Dokończenie - Serwis Elektroniki

advertisement
Przykłady wykorzystania czujników pracujących
w oparciu o zjawisko Halla – bezstykowy pomiar
prądu
Czujnik Halla można także wykorzystać do
bezstykowego pomiaru prądu. Taki przykład
pokazuje rysunek 1. Wokół przewodu z prądem
elektrycznym powstaje pole magnetyczne. To
19-to wieczne odkrycie Michael-a Faraday-a.
To zjawisko fizyczne, wraz z efektem Halla,
wykorzystano do bezstykowego pomiaru prądu.
Wokół przewodu (w którym pomiar prądu ma
być wykonany), zastosowano jarzmo, „na wzór”
rdzenia magnetycznego transformatora.
Dla samej fizycznej zasady pomiaru nie jest
ono konieczne. Hallotron reaguje jednak na
indukcję pola magnetycznego, a nie na jego
natężenie. Współczynnikiem proporcjonalności
między tymi dwoma wielkościami fizycznymi
jest przenikalność magnetyczna, wielokrotnie
większa w metalowym rdzeniu, aniżeli przenikalność próżni (czy „w powietrzu”). Zastosowa-
nie jarzma okalającego przewodnik z prądem,
w którego szczelinie umieszczono hallotron, ma
zatem charakter wzmocnienia pola magnetycznego, a zatem czułości tak utworzonego układu
pomiarowego, co nie wyklucza zastosowanie
dodatkowego wzmacniacza.
Tak wykonany układ pomiarowy, może służyć nie tylko do pomiaru prądu stałego. Na
rysunku 1 pokazano odczyt wartości i kształtu (przebiegu w czasie) prądu zmiennego za
pomocą oscyloskopu. W istocie, tak utworzony układ pomiarowy predysponowany jest do
pomiaru prądu zmiennego. Dla uzasadnienia,
należy się powołać na kolejne zjawisko fizyczne
elektromagnetyzmu, iż pole magnetyczne generowane jest zmiennością pola elektrycznego
i vice-versa.

jarzmo
z miękkiego
żelaza
d
prą
Oscyloskop
pole
magne - tyczne
A
1
t
t
A
VCC
VO
czujnik liniowy
- efekt Halla
rys. 1 czujnik prądu
SERWIS ELEKTRONIKI
1
Download