PRODUKTY ZBOŻOWE
- zawartość białka od 8 do 12%
- białko charakterystyczne (gluten w pszenicy)
3.Niekonwencjonalne źródła białek:
- białka produkowane z surowców,któe dotychczas
nie były przeznaczone do żywienia ludzi lub
składników w
pożywieniu.
(Pęśkiewicz , Dziembała ,klasa 3M)
Białka.
1.Normy spożycia białek:
a)udział białka w pokryciu dziennego
zapotrzebowania energetycznego organizmu
powinien wynosić od 10 do 15 %
b)bezpieczny i zalecany poziom spożycia białka
Stosunek białka zwierzęcego do roślinnego 1:1 dla
dorosłych może być więcej roślinnego.
2.Charakterystyka produktów białkowych.
Konwencjonalne (tradycyjne) źródła białek:
a)źródła białka pełnowartościowego
JAJA
- zawartość białka 12% (głównie w żółtku)
- białko charakterystyczne:(owoalbumina)
- źródło białka wzorcowego
stosowane w ograniczonym zakresie
- są to białka z:
a)organizmów jednokomórkowych
(np.bakterie,drożdże,glony,pleśnie)
b)nasion,liści,roślin
(np.słonecznik,archaid,łubin,groch,bobik)
c)produktów ubocznych przemysłu mięsnego
(np.plazma krwi,kości,krusz kostny)
d)produktów przemysłu mleczarskiego
(np.kazeina,białczany,białka serwatki)
e)zwierząt morskich (np.nie handlowe gatunki
ryb,kryl)
* muszą posiadać atezt PZH
Strona 9 z 38
ZSGH BYTOM, BON APPÉTIT, NUMER 9
PIŚMIENNICTWO U AUTORA
1 października 2012
- proces ten nazywa się jełczeniem
4.Preparaty białkowe:
- produkty otrzymywane z białek
niekonwencjonalnych i tradycyjnych
- mają podwyższoną zawartość białka
- ze względu na zawartość białka wyróżnia się:
*produkty wysokobiałkowe 40 do 50%
*koncentraty 50 do 75%
*izolaty 92 do 95%
- ze względu na zastosowanie wyróżnia się:
*substytuty (zamienniki) (np.kotlety z soji)
*hydrolizaty
*dodatki
- na stosowanie preparatów białkowych zezwala
Główny Inspektor Sanitarny (GIS)
c)zmiany podczas gotowania
- w temperaturze 100 st. C tłuszcz wytapia się i
przechodzi do wywaru
- niekorzystne zmiany zachodzące w niewielkim
stopniu
- długotrwałe gotowanie lub na silnym ogniu
powoduje mętnienie wywarów i pogorszenie smaku
- należy gotować na słabym ogniu (wywar jest
klarowny,ma duże oka tłuszczu,jest smaczny)
d)zmiany podczas smażenia
Warunki smażenia:
- smażymy w temperaturze od 160 do 180 st. C
- tłuszcz musi być rozgrzany
- o wysokości temperatury rozkładu, małej zawartości
witamin i NNKT
- produkt zajmuje całą powierzchnię patelni
- nie wolno smażyć długo na tym samym tłuszczu
- zbyt niska temperatura smażenia
->produkt nasiąka tłuszczem,ciężkostrawny
- zbyt wysoka temperatura smażenia i wolne
przestrzenie na patelni
-> tłuszcz rozkłada się powstają związki szkodliwe i
rakotwórcze (niebieski dymek-akroelina)
- smażymy na oleju z oliwek,oleju rzepakowym
TŁUSZCZE
1.Znaczenie tłuszczów w żywieniu:
- źródło energii
- główna forma zapasu energii
- ułatwiają odczuwanie smaku i przełykanie
- hamuje skurcze żołądka i wydzielanie kwasów
- stanowią budulec błon komórkowych
- tłuszcz podskórny chroni przed utratą ciepła
- tłuszcz okołonarządowy stabilizuje nerki i inne
narządy
- źródło NNKT
- wpływają na stan skóry i włosów
- źródło witamin A,D,E, ułatwiają ich przyswajanie
- decydują o sprawności układu krążenia
WĘGLOWODANY
2.Normy spożycia:
a)udział tłuszczu w pokryciu dziennego
zapotrzebowania organizm powinien wynosić 25 do
30% w tym 10% nasycone kwasy tłuszczowe,10%
jednonienasycone kwasy tłuszcowe,10%
wielonasycone kwasy tłuszczowe
Węglowodany są najważniejszym źródłem energii
pokarmowej. W zależności od ekonomicznego
statusu i kulturowych uwarunkowań pokrywają 4080% dziennego zapotrzebowania energetycznego
człowieka. Oprócz dostarczania energii pełnią one
szereg ważnych funkcji w organizmie ludzkim:
1) wpływają na poziom glukozy we krwi i
wytwarzanie insuliny;
b)zalecane normy
młodzież męska 16 do 20 lat :110 do 125 g
2) regulują poziomem sytości i głodu;
młodzież żeńska 16 do 20 lat :85 do 90 g
3) są substratami w procesach glikozylacji białek;
3.Zmiany zachodzące w tłuszczach podczas procesów
technologicznych:
a)hydroliza - rozpad tłuszczów na kwasy tłuszczowe i
glicerol z których mogą powstawać związki szkodliwe
4) uczestniczą w metabolizmie cholesterolu i
trójglicerydów oraz w dehydroksylacji kwasów
żółciowych;
b)przechowywanie tłuszczu
- tłuszcze ulegają psuciu pod wpływem
światła,temperatury,metali,wody i drobnoustrojów
5) są substratami do fermentacji bakteryjnej
zachodzącej w jelicie grubym (jej produkty to wodór,
metan, dwutlenek węgla, kwasy tłuszczowe);
Strona 10 z 38
ZSGH BYTOM, BON APPÉTIT, NUMER 9
PIŚMIENNICTWO U AUTORA
6) stymulują rozwój flory bakteryjnej jelita grubego i
wpływają na funkcjonowanie komórek nabłonka
jelita grubego;
7) oddziałują na motorykę jelit, mają właściwości
przeczyszczające.
W przeciwieństwie do diety wysokotłuszczowej i
wysokobiałkowej, wysoki poziom węglowodanów w
diecie, pod warunkiem że pochodzą one z różnych
źródeł, nie wpływa niekorzystnie na zdrowie
człowieka. Dieta bogata w węglowodany redukuje
prawdopodobieństwo wystąpienia otyłości, cukrzycy,
miażdżycy, raka jelita grubego i raka piersi.
1 października 2012
wydzielania insuliny. Dieta oparta na pokarmach o
niskich indeksach glikemicznych obniża ryzyko
powstania insulinoniezależnej cukrzycy, obniża
poziom trójglicerydów osocza u ludzi z
hipertrójglicerydozą. Dodatkowo pokarmy te
zawierają duże ilości węglowodanów nie trawionych
w przewodzie pokarmowym, a podlegających
fermentacji w jelicie grubym (włókna pokarmowe).
Normy spożycia składników odżywczych dla
młodzieży w wieku 13-15 lat:
Mężczyźni:
W optymalnej diecie człowieka 55% zapotrzebowania
energetycznego powinno być pokrywane z
metabolizmu węglowodanów, występujących w
diecie w różnej postaci.
Normy spożycia węglowodanów według Instytutu
Żywności i Żywienia
Głównym źródłem węglowodanów są: produkty
zbożowe, rośliny okopowe, trzcina cukrowa i buraki
cukrowe, nasiona roślin strączkowych, warzywa,
owoce, produkty mleczne. Pokarmy węglowodanowe
są więc głównie pochodzenia roślinnego, zawierają
często witaminy, minerały i związki antyoksydacyjne.
Największą ilość węglowodanów zawierają: cukier
stołowy - 99,8%, tapioka - 95%, kasza pęczak - 83,6%,
płatki kukurydziane - 82,5%, miód - 80,8%, daktyle
72,9%, ryż biały - 86,8%, ryż brązowy - 77,4%, kasza
manna - 75,3%, mąka pszenna - 73,5%, kasza
gryczana 72,9%, makaron - 72,4%, sucharki - 71,4%,
śliwki suszone - 69,4%, pszenica - 69,1%, płatki
owsiane - 66,2%, rodzynki sułtańskie 64,7%, morele
suszone - 64%, fasola pstra - 63%, groszek zielony 60,7%, fasolka zielona - 58,7%, fasola azuki - 58,4%,
bób - 51,8%.
Białko 96 gram
Tłuszcze 105- 115 gram
Węglowodany 420- 470 gram
Pokarmy zawierające węglowodany można
uszeregować ze względu na ich zdolność do
wpływania na poziom glukozy we krwi, zdolność ta
jest określana mianem indeksu glikemicznego.
Pokarmy o niskim indeksie glikemicznym (np. nasiona
roślin strączkowych, kasza, słabo zmielone ziarna
zbóż) zawierają wolniej trawione i wchłaniane
węglowodany, posiłek złożony z takich pokarmów nie
podnosi poziomu glukozy we krwi i nie stymuluje
Mężczyźni:
Białko 100 gram
Tłuszcze 105- 115
Węglowodany 450- 470 gram
Kobiety:
Białko 85 gram
Tłuszcze 90- 95 gram
Węglowodany 365- 400 gram
Normy spożycia składników odżywczych dla
młodzieży w wieku 16-20 lat:
Kobiety:
Białko 80 gram
Tłuszcze 85- 90 gram
Węglowodany 355- 390 gram
Strona 11 z 38
ZSGH BYTOM, BON APPÉTIT, NUMER 9
PIŚMIENNICTWO U AUTORA
Charakterystyka Diety
Lekkostrawnej
(Weronika Olszok, Joanna Gaik Kl.3M)
Dieta
lekkostrawna
najczęściej
znajduje
zastosowanie w schorzeniach układu trawiennego,
jednakże odgrywa ona ważną rolę także w
profilaktyce wielu chorób. Dieta ta jest prostą
modyfikacją żywienia podstawowego. Dieta łatwo
strawna, o ile nie ma dodatkowych wskazań
dietetycznych, powinna dostarczać taką samą ilość
energii i wszystkich składników odżywczych jak to ma
miejsce w prawidłowym żywieniu ludzi zdrowych.
Różnica między żywieniem podstawowym a
żywieniem lekkostrawnym polega przede wszystkim
na tym, że z żywienia lekkostrawnego wyklucza się
produkty i potrawy trudno strawne, zawierające
stosunkowo
dużo
błonnika,
wzdymające,
przesiąknięte tłuszczem, które pozostają długo w
żołądku, a także ostre przyprawy. Poza tym do
sporządzania potraw dobiera się odpowiednie
techniki kulinarne pozwalające uzyskać potrawy
łatwiej strawne co nie jest konieczne w żywieniu
podstawowym.
Pewna ilość błonnika w omawianej diecie jest
potrzebna, tylko że składnik ten powinien pochodzić
w miarę możliwości z młodych, delikatnych warzyw,
dojrzałych owoców, pieczywa pszenno- razowego
typu „Graham".
Błonnik można zredukować w diecie lub uczynić go
mniej drażniącym przewód pokarmowy poprzez:
- dobór młodych, delikatnych warzyw i dojrzałych
owoców,
- usuniecie pestek np. z pomidorów, kabaczków,
porzeczek,
- usuniecie skórki poprzez obranie warzyw i owoców,
- oddzielenie czyści warzywa zawierającego znaczne
ilości włókna strukturalnego np. ze szparagów,
kalarepy itp.
- gotowanie, które zmiękcza błonnik,
- przecieranie przez sito,
- stosowanie oczyszczonych produktów zbożowych
- zamiast grubych kasz
- drobne, zamiast razowego pieczywa
- pieczywo pszenne, pszenno - razowe,
- stosowanie soków i przecierów zamiast całych
warzyw i owoców.
1 października 2012
Uwagi technologiczne dotyczące przygotowania
potraw i posiłków dla diety lekkostrawnej.
Aby posiłki były przez chorych akceptowane, w
technologii dietetycznej wiele uwagi należy poświęcić
przyprawianiu potraw w celu podniesienia ich
właściwości smakowych, używając do tego łagodnych
przypraw, dozwolonych w żywieniu łatwo strawnym.
Ze znanych technik kulinarnych najszersze
zastosowanie ma: gotowanie w wodzie lub parze.
Można również stosować pieczenie w folii lub
pergaminie. Smażenie na tłuszczu w tradycyjny
sposób jest całkowicie wykluczone z diety łatwo
strawnej. Można natomiast „smażyć" np. jaja na
parze. Do smażenia na parze można jedynie używać
masło.
Duże zastosowanie mają tzw. budynie z mięsa, ryby, z
ryżu lub makaronu i mięsa, z sera, warzyw i inne.
Delikatność budyniów osiąga się poprzez dokładne
rozdrobnienie produktów , spulchnienie przez
dodanie namoczonej bułki lub kaszy manny i zawsze
ubitej piany z białka jaja. Budynie umieszcza się w
specjalnych zamykanych formach , wstawia do
naczynia z wrzącą wodą i gotuje.
Do zaprawiania zup i sosów nie stosuje się zasmażek
z tłuszczu i mąki, a zagęszcza się je zawiesiną mąki w
wodzie , mąki w mleku lub słodką śmietanką.
Warzywa przygotowuje się również bez zasmażek,
tylko „z wody" oprószane mąką, z dodatkiem
świeżego masła.
Propozycje potraw na poszczególne posiłki:
Śniadanie: zupy mleczne z dodatkiem dozwolonego
produktu mącznego, mleko, kawa lub herbata z
mlekiem, słabe kakao. Jeśli podawana jest zupa
mleczna, napój może stanowić herbata, herbata z
cytryną. Pieczywo mieszane / dozwolone rodzaje
pieczywa/, masło, świeżo przygotowany majonez z
oleju sojowego, słonecznikowego lub oliwy z
dodatkiem soku z cytryny / bez musztardy /. Produkt
białkowy do pieczywa może stanowić biały ser,
twarożek homogenizowany, jajko gotowane na
miękko, wędlina / z dozwolonych /, upieczona w folii
cielęcina na zimno lub klops. Może być dodany dżem
lub miód. Do tego posiłku wskazane jest podanie
sezonowego warzywa lub soku owocowego.
Strona 12 z 38
ZSGH BYTOM, BON APPÉTIT, NUMER 9
PIŚMIENNICTWO U AUTORA
Śniadanie II: napój -jeden z wymienionych w I
śniadaniu lub sok owocowy, warzywny, zsiadłe
mleko, kanapka z serem lub wędliną lub napój i
kawałek
ciasta
drożdżowego
albo
innego
dozwolonego w tej diecie / biszkopt, babka
drożdżowa /, budyń mleczny, galaretka owocowa,
twaróg z jabłkiem.
Obiad: zupa z dozwolonych produktów: krupnik,
jarzynowa,
barszcz,
pomidorowa,
owocowa,
odtłuszczony rosół, ziemniaczana. Dania mięsne,
rybne, półmięsne lub z seradostarczające białka zwierzęcego.
Jako dodatek - ziemniaki całe,
puree, ryż lub kasza gotowana na
sypko, drobny delikatny makaron.
Warzywa gotowane, surowautarta marchewka, pomidor bez
skórki, sałata zielona z olejem lub
słodką śmietanką. Na deser może
być surowy owoc / z dozwolonych
/, kompot, kisiel mleczny lub z
owoców,
napój
owocowy.
Podwieczorek: napój z kanapką,
napój i ciasto, owoc lub jeden z
innych wymienionych w obiedzie
deserów.
Kolacja: możliwie często potrawa
gotowana: leniwe pierogi, budyń
z mięsa lub sera, kurczak lub ryba
w galarecie, ryba lub mięso w
jarzynach, risotto z mięsem i
warzywami, zsiadłe mleko z kaszą
lub ziemniakami. Napój jak w I śniadaniu, pieczywo,
masło. Jeśli potrawa jest gotowana i zawiera białko
zwierzęce może być podany dodatek dżemu lub
miodu, jeśli jest np. ryż z jabłkami musi być do
pieczywa dodatek sera, wędliny lub ryby. Wskazany
jest również dodatek warzyw , owoców lub soku z
owoców.
Przykładowy jadłospis dla diety lekkostrawnej.
Śniadanie: bułka, masło, parówki drobiowe na gorąco
, sałata , dżem, kawa zbożowa z mlekiem
Śniadanie II: budyń z sokiem owocowym .
1 października 2012
Podwieczorek: ciastko drożdżowe , kompot z
truskawek .
Kolacja: leniwe pierogi, bułka , kiełbasa szynkowa ,
masło
,
herbata
z
cytryną.
banan
Źródło
informacji:
Dorota Czerwińska: Podstawy Żywienia Człowieka.
Warszawa: Format AB, 2004, ISBN 83 - 89 184 - 05 - 2
Normy spożycia
składników
mineralnych dla
młodzieży szkolnej,
zawartości tych
składników w
pożywieniu.
(Ewelina Rutkowska, Justyna Furmaniak. Klasa 3M)
Obiad: zupa kalafiorowa z ziemniakami, sztuka mięsa
, ziemniaki, marchewka gotowana
1.Żywienie młodzieży.
Żywienie młodzieży charakteryzuje się większym niż
Strona 13 z 38
ZSGH BYTOM, BON APPÉTIT, NUMER 9
PIŚMIENNICTWO U AUTORA
w poprzednich okresach zróżnicowaniem
uzależnionym przede wszystkim od płci. Pewne
zmniejszone zapotrzebowanie na energie, składniki
budulcowe i regulujące obserwujemy u dziewcząt co
wiąże się z zakończeniem okresu dojrzewania.
chłopcy natomiast wykazują duże zapotrzebowanie
na energie, składniki regulujące i budulcowe.
Duże zapotrzebowanie na energie, wynoszące dla
chłopców 3700 kcal, wymaga odpowiedniego
zwiększenia dziennych pokarmowych ilości tłuszczów
( 100-130 g) oraz węglowodanów ( 535-600 g),a także
białka (100g),wapnia (1,4g) i witamin (B1,B2,C i
PP).Zapotrzebowanie to powinno być pokryto przez
spożywanie makaronów, pieczywa ciemnego i
jasnego, warzyw, owoców i innych produktów. W
żywieniu tej grupy ludności trzeba uwzględnić
produkty ze wszystkich grup. Oprócz zwiększonej
ilości pieczywa, które w tym okresie dochodzi do 500
g na dobę, podaje się potrawy gotowane z
produktów zbożowych. Asortyment potraw jest nie
ograniczony. Można i trzeba stosować różne techniki
ich sporządzania. Umiar obowiązuje tylko w
stosowaniu przypraw i używek.
2.Zawartośc i występowanie składników
mineralnych w pożywieniu.
A) Wapń
Znaczne ilości wapnia w (100 g) zawiera m. in. w :
-Sery podpuszczkowe tłuste (789 mg)
-Mleko pełne o zawartości 3,2% tłuszczu (118 mg)
-Ser twarogowy tłusty (91 mg)
-Mąka poznańska 500 (18 mg)
-Śledzie (17 mg)
-Chleb żytni razowy (23 mg)
-jaja (42 mg)
-Ziemniaki (8 mg)
-Mięso wołowe b/k (3 mg)
Należy pamiętać, że kwas szczawiowy zawarty w
szczawiu, szpinaku i rabarbarze oraz kwas fitynowy
zawarty w produktach zbożowych i strączkowych
utrudnia wchłanianie wapnia z przewodu
pokarmowego.
1 października 2012
-polędwica (3,1 mg)
-żółtka (7,2 mg)
-Wątroba wieprzowa (16,6 mg)
Przyswajalność żelaza zależy od wielu czynników np.
witaminy C. Takie składniki jak sole wapnia, fosforu,
mleko, sery, herbata (tanina), kawa i fityniany
znajdujące się w nasionach zbóż zaburzają
przyswajanie żelaza. Średnio tylko 10% zawartego w
pokarmach żelaza jest w stanie przyswoić organizm
zdrowego człowieka. W pokarmach pochodzenia
zwierzęcego (żółtka jaj, wątroba, mięso, płucka,
cynadry oraz kaszanka, czarny salceson i czernina)
około 40% żelaza występuje w łatwo przyswajalnej
postaci hemowej (mioglobina, hemoglobina). Jego
przyswajalność z pokarmów wynosi około 20%. W
produktach spożywczych pochodzenia roślinnego
(fasola, brokuły, groch, szpinak, orzechy, fasola,
melasa, suszone brzoskwinie, owsianka) żelazo jest w
postaci trudno przyswajalnej, niehemowej i jego
przyswajanie dochodzi do 5%.
C)Fosfor
Większość produktów żywnościowych w 100g bogata
jest w fosfor.
-Sery podpuszczkowe (481 mg)
-Żółtka jaj (587 mg)
-Mąka pszenna Poznańska (67 mg)
-ryby (246 mg)
-cielęcina (160 mg)
-ziemniaki (20 mg)
-mięso wołowe (204 mg)
D)Magnez
Głównym jego źródłem w naszym pożywieniu są
rośliny strączkowe, grubo mielone produkty
zbożowe, warzywa zielone, podroby, migdały,
orzechy, morele, figi, banany oraz kakao.
E) Jod
Jod występuje w wodzie, powietrzu (zwłaszcza w
okolicach nadmorskich), w glebie, a więc również w
produktach roślinnych wyhodowanych na bogatym w
jod podłożu. Bogatym źródłem jodu są ryby morskie,
owoce morza oraz sól nie oczyszczona lub jodowana,
drożdże, morszczyn, cebula.
Źródła pomocnicze: Podręcznik Podstawy Żywienia Człowieka Autor: Wanda
Konarzewska, www.sante.pl/m26/jedzenie_dla_zdrowia/składniki_mineralne
4.Materiały pomocnicze: Tabela nr.1 składników pokarmowych
B)Żelazo
Są dwa źródła żelaza w 100g:
-Mleko (0,1 mg)
-Kapusta biała (0,3 mg)
-Ziemniaki (0,8 mg)
-Buraki (1,3 mg)
-Jaja (2,0 mg)
Strona 14 z 38
ZSGH BYTOM, BON APPÉTIT, NUMER 9
PIŚMIENNICTWO U AUTORA
1 października 2012
Zatrucia
pokarmowe
(Marta Połap i Piotr Sklorz klasa 3 M)
Zatrucia pokarmowe to zaburzenia funkcji
przewodu pokarmowego, spowodowane spożyciem
żywności zawierającej żywe drobnoustroje lub ich
toksyny.W zależności od czynnika sprawczego, wśród
zatruć pokarmowych wyróżnia się zatrucia
bakteryjne, wirusowe i grzybicze.
W zależności od mechanizmu powstawania dzielą się
na intoksykacje, infekcje i toksykoinfekcje.
Przyczyną intoksykacji jest dostanie się do przewodu
pokarmowego toksyny bakteryjnej.
Powszechne są zatrucia endotoksynami
bakteryjnymi, czyli składnikami ściany komórkowej
bakterii Gram-ujemnych.
Znacznie groźniejsze, choć na szczęście coraz rzadsze,
są zatrucia egzotoksynami, np. jadem kiełbasianym,
enterotoksyną gronkowcową czy cytotoksynami
niektórych szczepów pałeczki okrężnicy.
Infekcje to zatrucia pokarmowe, w których bakterie
kolonizują komórki nabłonka jelitowego.
Przykładem takiego zatrucia jest najpowszechniejsza
w naszym kraju bakteryjna infekcja pokarmowa
pałeczkami Salmonella.
Toksykoinfekcje to zatrucia mieszane, których
czynnikiem przyczynowym jest zarówno bakteryjna
kolonizacja nabłonka jelitowego jak i toksyny
wydzielane do światła jelita.
W ciepłej porze roku bakterie rozwijają się szybciej i
zakażają tzw. wrażliwe surowce dla przetwórstwa
spożywczego – np. jaja, mięso, mleko, itp.
Najwięcej zatruć pokarmowych powodują nieświeże
wyroby cukiernicze z dodatkiem kremów, lody
przygotowywane metodą nieprzemysłową (nie z
proszku), garmażeryjne sałatki jarzynowe z
majonezem oraz potrawy z jaj, mięsa, ryb,
ich przetwory i konserwy. Są one narażone na szybkie
zepsucie ze względu na dużą zawartość wody i skład
chemiczny, stanowiący dobre podłoże do rozwoju
mikroorganizmów.
W związku z tym latem zdarza się więcej zaburzeń
przewodu pokarmowego związanych ze spożyciem
pokarmów zawierających substancje szkodliwe dla
zdrowia.
Zatrucia Bakteryjne
Gronkowiec Złocisty
Zatrucia spowodowane gronkowcem złocistym
Staphylococcus aureus występują po zjedzeniu
pokarmów zakażonych tą bakterią, takich jak szynka,
kurczęta, ciastka, mleko, przetwory mleczne, sałatki
jarzynowe zawierające jajka i majonez, lody, wędliny,
potrawy mięsne, kremy i chałwy. Objawy choroby
pojawiają się już w kilka godzin po spożyciu zakażonej
żywności. Okres inkubacji jest krótki, średnio 2 h,
gdyż w zakażonym pokarmie jest już wcześniej
wytworzona toksyna.
Bakteria ta występuje w jamie nosowej i w gardle
oraz na skórze ludzi i zwierząt i w drogach rodnych u
kobiet. Około 10 - 50% ludzi jest nosicielami (stale lub
okresowo) gronkowca nie mając objawów
chorobowych. Temperatura najlepsza dla gronkowca
i jego rozwoju to 37 °C.Same gronkowce nie
wytwarzają przetrwalników i łatwo giną przy
ogrzewaniu, natomiast wytwarzana przez nie w
zakażonym produkcie spożywczym ciepłoodporna
toksyna, tzw. enterotoksyna A, B, C1, C2, D, E, F, jest
bardzo odporna na temperaturę i nie można jej
zniszczyć przez gotowanie, trwające nawet 30-minut,
ani nawet przez pieczenie. Enterotoksyna powoduje
wymioty, bóle brzucha, nudności, czasami gorączkę i
biegunkę. Najgroźniejszym powikłaniem w przebiegu
duru brzusznego jest perforacja jelita z krwawieniem
i porażenną niedrożnością. Enterotoksyna nie zmienia
smaku ani zapachu produktów spożywczych. Nie
powoduje także wydęcia denek puszek, konserw,
nakrętek lub wieczek pojemników, ponieważ
gronkowce nie wytwarzają gazu.
Leczenie uzupełnianie płynów. Chory może otrzymać
pomoc w postaci leku przeciwbakteryjnego, jakim są
Strona 15 z 38
ZSGH BYTOM, BON APPÉTIT, NUMER 9
PIŚMIENNICTWO U AUTORA
penicyliny półsyntetyczne lub cefalosporyny.
Inne drogi zakażenia gronkowcem to kropelkowa,
kontakt pośredni, przedmioty codziennego użytku
domowego.
Salmonella
Bakterie Salmonella
enterica (zwane też
pałeczkami paraduru )
są odpowiedzialne za
większość zatruć
pokarmowych. Bakterie
te znajdują się głównie
w mięsie i jego
przetworach, drobiu,
jajach i ich przetworach
(majonezy, kremy, lody)
oraz w rybach,
twarogach, serach
twardych, miękkich i
topionych, a nawet w sokach owocowych. Zakażona
żywność niczym się nie różni od zdrowej. Do
zakażenia naszego układu trawiennego wystarczy ok.
20 bakterii. Objawy zatrucia występują najczęściej 672 godzin po spożyciu zanieczyszczonego pokarmu.
Początek choroby jest nagły i manifestuje się
wodnistą biegunką, tępymi bólami brzucha,
mdłościami i wymiotami. Zaburzeniom pokarmowym
zwykle towarzyszy gorączka (do 39°C), ból głowy,
dreszcze, ogólne rozbicie. Burzliwe objawy ustępują
po 2-3 dniach, ale wyzdrowienie - w lżejszych
przypadkach - następuje po 7 dniach. O rozpoznaniu
decyduje dodatni wynik posiewu z krwi i stolca. Po
przebyciu choroby pałeczki mogą być wydalane z
kałem przez kilka tygodni lub miesięcy i mogą zakażać
otoczenie. Leczenie na ogół ogranicza się do
prawidłowego nawadniania i żywienia. Wbrew
powszechnej opinii zakażenie pałeczkami Salmonelli
nie wymaga stosowania antybiotyków, jeśli nie chory
nie ma obniżonej odporności. Leczenie antybiotykami
takie należy rozważyć u niemowląt, w przypadku
uogólnionienia się zakażenia, oraz u dzieci i dorosłych
z obniżoną odpornością (po przeszczepach, w
podeszłym wieku, itp.). Zagrażają wówczas
powikłania w postaci objawów toksycznych, zaburzeń
gospodarki wodno-elektrolitowej, posocznicy. Ciężej
chorzy wymagają leczenia szpitalnego.
Czerwonka
Wysoce zakaźna choroba "brudnych rąk". Źródłem
zakażenia jest kontakt z chorym człowiekiem lub
1 października 2012
zakażoną przezeń żywnością. Przyczyną wywołanej
przez nią biegunki są różne gatunki pałeczki
czerwonki (Shigella). Bakteria ta rozprzestrzenia się
wraz z wydalaniem kału przez nosicieli i osób
chorych, a do zakażenia dochodzi najczęściej metodą
"brudnych rąk", poprzez zainfekowane pożywienia,
czy wody gruntowe. Shigella zakaża najczęściej
sałatki, surowe, warzywa, mleko
i nabiał, drób, wody gruntowe w
najbliższej okolicy. W
odróżnieniu od salmonelli, aby
doszło do zakażenia wystarczy
kilka (ok. 10) bakterii ! Shigella
wytwarza dwa rodzaje toksyn:
enterotoksynę i tzw. toksynę
Shiga. Objawy choroby
pojawiają się już w ciągu
kilkunastu godzin od zakażenia.
Są nimi częste skąpe wodniste
stolce. Po początkowym okresie
wodnistej biegunki, wysokiej
gorączki, osłabienia, w ciągu 24 godzin dochodzi
zwykle do wystąpienia parcia na stolec oraz zapalenia
jelita grubego manifestującego się stolcami z krwią.
Stolce bywają bolesne, z domieszką śluzu i
niewielkich ilości krwi. Podstawą rozpoznania jest
dodatni wynik badania bakteriologicznego kału. W
przypadku czerwonki problemem jest nie tyle sama
choroba, ale jej szybkie rozprzestrzenianie się w
dużych skupiskach ludzi - na obozach, koloniach, w
akademikach, hotelach. Toteż w przypadku zakażeń
wywołanych przez pałeczki czerwonki
natychmiastowe leczenie przeciwbakteryjne
(antybiotykoterapia) jest bezwzględnie konieczne.
Jad kiełbasiany
Najpoważniejszym zagrożeniem są zatrucia wywołane
przez toksynę bakterii o nazwie laseczka zgorzeli
gazowej i jadu kiełbasianego, występującą w
nieodpowiednio wysterylizowanych konserwach
mięsnych, niedopieczonych mięsach i rybach,
pozostawionych w temperaturze otoczenia.
Zwiastunem zakażenia konserw są zwykle "wdęcia"
konserw. Laseczka jadu kiełbasianego to inaczej
Clostridium botulinum. Zabójcze dla zdrowia i życia są
miliardowe części grama toksyny, jaką wytwarza
laseczka jadu kiełbasianego tzw. nanogramy. Zatrucie
może zakończyć się zgonem. Śmiertelna dawka
toksyny jadu kiełbasianego wynosi bowiem tylko
0,000001 g. Trucizny są odporne na ogrzewanie, aby
je zlikwidować trzeba by gotować zakażoną żywność
przez 5 godzin. Wbrew swej nazwie laseczki jadu
Strona 16 z 38
ZSGH BYTOM, BON APPÉTIT, NUMER 9
PIŚMIENNICTWO U AUTORA
kiełbasianego spotyka się nie tylko w wędlinach, ale
także w różnych konserwach warzywnych czy
rybnych, często przygotowywanych w domu (weki),
peklowanym mięsie, serach dojrzewających. Jad
kiełbasiany wykryto już w wielu rodzajach żywności,
takich jak: kukurydza w puszcze, papryka, zielona
fasolka, zupy, buraki, szparagi, grzyby, dojrzałe oliwki,
szpinak, tuńczyk, mięso kurczaka, kurze wątróbki oraz
pasztet z wątróbek, wędliny, szynka, kiełbasa,
faszerowane bakłażany, homary, oraz wędzone i
solone ryby. Zawsze zwracamy uwagę na tzw. wdęcia
puszek wskazujące na zagrożenie rozwojem laseczki
jadu kiełbasianego. Okres wylęgania choroby waha
się od kilku godzin do kilku dni. Najpierw występują
ogólne zaburzenia trawienne: ucisk w żołądku,
odbijania, wymioty, biegunka, potem dochodzą do
tego zaburzenia widzenia, suchość w ustach, wzdęcia
brzucha, zaparcia, zatrzymanie moczu, porażenie
oddychania. W razie podejrzenia zatrucia jadem
kiełbasianym należy niezwłocznie udać się do
szpitala. Niezbędna jest szybka pomoc lekarska.
Dur brzuszny
Jest ostrą chorobą zakaźną wywoływaną przez
pałeczkę duru brzusznego (Salmonella typhi). Jest
ona wrażliwa na działanie środków odkażających,
promieni słonecznych oraz ciepła, wydziela
endotoksynę odpowiedzialną za większość objawów
chorobowych.
Drogi szerzenia duru brzusznego obejmują:
• wodę – zwłaszcza
zakażenie źródła
zaopatrzenia w wodę lub
naturalnych zbiorników
wodnych może doprowadzić
do wybuchu epidemii,
• zakażone produkty
spożywcze – lody, sałatki,
mięso, a zwłaszcza mleko,
które jest wyjątkowo
korzystnym środowiskiem dla
rozwoju bakterii,
• owady – zwłaszcza muchy,
• bezpośredni kontakt z
chorym lub nosicielem – przy
nieprzestrzeganiu zasad
higieny.
Początkowe objawy są niecharakterystyczne, takie jak
pogorszenie samopoczucia, niezbyt silne bóle głowy,
utrata łaknienia, stany podgorączkowe. W ciągu 4–6
dni objawy te stosunkowo szybko przybierają na sile.
Gorączka ustala się na stałym poziomie 39°–40°C –
1 października 2012
rozpoczyna się okres pełnego rozwoju choroby,
trwający ok. 2–3 tygodni. Chory jest apatyczny,
odurzony, aż do całkowitego zamroczenia. Typowy
dla duru brzusznego jest wygląd języka (w środku
pokryty suchym brunatnym nalotem, na krawędziach
żywoczerwony). Powiększeniu ulega wątroba i
śledziona. Brzuch jest wzdęty, bolesny. Początkowo
występują zaparcia, następnie pojawia się biegunka i
częste oddawanie grochowatych stolców. Około 10
dnia choroby na skórze dolnej części klatki piersiowej
i brzucha pojawia się charakterystyczna wysypka,
tzw. różyczka durowa.
Leczenie – szpitalne, antybiotykoterapia,
wyrównywanie zaburzeń wodno-elektrolitowych,
leczenie powikłań.
Najgroźniejszym powikłaniem w przebiegu duru
brzusznego jest perforacja jelita z krwawieniem i
porażenną niedrożnością.
Zatrucia grzybicze
Grzybica układu pokarmowego to choroba, do której
dochodzi w wyniku infekcji grzybiczej, najczęściej
grzybem z gatunku Candida albicans. Zazwyczaj
grzybica atakuje organizm o obniżonej odporności, na
przykład w wyniku antybiotykoterapii, oraz osoby
cierpiące na AIDS. Objawy grzybicy układu
pokarmowego uzależnione są od odcinka, w którym
doszło do zakażenia grzybiczego i często podobne są
do symptomów innych chorób układu pokarmowego.
W leczeniu grzybicy układu
pokarmowego niezwykle ważne jest
przestrzeganie diety
niskowęglowodanowej. Spożywanie
dużej ilości cukrów sprzyja bowiem
rozwojowi grzybów, a
zrezygnowanie z ich spożywania
może zahamować ich przyrost w
przewodzie pokarmowym
Zatrucia wirusowe
Wirusowe zapalenie wątroby typu A
i inne choroby wirusowe mogą być
przekazywane przez ręce osób
zakażonych na rękach z żywnością
lub do ścieków. Skorupiaków i
innych środków spożywczych, które mogą być
narażone na ścieki zanieczyszczone wody mogą
przekazywać tych chorób wirusowych
Strona 17 z 38
ZSGH BYTOM, BON APPÉTIT, NUMER 9
PIŚMIENNICTWO U AUTORA
Jak zatruć pokarmowych można zapobiec?
Dokładnie umyć ręce przed przygotowaniem
jedzenia.
Myć ręce po skorzystaniu z toalety, zmiana pieluchy,
palenie tytoniu, dmuchanie nosa, kaszel lub kichanie.
Myć ręce po dotknięciu surowego mięsa, owoców
morza, drobiu, jaj lub przed rozpoczęciem pracy z
innych produktów spożywczych.
Nie należy używać drewnianych desek do krojenia
cięcia surowych ryb, drobiu lub mięsa. Plastikowe
deski są łatwiejsze do dezynfekcji.
Dokładnie wyczyścić każdą powierzchnię lub naczynie
po każdym użyciu.
Drobiu Cook, wołowiny i jaj dokładnie przed
jedzeniem.
Nie jeść i nie pić żywności wykonane z surowego lub
niedogotowanego jaja, drób, mięso lub mleko
niepasteryzowane, lub innych produktów mlecznych
wykonane z niepasteryzowanego mleka.
Umyć wszystkie produkować dokładnie przed
jedzeniem.
Unikać kontaminacji żywności przez produkcję
przechowywania, żywności gotowane, i gotowe do
spożycia oddzielone od niegotowane mięso i jajka
Alternatywne sposoby leczenia
Każdy zna, albo przynajmniej słyszał o tym, że olejki
eteryczne działają na wiele dolegliwości.
Poprawiają samopoczucie, przywracaj ą skórze
odpowiedni koloryt, łagodzą ból głowy, pomagają w
zwalczaniu kataru i przyczyniają się również do
zminimalizowania dolegliwości spowodowanych
przez zatrucie pokarmowe.
Olejek rumiankowy, kamfora oraz geranium
zmniejszają nudności oraz łagodzą bóle brzucha.
Należy je stosować w postaci inhalacji. Rumianek
pomaga również w postaci herbatki.
Wymioty zostają zmniejszone, po wypiciu herbaty
przyrządzonej z goździków, które zostały namoczone
w wodzie przegotowanej.
Bibliografia
1.http://www.medonet.pl/dolegliwosci,dolegliwosciprofil,1586037,1,zatrucia-pokarmowe,index.html [dostępny 26
września2012]
2.http://www.odzywianie.info.pl/Zatrucia-pokarmowe.html
[dostępny 26 września2012]
1 października 2012
3.http://www.medonet.pl/dolegliwosci,dolegliwosciprofil,1579497,1,dur-brzuszny,index.html [dostępny 27
września2012]
4.http://abcgrzybica.pl/objawy-grzybicy-ukladu-pokarmowego
[dostępny 27 września2012]
5.http://o.elobot.pl/artykul/zatrucie-pokarmowe [dostępny 27
września2012]
Zasady układania
jadłospisów
(Marcin Surma Paweł Martyn klasa 3M )
Pojęcie i rodzaje zasad żywienia
Przez żywienie człowieka rozumiemy ogólnie przyjęte
zasady zapotrzebowania danych grup ludności na
energię i niezastąpione składniki odżywcze,
uzależnione od wieku, płci, stanu fizjologicznego i
rodzaju pracy. Zasady żywienia definiują zawartość
energii i składników odżywczych, jakie należy
dostarczyć naszemu organizmowi każdego dnia w
pożywieniu. W dzisiejszych czasach są dostępne
różne
normy
żywienia
przygotowywane
i
opracowywane przez międzynarodowe i krajowe koła
specjalistów. Na ich fundamencie ustanawia się
normy żywieniowe jako minimalne, optymalne i
zalecane. Normy minimalne wykazują najmniejszy
poziom
składników
odżywczych,
które
są
wystarczające, aby obronić organizm człowieka przed
rodzeniem się dużych i zauważalnych zmian
chorobowych na bazie niedoboru składników
odżywczych
potrzebnych
organizmowi
do
prawidłowego funkcjonowania. Normy zalecane to
takie, które określają odpowiednie ilości składników
odżywczych do zaspokojenia zapotrzebowania na
składniki odżywcze u osób zdrowych. Normy
optymalne przewidują zawartość poszczególnych
składników odżywczych, które mają zapewnić
najlepszy rozkwitj zdrowego organizmu.
Zalecane normy żywieniowe
W XIX wieku zostały przeprowadzone pierwsze
badania i opracowania zasad żywieniowych. W tym
okresie za sprawę priorytetową do określenia
prawidłowych norm żywienia przyjęto energetyczne
zapotrzebowanie organizmu. Kaloria stała się jedyną
wartością do mierzenia wartości odżywczych
pożywienia. Wraz z upływem czasu odkryto inne
Strona 18 z 38
ZSGH BYTOM, BON APPÉTIT, NUMER 9
PIŚMIENNICTWO U AUTORA
czynniki, które są potrzebne do właściwego rozwoju
organizmu i zachowania dobrej sprawności fizycznej.
Aktualny projekt na zasady prawidłowego żywienia
człowieka zawiera normy na energię, białka, tłuszcze,
węglowodany, składniki mineralne oraz witaminy.
Przy opracowywaniu projektu prawidłowych zasad
żywienia człowieka brano pod uwagę obecną wiedzę
o zapotrzebowaniu człowieka na energię i inne
niezastąpione składniki odżywcze. Zasady żywienia
człowieka rozpisane są na poszczególne grupy
uzależnione od wieku, płci, stanu fizjologicznego
człowieka oraz rodzaju wykonywanej pracy. Tak więc
inne normy żywieniowe ustalono dla dzieci, inne dla
kobiet w ciąży i karmiących, a jeszcze inne dla osób
pracujących fizycznie, czy dla osób w podeszłym
wieku. Należy pamiętać, że normy żywieniowe oparte
są na specjalistycznych badaniach, spożywanie
mniejszych ilości zalecanych składników odżywczych
może osłabić organizm i doprowadzić go do choroby.
Zasady układania jadłospisów
Właściwe kształtowanie menu polega na stosownym
rozmieszczeniu w nich racji pokarmowych. Aby to
uzyskać należy stosować się do określonych zasad.
Pierwszą zasada jest projektowanie jadłospisów na
dłuższy czas. Najlepiej jest planować jadłospisy
dwutygodniowe lub dekadowe. Dalekosiężne
planowanie jadłospisów jest wskazane ze względu na
prawidłową
gospodarkę
produktami,
które
posiadamy w danym momencie oraz na dobra
organizację pracy przy sporządzaniu posiłków danego
dnia. Druga zasada to planowanie jadłospisu
uzależnionego od potrzeb żywieniowych danego
człowieka. Każdy jadłospis musi być odpowiednio
dostosowany do wieku, płci i stanu fizjologicznego
człowieka oraz do rodzaju wykonywanej pracy.
Trzecia zasada to uwzględnianie produktów z każdej
grupy składników żywieniowych. Prawidłowy dobór
składników odżywczych zależy od ilości danego
produktu odżywczego w posiłku. Czwarta zasada
polega
na
uwzględnianiu
różnych
technik
sporządzania potraw. Nie możemy ograniczyć się
tylko do gotowania albo tylko do smażenia, wszystkie
techniki sporządzania potraw powinny być
stosowane w odpowiednich ilościach.
Wartość odżywcza poszczególnych produktów
Aby prawidłowo ocenić wartość odżywczą
poszczególnych
posiłków
i
całodziennego
wyżywienia, należy co pewien okres czasu
1 października 2012
przeprowadzać kontrolę. Kontrola jakości wyżywienia
najczęściej objęte są placówki żywienia publicznego,
takie jak internaty, domy małego dziecka, sanatoria,
stołówki szkolne i pracownicze. W gospodarstwach
domowych gospodynie same kierują i oceniają dobór
składników odżywczych w danym posiłku. To od nich
zależy czy dany posiłek będzie prawidłowy i zgodny z
przyjętymi zasadami żywienia człowieka. Ocena
wartości posiłków i całodziennego wyżywiania
człowieka polega przede wszystkim na porównaniu
składu danego posiłku do norm ustalonych odgórnie i
zawartych w specjalnie przygotowanych tabelach,
jednak gospodynie domowe kierują się przede
wszystkim rozsądkiem i tak zwana intuicja i po latach
praktyk same najlepiej wiedza czego potrzeba
organizmowi w danym momencie i jak należy dobrze
zaprojektować posiłek i jadłospis całego dnia.
Rola posiłków w jadłospisie
Odpowiednie
wykorzystanie
produktów
żywieniowych ma miejsce, gdy są one dobrze
zaplanowane w dziennej racji pokarmowej i
prawidłowo rozłożone na określoną liczbę posiłków w
ciągu całego dnia. Metoda rozmieszczenia jedzenia w
ciągu dnia zależy od masy czynników, głównie od
wieku osób żywionych, stanu ich sprawności i
nasilenia pracy fizycznej. Częste posiłki, czyli od 4 do
5 razy dziennie, powinny dostawać dzieci, młodzież
oraz osoby starsze, kobiety ciężarne i karmiące,
osoby z przewlekłymi schorzeniami przewodu
pokarmowego oraz osoby ciężko pracujące fizycznie.
Zdrowym i dorosłym ludziom wystarczają trzy posiłki
dziennie, jeżeli obiad nie jest zbyt późno spożywany.
Godziny posiłków trzeba dobrze planować i dokładnie
przestrzegać, zawsze o tej samej porze dnia, co
poprawnie wpływa na funkcjonowanie i prawidłowy
rozwój organizmu człowieka. Przy trzech posiłkach
dziennie przerwy między nimi powinny wynosić od 4
Strona 19 z 38
ZSGH BYTOM, BON APPÉTIT, NUMER 9
PIŚMIENNICTWO U AUTORA
do 6 godzin, oprócz okresu od kolacji do śniadania.
Planując dzienny jadłospis musimy pamiętać o
wszystkich składnikach odżywczych potrzebnych
naszemu organizmowi. Każdy posiłek powinien
zawierać
odpowiednią
ilość
składników
energetycznych,
wysokowartościowe
proteiny,
komponenty mineralne i witaminy.
Żywienie ludzi chorych
Rodzaj
żywienia
stosowany
przy
różnych
schorzeniach i dolegliwościach nazywa się
odżywianiem dietetycznym. Odpowiednio dobrana
dieta ma często decydujące znaczenie w leczeniu
choroby, współdziała ona ze środkami leczniczymi w
celu wyleczenia chorego lub polepszenia jego stanu
zdrowia. Żywienie dietetyczne stosuje się przede
wszystkim w szpitalach i sanatoriach, jak również
pacjenci stosują je sami w domu po specjalistycznych
zaleceniach lekarskich. Dieta to przede wszystkim
regularne posiłki zawierające wszystkie potrzebne
składniki odżywcze. Posiłki powinny być zawsze
świeżo
przygotowane,
smaczne,
podawane
regularnie, w mniejszych ilościach, ale częściej. Dieta
uzależniona jest od rodzaju choroby i zależnie od
tego w jadłospisie pojawiają się odpowiednie
składniki odżywcze lub ich brak. Dieta ma najlepsze
zastosowanie i skuteczne rezultaty, gdy ściśle
określone produkty są odmierzane i stosowane w
takich ilościach jak zaleca lekarz. Diety możemy
podzielić na grupy. Rozróżniamy diety lekko strawne,
diety wysoko białkowe, diety niskobiałkowe, diety
niskotłuszczowe, diety nisko węglowodanowe, diety
o ograniczonej ilości kalorii, oraz tak zwane diety
oszczędzające.
Zasady układania zdrowego jadłospisu
Prawidłowo ułożony jadłospis powinien spełniać kilka
podstawowych zasad. Poznaj je i stosuj dla
zachowania zdrowia i dobrego samopoczucia.
Prawidłowo ułożony jadłospis musi opierać się na
kilku
podstawowych
zasadach.
Powinien
charakteryzować się dopasowaną do indywidualnego
zapotrzebowania kalorycznością i podażą innych,
ważnych składników diety. Ważny jest także skład
jakościowy, ilość posiłków oraz ich regularność.
Ponadto powinien uwzględniać stan zdrowia, masę
ciała, wiek, stan fizjologiczny i wiele innych
parametrów. Poniżej omówiono najważniejsze zasady
układania zdrowego jadłospisu
Założenia diety - czyli, dla kogo jadłospis?
Zanim zaczniemy konstruować jadłospis trzeba
1 października 2012
odpowiedzieć sobie na pytanie, dla kogo on jest i
czemu ma służyć? Trzeba zatem uwzględnić szereg
parametrów, najważniejsze z nich to: wiek, masa
ciała, wzrost, stan fizjologiczny, stan zdrowia
(występowanie lub brak choroby) i poziom
aktywności fizycznej. Ponadto ważne są także
preferencje i zwyczaje żywieniowe, rodzaj i tryb
wykonywanej pracy. Oprócz tego istotny jest cel
stosowania diety. Zupełnie inna jest dieta dla osób,
które szykują się do maratonu w porównaniu do tych,
które są już po zawodach. Podobnie inną dietę zaleca
się dla kobiet w ciąży, karmiących, małych dzieci czy
osób starszych.
Zbilansowanie
vs.
urozmaicenie
W każdym przypadku dieta osób zdrowych powinna
pokrywać zapotrzebowanie na energię i wszystkie
składniki pokarmowe tak, aby poprawić lub utrzymać
prawidłowy stan odżywienia. Oprócz ilości, ważna
jest także jakość. W skład dziennego menu powinny
wchodzić produkty z różnych grup produktów
spożywczych. Tylko dieta urozmaicona jest w stanie
pokryć zapotrzebowanie na wszystkie niezbędne
makro- i mikroskładniki. Każdego dnia w diecie
powinny znaleźć się pełnoziarniste produkty
zbożowe, mleko i jego przetwory, warzywa i owoce
(najlepiej świeże) oraz źródło pełnowartościowego
białka (mięso lub ryba lub jajko). Istotne znaczenie
mają także tłuszcze, te powinny być dobrej jakości.
Liczba
posiłków
i
ich
skład
Prawidłowy, zdrowy jadłospis powinien zawierać
odpowiednią liczbę posiłków – zaleca się, aby było ich
4-5 w ciągu dnia. Kolejna ważna rzecz to ich skład. W
przypadku głównych posiłków takich jak: I śniadanie,
obiad i kolacja rekomenduje się, aby były one
racjonalne - to znaczy składały się ze źródła
pełnowartościowego białka, dodatku skrobiowego,
odrobiny tłuszczu i warzyw i/lub owoców. Przykład
zdrowego śniadania lub kolacji to: grahamka z
masłem i szynką, pomidor, kakao na mleku. Przykład
zdrowego obiadu to: dorsz z ziemniakami i surówką z
kapusty i marchewki.
Rozkład
energii
Rozkład energii na poszczególne posiłki jest zależny
od ich ilości. Im więcej posiłków tym stosunkowo
mniej kaloryczne poszczególne posiłki. Jednak bez
względu na liczbę posiłków ogólna zasada jest zawsze
ta sama – wszystko to, co spożywamy przed obiadem
(najczęściej jest to I i II śniadanie) powinno dostarczać
Strona 20 z 38
ZSGH BYTOM, BON APPÉTIT, NUMER 9
PIŚMIENNICTWO U AUTORA
więcej lub tyle samo kalorii, co sam obiad. Natomiast
suma wartości energetycznych wszystkich posiłków
spożywanych po obiedzie (zwykle są to podwieczorek
i kolacja) powinna być mniejsza niż sam obiad.
Przykładowo przy zaplanowanych 5 posiłkach rozkład
energii powinien wyglądać następująco:
I śniadanie – 25-30% energii
II śniadanie – 5-10% energii
Obiad – 30-35% energii
Podwieczorek – 5-10% energii
Kolacja – 15-20% energii
Równowaga
kwasowo-zasadowa
Przy układaniu jadłospisów i komponowaniu
poszczególnych posiłków warto też pamiętać o tym,
że jedne produkty zakwaszają nasz organizm, a inne
mają działanie alkalizujące, czyli zasadotwórcze.
Kwasotwórcze działanie mają, np. mięso, produkty
zbożowe, ryby, jaja, herbata czy kawa. Z kolei
alkalizujące to: mleko, ziemniaki, warzywa i owoce.
Łączenie jednych z drugimi pozwala na zachowanie
równowagi kwasowo-zasadowej. Spożywanie tylko
zakwaszających skutkuje zakwaszeniem organizmu
oraz powstawaniem różnych zaburzeń i chorób.
Biorąc pod uwagę powyższe, w przykładowym
obiedzie obok mięsa czy ryby powinna znaleźć się
surówka. Z kolei do kanapki z wędliną warto dołożyć
liść sałaty lub plaster pomidora.
Inne
wytyczne
Przy komponowaniu menu warto pamiętać też o
zróżnicowaniu technik przyrządzania potraw,
konsystencji jak również barwie. Jeśli wszystkie
potrawy będą tylko gotowane, a zupy podawane
wyłącznie jako kremy jadłospis będzie bardzo
monotonny i mało atrakcyjny, także pod względem
walorów smakowych. Faktycznie potrawy gotowane
są łatwo strawne jednak podczas smażenia czy
pieczenia zachodzą pewne reakcje chemiczne, które
„wydobywają” z potraw więcej smaku i aromatu.
Przykładem powyższego jest tzw. „chrupiąca skórka”
(reakcja Maillarda). Takiego efektu nie da się w żaden
sposób uzyskać podczas gotowania. Aby zwiększyć
atrakcyjność menu warto też przygotowywać
kolorowe potrawy. Chętniej zjadamy to, co ładnej
wygląda na talerzu.
Eliminacja produktów vs. ewentualne niedobory
Jeśli z jakiegoś powodu chcemy lub musimy
wyeliminować pewne produkty lub całą grupę
produktów
trzeba
pamiętać
o
możliwym
1 października 2012
występowaniu niedoborów pokarmowych. Na
przykład: jeśli nie spożywamy mleka, trzeba
zwiększyć
zwyczajowe
spożycie
przetworów
mlecznych takich jak: jogurty, kefir, ser żółty, co
uchroni organizm przed ewentualnym niedoborem
wapnia. Jeśli natomiast wyeliminujemy całą powyższą
grupę z naszego menu warto rozważyć
suplementację wapniem, co jednak wcześniej dobrze
jest skonsultować z dietetykiem i/lub lekarzem. Inne
przykłady zamiany produktów - mięso można zastąpić
rybą lub jajkiem, a pieczywo innymi produktami
zbożowymi, np. kaszą. Każda z grup produktów wnosi
wyjątkowy wkład w nasze menu, ponieważ obfituje w
odmienne składniki pokarmowe.
Stan
zdrowia
vs.
specjalistyczne
diety
Przy układaniu menu z całą pewnością należy
uwzględnić stan zdrowia. Dieta osoby chorej,
zwłaszcza w przypadku występowania choroby
dietozależnej, takiej jak np. cukrzyca, w porównaniu
do osoby zdrowej często różni się pod wieloma
względami. Podstawowe różnice to najczęściej: podaż
energii, białka, tłuszczu, węglowodanów oraz innych,
ważnych składników diety. W przypadku osób
chorych trzeba także uwzględnić zaawansowanie
choroby oraz stosowaną farmakoterapię jak również
pamiętać o ewentualnych interakcjach leków ze
składnikami żywności. Taka dieta jest już dietą
specjalistyczną.
Źródło : www.Lionfitness.pl
WWW.zasady-zywienia.net.pl
(SZOŁTYSIK KRZYSZTOF, SZULINSKI WOJTEK KLASA III M.)
Celem diety jest pokrycie zapotrzebowania
organizmu na składniki odżywcze w formie
uwzględniającej rodzaj schorzenia, o odpowiedniej
do stanu i wieku pacjenta konsystencji (dieta płynna
lub
papkowata),
zmodyfikowanej
wartości
kalorycznej i odżywczej lub drogi podaży (żywienie
dojelitowe lub pozajelitowe).W szpitalach powinien
być stosowany system standardowych diet,
zapewniający ich jednolite założenia i usprawniający
pracę. Dieta podstawowa jest stosowana u chorych
niewymagających specyficznych ograniczeń odnośnie
doboru produktów, potraw i technologii, jednak
powinna być zgodna z zaleceniami racjonalnego
żywienia dla populacji, czyli ograniczać ilość tłuszczu,
cholesterolu, soli i cukru. Diety lecznicze powinny
Strona 21 z 38
ZSGH BYTOM, BON APPÉTIT, NUMER 9
PIŚMIENNICTWO U AUTORA
uwzględniać przebieg choroby i wspomagać leczenie,
ale jednocześnie powinny być dobrze akceptowane
przez pacjentów i łatwe do przygotowania.
Podział diet leczniczych:
- podstawowa
- łatwo strawna
- łatwo strawna z ograniczeniem tłuszczu
- łatwo strawna z ograniczeniem substancji
pobudzających wydzielanie kwasu solnego
- łatwo strawna bogato białkowa
- łatwo strawna niskobiałkowa
- ubogo energetyczna
- kontrolowanej zawartości kwasów tłuszczowych
- z ograniczeniem łatwo przyswajalnych
węglowodanów
Charakterystyka:
Dieta podstawowa-Stosowana jest u osób nie
wymagających żywienia dietetycznego, będących w
szpitalach, sanatoriach i innych zakładach leczniczych.
Powinna ona spełniać wymagania racjonalnego
żywienia ludzi zdrowych, tzn. ma spełniać
zapotrzebowanie pacjenta na energię oraz wszystkie
niezbędne składniki odżywcze potrzebne do
prawidłowego
funkcjonowania
organizmu,
utrzymania należnej masy ciała i zachowania zdrowia.
Dieta ogólna stanowi podstawę do planowania diet
leczniczych.
Dieta podstawowa powinna być urozmaicona. W
miarę możliwości w każdym posiłku powinny się
znaleźć produkty ze wszystkich sześciu grup
produktów spożywczych, czyli:
1. Produkty zbożowe
2. Warzywa i owoce: warzywa bogate w witaminę
C, beta karoten, pozostałe warzywa, ziemniaki, suche
nasiona roślin strączkowych; owoce bogate w
witaminę C, bogate w beta – karoten, pozostałe
owoce
3. Mleko i produkty mleczne
4. Mięso, drób, wędliny, ryby i jaja
5. Tłuszcze: zwierzęce, roślinne
6. Cukier i słodycze.
Dieta lekkostrawna- Jest to modyfikacja diety
podstawowej, z której wyklucza się pokarmy i
produkty trudno strawne: zawierające dużo błonnika
1 października 2012
pokarmowego (kapusta, cebula, ogórki) bogate w
tłuszcze, wzdymające i ostro przyprawione.
PODSTAWOWE ZASADY:
-ważny jest sposób przygotowania potraw:
gotowanie w wodzie lub na parze, duszenie,
rozdrabnianie, pieczenie w folii lub pergaminie;
natomiast smażenie na tłuszczu należy bezwzględnie
wykluczyć
-należy spożywać 4-5 niewielkich posiłków dziennie
-posiłki powinny być regularne o tej samej godzinie
-kolacja powinna być co najmniej na 2 godz. przed
snem
-należy jeść powoli, dokładnie żuć, nie łykać dużych
kęsów
-unikać wysiłku i przemęczenia przed posiłkiem, a
po nim odpocząć
ZASTOSOWANIE:
- choroby przewodu pokarmowego – stany zapalne
błony śluzowej żołądka i jelit
- nowotwory przewodu pokarmowego
- choroby nerek w okresie wyrównania
- choroby infekcyjne z wysoką ciepłotą ciała
- choroby zapalne płuc i opłucnej o przebiegu ostrym
- zaburzenia krążenia płucnego
- okresy rekonwalescencji
- chorze leżący przed diagnozą
- chorzy w wieku podeszłym
Lekkostrawna z ograniczeniem tłuszczu- Jest oparta
na zasadach diety łatwo strawnej, modyfikujemy
jednak podaż tłuszczu. stosujemy ja zarówno w
stanach ostrych jak i przewlekłych, pamiętając, że
dietę należy dostosowywać indywidualnie do
jednostki chorobowej.
PODSTAWOWE ZASADY:
-ograniczenie podaży tłuszczu - tłuszcze zwiększając
aktywność wydzielniczą trzustki,
-ograniczenie produktów zasobnych w błonnik pobudzając pęcherzyk żółciowy do skurczów,
ZASTOSOWANIE:
-przewlekłe zapalenie wątroby, marskość,
-przewlekłe zapalenie trzustki,
-przewlekłe zapalenie przewodu żółciowego i dróg
żółciowych,
-kamica pęcherzyka żółciowego
-wrzodziejące zapalenie
jelita
grubego-okres
zaostrzenia choroby,
Strona 22 z 38
ZSGH BYTOM, BON APPÉTIT, NUMER 9
PIŚMIENNICTWO U AUTORA
Dieta łatwo strawna z ograniczeniem substancji
pobudzających wydzielanie kwasu solnego.Z diety tej wyklucza się produkty trudno strawne,
wzdymające, ostro przyprawione.
Aby ograniczyć żucie, wzmagające wydzielanie
żołądkowe, potrawy powinny mieć konsystencję
papkowatą .Posiłki należy spożywać regularnie o
jednakowych porach dnia w niewielkich objętościach,
3 do 5 razy dziennie. Ważna jest temperatura potraw
– nie powinny być one zbyt gorące i zbyt zimne.
Umiarkowana temperatura posiłków chroni przed
przekrwieniem błony śluzowej żołądka. Dieta
powinna być dostosowana indywidualnie dla każdego
chorego. Należy uwzględnić obserwacje pacjenta i
wykluczyć te pokarmy, które wywołują lub nasilają
dolegliwości.
PODSTAWOWE ZASADY:
-dostarczenie pacjentowi wszystkich niezbędnych
składników odżywczych,
-ograniczenie produktów i potraw pobudzających
wydzielanie kwasu solnego,
-neutralizowanie soku żołądkowego,
-niedrażnienie chemiczne, mechaniczne, termiczne
błony śluzowej żołądka.
ZASTOSOWANIE:
- w chorobie wrzodowej, żołądka i dwunastnicy,
- w przewlekłym nadkwaśnym nieżycie żołądka,
- w refluksie żołądkowo – przełykowym ( w wyniku
zwiększonego wydzielania kwasu solnego do
przełyku, nasilając objawy refluksu),
- w dyspepsjach czynnościowych żołądka (
dolegliwości
niemających
podłoża
zmian
organicznych ).
Dieta łatwo strawna bogato białkowa-Celem tej
diety
jest
przede
wszystkim
dostarczenie
odpowiedniej ilości białka do budowy i odbudowy
tkanej ludzkiego ustroju, ciał odpornościowych,
enzymów, hormonów czy białek osocza. Żeby białko
mogło być wykorzystywane do celów budulcowych
musi mieć jednocześnie odpowiednią wartość
energetyczną, w przeciwnym wypadku będzie ono
tylko wykorzystywane do celów energetycznych
organizmu.
PODSTAWOWE ZASADY:
- W skrajnych przypadkach może dochodzić do
odkładania się białka w nerkach, co z kolei znacznie
zwiększa ryzyko całkowitej bądź częściowej
niewydolności tych organów
1 października 2012
- Nadmiar białka może też pośrednio wpłynąć na
spadek męskiego libido, co jest związane z niższą
energią, jaką na co dzień dysponuje organizm
ZASTOSOWANIE:
- miąższu wątroby (wirusowe zapalenie wątroby,
zwane żółtaczką, przewlekłe zapalenie wątroby,
marskość wątroby) w okresie jej wydolności,
- w zespole parosekcyjnym i złego wąchania,
- w cukrzycy,
- w przewlekłej niewydolności krążenia,
- w nadczynności tarczycy i innych.
Dieta
łatwo
strawna
niskobiałkowa-Ma
zastosowanie w schorzeniach nerek i wątroby, które
są połączone z ich niewydolnością. O zastosowaniu
tej diety zawsze decyduje lekarz.Dieta ta jest również
stosowana przy chorobach reumatoidalnych.
PODSTAWOWE ZASADY:
-podaż białka musi być pod ścisłą kontrolą, żeby nie
dopuścić do uszkodzenia nerek i wątroby tak jak i nie
dopuścić do ujemnego bilansu azotowego, który
może doprowadzić do wyniszczenia organizmu
-przede wszystkim należy ograniczyć ilość
spożywanego mięsa, roślin strączkowych, serów, jaj,
jogurtów, mleka, soi, tofu oraz fasoli
ZASTOSOWANIE:
- niewydolność nerek
- niewydolność wątroby
Dieta ubogo energetyczna-przewidziana jest dla osób
z nadwagą lub otyłością. Może być ona również
wykorzystana
w
początkowym
okresie
rekonwalescencji
po
przebytych
niektórych
chorobach, jeżeli chory musi stopniowo dochodzić do
żywienia o pełnej wartości energetycznej.
Zadania diety
Zadaniem
diety
ubogoenergerycznej
jest
zmniejszenie masy ciała u osób z nadwagą lub
otyłością i uzyskanie należnej masy ciała. Redukcja
masy ciała u tych osób już o ok. 10% ma korzystny
wpływ na stan zdrowia. Zmniejszenie masy ciała
uzyskuje
się
poprzez
obniżenie
wartości
energetycznej
diety
poniżej
dobowego
zapotrzebowania danej osoby. Im mniejsza wartość
energetyczna diety, tym szybszy ubytek masy ciała.
Ograniczenie pożywienia powinno jednak być tak
realizowane, aby pomimo mniejszej wartości
energetycznej diety, dostarczyć składniki odżywcze
(poza tłuszczami i węglowodanami) zgodnie z
Strona 23 z 38
ZSGH BYTOM, BON APPÉTIT, NUMER 9
PIŚMIENNICTWO U AUTORA
zapotrzebowaniem zdrowego człowieka. Tak więc
dieta nisko-energetyczna powinna dostarczać
odpowiedniej ilości białka, witamin i składników
mineralnych.
PODSTAWOWE ZASADY:
- aby cel diety osiągnąć należy ograniczyć podaż
energii z pożywienia w stosunku do potrzeb
organizmu, co w efekcie daje ujemny bilans
energetyczny
- zmniejszoną wartość energetyczną uzyskuje się
przez ograniczenie spożycia tłuszczu dodawanego do
potraw i zawartego w samych produktach (przez
dobór produktów chudych i wycinanie tłuszczu
widocznego), oraz przez ograniczenie produktów
zasobnych w cukry łatwo przyswajalne (cukier, miód,
dżem, desery)
- dieta powinna być ubogo energetyczna, a
równocześnie
zróżnicowana
pod
względem
zawartości składników odżywczych. Właściwie
dobrana dieta jest dietą fizjologiczną, którą stosuje
się przez długi okres czasu (w zależności od stopnia
otyłości). Efektem diety powinien być spadek wagi
ciała 1kg/tydzień (3-4 kg/miesiąc). Spadek ten nie jest
równomierny przez cały okres kuracji. Na przełomie
14-16 tygodnia może nastąpić zatrzymanie spadku
masy ciała
-zasadą diety jest taki dobór produktów, aby pacjent
nie odczuwał głodu (produkty będące źródłem
błonnika i białka zwierzęcego)
- dieta może być wspomagana środkami obniżającymi
łaknienie i wspomagającymi przemianę materii
ZASTOSOWANIE I CEL DIETY:
- redukcja masy ciała ( przez stopniowe ograniczenie
energii)
- zapewnienie prawidłowego funkcjonowania
organizmu
- utrzymanie dobrego samopoczucia pacjenta
- ograniczenie uczucia głodu
- po osiągnięciu masy należnej
utrzymanie
uzyskanego efektu
1 października 2012
ograniczenie tłuszczów nasyconych i zastąpienie ich
zdrowszymi
tłuszczami
jedno
lub
wielonienasyconymi. Sposób żywienia ma dostarczyć
organizmowi wszystkich niezbędnych składników
pokarmowych.
ZADANIA TEJ DIETY- jest obniżenie poziomu lipidów
w surowicy krwi. Ogólne zalecenia diety, co do
wartości energetycznej i zawartości składników
odżywczych, są zgodne z wytycznymi żywienia
podstawowego. Najistotniejszą cechą diety jest
ograniczenie ilości nasyconych kwasów tłuszczowych
(NKT) i częściowe zastąpienie ich jednonienasyconymi kwasami tłuszczowymi (JKT) i
wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi (WKT) głównie kwasem linolowym.
Z
ograniczeniem
łatwo
przyswajalnych
węglowodanów- Dieta z ograniczeniem łatwo
przyswajalnych
węglowodanów
zasadniczo
przewidziana jest dla chorych z cukrzycą (patrz
również
rozdział:
Żywienie
w
cukrzycy).
Zadania
diety
Zadaniem
diety
jest:
• uzyskanie jak najlepszego wyrównania poziomów
glukozy we krwi w ciągu całej doby (oznacza to
niedopuszczanie do wystąpienia za wysokich i za
niskich poziomów glukozy, również w godzinach
nocnych);
• zapobieganie powstaniu kwasicy i śpiączki;
•
zapobieganie
powikłaniom
cukrzycy;
• zapewnienie jak największego komfortu życia.
Dieta powinna być jak najbardziej zbliżona do zaleceń
żywienia podstawowego. Zasadnicza modyfikacja
polega
na
znacznym
ograniczeniu
łatwo
przyswajalnych węglowodanów, czyli: cukru,
słodyczy, ciast, ciasteczek, lodów. Konieczne też jest
ograniczenie spożycia słodkich owoców i słodkich
napojów, włącznie z sokami.
Kontrolowanej zawartości kwasów tłuszczowychStosowana jest w hiperlipidemiach (czyli przy
wysokim poziomie cholesterolu i/lub trój glicerydów),
w miażdżycy i w profilaktyce choroby niedokrwiennej
serca. Celem diety o kontrolowanej zawartości
kwasów tłuszczowych jest obniżenie poziomu lipidów
w krwi. najważniejszym punktem diety jest
Sesja plakatowa
Strona 24 z 38
ZSGH BYTOM, BON APPÉTIT, NUMER 9
PIŚMIENNICTWO U AUTORA
1 października 2012
Czy miód to istny cud?
Miód składa się z wody, glukozy
i fruktozy, i jest niewiele mniej
kaloryczny od cukru. Dawniej
uznawano go za afrodyzjak i
eliksir młodości. Jest dobrym
lekarstwem na infekcje
górnych dróg oddechowych i
ma działanie antybakteryjne.
Jest szczególnie polecany dla
osób wyczerpanych pracą,
rekonwalescentów i osób
mających problemy z sercem i
układem krążenia.
Strona 25 z 38
ZSGH BYTOM, BON APPÉTIT, NUMER 9
PIŚMIENNICTWO U AUTORA
1 października 2012
Czy kofeina to kłopotów
przyczyna?
Kofeina jest obecna nie tylko w
kawie, ale też w czarnych
herbatach i napojach typu cola.
Zbyt duże spożycie tych napojów
podwyższa ciśnienie krwi i tętno,
co powoduje, że czujesz się
niespokojnie. Dodatkowo każda
kawa może przyspieszać
starzenie się skóry i osłabia układ
odpornościowy. Zamiast kawy
postaraj się do swojej codziennej
diety wprowadzać herbaty
zielone, czerwone, białe,
owocowe i ziołowe.
Strona 26 z 38
ZSGH BYTOM, BON APPÉTIT, NUMER 9
PIŚMIENNICTWO U AUTORA
1 października 2012
Czy herbata zielona jest lepsza
niż krem
przeciwzmarszczkowy?
Herbata zielona jest bogata w
przeciwutleniacze, dzięki
czemu regularne jej picie
wzmacnia odporność, opóźnia
starzenie się skóry i oczyszcza
organizm. Ta odmiana herbaty
obniża ciśnienie krwi i stężenie
cholesterolu we krwi. Krótko
parzona pobudza, a długo
relaksuje i ułatwia zasypianie.
Najlepsze są herbaty liściaste.
Strona 27 z 38
ZSGH BYTOM, BON APPÉTIT, NUMER 9
PIŚMIENNICTWO U AUTORA
1 października 2012
Z ogórkiem za pan brat!
Ogórki ochładzają krew i
wątrobę. Dobra kondycja
wątroby pomaga utrzymać
równowagę hormonalną,
poprawia nastrój, pokonuje
stres i dba o Twoje zdrowie.
Dobrym połączeniem jest picie
soku z ogórka i selera
naciowego.
Strona 28 z 38
ZSGH BYTOM, BON APPÉTIT, NUMER 9
PIŚMIENNICTWO U AUTORA
1 października 2012
Czy migdały przyciągają
magnezem?
Magnez jest bardzo ważnym
minerałem, który wspomaga
funkcje nadnerczy i metabolizm
kwasów tłuszczowych omega 3
i 6. Niedobory magnezu
powodują napięcia nerwowe,
lęk, drażliwość i bezsenność.
Migdały najlepiej namoczyć na
noc, żeby potem łatwiej je było
strawić. Spożycie migdałów
łagodzi objawy stresu.
Strona 29 z 38
ZSGH BYTOM, BON APPÉTIT, NUMER 9
PIŚMIENNICTWO U AUTORA
1 października 2012
Zaszalej! Dziś zrób fetę!
Ser feta jest najbardziej znanym
greckim serem. Produkuje się go
z mieszanki serów owczego i
koziego. Dobra feta po
przekrojeniu powinna mieć
drobne otworki. Ser feta ma
więcej wapnia od twarogowego i
jest mniej kaloryczny od żółtego.
Wapń jest gwarancją mocnych
kości, chroni przed osteoporozą i
przyspiesza przemianę materii,
ponieważ ułatwia zamianą
tłuszczu w energię. Pozytywnie
wpływa na cerę, gdyż w swoim
składzie ma sporo cynku i
witaminy z grupy B.
Strona 30 z 38
ZSGH BYTOM, BON APPÉTIT, NUMER 9
PIŚMIENNICTWO U AUTORA
1 października 2012
Co je krewetka? Krewetka je
zdrowa!
Krewetki dostarczają organizmowi
wiele cennych minerałów (selen,
miedź, potas, fosfor) i witaminy z
grupy B, D i niacynę. Stanowią
bardzo dobre źródło białka, są
lekkostrawne i niskokaloryczne.
Krewetek nie powinno się gotować,
ponieważ wtedy stają się twarde i
gumowate. Należy wrzucać je do
wrzącej wody z przyprawami (m.in.
ocet winny, sok z cytryny) i
gotować 2-3 minuty. Można także je
piec i grillować. Dobrze komponują
się z ryżem, makaronem, owocami,
papryką i cebulą.
Strona 31 z 38
ZSGH BYTOM, BON APPÉTIT, NUMER 9
PIŚMIENNICTWO U AUTORA
1 października 2012
Czy pomidory mogą walczyć ze
stresem?
Pomidory są bogate w potas,
który łagodzi objawy stresu,
usprawnia pracę serca i obniża
ciśnienie tętnicze krwi.
Dodatkowo pomidory są
niskokaloryczne, więc można je
jeść w dużych ilościach.
A może melon na dobranoc?
Melon ma potwierdzone
właściwości odstresowujące,
Strona 32 z 38
ZSGH BYTOM, BON APPÉTIT, NUMER 9
PIŚMIENNICTWO U AUTORA
1 października 2012
poprawiające sen i
koncentrację. Zawiera
przeciwutleniacze, które
opóźniają procesy starzenia się
skóry. Zwiększone spożycie
polecane jest dla
rekonwalescentów. Sok z
melona ma działanie
przeczyszczające, natomiast
nektar doskonale gasi
pragnienie.
Gdy Ci dzisiaj stres doskwiera –
sięgnij teraz po…
…selera. Seler naciowy zawiera
duże ilości kwasu foliowego.
Witamina jest znana z
Strona 33 z 38
ZSGH BYTOM, BON APPÉTIT, NUMER 9
PIŚMIENNICTWO U AUTORA
1 października 2012
dobroczynnego wpływu na
układ nerwowy, przez co
polecana jest w dietach osób
zestresowanych. Co więcej,
substancje roślinne zawarte w
selerze poprawiają pracę
nerek.
Brokuł na zdrowie!
Brokuł, podobnie jak pozostałe
ciemno zabarwione warzywa,
jest cennym źródłem kwasu
foliowego i przeciwutleniaczy.
Strona 34 z 38
ZSGH BYTOM, BON APPÉTIT, NUMER 9
PIŚMIENNICTWO U AUTORA
1 października 2012
Poza tym zawiera wiele
witamin i minerałów, m.in.
witaminę C, beta-karoten oraz
żelazo. Badania naukowe
donoszą o antynowotworowych
właściwościach tego warzywa.
Brokuły tracą aż połowę
witaminy C w czasie
gotowania, dlatego lepiej
gotować je na parze lub
podsmażać.
Czy wiesz, że truskawki
oczyszczają?
Strona 35 z 38
ZSGH BYTOM, BON APPÉTIT, NUMER 9
PIŚMIENNICTWO U AUTORA
1 października 2012
Poza słodkim smakiem
truskawki są naturalnym
antybiotykiem, obniżają poziom
cholesterolu, oczyszczają
organizm z toksyn. Zawierają
mało cukru i są
niskokaloryczne, dlatego
polecane są cukrzykom i
osobom na diecie.
Weź czosnek na ząb!
Czosnek posiada właściwości
przeciwwirusowe i
Strona 36 z 38
ZSGH BYTOM, BON APPÉTIT, NUMER 9
PIŚMIENNICTWO U AUTORA
1 października 2012
przeciwbakteryjne, co zostało
potwierdzone badaniami
naukowymi. Ponadto zawiera
on związki, które obniżają
ciśnienie krwi, hamują
wytwarzanie cholesterolu i
korzystnie wpływają na serce.
Zaleca się zjadać 1-2 ząbki
czosnku dziennie, które
wplatać można do potraw lub
do sosów jako przyprawę.
Czy na pewno pieczarki są
bezwartościowe?
Strona 37 z 38
ZSGH BYTOM, BON APPÉTIT, NUMER 9
PIŚMIENNICTWO U AUTORA
1 października 2012
Pieczarki, podobnie jak i inne
grzyby, zawierają białko,
mikroelementy (fosfor, potas,
żelazo, miedź i selen) oraz
witaminy z grupy B i
prowitaminę D. Są
niskokaloryczne, dlatego
świetnie nadają się dla osób
dbających o linię. Jedna
pieczarka to tylko 3 kcal.
Strona 38 z 38
Download