„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb

advertisement
BZP.272.4.8.2011
„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa
Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wodzisławski - Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl., ul. Bogumińska 2,
44-300 Wodzisław Śląski, woj. śląskie, tel. 32 4120930, faks 32 4120931.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatwodzislawski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego
wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego, nieużywanego
sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem o minimalnych parametrach technicznych
i funkcjonalnych podanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem:
- Monitor LCD 19”
9 szt.
- Switch 5-port
2 szt.
- Laptop
1 szt.
- Zasilacz awaryjny UPS typ 1
4 szt.
- Zasilacz awaryjny UPS typ2
1 szt.
- Drukarka laserowa mono
2 szt.
- Drukarka laserowa kolorowa
2 szt.
- Drukarka atramentowa A4
6 szt.
- Urządzenie wielofunkcyjne - typ1
1 szt.
- Pamięć do laptopa
1 szt.
- Komputer PC typ1
14 szt.
- Komputer PC typ 2
1 szt.
- Serwer
1 szt.
- Zewnętrzny dysk przenośny
5 szt.
- Dysk twardy wewnętrzny
2 szt.
- Skaner A4
3 szt.
- Urządzenie wielofunkcyjne typ 2
1 szt.
- Bezprzewodowy wskaźnik laserowy do prezentacji
1 szt.
- Pamięć do routera
1 szt.
- Karta pamięci flash
1 szt.
- Mysz bezprzewodowa
1 szt.
- Mysz komputerowa
10 szt.
- Czytnik kodów kreskowych
2 szt.
- Nagrywarka DVD
3 szt.
- Switch 16-portowy
1 szt.
Dostawa będzie realizowana na koszt Wykonawcy, bezpośrednio do siedziby Starostwa Powiatowego
w Wodzisławiu Śl. przy ul. Bogumińskiej 2.
Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w dziale II SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.
Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres
36 miesięcy, zgodnie z warunkami gwarancji i serwisu, określonymi w zał. nr 5 do oferty.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.
1
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Nie dotyczy.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Mając na uwadze przedmiot zamówienia warunek ten nie znajduje zastosowania w niniejszym postępowaniu
(nie dotyczy).
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże się wykonaniem, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej
1 (jednego) zamówienia, którego przedmiotem była dostawa sprzętu komputerowego, o wartości
co najmniej 50.000,00 zł (brutto), wykonanej lub wykonywanej w ramach jednego stosunku
zobowiązaniowego, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że wskazana dostawa została
wykonana lub jest wykonywana należycie (np. referencje, protokół odbioru).
W przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi spełnić
jeden z podmiotów.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany
jest wykazać w sposób szczególny.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany
jest wykazać w sposób szczególny.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany
jest wykazać w sposób szczególny.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY
W
CELU
POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA
WARUNKÓW
UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy
przedłożyć:
 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
2
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert. Dokument powinien być złożony w formie oryginału, odpisu,
wypisu, wyciągu lub kopii.
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ,
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:
 inne dokumenty:
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym
przez Zamawiającego, Wykonawca winien załączyć do oferty:
a) dokumentację techniczną określającą parametry techniczne oferowanego sprzętu w zał. nr 4 do
oferty - „Wykaz oferowanego sprzętu komputerowego” z podaniem nazwy producenta i modelu
oferowanego produktu, pozwalającą zweryfikować jego parametry ze wszystkimi minimalnymi
parametrami technicznymi wymaganymi przez Zamawiającego. Z dołączonej dokumentacji musi
wynikać w sposób jednoznaczny, że oferowany sprzęt komputerowy spełnia minimalne parametry
techniczne wymagane przez Zamawiającego. Załączona dokumentacja techniczna oferowanego
sprzętu może mieć formę folderów, opisów technicznych, kart sprzętu itp.;
b) kopie aktualnych certyfikatów: ISO 9001 oraz ISO 14001 dla producenta sprzętu (dotyczy
wyłącznie komputerów stacjonarnych);
c) dokument potwierdzający, że poziom emitowanego hałasu przez komputery stacjonarne
(wg norm ISO 7779 lub ISO 9296) w trybie IDLE wynosi nie więcej niż 27 dB
tj. kopia raportu badawczego wykonanego przez laboratorium badawcze;
d) w przypadku, gdy zaproponowany zostanie laptop z procesorem, którego wyniki testu wydajności
nie zostały opublikowane na stronach:
http://www.bapco.com/support/fdrs/MobileMark2007web.html.
http://www.bapco.com/support/fdrs/SYSmark2007web.html.
wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dokumentu zawierającego wyniki testów
w oparciu o test SYSMark 2007 i MobileMark 2007 udowadniające w sposób niebudzący
wątpliwości, że oferowany procesor spełnia minimalne wymagania dot. punktów wymaganych
przez Zamawiającego. Testy powinny być przeprowadzone w systemie MS Windows 7. Nie
dopuszcza się stosowania tzw. ”overlockingu” celem uzyskania wymaganej liczby punktów.
Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów, może
zażądać od Wykonawcy dostarczenia oferowanego zestawu komputerowego, oprogramowania
testującego oraz dokładnych opisów użytych testów w terminie nie dłuższym niż 3 dni od
otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.
e) w przypadku, gdy zaproponowany zostanie komputer PC z procesorem, którego wyniki testu
wydajności nie zostały opublikowane na stronie:
http://www.bapco.com/support/fdrs/SYSmark2007web.html
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dokumentu zawierającego wyniki testów
w oparciu o test SYSMark 2007 udowadniające w sposób niebudzący wątpliwości, że oferowany
procesor spełnia minimalne wymagania dot. punktów wymaganych przez Zamawiającego. Testy
powinny być przeprowadzone w systemie MS Windows 7. Nie dopuszcza się stosowania
tzw. ”overlockingu” celem uzyskania wymaganej liczby punktów. Zamawiający zastrzega sobie,
iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów, może zażądać od Wykonawcy
dostarczenia oferowanego zestawu komputerowego, oprogramowania testującego oraz
dokładnych opisów użytych testów w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia
od Zamawiającego.
f) w przypadku, gdy zaproponowany zostanie serwer z procesorem, którego wyniki testu wydajności
nie zostały opublikowane na stronie:
http://www.cpubenchmark.net
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dokumentu zawierającego wyniki testów
w oparciu o test Passmark CPU Mark udowadniające w sposób niebudzący wątpliwości,
że oferowany procesor spełnia minimalne wymagania dot. punktów wymaganych przez
Zamawiającego. Testy powinny być przeprowadzone w systemie MS Windows Server 2008
Standard R2. Nie dopuszcza się stosowania tzw. ”overlockingu” celem uzyskania wymaganej liczby
punktów. Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych
3
testów, może zażądać od Wykonawcy dostarczenia oferowanego serwera, oprogramowania
testującego oraz dokładnych opisów użytych testów w terminie nie dłuższym niż 3 dni od
otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wraz z ofertą wypełnioną na Formularzu oferty i podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania
wykonawcy należy również załączyć:
1) „Wykaz oferowanego sprzętu komputerowego” – zał. nr 4 do oferty;
2) „Oświadczenie o warunkach gwarancji” – zał. nr 5 do oferty;
3) „Wykaz dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa” – zał. nr 6 do oferty (jeżeli
Wykonawca nie zastrzega w ofercie tajemnicy przedsiębiorstwa nie jest wymagane dołączenie niniejszego
załącznika);
4) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i/lub zawarcia umowy, jeżeli
osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu mającym na celu zawarcie umowy nie jest wskazana
jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty
w sytuacji, gdy:
1) wykonawca nie jest w stanie dostarczyć sprzętu komputerowego wymienionego w ofercie
w szczególności z powodu wycofania go z sieci sprzedaży lub zaprzestania jego produkcji po
zawarciu umowy,
2) wykonawca nie jest w stanie dostarczyć oprogramowania wymienionego w ofercie
w szczególności z powodu wycofania go z sieci sprzedaży lub zaprzestania jego produkcji po
zawarciu umowy,
3) wykonawca nie jest w stanie dostarczyć wymienionego w ofercie sprzętu komputerowego lub
oprogramowania w terminie wynikającym z zawartej umowy, gdy jest to skutkiem okoliczności
nadzwyczajnych i niemożliwych do przewidzenia, na etapie składania ofert,
4) nastąpi zmiana przepisów ustawy o podatku od towarów i usług - zmiana wynagrodzenia brutto
wykonawcy, kwota zostanie zmieniona zgodnie ze zmianą stawki VAT.
2. W przypadku zaistnienia powyższych sytuacji Wykonawca jest zobowiązany zwrócić się
do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę postanowień umowy, wskazując okoliczności, które
miały wpływ na wystąpienie powyższych sytuacji, i których nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia
umowy lub składania ofert.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w punkcie 1 ppkt 1) Wykonawca musi
zaproponować sprzęt komputerowy o lepszych parametrach niż wymieniony w ofercie (parametry
należy potwierdzić stosownymi dokumentami) oraz zachować niezmienność ceny w stosunku do treści
oferty.
4. W przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w punkcie 1 ppkt 2) Wykonawca musi
zaproponować oprogramowanie w wersji wyższej lub nowszej, ale o nie mniejszej funkcjonalności niż
wersja wymieniona w ofercie (co należy potwierdzić stosownymi dokumentami) oraz zachować
niezmienność ceny w stosunku do treści oferty.
5. W przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w punkcie 1 ppkt 3) Zamawiający po negocjacjach
z Wykonawcą dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, o czas w którym
wystąpiły utrudnienia w realizacji dostawy spowodowane nadzwyczajnymi i niemożliwymi do
przewidzenia okolicznościami, niezależnymi od Wykonawcy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia:www.bip.powiatwodzislawski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro Zamówień
Publicznych Starostwa Powiatowego ul. Pszowska 92a 44-300 Wodzisław Śl.
4
IV.4.4) Termin składania ofert: 28.06.2011r. do godz. 1000, miejsce: Kancelaria Starostwa
Powiatowego w Wodzisławiu Śl. przy ul. Pszowskiej 92a.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków
Unii Europejskiej: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ani nie ustanawia
dynamicznego systemu zakupów.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10 czerwca 2011r. pod numerem
153584-2011.
STAROSTA
mgr inż. Tadeusz Skatuła
5
Download