Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Wolanowie

advertisement
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Wolanowie
nr XXXII/132/05 z dnia 29 lipca 2005r.
Program Ochrony Środowiska
dla
GMINY WOLANÓW
WOLANÓW 2005
`
PRZEDSIĘBIORSTWO – USŁUGOWO - HANDLOWE
”EKO – SAM ”
26-806 STARA BŁOTNICA, Kaszewska Wola 30. TEL. (048) 369-91-93
Koordynacja prac
URZĄD GMINY W Wolanowie
inż. Zygmunt Kucharski
(Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska)
Zespół Autorski
inż. Karol Czajkowski inż. Hernik Marek inż. Łukasz Hernik
Kierownik Zespołu
inż. Marek Hernik
Sprawdził
inż. Aleksander Czajkowski
Zamawiający
WÓJT GMINY WOLANÓW
2
CZĘŚĆ I – Gminny Program Ochrony Środowiska.
Prawodawstwo Polskie
........ str. 5
Podstawy prawne Gminnego Programu Ochrony Środowiska
........ str. 5
I.
Gmina Wolanów
1. Ogólna charakterystyka Gminy Wolanów
........ str. 6
2. Podstawy i cel opracowania
........ str. 11
3. Warunki geofizyczne
........ str. 11
3.1. Położenie i rzeźba terenu
........ str. 11
3.2. Warunki klimatyczne
........ str. 12
3.3. Hydrografia
........ str. 13
3.4. Obszary chronione
........ st r. 16
3.5. Dotychczasowe działania z zakresu ochrony środowiska
........ str. 16
II. Diagnoza aktualnego stanu środowiska
II.
2.1. Powietrze atmosferyczne
........ str. 19
2.2. Hałas
........ str. 24
2.3. Promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące
........ str. 26
2.4. Zasoby wodne i gospodarka wodno-ściekowa
........ str. 27
2.5.Odpady
........ str. 39
2.6.Gleby
........ str. 50
2.7.Surowce mineralne
........ str. 53
2.8.Przyroda
........ str. 55
2.9.Nadzwyczajne zagrożenia środowiska
........ str. 58
Ustalenie polityki, celów i zadań w zakresie ochrony środowiska
w Gminie Wolanów
3.1. Cele polityki ekologicznej państwa
........ str. 59
3.2. Cele wojewódzkiej i powiatowej polityki ekologicznej
........ str. 62
3.3. Założenia Strategii Rozwoju Ekologicznego Gminy Wolanów ....... str. 63
IV.
V.
Krótkoterminowy plan działań na lata 2004 – 2007
4.1.Założenia planu działań na lata 2004 -2007
....... str. 83
4.2 Poprawa jakości środowiska
....... str. 84
4.2.1. Gospodarka odpadami
....... str. 85
4.2.2. Ochrona wód
........ str. 87
4.2.3.Ochrona powietrza
........ str. 88
4.2.4.Zmniejszenie hałasu
........ str. 90
4.2.5.Ochrona przyrody
........ str. 91
Długoterminowy plan działań na lata 2007 - 2011
5.1.Założenia planu działań na lata 2007-2011
........ str. 92
5.2.Poprawa jakości środowiska
........ str. 93
5.2.1. Gospodarka odpadami
........ str. 94
5.2.2. Ochrona wód
........ str. 95
5.2.3. Ochrona powietrza
........ st r. 95
5.2.4. Zmniejszenie hałasu
........ str. 96
5.2.5. Ochrona przyrody
........ str. 97
VI. Zarządzanie ochroną środowiska
6.1. Kompetencje organów gminy w zakresie ochrony
środowiska
6.2. Instrumenty zarządzania środowiskiem
........ str. 97
........ str. 104
VII. Wdrażanie programu
7.1. Środki finansowe na realizacje programu
........ str. 105
7.2. Koszty realizacji przedsięwzięć
........ str. 109
VIII. Monitoring
........ str. 113
IX . Streszczenie.
........ str. 115
X. Wykaz materiałów źródłowych.
........ str. 117
4
CZĘŚĆ I - Gminny Program Ochrony Środowiska.
Prawodawstwo Polskie.
Najważniejszym wydarzeniem w procesie dostosowywania prawa polskiego do unijnego
jest niewątpliwie Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, zwana także
Konstytucją ochrony środowiska. Jednak dla poprawy zaniedbanej w Polsce gospodarki
odpadami niebagatelne znaczenie mają także inne ustawy: Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia
2001 r., Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, Ustawa o obowiązkach
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi rodzajami odpadów oraz o opłacie
produktowej i depozytowej (ostatnie dwie z 11 maja 2001 r.), a także Ustawa o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. Szczególnie ta ostatnia w zasadniczy
sposób wpływa na gospodarkę odpadami w gminie, tym bardziej, że została zaktualizowana
Ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.
Podstawy prawne Gminnego Programu Ochrony Środowiska.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, rozdział 3 art. 14 –
16) wprowadziła obowiązek opracowania planów gospodarki odpadami na szczeblu krajowym,
wojewódzkim, powiatowym i gminnym.
Gminny Program Ochrony Środowiska opracowywany jest w oparciu o szereg przepisów
prawnych, z których najważniejsze to:
- ustawa „Prawo ochrony środowiska”,
- ustawa o odpadach,
- ustawa o wprowadzeniu ustawy – prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie
niektórych ustaw,
- ustawa o opakowaniach,
- ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
- ustawa „Prawo wodne”,
- ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym,
- ustawa „Prawo budowlane”,
- ustawa „prawo geologiczne i górnicze”,
- ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
- ustawa o lasach,
5
i przepisy wykonawcze wydane na podstawie tych ustaw oraz w oparciu o dokumenty:
 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami – Ministerstwo Środowiska, 2002 r.

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego,

Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego – projekt,

Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2004-2011 – projekt,

Strategia Rozwoju Powiatu Radomskiego – projekt,

Powiatowy Program Ochrony Środowiska i Powiatowy Program Gospodarki Odpadami.
I. Gmina Wolanów.
1.Ogólna charakterystyka Gminy Wolanów.
Gmina Wolanów położona jest w południowej części województwa mazowieckiego,
wzdłuż międzynarodowej trasy nr 44 łączącej Łódź i Lublin.
Powierzchnia gminy wynosi 8285 ha, w tym 7225 ha użytków rolnych.
Sieć osadniczą tworzy 33 miejscowości, z których 23 jest siedzibami sołectw. Większość wsi
zgrupowana jest przy ciągach komunikacyjnych o nawierzchni utwardzonej. Stan zabudowy jest
zróżnicowany i zależny od okresu budowy obiektów jak i zakresu oraz częstotliwości
podejmowania prac remontowych i modernizacyjnych. Zabudowa gminy to przede wszystkim
zabudowa zagrodowa, budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz zabudowa związana z
prowadzoną działalnością gospodarczą.
Łączna liczba ludności gminy wynosi 8137 osób. Gęstość zaludnienia wynosi 96/1km2.
Przeciętnie na 100 mężczyzn przypada 97 kobiet.
Wykaz sołectw i liczby ludności.
Miejscowość
Liczba ludności
Wolanów
669
Bieniędzice
273
Chruślice
207
Franciszków
264
Garno
875
Jarosławice
135
6
Kacprowice
297
Kowala Duszocina
275
Kowalanka
244
Kolonia Wawrzyszów
195
Kolonia Wolanów
111
Młodocin Większy
395
Mniszek
605
Podlesie
232
Rogowa
184
Sławno
583
Ślepowroń
674
Strzałków
702
Wacławów
211
Waliny
271
Wymysłów
94
Wawrzyszów
373
Zabłocie
167
Łącznie
8036
Źródło: Urząd Stanu Cywilnego w Wolanowie, 2003r
Prognoza demograficzna gminy w/g danych UG:
-
8137
„
2003 r.
-
8540
„
2005 r.
-
8620
„
2007 r.
-
8750
„
2012 r.
-
8920
„
2015r.
W prognozach na lata 2000-2010 przewiduje się trend spadkowy ilości osób w sołectwach:
Wymysłów, Rogowa, Wacławów. Natomiast w pozostałych sołectwach tak, jak i na terenie całej
gminy przewiduje się wzrost liczby mieszkańców. W roku 2000 było 7930 osób, natomiast w 2010
liczba osób wyniesie około 8400 osób.
Ludność w wieku produkcyjnym – 2982.
Z tej grupy :
- 1510 osób pracuje w rolnictwie,
7
- 150 osób pracuje w przemyśle,
- 52 osoby pracuje w usługach,
- 130 osób prowadzi prywatną działalność gospodarczą,
- 900 osób zajmuje się tzw. innymi zajęciami,
- 242 osoby są zarejestrowane jako bezrobotne.
Podstawową funkcją gminy w chwili obecnej i w przyszłości jest produkcja rolna.
Wielkość zasiewów wynosi łącznie 5350 ha, co stanowi 64 % ogółu powierzchni gminy.
W zasiewach tych 3400 ha stanowią uprawy zbożowe, w tym: uprawy pszenicy 480 ha, ziemniaki
320ha, warzyw gruntowych 150 ha, truskawki 50 ha, tytoń 20 ha. Produkcja zwierzęca obejmuje:
bydło około 2149 SD, a trzoda około 9326 SD w całej gminie.
Gmina posiada średnio – dobre warunki naturalne do produkcji rolnej. Położenie w
bezpośrednim sąsiedztwie Radomia wpłynęło na ukształtowanie produkcji rolnej. Rozwinęła się
między innymi produkcja artykułów żywnościowych przeznaczonych na bezpośrednie
zaopatrzenie miasta. Głównie warzywa i owoce, mleko, mięso, jaja.
Struktura gospodarstw w gminie Wolanów w 2003r.
Wielkość gosp. w ha
Ilość gosp.
od 1,01 – 2,00
412
od 2,01 – 5,00
550
od 5,01 – 7,00
140
od 7,01 – 10,00
111
od 10,01 – 15,00
60
powyżej 15
9
Ogółem
1282
W ostatnich latach doszło do rozwoju drobnych form przedsiębiorczości.
Większe zakłady produkcyjne:
- Pipe – Life – Strzałków – produkcja rur z tworzyw sztucznych,
- Figand – Wawrzyszów – zakład mleczarski,
- Meblowkręt – Strzałków – produkcja śrub,
- Prymus – Agd – Kowalanka – hurtownia art. gospodarstwa domowego,
- Biak – Mas – Wolanów – produkcja wędlin,
- Dakmet – Wolanów – produkcja śrub, galwanizernia (oczyszczalnia ścieków),
8
- Zakład Przerobu Drewna – Wymysłów – wytwórnia parkietów i boazerii,
- Zakład Syntezy – Kowalanka – produkcja lakierów i rozpuszczalników,
- Metalwkręt – Garno – produkcja śrub, galwanizernia,
- Wolanów – stacja paliw,
- Zakład Budowy i Obsługi Stacji Paliw – Stanisław Firlej – Kowalanka,
- Zakład Naprawy Ciągników i Maszyn Rolniczych – Wolanów – naprawa remonty, diagnostyka,
sprzedaż,
- Odlewnia Żeliwa – Waliny,
Stacje Diagnostyki Samochodowej:
- Henryk Defiński – Wawrzyszów,
- Waldemar Klepacz – Wolanów,
Zakłady naprawcze mechaniki samochodowej:
- Radosław Sirak – Ślepowron,
- Dariusz Gotkowicz – Garno,
- Marek Sambor – Strzałków,
- Zakład naprawy urządzeń dźwigowych,
Zakłady blacharki samochodowej:
- Dariusz Różalski – Wolanów,
- Andrzej Jaros – Mniszek,
- Marek Sambor – Strzałków,
- Jacek Jędrzejczyk ZUH „JAZUN”- Garno,
Zakłady lakiernicze:
- Ługowski Henryk – Ślepowron,
- Zdzisław Ziętek – Sławno,
- Andrzej Sukiennik – Wacławów,
- Marcin Poneta – Kacprowice,
- Andrzej Lis – Wolanów,
9
- Andrzej Jaros – Mniszek,
Zakłady garbarskie:
- „Filla” Wojciech Filla – garbarstwo skór Sławno (działalność zawieszona),
- Robert Kwietniewski – przerób odpadu skórzanego, uszlachetnianie skór – Mniszek,
- Jerzy Żuchowski – garbowanie skór bez włosa – Wolanów,
- P.P.H.U. M.M. Majewscy – garbowanie skór bez włosa, odświeżanie i renowacja wyrobów
futrzarskich – Wacławów,
Zakłady gastronomiczne:
- Motel „Bajka” – Kowalanka,
- Bar „U Grubego” – Kowalanka,
Zakłady galwanizacyjne:
- Adam Wdowczyk – Strzałków,
Zakłady transportu samochodowego:
- Zbigniew Kacprzak – Waliny,
- Jacek Wabik – Kacprowice,
- Zygmunt Wabik –Sławno,
- Antoni Dzik – Wolanów,
- Janusz Kozłowski – Michałów (Bieniędzice),
- Włodarczyk – Kolonia Wawrzyszów,
- Bogdan Janas – Garno,
Zakłady budowlane:
- Michał Faliszewski „FA – BUD” – Garno,
- Jan Suligowski „ARBUD” – Podlesie,
- Agnieszka Rogowska „REMBUD” – Wolanów,
- Krzysztof Towarek „WOLBUD” – Podkończyce.
10
2. Podstawy i cel opracowania.
Podstawę formalną opracowania stanowi umowa z dnia 01 marca 2004 roku zawarta pomiędzy
Wójtem Gminy Wolanów a Przedsiębiorstwem Usługowo – Handlowym „ EKO-SAM” w
Kaszewska Wola 30, 26-806 Stara Błotnica na opracowanie „Programu Ochrony
Środowiska” oraz „Planu Gospodarki Odpadami”.
Ustawy „Prawo ochrony środowiska” oraz „Ustawa o odpadach” nakładają na jednostki
samorządu terytorialnego obowiązek opracowania „Programu Ochrony Środowiska” oraz „Planu
Gospodarki Odpadami”.
Ostateczny termin przyjęcia krajowego planu gospodarki odpadami ustala ustawa z dnia 27
lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100 poz. 1085) na dzień 31 10. 2002 r. oraz odpowiednio
dla uchwalenia nowego programu ochrony środowiska, którego integralną część stanowi plan
gospodarki odpadami, na dzień:

wojewódzkiego – 30. 06. 2003 r.,

powiatowego – 31.12. 2003 r.

gminnego – 30. 06. 2004 r.
Celem programu jest przeprowadzenie analizy stanu obecnego środowiska naturalnego
oraz stanu gospodarki odpadami w gminie oraz określenie kierunków działań bieżących i
długofalowych samorządu w zakresie ochrony środowiska.
3.Warunki geofizyczne.
3.1. Położenie i rzeźba terenu.
Gmina Wolanów położona jest w zachodniej części powiatu radomskiego w odległości 9
km od Radomia, przy międzynarodowej trasie nr 44 łączącej Łódź i Lublin.
Od północnego zachodu gmina Wolanów sąsiaduje z gminą Przytyk, od północnego
wschodu z gminą Zakrzew, od wschodu z gminą Radom, od południowego wschodu z gminą
Kowala należącymi do powiatu Radom, a od południa gmina Orońsko powiat Szydłowiec, od
południowego zachodu z gminą Szydłowiec, od zachodu z gminą Wieniawa powiat Przysucha.
11
Jest ona pokryta serią osadów czwartorzędowych nałożonych na płytko występujące
struktury starszego podłoża. W rejonie wysypiska we wsi Bieniędzice od powierzchni występuje
seria osadów fluwioglacjalnych o miąższości 0,5-2,2 m wykształcona w formie piasków średnich
z przewarstwieniami mułków. Poniżej występuje kompleks glin piaszczystych z wkładkami
piasków gliniastych. Strop glin zwałowych występuje na głębokości od 0,5-2,2 m; do głębokości
8,0 m gliny nie zostały przewiercone. Poniżej glin zwałowych występują osady kredowe
wykształcone w formie margli i piaskowców.
3.2. Warunki klimatyczne.
Gmina Wolanów położona jest w Regionie Wschodnio-małopolskim. Średnia roczna
suma opadów atmosferycznych wynosi w tym rejonie około 600 mm. Średnia roczna temperatura
kształtuje się w granicach 7,0 – 7,5 C.W przebiegu rocznym najniższa wilgotność występuje
wiosną (78-72%), natomiast w zimie jest znacznie wyższa z pogodą umiarkowanie ciepłą,
których średnio w roku jest 122. Wśród nich 64 cechuje brak opadu, a około 58 jest
deszczowych. Wśród dni umiarkowanie ciepłych w tym regionie mało jest z dużym
zachmurzeniem. Dni takich jest w roku mniej niż 40. Stosunkowo liczniej natomiast zjawiają się
dni z pogodą przymrozkową umiarkowanie zimną z opadem (jest ich około 14) oraz niektóre typy
pogód z grupy mroźnych. Pogoda umiarkowanie mroźna z opadem cechuje 10 dni w roku, a
pogoda dość mroźna z opadem prawie 11 dni.
Obserwowane, szczególnie w ostatnich dwustu latach, zmiany stosunków termicznych i
opadowych należy traktować jako wypadkową zmian naturalnych, które w dość krótkich
przedziałach czasu, obejmujących niewiele dziesięcioleci, są uwarunkowane głównie
aktywnością Słońca i wypadkową zmian antropogenicznych. Te ostatnie zmiany są efektem
szybkiego rozwoju aglomeracji miejskich i przemysłowych, wzrostu emisji dwutlenku węgla,
pyłów itd. Czynniki naturalne zmian klimatu wykazują okresowe zmiany, natomiast czynnik
antropogeniczny zmian klimatu cechuje stała tendencja do zmian, trend liniowy. Obecnie brak
jednoznacznej, w pełni udokumentowanej prognozy dotyczącej cech klimatu Polski w skali
najbliższych dziesięcioleci. Analiza długookresowych oscylacji klimatycznych, wskazuje na
tendencje do obniżania się temperatury powietrza. Taka tendencja może wpłynąć na osłabienie
ewentualnych skutków efektu cieplarnianego.
12
3.3. Hydrografia.
Gmina Wolanów położona jest w Regionie Wschodnio-małopolskim. Hydrografię tworzą
wody powierzchniowe, które występują w postaci obiektów liniowych, obszarowychi
punktowych. Obiekty liniowe są to cieki powierzchniowe, tzw. wody płynące, wody obszarowe
natomiast to zbiorniki wodne, czyli tzw. wody stojące, obiekty punktowe – to różnego rodzaju
wypływy wód podziemnych.
Na hydrografię składają się następujące rzeki: Radomka, Jabłonica, Szabasówka, Garlica,
Dobrzyca, Cerekwianka i Kosówka. Rzeki te tworzą system rzeczny, w którym Radomka uchodzi
za rzekę główną. Długość sieci rzecznej wynosi 43 km. Występują tu także cieki sztuczne, czyli
rowy melioracyjne wraz ze źródliskami.
Rezerwy wód powierzchniowych powiatu radomskiego gromadzone są w kilku
zbiornikach retencyjnych.
Zbiorniki te są tworzone za pomocą budowli piętrzącej wody rzek - zwanej zaporą. Liczba
sztucznych zbiorników ustawicznie wzrasta, podczas gdy liczba zbiorników naturalnych ulega
raczej zmniejszeniu na skutek rozmaitych procesów, zarówno naturalnych, jak i wskutek
ingerencji człowieka (np. osuszanie). Znaczna liczba zbiorników zaporowych jest w zasadzie
powiększonymi (podpiętrzonymi) zbiornikami naturalnymi, z których odpływ jest regulowany za
pomocą budowli upustowych.
Największym zbiornikiem w powiecie jest oddany do eksploatacji w kwietniu 2001 roku
zbiornik zaporowy „Domaniów” na rzece Radomce w miejscowości o tej samej nazwie.
Powierzchnia zbiornika wynosi prawie 500 ha, a objętość przy normalnym poziomie piętrzenia
wynosi 13 mln m3. Zbiornik zlokalizowany jest na granicy powiatu radomskiego i przysuskiego.
Lokalizacja zbiornika wodnego w Domaniowie uzasadniona jest wyjątkowo korzystnymi
warunkami ukształtowania doliny, położeniem poniżej węzła hydrologicznego dolin Radomki,
Jabłonicy i Szabasówki, możliwością nawodnień ponad 5 tys. ha użytków zielonych i napełnienia
253 ha stawów rybnych oraz bliskością Radomia.
13
Lokalizacja ogólna zbiornika wodnego w Domaniowie.
14
Zbiornik pełni wiele funkcji. W obu wariantach piętrzenia funkcją wiodącą jest rolnictwo.
Dorzecze Radomki ma powierzchnię 2109,5 km2. W obrębie dorzecza położonych jest 8 gmin w
całości i 28 we fragmentach. Do 1989 roku region ten charakteryzował się ekstensywnym
uprzemysłowieniem, niezrównoważoną urbanizacją, słabym rozwojem rolnictwa. W ostatnich latach
obserwowana była strukturalna recesja gospodarcza. W nowej wizji regionu zakłada się
restrukturyzację przemysłu, z częściowym utrzymaniem dotychczasowych branż i rozwój
pozaprzemysłowych funkcji. W mniejszych ośrodkach miejskich preferowany jest rozwój funkcji
usługowej i administracyjnej. W rolnictwie proponuje się utrzymanie aktualnej struktury produkcji
rolnej – zbożowej – hodowlanej oraz wzrost intensywności gospodarowania.
W strategii działań wodno gospodarczych i polityki ekologicznej w dorzeczu Radomki jest
preferowana koncepcja retencjonowania wód powierzchniowych. Uzasadniona jest deficytem wody
w rolnictwie (w dolinach rzecznych) i w rejonie Radomia. Problem perspektywicznego zaopatrzenia
Radomia w wodę z zasobów powierzchniowych jest rozważany jako alternatywny. Do 2010 roku ma
być oparty na nowych ujęciach głębinowych poza lejem depresyjnym. Po tym okresie analizowane
są: dalsze ujęcia wód podziemnych, ujęcie infiltracyjne z Wisły oraz ujęcie ze zbiornika
„Domaniów”. Każde z proponowanych przedsięwzięć w istotnym stopniu oddziaływuje na lokalne
lub regionalne środowisko przyrodnicze.
Zbiornik wpływa dodatnio na środowisko makroregionu. Nastąpił między innymi przyrost
powierzchni wód otwartych, zwiększenie retencji wodnej, zmniejszenie strat przyrodniczych i
gospodarczych, powodowanych powodzią letnią, zwiększenie zasobów wód dyspozycyjnych w
dorzeczu, poprawa warunków wodnych siedlisk dolinowych, uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w dorzeczu powyżej zbiornika, wzrost atrakcyjności przyrodniczo-krajobrazowej i
gospodarczej Ziemi Radomskiej.
Oddziaływanie
zbiornika
na
lokalne
środowisko
jest
zarówno
dodatnie
i ujemne. Bilans zysków i strat jest niemożliwy do określenia na podstawie istniejących badań. W
skali czaszy zbiornika jest ujemny. Na terenach przyległych po uregulowaniu stosunków wodnych i
zagospodarowaniem rolniczo-rekreacyjnym może być dodatni w aspekcie przyrodniczym jak i
gospodarczym. Wpływ zbiornika na środowisko w znacznej mierze zależy od użytkowników
(rolnictwo i miasto Radom) i przyjętych zasad gospodarki wodnej. One to głównie określają zmianę
powierzchni i głębokości akwenu w czasie i dzielą go na strefy.
Bilans zysków i strat oddziaływania zbiornika na zmianę warunków siedliskowych
środkowego i dolnego odcinka doliny Radomki jest dodatni w ocenie rolniczej, w ocenie
przyrodniczej jest trudny do oszacowania.
15
3.4. Obszary chronione.
Na terenie gminy Wolanów brak jest obiektów i obszarów chronionych objętych
szczególnymi formami ochrony, ustanowionymi na podstawie przepisów o ochronie przyrody.
Znajdują się jednak wartości środowiska kulturowego wpisane do ewidencji dóbr kultury
takie jak:

Zespół parkowo-dworski w Strzałkowie o powierzchni 4,5 ha z aleją grabową,

Zespół parkowo-dworski w Walinach o powierzchni 11,26 ha,

Dąb w miejscowości Wawrzyszów (obwód pnia 520 cm) – ( UG Wolanów, 2003).
3.5. Dotychczasowe działania z zakresu ochrony środowiska.
Gmina - jako jednostka samorządu terytorialnego jest odpowiedzialna za gospodarowanie
na swoim obszarze. Władze gminy podejmują różnorodne działania mające na celu ochronę
środowiska. W zakres podejmowanych działań wchodzi m.in. gospodarka wodno-ściekowa (jest to
najpilniejszy do rozwiązania problem społeczno-gospodarczy gminy).
Następnym kierunkiem działań ochronnych jest selektywna zbiórka odpadów. Jest ona
prowadzona od 4 lat i finansowana z budżetu gminy.
Wśród innych działań należy wskazać na „Program małej retencji" opracowanej przez
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Radomiu dla województwa radomskiego na lata 1997-2015.
Program ten przewiduje modernizację, budowę nowych zbiorników, budowle piętrzące na rzekach
oraz retencję gruntową na hektarach łąk i pastwisk, a także regulację odpływu na istniejących i
planowanych użytkach ekologicznych.
Zgodnie z krajowym programem zwiększania lesistości, w gminie Wolanów dokonuje się
sukcesywnie zalesiania gruntów najsłabszych klas. Od 1999 do stycznia 2004 zalesiono 130 ha gruntów
porolnych.
W ramach ochrony wód zalewu Domaniów został wykonany i uzgodniony projekt budowy
oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach bezpośrednio przyległych do zalewu.
Na terenie gminy programem tym objęte są miejscowości : Mniszek, Rogowa, Wawrzyszów,
Kolonia Wawrzyszów.
Gmina Wolanów jako członek Związku Gmin „Radomka" objęta jest programem ISPA.
Jest to program kierowany do dużych jednostek organizacyjnych. Jest przeznaczony przez Unię
Europejską na realizację programów infrastrukturalnych z zakresu zapotrzebowania w wodę,
oczyszczalni ścieków, kanalizacji i szeroko pojętej ochrony środowiska.
16
Koszty Realizacji Przedsięwzięć w latach 2001 – 2004.
ROK 2001
L.p.
Środki Pożyczki Mieszkańcy
Środki
inwestycji
własne
spoza
ogółem tys. zł.
tys. zł.
Zadanie
Koszt
(program)
tys. zł.
tys. zł
budżetu
gminy
1. Wodociągowanie
461
-
161
45
255
2. Zbiórka odpadów
50
50
-
-
-
3. Modernizacja sieci
128
28
-
-
100
4. Modernizacja dróg
558
411
-
-
147
5. Zmniejszenie zagrożenia
45
45
-
-
-
elektrycznych
pożarowego
6. Kanalizacje
-
-
-
-
-
ROK 2002
L.p.
Środki Pożyczki Mieszkańcy
Środki
inwestycji
własne
spoza
ogółem tys. zł.
tys. zł.
Zadanie
Koszt
(program)
tys. zł
tys. zł.
budżetu
gminy
1. Modernizacja zbiorników
41
41
-
-
-
2. Wodociągowanie
676
107
289
280
-
3. Oczyszcz. ścieków
98
21
77
-
-
4. Drogi
429
233
-
-
196
5. Zbiórka odpadów
70
70
-
-
-
120
80
-
-
40
45
45
-
retencyjnych
6. Modernizacja
sieci
elektrycznych
7. Straż
-
-
17
ROK 2003
L.p.
Środki Pożyczki Mieszkańcy
Środki
inwestycji
własne
spoza
ogółem tys. zł.
tys. zł.
Zadanie
Koszt
(program)
tys. zł
tys. zł.
budżetu
gminy
1. Wodociągowanie
2.197
398
1.323
485
-
2. Drogi
218
180
-
-
38
3. Zbiórka odpadów
80
80
-
-
-
sieci
34
4
-
-
30
5. Termoizolacja budynku
189
39
150
-
-
45
45
4. Modernizacja
elektrycznych
U.G.
6. Straż
-
-
-
ROK 2004 /PLAN/
L.p.
Środki Pożyczki Mieszkańcy
Środki
inwestycji
własne
spoza
ogółem tys. zł.
tys. zł.
Zadanie
Koszt
(program)
tys. zł
tys. zł.
budżetu
gminy
1. Wodociągowanie
840
475
225
140
-
4.659
900
2.700
-
1.059
-
-
-
-
-
sieci
108
108
-
-
-
budynku
108
43
65
-
-
54
54
-
-
-
2. Drogi
3. Zbiórka odpadów
4. Modernizacja
elektrycznych
5. Docieplenie
U.G.
6. Straż
Źródło: UG Wolanow.
18
II.
Diagnoza aktualnego stanu środowiska.
2.1. Powietrze atmosferyczne.
Monitoring powietrza realizowany jest na mocy ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia
27.04.2001r.(Dz. U. Nr 62; poz. 627 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 20 lipca 1991 roku o
Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 77, poz. 335 z 1991 roku z późn. zm. w tym zm. Nr
106, poz. 668 z 1998 r.). Koordynatorem państwowego monitoringu powietrza (PMŚ), podobnie
jak innych komponentów środowiska jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska.
Ze względu na mnogość zanieczyszczeń powietrza wyodrębniono grupę zanieczyszczeń
charakterystycznych dla powietrza - pyły, tlenki węgla, tlenki siarki i tlenki azotu. W Polsce
obowiązuje
zachowanie
jednocześnie
trzech
dopuszczalnych
wartości
substancji
zanieczyszczających w powietrzu (DS):
Da - dopuszczalne stężenie średnioroczne,
D24 - dopuszczalne stężenie średniodobowe (24-godzinne),
D30 - dopuszczalne stężenie chwilowe (30-minutowe),
przy czym ustalono je odrębnie dla różnych obszarów, w tym: objętych ochroną przyrodniczą
(parki narodowe, leśne kompleksy promocyjne), uzdrowiskową (obszary ochrony
uzdrowiskowej) i zabytkową (obszary, na których znajdują się pomniki historii wpisane na "Listę
dziedzictwa światowego").
Pomiary zanieczyszczenia powietrza
Ocenę stopnia zanieczyszczenia powietrza na terenie powiatu radomskiego umożliwiają
badania instalacji przeprowadzane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w
Warszawie Delegatura w Radomiu oraz Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w
Warszawie Oddział Zamiejscowy w Radomiu.
Monitoringiem objęte zostały następujące substancje: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu,
pył zaw. PM10, opad pyłu oraz benzen.
Delegatura WIOŚ w Radomiu wykonała w 2 punktach (Pionki i Wolanów) pilotowe
badania stężeń benzenu.
Dopuszczalne wartości stężeń µg/m3
Nazwa substancji
Benzen
1h
24 h
Średnioroczne
(D1-h)
(D24)
(Da)
-
-
5
19
Uzyskane podczas pomiarów poszczególnych związków wyniki odnoszą się do wartości
dopuszczalnych stężeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
6 czerwca 2002r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz
marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 87, poz.
796).
Nazwa substancji
Dopuszczalny opad w g/(m2 · rok)
Pył ogółem
200
Źródło: Stan Środowiska w Województwie Mazowieckim, Raport WIOŚ, Warszawa 2003
Na terenie gminy przeprowadzone zostały pomiary opadu pyłu przy trasie Radom - Piotrków. Opad pyłu
wynosił 48.43 [t/km2] przy obowiązującej normie 200 [t/km2]. Przeprowadzono również pomiar opadu
ołowiu i kadmu. Opad ołowiu w roku 1999 wynosił 0,0047222 g/m2, a w roku 2000 - 0,0042362
g/m2. Zauważamy tutaj, że zawartość ołowiu w powietrzu obniża się. Opad kadmu w roku 1999
wynosił 0,0002913 g/m2, a w roku 2000 - 0,0003556 g/m2 (WIOŚ,1999). Zawartość kadmu nieco
spada.
Emisja zanieczyszczeń z terenu powiatu radomskiego wynosi:
pyły – 228,03 Mg/rok
gazy – 721,74 Mg/rok
Nadrzędnym celem dotyczącym ochrony powietrza jest wprowadzanie technologii
niskoemisyjnej z zastosowaniem BAT (najlepszej dostępnej techniki w danej dziedzinie) oraz
likwidacja tzw. „źródeł niskiej emisji”.
Likwidacja „źródeł niskiej emisji” wiąże się przede wszystkim ze zmianą czynnika
grzewczego tj. paliwa stałe – węgiel, koks zastępowane są paliwami gazowymi lub olejowymi
(tzw. paliwami ekologicznymi).
20
Analiza wielkości emisji powstającej podczas spalania poszczególnych paliw przedstawia
się następująco:
Czynnik grzewczy/ ilość
Emisja pyłów / kg
Emisja gazów / kg
Węgiel / 1 Mg
20
58,8
Olej opałowy / 1 m3
1,8
15,1
0,015
2,252
Gaz ziemny / 1000 m3
Źródło: Stan Środowiska w Województwie Mazowieckim, Raport WIOŚ, Warszawa 2003
Źródła zanieczyszczeń powietrza
Na terenie powiatu radomskiego zlokalizowanych jest około 230 obiektów emitujących
podczas swojej działalności zanieczyszczenia do powietrza.
Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza na terenie powiatu radomskiego i gminy
Wolanów są:
- procesy technologiczne i procesy energetycznego spalania paliw (na terenie gminy funkcjonują
kotłownie przyszkolne, kotłownia UG, zakłady przemysłowe),
- emisja komunikacyjna,
- emisja niska (większość indywidualnych gospodarstw domowych ogrzewanych jest z własnych
kotłowni węglowych lub pieców),
- emisje uciążliwych zapachów (wysypiska odpadów, zakłady przemysłowe – uciążliwość ma
charakter lokalny, ograniczający się do stref ochronnych obiektów).
Zgodnie z obecnie obowiązującym prawodawstwem w zakresie ochrony środowiska tj.
ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zmian.)
art.180 – podmioty gospodarcze posiadające instalację powodującą wprowadzanie do powietrza
gazów lub pyłów są zobowiązane do uzyskania pozwolenia na emisję zanieczyszczeń do
powietrza.
Obowiązek ten nie dotyczy osób fizycznych, dla których jest to obowiązek powszechnego
korzystania ze środowiska ( dot. kotłowni w gospodarstwach domowych, korzystania ze środków
komunikacyjnych dla własnych potrzeb).
W przypadku powiatu radomskiego obowiązkiem decyzyjnym objętych jest ponad 100
podmiotów – posiadają one pozwolenie na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza.
21
Pozwolenie to wydawane jest w oparciu o wniosek przedłożony przez inwestora i opracowany
zgodnie z art. 184 ust. 2 i 4 art. 221 wyżej cytowanej ustawy.
Maksymalny czas obowiązywania pozwolenia – 10 lat.
Wśród podmiotów emitujących do powietrza zanieczyszczenia wiele jest takich, które w
myśl art. 220 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska są zwolnione z posiadania pozwolenia. W
szczególności dotyczy to obiektów posiadających źródła energetyczne:
- do 5 MWt opalanych węglem,
- do 10 MWt opalanych koksem, drewnem, słomą, olejem opałowym i napędowym,
- do 15 MWt opalanych paliwem gazowym,
- oraz inne niż energetyczne, które wyszczególnione są w/w artykule ustawy, zwolnione przez
ustawodawcę z posiadania pozwolenia.
Do instalacji, które nie są objęte pozwoleniem wymagane jest zgłoszenie do
organu eksploatacji instalacji powodującej wprowadzanie zanieczyszczeń do
powietrza. Tryb ten reguluje w/cytowana ustawa Prawo ochrony środowiska oraz
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 listopada 2001r. w sprawie rodzajów
instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. Nr 140, poz. 1585).
Rodzaje zakładów wprowadzających do powietrza zanieczyszczenia pyłowo – gazowe.
Zakłady w gminie
zakład
ilość
masarnia
1
lakiernia
6
galwanizernia
7
zakład chemiczny
4
inny produkcyjny
40
drzewny
3
kotłownia
11
garbarnia
7
motoryzacyjny
4
odlewnia
3
zakłady betoniarskie
5
22
mleczarski
1
ogółem
153
Źródło: UG Wolanów, 2003.
Emisja ze źródeł objętych pozwoleniem z terenu powiatu radomskiego – gmina Wolanów.
Wolanów
zanieczyszczenie
ilość Mg/rok
pył
0,1940
dwutlenek siarki
0,3890
dwutlenek azotu
0,753296
tlenek węgla
0,404528
chlorowodór
0,148
cynk
0,046
aceton
0,0234610
formaldehyd
0,0011348
benzo/a/piren
0,0000210
fenol
0,0163460
metyloetyloketon
0,0113480
alkohol butylowy
0,2350
ftalan dwubutylu
0,0230
ksylen
0,0460
octan butylu
0,0460
octan etylu
0,0460
toluen
0,122
Źródło: Powiatowy Program Gospodarki Odpadami dla Powiatu Radomskiego.
Wyniki pomiarów stężeń zanieczyszczeń gazowych oraz opadu pyłu na terenie powiatu
radomskiego oraz gminy Wolanów nie przekraczają dopuszczalnych norm. Ostatnie dane
wskazały, że pod kątem wielkości emisji podstawowych zanieczyszczeń, gmina zajmowała 11
miejsce w całym powiecie radomskim.
23
Od 1999 r. sukcesywnie kotłownie powiatu radomskiego zmieniają czynnik grzewczy –
stare wyeksploatowane kotły do spalania węgla bądź miału węglowego zostają wyparte przez
nowoczesne wysokowydajne kotły do spalania oleju opałowego bądź gazu.
2.2. Hałas.
Hałas - dźwięk określany jako szkodliwy, uciążliwy lub przeszkadzający w danych
warunkach (zależy od fizycznych parametrów dźwięku, od nastawienia odbiorcy).
Ustawa z 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) oraz
ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085), reguluje przepisy
dotyczące klimatu akustycznego. Przepisy tych ustaw są wyrazem nowej, spójnej z
ustawodawstwem Unii Europejskiej, polityki w zakresie ochrony środowiska. W odniesieniu do
zagadnień akustycznych, wspomniane akty prawne dostosowują przepisy polskie do regulacji
UE, w szczególności znajdującej podstawę prawną w regulacjach zawartych w Dyrektywie w
sprawie oceny i zarządzania hałasem w środowisku (2002 / 49 / EC).
Ocena stanu środowiska w wyniku emisji hałasu dokonywana jest przy pomocy
równoważnego poziomu dźwięku wyrażonego w dB. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia
29 lipca 2004 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku ( Dz. U. Nr 178,
poz.1841) określa:
Laeqdop = 50 dB dla pory dziennej (od 6oo - 22oo ),
Laeqdop = 40 dB dla pory nocnej (od 22oo - 6oo ).
Pomiary hałasu
Podstawowe źródła hałasu na terenie powiatu radomskiego w skład którego wchodzi
gmina Wolanów:
- urządzenia i instalacje przemysłowe, a także inne źródła stacjonarne, zainstalowane na terenach
jednostek organizacyjnych,
- indywidualne i publiczne źródła mobilne (samochody osobowe, ciężarowe, komunikacji
zbiorowej).
24
Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego
środowiska, czyli utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub, co najmniej na tym
poziomie.
Oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje się w ramach
państwowego monitoringu środowiska.
Kwestie te reguluje Tytuł II Ochrona zasobów środowiska Dział V Ochrona przed
hałasem ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U.Nr 62, poz.627 ze
zmian./ .
Ocenę stanu akustycznego środowiska dokonuje się obowiązkowo dla aglomeracji o
liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy.
Zgodnie z definicją aglomeracji oraz danymi statystycznymi – powiat radomski z mocy
ustawy zwolniony jest z dokonywania oceny stanu akustycznego środowiska / brak aglomeracji
pow.100 tys. mieszkańców / - art.117ust.1 pkt 1 w/w ustawy.
Ponadto zgodnie z pkt 2 w/w ustępu art.117 ustawy – na terenie gminy drogi o dużym
natężeniu ruchu /trasa międzynarodowa Łódź – Lublin jest pod administracją Wojewody i do
jego urzędu należy jako zarządzającego drogą mogącą powodować negatywne oddziaływanie
akustyczne sporządzanie, co 5 lat map akustycznych terenu, na którym eksploatacja obiektu może
powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku / art.179 ust 1i 3
ustawy Prawo ochrony środowiska /.
Drogi powiatowe będące w zarządzie powiatowym są drogami lokalnymi, na których
natężenie ruchu jest umiarkowane, są one oddalone i zabezpieczone ekranem zieleni od
zabudowy, na których występuje hałas komunikacyjny i nie będzie powodował przekraczania
dopuszczalnych norm wartości progowych określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z
dnia 29 lipca 2004r. w sprawie wartości progowych poziomów hałasu /Dz.U.Nr 178,poz.1841 /.
Pomiary hałasu zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonuje:
-
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska,
-
Instytut ochrony Środowiska (IOŚ),
-
Starostowie (Prezydenci) realizując obowiązek sporządzenia map akustycznych,
-
inne przedmioty wykonujące pomiary i monitoring z mocy prawa.
W okolicy gminy Wolanów nie ma punktu pomiaru hałasu. Najbliższy znajduje się
dopiero w Białobrzegach. Zlokalizowany jest on w centrum miasta przy trasie E7. Wykonawcą
pomiarów hałasu w tym punkcie jest WIOŚ – Delegatura w Radomiu.
25
Emitentami hałasu przemysłowego, na obszarze gminy Wolanów są:
- zakłady przemysłu spożywczego,
- kotłownie,
-
zakłady rzemieślnicze o zróżnicowanym profilu: ślusarstwo, warsztaty samochodowe,
betoniarnie, zakłady stolarskie.
Hałas z działalności rolniczej pochodzi od: systemów wentylacyjnych (czerpnie,
wyrzutnie), sprężarek, szlifierek, urządzeń chłodniczych, pomp, urządzeń do obróbki drewna,
(piły tarczowe itp.),transportu zakładowego, np. z zakładów przetwórstwa owocowo –
warzywnego, i zakładu przetwórstwa mięsnego.
Na terenie gminy nie ma przekroczenia dopuszczalnego poziomu dźwięku, a jest to
podyktowane położeniem gminy względem tras komunikacyjnych.
Zmniejszenie uciążliwości związanej z hałasem jest efektem coraz powszechniejszej
wymiany stolarki okiennej w zasobach mieszkaniowych.
2.3. Promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące
Do głównych źródeł powodujących wprowadzanie do środowiska fal elektromagnetycznych należą stacje nadawcze telefonii komórkowej i radiowej wyposażone w anteny
sektorowe, których równoważna moc izotropowo wynosi nie mniej niż 100W, emitujące pola
elektromagnetyczne o częstotliwości od 30KHz do 300GHz.
Wykaz stacji bazowych na terenie gminy Wolanów przedstawia poniższa tabela:
Gmina
Stacje bazowe telefonii komórkowej
1.Centertel – Podulek, Decyzja 7351/44/2000,
Wolanów
2.Plus – Wolanów, Decyzja 7351/22/1999,
3.Era – Mniszek, Decyzja 7351/75/1998
Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym niejonizującym
Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 24 września 2002r. Rady Ministrów
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
oraz szczegółowych kryteriów związanych z klasyfikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia
raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 179, poz. 1490) – § 2 ust 1 pkt 9 lit. g –
26
instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, które emitują pola
elektromagnetyczne o częstotliwości od 30 KHz do 300GHz, o równoważnej mocy
promieniowania izotropowo nie mniej niż 100W uzgadniane są z wojewodą.
Do starosty zaś należy uzgadnianie przedsięwzięć emitujących pola elektro-magnetyczne,
których równoważna moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15W ( § 3 ust 1 pkt
12 lit. o w/w rozporządzenia).
Zatem wszystkie w/w stacje bazowe telefonii komórkowych lub linii radiowych są w
gestii wojewody.
Przepisy szczegółowo normujące dopuszczalne poziomy promieniowania, jakie mogą
występować w środowisku reguluje rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 sierpnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony przed
promieniowaniem
szkodliwym
dla
ludzi
i środowiska,
dopuszczalnych
poziomów
promieniowania, jakie mogą występować w środowisku, oraz wymagań obowiązujących przy
wykonywaniu pomiarów kontrolnych promieniowania (Dz. U. Nr 107, poz. 676) ustalające
standardy jakości środowiska w miejscach dostępnych dla ludzi.
Analizy pracy systemów nadawczo – odbiorczych emitujących promieniowanie
elektromagnetyczne wykazały, iż pola elektromagnetyczne o parametrach wyższych niż
dopuszczalne występują w wolnej, niedostępnej dla ludzi przestrzeni, są niezależne od
parametrów charakteryzujących te pola i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi w
rozumieniu przepisów ochrony środowiska (dla miejsc niedostępnych dla ludzi norm takich nie
ma).
Badania wykazują, że w przypadku emisji pól elektromagnetycznych wartości gęstości
mocy pola elektromagnetycznego w miejscach dostępnych dla ludzi. przy eksploatacji stacji
bazowych przekroczenia takie nie występują.
Zgodnie z art. 76 ustawy Prawo ochrony środowiska, przedsięwzięcia wprowadzające do
środowiska fale elektromagnetyczne nie mogą być oddane do użytkowania, jeśli nie spełniają
wymogów ochrony środowiska, tzn. nie posiadają wymaganych prawem decyzji określających
zakres i warunki korzystania ze środowiska.
Przepis art. 180, pkt 5 i art. 234, pkt 2 Prawa ochrony środowiska pozwala na taką
eksploatację urządzeń emitujących promieniowanie do środowiska, która nie stanowi zagrożenia
dla środowiska i zdrowia ludzi.
27
2.4. Zasoby wodne i gospodarka wodno – ściekowa.
Powiat radomski położony jest w dorzeczu środkowej Wisły. Przez jego teren przebiegają
działy wodne II rzędu rzek: Radomki, Zagożodżonki i Iłżanki. Pozostałe rzeki stanowią ich
dopływy.
Hydrografię gminy Wolanów tworzą wody powierzchniowe, które występują w postaci
obiektów liniowych, obszarowych i punktowych. Obiekty liniowe są to cieki powierzchniowe,
tzw. wody płynące, wody obszarowe natomiast to zbiorniki wodne, czyli tzw. wody stojące,
obiekty punktowe – to różnego rodzaju wypływy wód podziemnych.
Na hydrografię oprócz Radomki składają się następujące rzeki: Jabłonica, Szabasówka,
Garlica, Dobrzyca, Cerekwianka i Kosówka. Rzeki te tworzą system rzeczny, w którym Radomka
uchodzi za rzekę główną. Długość sieci rzecznej wynosi 43 km. Występują tu także cieki
sztuczne, czyli rowy melioracyjne wraz ze źródliskami (WZMiUW 1996).
Rzeka Radomka – wypływająca ze stoku Garbu Gielniowskiego w odległości 5 km od
Przysuchy. Rzeka o całkowitej długości 107 km i dorzeczu 2000 m2, wprowadza do Wisły w
431,9 km jej lewego brzegu. Oceną jakości wody objęto odcinek o długości 91,6 km (od
miejscowości Wymysłów). Docelowo wody tej rzeki powinny spełniać wymagania klasy I od
miejscowości Mniszek do ujścia rzeki Mlecznej, natomiast pozostałe odcinki powinny prowadzić
wody klasy II.
Pozostałe rzeki – dopływy Radomki nie zostały objęte monitoringiem. Spośród nich na
uwagę zasługuje tutaj rzeka Szabasówka, na której stan czystości wpływ mają przede wszystkim
ścieki odprowadzane z oczyszczalni komunalnych zlokalizowanych w górnym jej dorzeczu tzn.
w Szydłowcu i Wierzbicy, zanieczyszczenia obszarowe z pól oraz nie-kontrolowane zrzuty
zanieczyszczeń. Z pozostałych cieków najważniejsze to: Dobrzyca, która wpada do Radomki w
okolicach Przytyka (poza terenem gminy) oraz Garlica znajdująca ujście na 2,2 km biegu rzeki
Szabasówki (okolice Mniszka).
Badania jakości wód powierzchniowych płynących w powiatach regionu radomskiego
prowadzone są przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w
Radomiu zgodnie z założeniami monitoringu w układzie regionalnym.
W latach 2000-2002 w powiecie radomskim badania prowadzone były w 17 punktach
pomiarowo-kontrolnych na 8 rzekach: Radomce w 4 pkt, Wiązownicy w 1 pkt, Pacynce w 2 pkt,
Mlecznej w 1 pkt, Gzówce w 1 pkt, Leniwej w 4 pkt, Zagożdżonce w 2 pkt i Iłżance w 2 pkt.
Analizy wykonywane były zgodnie z Polskimi Normami oraz według metod zalecanych
przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska.
28
Na podstawie uzyskanych wyników badań określono stan czystości wód stosując metodę
stężeń charakterystycznych, zgodnie z Zarządzeniem Prezesa C.U.G.W. Nr 35 z dnia
01.08.1967r.
Stężenia charakterystyczne – średnia arytmetyczna z dwóch najbardziej nie-korzystnych
wartości w ciągu badanego okresu, przy odrzuceniu wyniku odbiegającego od drugiego, co do
wielkości o ponad 200%.
Przy ocenie wyników bakteriologicznych jako wartość charakterystyczną przyjmowano drugi z
kolei wynik najniekorzystniejszy.
Klasyfikację rzek wykonano przez porównanie wyników analiz wody z wartościami
stężeń określonych dla poszczególnych klas czystości zawartymi w rozporządzeniu Ministra
Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991r. (Dz.U. Nr 116
z dnia 16 grudnia 1991r., poz. 503). Niezależnie od tego, ile oznacza się wskaźników
zanieczyszczenia wody, (w rozporządzeniu wymienia się ich 57), o przynależności do klasy
decyduje jeden wskaźnik (często mniej istotny z punktu widzenia przydatności wód)
o najniekorzystniejszych wartościach.
Rezerwy wód powierzchniowych gminy Wolanów gromadzone są w kilku zbiornikach
naturalnych jak i w zbiorniku zaporowym ”Domaniów”.
Do zbiorników naturalnych na terenie gminy Wolanów należą stawy. Znajdują się one
w:
-
Kolonia Wolanów – Tadeusz Szary – 4 stawy o powierzchni ogólnej 1.20 ha,
-
Kolonia Wolanów – Kazimierz Firlej – staw o powierzchni 0.40 ha,
-
Kolonia Wolanów – Romuald Ozimek – staw o powierzchni 0,40 ha,
-
Kolonia Strzałków – Antoni Dzik – stawy o powierzchni ogólnej 5 ha,
-
Zabłocie – Andrzej Tkaczyk – staw o powierzchni 0.50 ha,
-
Zabłocie – Stanisław Wielocha – staw o powierzchni 0,50 ha,
-
Obręb Bieniędzice – Andrzej Skomorowski – stawy o powierzchni ogólnej 3 ha,
-
Jarosławice – Jan Pasik – staw o powierzchni 0.50 ha,
-
Strzałków – Dariusz Duchniak – staw o powierzchni 0.60 ha,
-
Wspólnota Wiejska Sławno – staw o powierzchni 0.60 ha,
-
Franciszków – Andrzej Kwiatkowski – staw o powierzchni 0.40 ha.
W przeciwieństwie do zbiorników naturalnych, zbiorniki zaporowe odznaczają się dużymi
wahaniami zwierciadła wody, co pociąga za sobą zmienność powierzchni, pojemności oraz linii
brzegowej. Nierzadko wahania wymienionych parametrów, a także długości i głębokości, mogą
29
być bardzo duże, co wynika ze sposobu gospodarowania wodą w zbiorniku, jak i ze względów
hydrologicznych
Zbiorniki retencyjne są układami niejednorodnymi i niestabilnymi posiadającymi cechy
typowe dla rzek i jezior. Głównymi cechami różniącymi te „sztuczne jeziora” od naturalnych
zbiorników wód stojących są: wielokrotnie większy stosunek powierzchni zlewni do powierzchni
zbiornik i w efekcie znacznie większe antropogeniczne obciążenie spływającymi ładunkami
zanieczyszczeń, krótszy czas retencjonowania wody, częste zmiany poziomu zwierciadła wody,
powodujące naprzemienne zalewanie lub odsłanianie dna i brak typowej dla jezior ochronnej
strefy litoralnej, znacznie niższy udział substancji organicznych w osadach dennych, znacznie
większy substancji mineralnych.
Do najważniejszych zadań, jakie spełniają zbiorniki zaporowe możemy zaliczyć:
 nawodnienia,
zaopatrzenie w wodę dużych skupisk ludzkich,
energetykę,
zaopatrzenie w wodę zakładów przemysłowych,
rybactwo,
 sport i rekreację.
Domaniów
Największym zbiornikiem w powiecie jest oddany do eksploatacji w kwietniu 2001 roku
zbiornik zaporowy „Domaniów” na rzece Radomce w miejscowości o tej samej nazwie.
Powierzchnia zbiornika wynosi prawie 500 ha, a objętość przy normalnym poziomie piętrzenia
wynosi 13 mln m3. Zbiornik zlokalizowany jest na granicy powiatu radomskiego i przysuskiego.
W granicach administracyjnych powiatu radomskiego znajduje się mniejsza część w
rejonie zapory (gmina Przytyk) oraz rejon cofki zbiornika (gmina Wieniawa). Główna część
zbiornika znajduje się na terenie gminy Wieniawa (powiat przysuski).
Badania zbiornika Domaniów prowadzone w roku 2002 wykazały, że w punkcie
pomiarowo-kontrolnym znajdującym się w rejonie cofki zbiornika woda odpowiadała III klasie
czystości za sprawą podwyższonych stężeń zawiesiny ogólnej (co miało miejsce wiosną).
Pozostałe parametry kwalifikowały wodę do I bądź II klasy czystości.
Dobrą jakość wody stwierdzono w rejonie zapory zbiornika. Szereg badanych parametrów
(między innymi związki azotu, metale ciężkie kwalifikowały wodę do klasy I). Stężenia
substancji organicznych, tlenu i fosforu ogólnego były charakterystyczne dla wód o II klasie
czystości.
30
Wody podziemne
Wody podziemne, ujęte do eksploatacji, pochodzą z utworów czwartorzędowych - o
zmiennej głębokości występowania (od kilku do 150 m), różnej miąższości, zmiennym stopniu
izolacji od czynników powierzchniowych oraz zróżnicowanej wydajności – oraz jurajskich i
kredowych.
Powiat radomski jest położony w granicach trzech Głównych Zbiorników Wód
Podziemnych.
Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w pow. radomskim w jednostkach i piętrach
hydrogeologicznych.
Nazwa i numer
zbiornika
Powierzchnia
Wiek
Typ
Średnia
GWZP
ONO
OWO
ONO+OWO
utworów
zbior-
głębokość
[km2]
[km2]
[km2]
[km2]
wodo-
nika
[m]
szczel-
30-70
nośnych
Niecka
3220
400
1770
2170
K2
radomska
por.
nr 405
Zbiornik (J3)
695
166
0
166
J3
Goszczewice
szczel.-
<100
kras.
nr 412
Zbiornik (J3)
617
617
Wierzbica-
175
792
J3
szczel.-
<100
kras.
Ostrowiec
nr 420
Źródło: Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Radomskiego.
ONO- Obszar Najwyższej Ochrony
OWO- Obszar Wysokiej Ochrony
Zasoby wód podziemnych do połowy lat dziewięćdziesiątych były silnie zagrożone.
Wiązało się to z ich nadmierną eksploatacją – głównie na potrzeby przemysłu. W rejonie
31
Radomia i Pionek pogłębiał się lej depresyjny, co zaczęło stanowić poważny problem. Jednak z
chwilą upadku przemysłu ciężkiego (mniej więcej od 1994 roku) zasoby wód podziemnych
zaczęły się stabilizować.
Jakość wód podziemnych powiatu radomskiego można określić na podstawie badań
prowadzonych w ramach monitoringu podstawowego (krajowego) i regionalnego.
W sieci krajowej na terenie powiatu radomskiego zlokalizowany jest 1 punkt pomiarowy:
w Pionkach.
Klasyfikacja jakości zwykłych wód podziemnych w punkcie badawczym sieci krajowej (powiat
radomski).
Miejsco
Stra-
Głęb.
Wody
wość
tygra
stro-
GW
-fia
pu
Z
ka
Q
42,0
W
2
Pionki
Typ
Użyt.
ośrod terenu
7
Klasa wód
1998
1999
2000
Ib
Ib
II
2001 2002
II
II
Źródło: Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Radomskiego.
Na terenie powiatu radomskiego w latach 1999-2000 prowadzone były w ramach
monitoringu regionalnego badania wody podziemnej w 5 punktach.
Badania prowadzone były w okresie wysokich stanów wód podziemnych (marzec,
kwiecień) oraz w okresie niżówkowym (wrzesień, październik). We wszystkich studniach
wykonano analizę szczegółową obejmującą obligatoryjne oznaczenie następujących wskaźników:
azot amonowy, azotany, azotyny, barwa, chlorki, elektryczna przewodność właściwa, mangan,
magnez, odczyn pH, potas, sód, twardość ogólna, wapń, żelazo oraz dodatkowo: zawiesiny łatwo
opadające, utlenialność, chrom, cynk, detergenty anionowe, fenole, fosforany, kadm, miedź,
nikiel, ołów, rtęć, siarczany, substancje ropopochodne, substancje rozpuszczone, kwasowość,
temperatura, zapach.
Badania monitoringowe wód podziemnych w latach 1999-2000 wskazywały niezmiennie
na wysoką klasę jakości (Ib).
Wody podziemne są źródłem wody pitnej i dla celów gospodarczych.
Wody podziemne na terenie gminy Wolanów nie zostały objęte monitoringiem (WIOŚ, 2000).
32
Stan wód podziemnych na terenie powiatu jak gminy Wolanów można ocenić jako dobry.
Pobór wody podziemnej
Lp.
Ujecie wody
Pozwolenie
Współ
Pobór
Woda
Woda
wodnoprawne
czynni
wody
zakupio
sprzeda
ki
[m3]
na [m3]
na z
Nr i data Termin
decyzji
Gmina
1
1.
2
obowiązy
różnic
ogólneg
wania
ujące
o
(a,b,c,
poboru
d)
[m3]
Nazwa
3
4
5
Ujęcie
2002.09.
Wolanów
13
Wolanów
6
7
8
9
1.10.2012
nr
2100
-
1800
3730
-
3450
9089
-
8100
6/2002
„
2.
Ujęcie
-
Bieniędzi
__
ce
„
3.
9.04.01
Wawrzys
nr
zów
7/2001
31.03.06
Źródło: UG Wolanów , 2004
Gospodarka wodno – ściekowa
Ścieki powstają w wyniku bytowania człowieka oraz prowadzonej przez niego
działalności gospodarczej i rolniczej (ścieki bytowo – gospodarcze, ścieki przemysłowe, ścieki
komunalne, wody opadowe, zanieczyszczenia, wody podgrzane, skażone promieniotwórczo i
zasolone).
Pobór wody w starostwie radomskim wynosi ponad 13 tys. dam3, co stawia powiat na 9
miejscu w województwie mazowieckim. Ogólna ilość pobieranej wody zarówno
powierzchniowej jak i podziemnej stanowi 0,57% poboru wody w województwie. Największe
33
ilości (57%) są pobierane na cele nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz uzupełniania stawów
rybnych. Do celów produkcyjnych zużywanych jest 1918 dm3 wody podziemnej (14%) a na
potrzeby sieci wodociągowej 3900 m3 (29%).
Wykorzystanie wody w gminie Wolanów do nawodnień użytków rolnych i gruntów
leśnych jest niewielkie. Wynosi w przeliczeniu 0,1 dm3 na 1 ha, podczas gdy w województwie
mazowieckim jest na poziomie 2,0 dm3/1ha. Duży jest natomiast pobór wody na cele napełnień
stawów rybnych – 32,4 dm3 na 1 ha.
W gminie Wolanów brak jest systemów komunalnego zagospodarowania ścieków, tzn.
brak jest również sieci kanalizacyjnych – oznacza to, że odbiornikiem ścieków są wody
powierzchniowe lub gruntowe. Istnieje zorganizowane składowisko odpadów w Bieniędzicach.
Na terenie gminy funkcjonują obecnie dwie oczyszczalnie ścieków o różnym stopniu
technologii oczyszczania. Wśród nich znajduje się jedna oczyszczalnia ścieków komunalnych
prywatna w miejscowości Garno należąca do pani Bożeny Markowskiej ( zakład szwalniczy) o
przepustowości do 5 m3 na dobę, druga oczyszczalnia znajduje się przy PSP Mniszek o średniej
wydajności 4,14 m3 na dobę.
Jedną z najistotniejszych przyczyn niekorzystnej sytuacji w zakresie prawidłowej
gospodarki komunalnej, jaka istnieje na terenie gminy, jest budowa sieci wodociągowych bez
jednoczesnego rozwiązania problemu odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych. Stosunek
długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej jest jednym z najniższych w województwie
mazowieckim.
Infrastruktura komunalna w gminie Wolanów w 2003 roku.
Sieć wodociągowa
Sieć kanalizacyjna
Iloraz długości sieci
(km)
(km)
wodociągowej do
kanalizacyjnej
87,089
0.00
0.00
Żródło: UG Wolanów,2003.
W gminie Wolanów znajduje się także jedna oczyszczalnia zakładowa. Posiada ją Zakład
Mleczarski „FIGAND” S.C. Kolonia Wawrzyszów. Jest to oczyszczalnia biologiczna o
przepustowości max. 60,00 [m3/d]. W oczyszczalni tej oczyszczane są ścieki komunalne i
przemysłowe – metodą osadu czynnego. Odbiornikiem ścieków jest rów melioracyjny
/Szabasówka/ Radomka.
34
Sieć wodociągowa
Na potrzeby wodociągów i cele produkcyjne w powiecie radomskim pobierana jest
jedynie woda podziemna. W latach dużego rozwoju przemysłu ciężkiego problemem stała się
wizja zaniku zasobów wód podziemnych w rejonie Radomia i Pionek. Obecnie lej depresyjny
praktycznie zanikł i zagrożenie takie nie występuje.
SIEĆ WODOCIĄGOWA NA TERENIE GMINY WOLANÓW
nazwa miejscowości ilość przyłączy dł. przył. długość sieci
( szt ) (mb.) (mb.)
Wawrzyszów 847 30839 42469
Podlesie 46 564 1980 .
Bieniędzice
Wolanów
75 2040 7460
130 2276 3480
Kol.Wolanów 68 7700
Ujęcie Radom 540 - 24000
Razem przyłączy 1733
35719
87089
Źródło: UG Wolanów, 2003
Podstawowe źródła zaopatrzenia w wodę
Studnie ogólnowiejskie głębinowe wybudowane są w miejscowościach: Bieniędzice,
Wawrzyszów. Studnie te głównie wykorzystane są do uprawy papryki. Ich średnia wydajność
wynosi 7m3 /h. W gminie znajdują się również studnie indywidualne wiercone do 30m
głębokości. Jest ich w całej gminie około 15. Wydajność każdej wynosi ok. 7m3 /h.
Ujęcie gminne w Wawrzyszowie składa się z 1 studni głębinowej:
-
wydajność 52 m3/h,
-
poziom czerpania wody 20 metrów,
-
depresja 2 metry.
Studnie głębinowe znajdują się także w miejscowościach:
Mniszek
-
zasoby eksploat. – 18 m3/h,
35
„PIPELIVE” Systemy rurowe - Strzałków
-
zasoby eksploat. – 25 m3/h,
PW „DAKMET” - Wolanów
-
zasoby eksploat. – 22 m3/h,
Wod. Miejskie Spółka z o.o. –ujęcie komunalne Garno
-
zasoby eksploat. – 388 m3/h
Skoła Podstawowa Bieniędzice
-
zasoby eksploat. – 5,0 m3/h
Skoła Podstawowa Mniszek
-
zasoby eksploat. – 21 m3/h
Wawrzyszów – wodociąg
-
zasoby eksploat. – 52 m3/h
Zakład Garbarski – Zbigniew Smołuch P.P.U.H.”LADER
-
zasoby eksploat. – 4,8m3/h
UG Wolanów Agronomówka
-
zasoby eksploat. – 21,0 m3/h
Zakład Przerobu Mleka Leszek Figarski – Wawrzyszów Kolonia
-
zasoby eksploat. – 3,5 m3/h
Zakład Garbarski Wojciech Filla – Sławno
-
zasoby eksploat. – 5,0 m3/h
Zakład Odlewniczy Zbigniew Głowacki – Waliny
-
zasoby eksploat. – 5,0 m3/h
P.P.H.”PIK” Wytwórnia Wód Gazowanych Wawrzyszów 7
-
zasoby eksploat. – 7,05 m3/h
Nastawnia Kolejowa Wolanów
-
zasoby eksploat. – 25,0 m3/h
Garbarnia Aleksander Żuchowski – Wolanów
-
zasoby eksploat. – 5,2 m3/h
SKR Wolanów
-
zasoby eksploat. – 4,6 m3/h
UG Wolanów wodociąg wiejski – Chruślice
-
zasoby eksploat. – 29,0 m3/h
UG Wolanów Rynek
-
zasoby eksploat. – 9,0 m3/h
36
Zakład Garbarski Zygmunt Koazkiewicz Waliny 29 a
-
zasoby eksploat. – 4,7 m3/h
PKP – Stacja Wolanów
-
zasoby eksploat. – 11,7 m3/h
Zakład Ślusarsko – Galwanizacyjny A. Wdowczyk – Strzałków
-
zasoby eksploat. – 2,5 m3/h
Studnie budujące ujęcie gminne nie oddziaływują na siebie, znajdują się poza zasięgiem
lejów depresyjnych.
Wskaźniki zwodociągowania gminy.
Wskaźnik
Gmina
Wskaźnik
dł. sieci / km2 powierzchni gminy liczba przyłączy / liczba mieszkań
Wolanów
1,04
0,65
Źródło: UG Wolanów, 2003.( ilość mieszkań – 2650 wg UG )
Wskaźnik długości sieci wodociągowej na 1 km2 powierzchni dla Gminy Wolanów jest
wyższy niż ten sam wskaźnik dla województwa mazowieckiego (0,74 km/km2).
System melioracyjny
Obecnie zmeliorowanych ogólnie jest w gminie Wolanów 4150 ha użytków rolnych w tym
242 ha użytków zielonych
Na terenie Urzędu Gminy Wolanów konieczne jest do zdrenowania 1149 ha użytków
rolnych w tym 119 ha użytków zielonych, oraz 292 ha użytków rolnych i 37 ha użytków
zielonych jest już zamortyzowanych i podlega odnowieniu.
Problemów ekologicznym gminy jest zanieczyszczenie wód powierzchniowych. Do
poważnych źródeł zanieczyszczenia rzek należą spływy powierzchniowe.
Poważnym zagrożeniem dla stanu sanitarnego wód powierzchniowych stało się niewłaściwe stosowanie organicznych nawozów: gnojowicy i obornika, a także rolnicze
wykorzystywanie ścieków i osadów ściekowych bez zachowania wymogów ochrony środowiska.
W gminie przeważają tereny płaskie lub lekko faliste. Dla tak ukształtowanej powierzchni
zgodnie z badaniami IMGW, Instytut Ekologii PAN, oszacował wielkość spływu
powierzchniowego:

dla gruntów ornych 10 -15 kg N całk /ha rok i 0,4 - 0,7 kg P całk /ha rok,

dla zielonych użytków rolnych 8 -10 kg N całk /ha rok i 0,3 - 0,5 kg P całk /ha rok,
37

dla lasów 5-6 kg N całk /ha rok i 0,1-0,2 kg P całk /ha rok.
Z raportu GIOŚ wynika, że ponad 50% ładunku azotu ogólnego i ponad 25% fosforu
ogólnego wprowadzanych jest do wód powierzchniowych.
Źródła zanieczyszczeń
W gminie Wolanów prowadzony jest wykaz podmiotów gospodarczych mogących
pogorszyć stan środowiska naturalnego. Składają się na niego spółki cywilne, zakłady
produkcyjne, punkty skupu, przetwórstwa i usługowe, ZOZ- y, stacje paliw, placówki oświatowe.
Jednym z głównym problemów ekologicznych gminy jest zanieczyszczenie wód
powierzchniowych. Do głównych źródeł zanieczyszczenia rzek należą emisje ścieków z obiektów
komunalnych oraz spływy powierzchniowe. Ilość ścieków (wymagających oczyszczania)
wytwarzanych przez zakłady przemysłowe oraz gospodarstwa indywidualne jest trudna do
oszacowania ze względu iż na terenie gminy nie ma zorganizowanego odbioru ścieków. Nie
prowadzi się ewidencji zbiorników bezodpływowych i nie wiadomo ile ścieków jest oczyszczane.
Na tych terenach ścieki z gospodarstw domowych gromadzone są w nieszczelnych zbiornikach
bezodpływowych. Zdarzają się też przypadki odprowadzania nieczystości płynnych do
kanalizacji deszczowej, rowów przydrożnych i cieków wodnych. Poważnym zanieczyszczeniem
wód powierzchniowych w gminie są również zanieczyszczenia obszarowe. Wielkość dopływu
zanieczyszczeń przedostających się poprzez spływy powierzchniowe z terenów użytkowanych
rolniczo uzależniona jest od: sposobu zagospodarowania zlewni, intensywności nawożenia,
przepuszczalności geologicznych utworów powierzchniowych i warunków meteorologicznych.
Niezbędna jest kontynuacja rozpoczętych i wprowadzenie do realizacji szeregu nowych
inwestycji w zakresie budowy systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków.
Wnioski
Stan czystości rzek płynących na terenie gminy Wolanów na przestrzeni ostatnich lat nie
ulegał w zasadzie zmianom – największą poprawę czystości notowano w połowie lat
dziewięćdziesiątych.
O przynależności rzeki do danej klasy czystości decydowały pojedyncze wskaźniki
(związki fosforu i azotu, miano Coli), natomiast szereg badanych parametrów (związki
organiczne, zawiesiny, metale ciężkie, tlen, substancje rozpuszczone, fenole, detergenty, odczyn)
kwalifikowały rzeki do I bądź II klasy czystości. Proces poprawy jakości wód w rzekach jest
długotrwały i zależny od wielu czynników, do których oprócz funkcjonowania oczyszczalni
38
ścieków należą: spływy powierzchniowe z pól, warunki atmosferyczne, użytkowanie
gospodarcze terenu zlewni, niekontrolowane zrzuty zanieczyszczeń przez zakłady i z domostw
prywatnych, powstawanie dzikich wysypisk śmieci nad brzegami rzek i ich dopływów itd.
Jednym z głównych problemów gminy Wolanów w zakresie ochrony środowiska jest
niedostateczny stopień oczyszczania ścieków komunalnych. Brak sieci kanalizacyjnych
uniemożliwia właściwy odbiór ścieków. Odbiór ścieków (często „zagnitych”) taborem
asenizacyjnym stanowi niebezpieczeństwo utraty monitoringu i ewidencji odbieranych ścieków .
Wobec szansy rozwoju turystycznego regionu, szczególnie w wyniku istnienia zbiornika
Domaniów, istotnym problemem wydaje się dbałość o jakość wód. Badania wykazały wzrost
zanieczyszczenia wody w zbiorniku, zwłaszcza w okresie letnim.
2.5. Odpady.
Odpady są nieuniknionym następstwem i problemem cywilizacji. Im większy postęp
techniczny, tym więcej odpadów, w tym również stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia istot
żywych.
Zgodnie z Dyrektywą 91/156 EEC od roku 2002 w krajach Unii Europejskiej będzie
zabronione składowanie odpadów bez wcześniejszego ich przetworzenia.
Obowiązek planowania gospodarki odpadami został sformułowany w uchwalonej przez
Sejm RP ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62/01 poz. 628). Powszechna
zasada gospodarowania odpadami (Rozdział 2 art. 5 Ustawy o odpadach) brzmi „Kto podejmuje
działania powodujące lub mogące powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania
planować, projektować i prowadzić tak aby:
- zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne
oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich
użytkowania,
- zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec ich
powstaniu,
- zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których
powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi”.
Podstawowymi kierunkami działań będą: zmniejszanie ilości odpadów do wywiezienia
poprzez selektywną zbiórkę i zagospodarowanie odpadów oraz stworzenie nowoczesnych
zakładów wykorzystujących i unieszkodliwiając odpady. Wizja unijnych składowisk przewiduje
deponowanie odpadów wyłącznie przetworzonych, tzn. takich, w których zawartość frakcji
39
organicznych nie przekracza 5%, a wartość opałowa nie jest wyższa niż 6000 kJ/kg. Odpady
organiczne powinny być w całości kompostowane.
Odpady niebezpieczne
Ilość odpadów niebezpiecznych w odpadach z sektora gospodarczego w podziale na rodzaje
w powiecie radomskim
Kod
Nazwa odpadu
Mg
%
090104
Roztwory utrwalaczy
0,450
1,6
110105
Kwasy trawiące
4,400
15,9
110109
Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje
2,195
7,9
niebezpieczne
120109
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali
0,060
0,2
130109
Mineralne oleje hydrauliczne zawierające zw.
0,059
0,2
chlorowcoorganiczne
130113
Inne oleje hydrauliczne
0,500
1,8
130205
Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
4,460
16,7
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
130208
Opakowania zawierające pozostałości niebezpieczne
0,348
1,2
150110
Sorbenty, materiały filtrujące zanieczyszczone
0,096
0,3
Zużyte urządzenia elektryczne zawierające niebezpieczne
150202
elementy
0,016
0,07
160213
Inne materiały wybuchowe
0,406
1,4
Przeterminowane odczynniki chemiczne
160403
Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje
2,160
7,8
160507
niebezpieczne
0,010
0,03
160508
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,977
3,5
6,637
23,9
3,972
14,3
Odpady medyczne chorobotwórcze i toksyczne
160601
180103
Niezeszklona faza stała
40
190403
Łącznie
0,800
2,8
27,7
100
Źródło: Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla województwa mazowieckiego,
PROEKO Sp. z o. o., Warszawa 2003 r.
W odpadach niebezpiecznych sektora gospodarczego największy udział mają:
- 23,9%
-
baterie i akumulatory ołowiowe,
- 15,4%
-
kwasy trawiące,
- 16,7%
-
mineralne oleje,
- 14,3%
-
odpady medyczne.
W gminie Wolanów wg bilansu WIOŚ za 2003 rok dla powiatu radomskiego,
dominowały następujące odpady niebezpieczne:
- opakowania po środkach ochrony roślin,
- akumulatory, lampy fluorescencyjne,
- zużyte oleje smarowe i hydrauliczne,
- odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej,
- płyny eksploatacyjne z gospodarki samochodowej,
- odpady pochodzenia przemysłowego z zakładów produkcyjnych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami odpady niebezpieczne w znacznej części
gromadzone są w wyodrębnionych pomieszczeniach i odbierane przez wyspecjalizowane firmy z
zachowaniem przepisów dotyczących transportu odpadów niebezpiecznych.
W gminie Wolanów organizacją usuwania i unieszkodliwiania odpadów zajmują się firmy: SITA
– SUWO Radom, Janas Garno (decyzja Nr R.O.Ś. 7016/2/2002 z dnia 20.06.2002), EKO – SAM
Kaszewska Wola (decyzja Nr R.O.Ś. 7016/3/2002 z dnia 12.09.2002), Almax Radom (decyzja Nr R.O.Ś.
7016/1/2004 z dnia 20.06.2002). Na terenie gminy realizowana jest selektywna zbiórka odpadów typu
workowego prowadzona przez firmę Eko Janas Garno oraz dodatkowo rozstawiona jest na terenie gminy
40 sztuk pojemników 1100 litrów przeznaczonych na zbiórkę stłuczki szklanej odbieranej przez w\w
firmę. Dodatkowo przy każdym z pojemników zamontowano małe pojemniczki oznakowane kolorem
żółtym do zbierania zużytych baterii, odbieranych przez firmę EKO – SAM.
41
Ilość odpadów niebezpiecznych w odpadach przemysłowych w gminie Wolanów w 2003 r.
Nazwa Gminy
Wolanów
wytwo-
magazyno-
rzone
wanie
0,15
Sposób zagospodarowania
odzysk
1,05
unieszko- składowan
dliwienie
ie
-
-
-
Źródło: UG Wolanów
- 44% odpadów jest wykorzystywana wtórnie,
- 40% odpadów jest unieszkodliwiana,
- 16% odpadów jest czasowo magazynowana.
W gminie Wolanów jak na razie brak ogólnego wykazu obiektów zawierających pokrycia
dachowe z płyt azbesto-cementowych oraz brak informacji o wymianie pokryć.
Odpady pochodzące z placówek służby zdrowia odbierane są przez Trango – T Marcin
Dryński (umowa nr 83/2000 z dnia 01.08.2000) i bezpośrednio kierowane do Zakładu Utylizacji
Odpadów, funkcjonującego przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w RadomiuJózefowie. Transport odpadów odbywa się w odpowiednio przystosowanym samochodzie,
służącym wyłącznie do tego celu.
Stan formalnoprawny w omawianym zakresie reguluje decyzja Prezydenta Miasta
Radomia z dnia 28 września 2000 r. OŚR.II.7644/PN/8/2000
Na terenie gminy Wolanów nie funkcjonuje punkt zbioru padliny (odbierana jest i
wywożona specjalnym transportem na punkt w Woli Gołębiewskiej Zakład Przetwórstwa
Rolnego Danielów na podstawie umowy z UG Wolanów z dnia 30 czerwca 2003r.
Odpady pochodzenia przemysłowego z sektora gospodarczego
Gospodarka odpadami poprodukcyjnymi z sektora gospodarczego należy do obowiązków
prowadzących działalność podmiotów gospodarczych, tak w zakresie minimalizacji odpadów jak
i gromadzenia, wywozu oraz wykorzystywania lub unieszkodliwiania. Na tę okoliczność
podmioty muszą uzyskać decyzję Starosty lub Wojewody, przekazywać roczne sprawozdania
Marszałkowi Wojewódzkiemu, a Delegatura WIOŚ prowadzić monitoring oraz inspekcje
kontrolne.
Powyższy tok postępowania realizowany jest w gminie Wolanów.
42
Podmioty gospodarcze w rejestrze REGON w 2003 r.
Rodzaj działalności
Lp.
Liczba
podmiotów
1.
Przemysł – działalność produkcyjna
62
2.
Budownictwo
33
3.
Handel i naprawy
184
4.
Hotele i restauracje
2
5.
Transport, gosp. magazynowa i łączność
21
6.
Pośrednictwo
5
7.
Obsługa nieruchomości i firm
3
8.
Administracja publiczna
2
9.
Edukacja
5
10.
Ochrona zdrowia
3
11.
Pozostała działalność usługowa
45
Łącznie
365
Źródło: UG Wolanów
W zakresie działalności produkcyjno-przetwórczej w obszarze gminy funkcjonują m. in.:
- Pipe – Life – Strzałków – produkcja rur z tworzyw sztucznych,
- Figand – Wawrzyszów – zakład mleczarski,
- Meblowkręt – Strzałków – produkcja śrub,
- Prymus – Agd – Kowalanka – hurtownia art. gospodarstwa domowego,
- Biak – Mas – Wolanów – produkcja wędlin,
- Dakmet – Wolanów – produkcja śrub, galwanizernia (oczyszczalnia ścieków),
- Zakład Przerobu Drewna – Wymysłów – wytwórnia parkietów i boazerii,
- Zakład Syntezy – Kowalanka – produkcja lakierów i rozpuszczalników,
- Metalwkręt – Garno – produkcja śrub, galwanizernia,
- Wolanów – stacja paliw,
- Zakład Budowy i Obsługi Stacji Paliw – Stanisław Firlej – Kowalanka,
- Zakład Naprawy Ciągn. i Masz. Roln. – Wolanów – naprawy, diagnostyka, sprzedaż,
- Odlewnia Żeliwa – Waliny.
43
Ilość odpadów przemysłowych w Gminie Wolanów w 2003 r. w Mg.
Nazwa Gminy
wytworzone
magazynowanie
Sposób zagospodarowania
odzysk
unieszko-
składowanie
dliwienie
Wolanów
25,1
1,0
24,5
-
-
Źródło: UG Wolanów
- 90% -
odpadów jest wykorzystywana wtórnie,
- 6%
-
- 2,5% -
odpadów jest deponowana na składowiskach,
- 1,5% -
odpadów jest czasowo magazynowana.
odpadów jest unieszkodliwiana,
Ilość odpadów ogółem wyprodukowanych w sektorze gospodarczym w podziale
na grupy w powiecie radomskim.
II. Grupa
Nazwa odpadu
Mg
%
02
Odpady z rolnictwa, sadownictwa i przetwórstwa
1190,5
8,3
7615,8
58,7
405,1
2,8
13,6
0,09
377,8
2,6
0,4
0
żywności
03
Odpady z przetwórstwa drewna oraz produkcji
płyt i mebli
04
Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i
tekstylnego
07
Odpady z tworzyw sztucznych
08
Odpady z powłok ochronnych, kleje, farby
09
Odpady z usług fotograficznych
10
Odpady z zakładów energetycznych
767,5
5,3
11
Odpady z chemicznej obróbki metali
135,6
0,9
12
Odpady z fizycznej i mechanicznej obróbki
79,2
0,5
5,5
0,03
187,9
1,3
metali
13
Odpadowe oleje hydrauliczne, silnikowe i
smarowe
15
Odpady opakowaniowe, tkaniny do wycierania
44
16
Odpady nieujęte w innych grupach
17
Odpady budowlane
18
Odpady medyczne i weterynaryjne
19
Odpady z oczyszczalni ścieków
Łącznie
22,6
0,15
1441,5
10,1
3,9
0,02
1248,2
8,7
14242,7
100
Źródło: Powiatowy Program Gospodarki Odpadami dla Powiatu Radomskiego.
Można założyć że procentowy udział odpadów ogółem wyprodukowanych w sektorze
gospodarczym gminy Wolanów w podziale na grupy nie będzie się znacząco różnił od
wyliczonych wskaźników w powiecie radomskim.
Na obszarze gminy Wolanów od 1995 roku istnieje składowisko odpadów w
miejscowości Bieniędzice. Decyzją nr ROŚ.I-O-7644/ 233 / 2002 z dnia 31 grudnia 2002 r.
Starosta Radomski zatwierdził instrukcję eksploatacji w/w składowiska odpadów.
Stan formalno-prawny
 właściciel – Gmina Wolanów,
 zarządzający – Wójt Gminy Wolanów,
 lokalizacja – Bieniędzice ok. 5km na północny-zachód od Wolanowa,
 stan formalno-prawny uregulowany,
 pozwolenie na budowę UAN-7351/16/2/93,
 przegląd ekologiczny z czerwca 2002 r.,
 instrukcja eksploatacji z czerwca 2002 r.,
Parametry składowiska

rok oddania do eksploatacji 1995, zamknięcie 2012 r.,

powierzchnia całkowita 1,51 ha, 3 kwatery 0,92 ha,

projektowana pojemność 40 tys. m3,

pojemność wykorzystana ok. 5,4 tys. m3 – 13%,

ilość odpadów deponowanych rocznie ok. 288 ton t.j. ok. 1200 m3 a po zagęszczeniu
spycharką ok. 480 m3,
_ pozostała pojemność 34,6 tys. m3 wystarczy na bardzo długi okres czasu, ale pozyskiwana ilość
odpadów pochodzi zaledwie od 15% mieszkańców, przy 100% wskaźniku obsługi składowiska o
podanej pojemności wystarczy na ok. 10 lat.
45
Elementy zabezpieczenia środowiska

uszczelnienie podłoża i skarp geomembraną HDPE o grubości 1,5mm, przykrytą warstwą
gliny grubości 50cm,

drenaż odcieków ze zbiornikiem,

wały osłonowe,

zieleń ochronna,

monitoring środowiska – piezometry,
Zagospodarowanie terenu

budynek socjalno-biurowy,

brodzik dezynfekcyjny,

boksy na surowce wtórne,

utwardzony plac manewrowy,

ogrodzenie terenu,

brak przyłącza wodociągowego i elektrycznego,

brak wagi samochodowej,
Eksploatacja składowiska

według instrukcji eksploatacji,

plantowanie i zagęszczanie odpadów spycharką gąsienicową typu DT-75 umożliwiającą
zagęszczenie odpadów 2,5-3-krotnie,

składowisko dozorowane,

pozytywna ocena z przeglądu ekologicznego,

nie istnieje możliwość rozbudowy składowiska,

na składowisku deponowane są wyłącznie odpady z gminy Wolanów,
Roczny koszt eksploatacji składowiska wynikły z wydatków UG Wolanów to:
-
monitoring – 25 tyś zł./ rok,
-
dozór jedna osoba – 10 tyś zł. / rok,
-
wynajem kompaktora i wykonanie warstw izolacyjnych ziemi – 18 tyś zł. /rok
Razem – 53 tyś zł /rok.

53 tyś zł / rok. co w przeliczeniu na koszt jednej tony odpadów złożonych na
składowisku daje.
53 tys.zł /rok : 288 ton/rok = 184 zł/Mg.
Powyższe koszty nie uwzględniają kosztu zbiórki odpadów tj. 2650 zł/m-c *12 m-c = 31.800zł
/rok.
46
Odpady komunalne
Nowe zasady funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, wynikają z
wymagań określonych w odpowiednich dyrektywach Unii Europejskich i znajdują swoje
odzwierciedlenie w nowej ustawie o odpadach, która weszła w życie w drugiej połowie 2001r.
Obowiązuje następująca hierarchizacja postępowania z odpadami:
- zapobieganie i minimalizacja powstawania odpadów,
- powtórne wykorzystanie odpadów, których powstawania w danych warunkach
techniczno-ekonomicznych nie da się uniknąć,
- unieszkodliwianie odpadów z wyłączeniem składowania,
- bezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska składowanie odpadów.
Oznacza to, że zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju - ilość odpadów
odprowadzanych wprost do środowiska powinna zdążać do zera, gdyż w pełni powinny być
wykorzystywane reguły: prewencji, redukcji i ponownego użycia.
Nowa ustawa o odpadach wprowadza obowiązek wykonywania planów gospodarki
odpadami na wszystkich szczeblach zarządzania od poziomu krajowego do poziomu gminy.
Skład morfologiczny odpadów komunalnych z obszarów wiejskich w znacznym stopniu
różni się od odpadów miejskich, specyfika gospodarki odpadami na tych terenach wynika z
następujących czynników:
- zabudowa w przeważającej części jednorodzinna,
- duże rozproszenie zabudowy,
- niski standard dróg dojazdowych do większości posesji,
- niski udział ogrzewania zdalczynnego (gdzie jedna kotłownia obsługuje wiele budynków),
przeważa ogrzewanie indywidualne z wysokim udziałem pieców węglowych,
-
podstawowy rodzaj działalności gospodarczej to gospodarka rolna, w dużej mierze oparta na
gospodarstwach tradycyjnych bez wyraźnej specjalizacji.
Bilans Odpadów w 2003 r. dla powiatu radomskiego wg. Sprawozdania PIOŚ.
Lp. Rodzaj odpadów komunalnych
Ilość w Mg.
1.
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
5975
2.
Odpady z terenów zieleni
937
3.
Papier i kartony nieopakowaniowe
1776
4.
Opakowania z papieru i tektury
1776
47
5.
Opakowania wielomateriałowe
394
6.
Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe
2503
7.
Opakowania z tworzyw sztucznych
1073
8.
Odpady tekstylne
825
9.
Szkoło nieopakowaniowe
330
10.
Opakowania ze szkła
1871
11.
Metale
771
12.
Opakowania z blachy stalowej
220
13.
Opakowania z aluminium
110
14.
Odpady mineralne
2813
15.
Drobna frakcja popiołowa
7320
16.
Odpady wielkogabarytowe
2164
17.
Odpady budowlane
4327
18.
Odpady niebezpieczne
288
ŁĄCZNIE
35475
Źródło: UG Wolanów
Jest to ilość wyliczona na podstawie wskaźników ogólnokrajowych, porównując
otrzymane wielkości do stanu istniejącego – aktualny stopień obsługi w powiecie radomskim
wynosi 37%.
Gmina Wolanów wraz z gminami Przytyk, Wieniawa, Zakrzew i Jedlińsk współtworzy
„Związek Gmin Radomka". Statutowym zadaniem tego związku jest wykonanie zadań publicznych w
zakresie ochrony środowiska, a w szczególności: opracowanie i realizacja programu retencji rzeki
Radomki i jej dopływów, ochrona różnorodności fauny i flory, podejmowanie wspólnych
przedsięwzięć z zakresu usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz zanieczyszczeń stałych,
tworzenie warunków do rozwoju turystyki.
Został stworzony „Program Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Radomka". Program
ten przedstawia kompleksowe rozwiązania prawidłowego gospodarowania odpadami wraz z
podstawowymi założeniami technicznymi obiektów i urządzeń niezbędnych dla realizacji programu.
Na terenie gminy Wolanów znajduje się wysypisko śmieci tzw. CSO - Centrum Segregacji
Odpadów (obecnie nie prowadzi się segregacji na składowisku). Jest to obiekt nowoczesny o
powierzchni 1.5 ha oddany do użytku w 1995 roku. Składowisko jest uszczelnione, wyposażone
w system odbioru odcieków, właściwa infrastruktura techniczna, możliwość rozbudowy o specjalistyczne
obiekty.
48
Spośród gmin należących do Związku Gmin „Radomka", gmina Wolanów zajmuje trzecie
miejsce jeśli chodzi o ilość powstających odpadów.
Wskaźnikowa ilość powstających odpadów w gminie Wolanów.
Rok
Ilość mieszkańców
Wskaźnik nagromadź,
Ilość powstających
odpadów w m3/M*rok
odpadów w m3
1999
7835
0.40
3134.00
2000
7930
0.50
3965.00
2010
8650
0.65
5622.00
Źródło: UG Wolanów, 2003
Ze względu na rolniczy charakter gminy, w gospodarstwach odbywa się swoisty rodzaj
selekcji odpadów „u żródła’’ ich powstania. Wygląda to następująco:
- odpady o charakterze spożywczym wykorzystywane są jako pokarm dla zwierząt,
- odpady zielone są kompostowane lub stanowią pokarm dla zwierząt,
- odpady palne spalane są w piecach,
- odpady paleniskowe używane do umocnień dróg,
- odpady inne takie jak szkło, złom żelazny, stare akumulatory, odpady z opakowań po nawozach
i środki ochrony roślin, odpady budowlane, duże elementy z tworzyw sztucznych gromadzone
są wysypisku.
Właściciele posesji otrzymują kalendarze, w których zaznaczone są daty odbioru odpadów
organicznych i pozostałych. Gromadzenie odpadów odbywa się metodą workową. Dla
poszczególnego asortymentu przydzielone są odpowiednie kolory worków.
Stosując system selektywnej zbiórki odpadów mieszkańcy gminy zyskają:
- czyste środowisko,
- w przyszłości minimalizację kosztów obsługi,
- przedłużenie żywotności wysypisk śmieci (minimum 3 – krotne),
- uregulowany stan prawny ochrony środowiska.
2.6. Gleby.
Gleba jest żywą częścią ekosystemu. W jej skład wchodzą składniki mineralne, próchnica,
i zespół żywych organizmów, który jest jej częścią i jednocześnie współtwórcą. Gleba zawiera
49
również powietrze i wodę, a także rozpuszczone w wodzie jony nieorganiczne, które są
pokarmem roślin. Stanowi czynnik warunkujący produkcję żywności.
Rolnictwo nadal pozostaje jednym z podstawowych działów stanowiących o rozwoju
społeczno-gospodarczym gminy.
Na stan gleb ma wpływ wiele czynników m.in.: procesy erozyjne, emisja gazów i pyłów,
prowadzona gospodarka rolna (nawożenie, stosowanie środków ochrony roślin). Duże znaczenie
ma również świadomość ekologiczna użytkowników gruntów.
Na całym obszarze gminy przeważają gleby bielicowe, mniejsze powierzchnie pokryte są
glebami brunatnymi i czarnymi ziemiami. Lokalnie, w dolinach rzek i obniżeniu terenu występują
gleby hydrogeniczne (gleby organiczne szczególnie chronione). Najsłabsze gleby (V i VI) klasa
użytków rolnych należą do kompleksu żytnio-łubinowego i żytnio-ziemniaczanego słabego.
Charakteryzują się trwałym lub okresowym niedoborem wilgoci i są ubogie w składniki
pokarmowe. Na terenie gminy występują niewielkie powierzchnie gleb kompleksu pszennego
dobrego. Jest to przewaga klasy III użytków rolnych. Gleby te cechują dobre stosunki
wilgotnościowe. Nadają się pod wszystkie uprawy, głównie pod warzywnictwo i sadownictwo.
Na niewielkich powierzchniach rozproszonych na terenie całej gminy wykształciły się gleby typu
czarnych ziem. Są one wykorzystywane rolniczo jako grunty orne, jak i użytki zielone(w klasie
III i IV).
Gleby organiczne stanowią doliny rzek: Garlicy, Dobrzycy oraz lokalne obniżenia terenu,
które wykorzystywane są jako użytki zielone.
Struktura użytkowania ziemi w % w gminie przedstawia się następująco (wskaźniki IUNG):
- grunty orne
-
77,2
- użytki zielone
-
11,2
- lasy, tereny zadrzewione
-
9,5
- grunty pod wodami
-
0,6
- nieużytki
-
0,8
- tereny pozostałe
-
0,7
Gleby najwyższej jakości II-III klasy bonitacyjnej, a więc gleby chronione zajmują 1851
ha co stanowi 22,3% powierzchni gminy, co stanowi 25,3% powierzchni użytków rolnych.
Natomiast gleby słabe i bardzo słabe (klasa V,VI i VII) zajmują 2577 ha (31,1 pow. gminy i 35,2
pow. użytków rolnych). Większe powierzchnie gleb chronionych (II-III klasy) znajdują się
wzdłuż północno – zachodniej granicy gminy.
Wartość rolniczej przestrzeni w skali IUNG wynosi 66,1. Większość obszaru gminy
(głównie centralna i wschodnia część) znajduje się w sferze przyspieszonych przekształceń
50
strukturalnych, charakteryzującej się koncentracją przedsięwzięć zmierzających do restrukturyzacji
rolnictwa w kierunku wysokotowarowej produkcji rolnej. Jedynie na zachodnim skraju znajduje się
strefa rolnictwa średnio intensywnego, a w rejonie bezpośrednio sąsiadującym ze zbiornikiem
Domaniowskim - strefa zachowania istniejących form zagospodarowania (Urząd Gminy, 2003)
Monitoring gleb
Monitoring gleb oraz własności agrochemicznych gleb prowadzą Stacje Chemiczno –
Rolnicze. Badania właściwości agrochemicznych gleb na terenie województwa mazowieckiego
prowadzi Stacja Chemiczno-Rolnicza w Wesołej. Zakres wykonywanych badań obejmuje
określenie właściwości fizykochemicznych gleb, w tym:
- oznaczenie odczynu gleb (pH),
- oznaczenie zawartości przyswajalnych makroelementów (fosforu, potasu, magnezu),
- oznaczenie zawartości przyswajalnych mikroelementów (boru, miedzi, manganu, cynku).
Na terenie gminy Wolanów przeważają gleby IV, V, VI klasy. Są to gleby średniej jakości,
małożyzne, nieurodzajne, lekkie, wrażliwe na suszę. Rośliny do prawidłowego wzrostu i rozwoju
wymagają: azotu, potasu, fosforu, wapnia, magnezu, żelaza i siarki jak również w mniejszych
ilościach wielu innych pierwiastków takich jak: bar, miedź, cynk, mangan, molibden i chlor.
Odczyn i zanieczyszczenie gleb pierwiastkami na terenie gminy Wolanów.
Jednostka
% gleb bardzo
Metale ciężkie
Siarka S-SO4
Administracyjna
Kwaśnych i
I stopień II stopień
IV stopień
Kwaśnych pH 5,5
gm. Wolanów
55
Cd
-
S
Źródło: WIOŚ,. Radom 2000
I stopień - gleby o podwyższonej zawartości metali . Mogą być przeznaczone pod wszystkie
uprawy polowe, z ograniczeniem uprawy warzyw przeznaczonych dla dzieci.
II Stopień - gleby słabo zanieczyszczone. Zachodzi już obawa chemicznego zanieczyszczenia
roślin. Należy wykluczyć niektóre uprawy ogrodnicze jak np. sałata, szpinak, kalafior.
Dozwolona jest uprawa roślin zbożowych, okopowych i pastewnych.
51
Aby podnieść produktywność gleb wprowadza się metale ciężkie wraz z nawozami i
środkami ochrony roślin. Nawozy aczkolwiek są niezbędnym czynnikiem zwiększania plonów
roślin uprawnych, to jednak mogą w przypadku niewłaściwego ich stosowania oddziaływać
ujemnie na środowisko biologiczne. Ujemne oddziaływanie najczęściej występuje wtedy, gdy przy
stosowaniu nawozów mineralnych nie bierze się pod uwagę właściwości gleby, a szczególnie jej
właściwości sorpcyjnych.
Wnioski
Na terenie gminy Wolanów przeważają gleby IV, V, VI klasy.
Zgodnie z krajowym programem zwiększania lesistości, w gminie Wolanów dokonuje się
sukcesywnie zalesiania gruntów najsłabszych klas. Użytki rolne i nieużytki nadające się pod
zalesienia ogółem stanowią 1500 ha (w tym do zalesienia w pierwszej kolejności 130 ha). W
ramach zalesień planowanych i realizowanych na gruntach własności prywatnej, corocznie z
budżetu państwa przeznaczane są środki na zakup sadzonek. Celem zalesień jest tworzenie
możliwie dużych powierzchni lasów, które w połączeniu z innymi obszarami stanowić będą
zwarte systemy przyrodnicze.
52
2.7. Surowce mineralne.
Wprowadzenie
Gmina Wolanów nie jest zasobna w surowce mineralne. Zgodnie
z bilansem zasobów kopalin (2000r.) na terenie gminy podstawową grupę stanowią kruszywa
naturalne i torf. Kopaliny podstawowe jak fosforyty, piaski formierskie i torf wysoki występują w
małych ilościach i nie mają większego znaczenia.
Występujące surowce zaliczane są do kopalin pospolitych, do których należą głównie
kruszywa i piaski. Złoża występujące w powiecie często są położone na obszarach objętych
ochroną prawną i nie można prowadzić wydobycia. Eksploatacja surowców zakłóca stosunki
wodne (leje depresyjne) zniekształca teren – powoduje powstawanie wyrobisk i hałd.
Planowane jest zapobieganie i przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom, a w razie
uszkodzenia lub zniszczenia przywracanie do właściwego stanu poprzez:
- rekultywację istniejących drobnych wyrobisk na terenie całej gminy ( około 10 odkrywek o
powierzchni ok. 1,5 ha wytypowano do rekultywacji), głównie związanych z eksploatacją
piasku i żwiru,
- racjonalne gospodarowanie zasobami oraz kompleksowe wykorzystywanie kopalin, w tym
również kopalin towarzyszących poprzez uwzględnianie w działalności wydobywczej faktu
nieodnawialności zasobów oraz respektowanie obowiązujących przepisów (prawo geologiczne
i górnicze, ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska, ustawa o zagospodarowaniu
przestrzennym, prawo budowlane, ustawa o lasach, ustawa o ochronie przyrody, ustawa o
ochronie gruntów rolnych i leśnych, prawo wodne),
- prowadzenie sukcesywnej rekultywacji terenów poeksploatacyjnych i przywracanie do
właściwego stanu innych elementów przyrodniczych środowiska,
- prowadzenie prac dokumentacyjnych złóż piasku dla potrzeb lokalnych na terenie sołectw,
ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZŁÓŻ SUROWCÓW MINERALNYCH
TYPOWANYCH DO EKSPLOATACJI NA LOKALNE POTRZEBY GMNIY
WOLANÓW.
Miejscowość
wyrobiska
Rogowa
Rogowa
Mniszek
Zabłocie
Bieniedzice
Zabłocie
Zabłocie
Strzałków
Kowala –
Duszocina
Wolanów,Kow.
Duszocina
Strzałków
Rodzaj sur.
wiek
geologiczny
piaski
czwartorzęd
Przydatność
surowca
budownictwo i
drogownictwo
torf
czwartorzęd
do ogrodnictwa
piaski
czwartorzęd
piaski
czwartorzęd
piaski
czwartorzęd
piaski
czwartorzęd
piaski czwarto.
piaski
czwartorzęd
piaski
czwartorzęd
piaski
czwartorzęd
piaski
czwartorzęd
budownictwo i
drogownictwo
budownictwo i
drogownictwo
budownictwo i
drogownictwo
budownictwo i
drogownictwo
bud. i drogownictwo
budownictwo i
drogownictwo
budownictwo i
drogownictwo
budownictwo i
drogownictwo
budownictwo i
drogownictwo
Zasoby
Obecny stan
eksploatacji
kilkadziesiąt
tyś.m3
okresowa
Proponowany
sposób zagosp. po
zakończeniu ekspl.
zalesienie
kilka tyś.m3
okresowa
-
kilka tyś.m3
okresowa
zalesienie
kilkanaście tyś.
m3
kilka tyś.m3
okresowa
zalesienie
okresowa
zalesienie
kilkanaście tyś.
m3
kilka tyś.m3
kilkadziesiąt
tyś.m3
kilkadziesiąt
tyś.m3
kilkadziesiąt
tyś.m3
kilkadziesiąt
tyś.m3
okresowa
zalesienie
okresowa
okresowa
zalesienie
zalesienie
okresowa
zalesienie
okresowa
zalesienie
okresowa
zalesienie
Uwagi
położone na nieuż.
w obrębie złoża o
zas. szac. Rogowa
położone na nieuż.
w obrębie czaszy zb.
.Domaniów
położone na
nieużytkach
położone na
gruntach leśnych
położone na
nieużytkach
położone na
nieużytkach
położ. na nieużyt.
położone na
nieużytkach
położone na gruntach
ornych
położone na
nieużytkach
położone na
nieużytkach
53
Mniszek
piaski
czwartorzęd
piaski
czwartorzęd
Wymysłów
budownictwo i
drogownictwo
budownictwo i
drogownictwo
kilkanaście tyś.
m3
kilkadziesiąt
tyś.m3
okresowa
zalesienie
okresowa
zalesienie
położone na
nieużytkach
położone na
nieużytkach
Zbiorcze zestawienie złóż o zasobach udokumentowanych, zarejestrowanych i szacunkowych
na obszarze gminy Wolanów.
Nazwa złoża
Rodzaj
surowca, wiek
Rodzaj oprac.,
wykonawca - rok
Wymysłów
Piasek,
czwartorzęd
Dokumentacja w 1762 tyś ton w kat.
kat.C1,
C2,
PG Łódź, 1987 r. 681 tyś ton w kat. C1,
do zapraw
budowlanych i
piasków
niklasyfikowanych
oraz po odsianiu
frakcji pow. 2 mm i
pyłów do betonu
zwykłego
Strzałków
Wapienie i
margle, jura
Dokumentacja
w kat. C1 i C2.
PGKraków,
1967r.
Wapienie:
Złoże nie jest
58376,000 t w kat. eksploatowane
C1
Dokumentacja
geolog.
IG Warszawa,
1957 r.
Dokumentacja
geolog.
„Geotorf”
Warszawa,
1958
Dokumentacja
geolog.
DPWM
Warszawa, 1962
585,000 t w kat. C2
bilans 90000 t,
98000 t w C2
pozabilans 19000 t
Zasoby szacunkowe
– 54 tyś m3,
Do celów
rolniczych
Wolanów
Fosforyty,
kreda
Mniszek
Torf,
czwartorzęd
Dolina rzeki Torf,
Szabasówki czwartorzęd
Zasoby, przydatność
surowca
Uwagi
Złoże nie jest
eksploatowane.
Potencjalnym
użytkownikiem
będzie kombinat
budowlany w
Radomiu.
Margle:
5492,700 t w kat C1,
53312,000 w kat. C2
do produkcji klinkieru
cementowego.
Złoże nie jest
eksploatowane.
Złoże nie jest
eksploatowane
Zasoby szacunkowe Złoże nie jest
– 158 tyś m3
eksploatowane
Do celów
rolniczych
Źródło: UG Wolanów
Głównymi kopalinami województwa mazowieckiego są czwartorzędowe utwory
okruchowe oraz trzeciorzędowe i czwartorzędowe surowce ilaste. Występowanie naturalnych
surowców okruchowych na obszarze województwa mazowieckiego związane jest z
54
czwartorzędowymi formami działalności lodowców bądź akumulacyjnej działalności rzecznej
i procesów eolicznych.
2.8. Przyroda.
Wprowadzenie i podstawy prawne
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880).
Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, z późn. zm.).
Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46,
poz. 543, z późn. zm.).
Ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i
administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.).
Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148,
z późn. zm.).
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z
późn. zm.).
Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41),
Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
poz. 1568
Prawo łowieckie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 372 i Nr 113, poz. 984).
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt – Dz. U. Nr 106, poz. 1002 z 2003r.
Ochrona przyrody stanowi część polityki państwa. Sprawy z tego zakresu reguluje
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880).
Ustawa
określa
cele,
zasady
i
formy
ochrony
przyrody
ożywionej
i nieożywionej oraz krajobrazu. W rozumieniu tej ustawy ochrona przyrody oznacza zachowanie,
właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów przyrody i jej składników, a w szczególności:
dziko występujących roślin lub zwierząt, siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków chronionych
roślin lub zwierząt, zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia, przyrody nieożywionej i
krajobrazu.
Ochrona przyrody należy do obowiązków powszechnych, dlatego ważną sprawą jest
kształtowanie wobec przyrody właściwych postaw społecznych.
55
Obszar gminy, zgodnie z geobotanicznym podziałem Polski, dokonanym przez prof. W.
Szafera, położony jest w obrębie Okręgu Radomsko-Kozienickiego, Krainy Północnych
Wysoczyzn Brzeżnych. Od północy obszary te graniczą z nisko położoną Krainą Mazowiecką, a
od strony południowej z Krainą Świętokrzyską o charakterze wyżynnym. Są to więc tereny o
wybitnym przejściowym charakterze, z tego też powodu szereg roślin osiąga tu granice swego
występowania. Zanikają stopniowo stanowiska zachodnich subatlantyckich gatunków jak
wrąkotka zwyczajna, głóg dwuszyjkowy czy zawciąg zwyczajny. Niektóre gatunki północne
osiągają tu kres swojego południowego występowania nie przechodząc dalej w obszar
świętokrzyski np. języczka syberyjska, wielosił błękitny, brzoza niska, mącznica lekarska i inne.
Przez tereny te przebiegają granice zasięgu jodły, buka, cisa, jaworu i modrzewia polskiego.
Jodła osiąga tutaj północno-wschodnią granicę swego występowania. Jej kresowy płat w Puszczy
Kozienickiej nie łączy się już z zasięgiem zwartym tego drzewa na terenie Gór Świętokrzyskich.
Również północno-wschodnią granicę osiąga tu buk i jawor (Bróż, Cieśliński 1971).
Szatę roślinną gminy Wolanów stanowią przede wszystkim zbiorowiska leśne oraz
łąkowe. W większości zbiorowiska leśne znajdują się w północno –zachodniej części gminy, a
nieznaczna ich część we wschodniej.
Ogółem lasy zajmują powierzchnię 477 ha, w tym:
- lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa – 432 ha,
Średnia lesistość na terenie gminy Wolanów wynosi 5,76% i jest dużo niższa od średniej
lesistości województwa wynoszącej 22,4% (Nadleśnictwo Radom).
Stosownie do przepisu art.77 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. Nr 101
póz. 444 z późniejszymi zmianami), lasy zaliczone do lasów ochronnych na podstawie przepisów o
ochronie gruntów rolnych i leśnych, stały się lasami ochronnymi. Do lasów ochronnych zaliczane
były wszystkie lasy położone w odległości do 10 km od granic miast liczących ponad 50 tysięcy
mieszkańców. W związku z powyższym występujące na terenie gminy Wolanów lasy są lasami
ochronnymi (Urząd Gminy, 2003).
Lasy państwowe zlokalizowane są głównie w zachodniej części gminy Wolanów.
Znajdują się one w pięciu obrębach ewidencyjnych: Strzałków, Bieniędzice, Zabłocie, Rogowa,
Wymysłów. W lasach przeważają bory mieszane świeże, bory świeże oraz lasy mieszane.
Bory mieszane są to lasy o sosnowo-dębowym drzewostanie, z udziałem gatunków
borowych i mniej wymagających gatunków leśnych.
Lasy mieszane są to grupy siedliskowych typów lasów skupiające siedliska o średniej
żyzności, w warunkach naturalnych zajmowane najczęściej przez uboższe postacie grądów lub
buczyn, a w gospodarce leśnej wykorzystywane do kształtowania drzewostanów mieszanych z
56
udziałem drzew iglastych (Strzałko 1999). Największą powierzchnię zajmują drzewostany z
panującą sosną. Poza nią znaczenie gospodarcze odgrywają takie gatunki jak: olsza, dąb, brzoza i
sporadycznie grab. Gatunki takie jak modrzew, świerk, buk, klon, jesion, topola, osika występują
sporadycznie.
Z krzewów można spotkać : jałowiec pospolity, bez czarny, kruszynę, żarnowiec
miotlastego. Na łąkach natomiast stokrotkę pospolitą, krwawnik pospolity, koniczynę białą,
jaskier ostry, szelężnik włochaty, szczaw zwyczajny, mniszek pospolity, rdest wężownik, szałwię
łąkową, wiechlinę łąkową, tymotkę łąkową, życicę trwałą oraz skrzyp polny.
Pomniki przyrody
Pomniki przyrody są to pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich
skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno-pamiątkowej i krajobrazowej
oraz odznaczające się indywidualnymi cechami wyróżniającymi je wśród innych tworów, a w
szczególności sędziwe i okazałych rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych lub obcych,
źródła, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe, jaskinie.
W stosunku do pomników przyrody mogą być wprowadzone następujące zakazy np.:
- niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu,
- wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,
- wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości,
- zaśmiecania terenu wokół obiektu.
Na terenie gminy Wolanów brak jest obiektów i obszarów chronionych objętych
szczególnymi formami ochrony, ustanowionymi na podstawie przepisów o ochronie przyrody.
Znajdują się jednak wartości środowiska kulturowego wpisane do ewidencji dóbr kultury takie
jak:
- Zespół parkowo-dworski w Strzałkowie o powierzchni 4,5 ha z aleją grabową,
- Zespół parkowo-dworski w Walinach o powierzchni 11,26 ha,
- Dąb w miejscowości Wawrzyszów (obwód pnia 520 cm) – (UG Wolanów, 2003).
57
Wnioski
Środowisko przyrodnicze na terenie gminy jest chronione przepisami Ustawa o ochronie i
kształtowaniu środowiska ogólnymi i prawem miejscowym. Realizacja strategicznych planów
rozwoju gminy musi uwzględniać uwarunkowania środowiskowe.
Ogromne znaczenie dla ochrony środowiska ma zmiana świadomości ekologicznej
społeczeństwa, które można osiągnąć jedynie poprzez długofalowe i konsekwentne prowadzenie
edukacji ekologicznej.
2.9. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska
-
Słabe zabezpieczenie poziomu wodonośnego dolnojurajskiego przed możliwością
skażenia pochodzącego z zewnątrz,
-
Zagrożenie dla jakości wód podziemnych związane z nieuporządkowaną
gospodarką ściekową,
-
Występowanie punktowych i powierzchniowych potencjalnych źródeł skażenia wód
podziemnych,
- Deficyt wód powierzchniowych,
-
Zanieczyszczenie wód powierzchniowych,
-
Duży udział gleb kwaśnych: około 2/3 gleb należy do kwaśnych i bardzo kwaśnych,
punktowe skażenie gleb metalami ciężkimi, głównie cynkiem,
- Brak udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego dla eksploatacji lokalnej,
-
Brak kompleksowej, racjonalnej i oszczędnej eksploatacji surowców mineralnych;
degradacja rzeźby na skutek chaotycznej eksploatacji oraz brak planowanej rekultywacji
wyrobisk nieczynnych i sukcesywnej rekultywacji w trakcie eksploatacji,
-
Występowanie drobnych obiektów usługowo-produkcyjnych wpływających negatywnie na
warunki higieny i atmosfery,
-
Występowanie obiektów mogących pogorszyć stan środowiska oraz planowana budowa
nowych, głównie z zakresu infrastruktury technicznej.
Zagrożenia dla środowiska naturalnego mogą stanowić również awarie lub katastrofy.
Potencjalne zagrożenie na terenie gminy stwarzają:
- składowisko odpadów,
58
- transport drogowy materiałów niebezpiecznych,
- firmy przetwórcze (branża mleczarska, mięsna, drzewna, budowlana, motoryzacyjna, skórzana),
- firmy zajmujące się przerobem, magazynowaniem i dystrybucją paliw.
W Starostwie Powiatowym funkcjonuje Wydział Zarządzania Kryzysowego, w zakresie
obowiązków którego jest monitorowanie potencjalnych zagrożeń, przeciwdziałanie oraz
koordynacja działań także na terenach gmin.
III. Ustalenie polityki, celów i zadań w zakresie ochrony środowiska w Gminie Wolanów
3.1.Cele polityki ekologicznej państwa.
Wiodącą zasadą polityki ekologicznej jest przyjęta w Konstytucji RP zasada
zrównoważonego rozwoju, która uzyskała prawo obywatelstwa wśród społeczeństw świata w
wyniku Konferencji Narodów Zjednoczonych w Rio de Janeiro w 1992 r. Podstawowym
założeniem zrównoważonego rozwoju jest takie prowadzenie polityki i działań w poszczególnych
sektorach gospodarki i życia społecznego, aby zachować zasoby i walory środowiska w stanie
zapewniającym trwałe możliwości korzystania z nich zarówno przez obecne, jak i przyszłe
pokolenia przy jednoczesnym zachowaniu trwałości funkcjonowania procesów przyrodniczych
oraz naturalnej różnorodności biologicznej.
Istotą zrównoważonego rozwoju jest równorzędne traktowanie racji społecznych,
ekonomicznych i ekologicznych.
We wdrażaniu niniejszego programu istotne znacznie będą miały zasady
uszczegóławiające zasadę nadrzędną – zasada zrównoważonego rozwoju:
- zasada przezorności (podwojenie działań, gdy pojawia się uzasadnione prawdopodobieństwo
wystąpienia problemu),
- zasada integracji polityki ekologicznej (uwzględnienie celów ekologicznych na równi z celami
gospodarczymi i społecznymi),
- zasada równego dostępu do środowiska przyrodniczego,
- zasada regionalizacji (dostosowanie krajowych narzędzi polityki ekologicznej do specyfikacji
obszarów),
- zasada uspołecznienia,
- zasada „zanieczyszczający płaci” (odpowiedzialność za skutki zanieczyszczenia i stwarzania
zagrożeń ponosi jednostka użytkująca zasoby środowiska),
59
- zasada prewencji (podejmowanie działań zabezpieczających na wszystkich etapach realizacji
przedsięwzięć),
- zasada stosowania najlepszych dostępnych technik (BAT),
- zasada subsydiarności (stopniowe przekazywanie kompetencji i uprawnień na niższych
szczeblach zarządzania środowiskiem),
- zasada skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej (minimalizacja nakładów na
jednostkę uzyskanego efektu).
Polityka ekologiczna gminy powinna się sprowadzać się do strefy racjonalnego
użytkowania zasobów naturalnych i jakości środowiska.
Polityka ekologiczna w zakresie jakości środowiska dotyczy głównie:
- gospodarki odpadami,
- jakości powietrza,
- hałasu i promieniowania,
- bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego,
- nadzwyczajnych zagrożeń,
- różnorodności biologicznej i krajobrazowej.
Głównymi celami są:
W zakresie gospodarowania odpadami
- zapobieganie powstawaniu odpadów, przy rozwiązywaniu problemu odpadów „u źródła”,
- odzyskiwanie surowców i ponowne wykorzystanie odpadów – bezpieczne dla środowiska
końcowe unieszkodliwianie odpadów niewykorzystanych,
W zakresie stosunków wodnych i jakości wód
- zapobieganie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych ze szczególnym
naciskiem na zapobieganie zanieczyszczeń „u źródła”,
- przywracanie wodom podziemnym i powierzchniowym właściwego stanu ekologicznego, a
przez to zapewnienie odpowiednich źródeł poboru wody do picia,
W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem
-
konsekwentne przechodzenie na likwidację zanieczyszczeń „u źródła”,
-
coraz szersze normowanie emisji w przemyśle i transporcie,
-
wprowadzenie norm ograniczających emisję do powietrza zanieczyszczeń w procesie
produkcyjnym (w pełnym cyklu życia produktów i wyrobów),
60
- modernizacja systemów grzewczych,
W zakresie hałasu i promieniowania
- zmniejszenie skali narażania mieszkańców na ponadnormatywny poziom hałasu,
- kontrola i ograniczenie emisji do środowiska promieniowania niejonizującego (urządzenia
elektroenergetyczne i radiokomunikacyjne),
- kształtowanie zieleni zorganizowanej pełniących funkcje ochronne,
W zakresie bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego
- włączenie się gminy do realizacji powiatowych i wojewódzkich programów związanych z
bezpieczeństwem chemicznym i biologicznym,
- wdrażanie wymogów i zaleceń, oraz przepisów prawnych UE,
W zakresie nadzwyczajnych zagrożeń
- eliminowanie lub zmniejszanie skutków dla środowiska z tytułu nadzwyczajnych zagrożeń,
- doskonalenie istniejącego systemu ratowniczego na wypadek zaistnienia awarii i klęsk
żywiołowych,
- utrzymanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej,
- zwiększenie powierzchni obszarów chronionych,
- rekultywacja i renaturalizacja obszarów zdegradowanych,
- powstrzymanie procesu degradacji zabytków kultury,
- zwiększenie skuteczności ochrony obszarów objętych ochroną prawną.
Główne cele polityki ekologicznej państwa dotyczą:
 racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych, w tym:
- racjonalizacja użytkowania wód,
- zmniejszenie materiałochłonności i odpadowości produkcji,
- zmniejszenia energochłonności gospodarki,
- ochrona gleb,
- wzbogacanie i racjonalna eksploatacja zasobów leśnych,
- ochrona zasobów kopalin,

poprawy jakości środowiska, w tym:
-
racjonalna gospodarka odpadami,
-
poprawa stosunków wodnych i jakości wód,
-
ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami,
61
-
zmniejszenie hałasu i promieniowania,
-
poprawa bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego,
-
eliminowanie nadzwyczajnych zagrożeń,
-
utrzymanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej,
3.2. Cele wojewódzkiej i powiatowej polityki ekologicznej.
Program ochrony środowiska województwa mazowieckiego, a w tym powiatu radomskiego i
gmin definiuje cele główne i szczegółowe:

zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska:
-
poprawa jakości wód,
-
uporządkowania gospodarki odpadami,
-
zapewnienie wysokiej jakości powietrza atmosferycznego,
-
ograniczenie uciążliwości hałasu,

racjonalizacja gospodarki wodnej:
-
zmniejszenie deficytu wód powierzchniowych,
-
ograniczenie poboru wód podziemnych dla celów gospodarczych, produkcji i usług,
-
ograniczenie wodochłonności,
-
poprawa standardów zaopatrzenia w wodę,

zwiększenie lesistości i ochrona lasów:
-
osiągnięcie wskaźnika lesistości Mazowsza do 25%,
-
racjonalizacja gospodarki leśnej,
-
rozwój funkcji ochronnych i buforowych lasów,

poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego:
-
ochrona przeciwpowodziowa,
-
ochrona przeciwpożarowa,
-
zmniejszenie ryzyka awarii związanych z wykorzystaniem lub transportem substancji
niebezpiecznych,

podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej:
-
kształtowanie postaw i zachowań zgodnych z zasadami ekorozwoju,
-
wiedza ekologiczna jako ważny czynnik w procesie zarządzania,
-
tworzenie ekologicznych podstaw kształtowania tożsamości regionalnej i lokalnej,

rozwój proekologicznych form działalności gospodarczej:
62
-
wzrost liczby podmiotów gospodarczych posiadających certyfikaty jakości,
-
rozwój proekologicznych form produkcji rolniczej (np. produkcja papryki i warzyw),
-
wzrost wykorzystania energii odnawialnej,
-
zwiększenie udziału transportu szynowego w przewozach osób i towarów,
-
zmniejszenie materiałochłonności i energochłonności produkcji,

utworzenie spójnego systemu obszarów chronionych:
-
zwiększenie obszarów objętych ochroną prawną do 35% powierzchni województwa, ze
szczególnym uwzględnieniem dolin rzecznych, kompleksów leśnych, a także obszaru
funkcjonalnego „Zielone Płuca Polski”,
-
określenie do roku 2006 zasad gospodarowanie na wszystkich obszarach chronionych oraz
sporządzenie planów ochrony tych obszarów,
-
utrzymanie i wzmocnienie ciągłości powiązań przyrodniczych w ramach korytarzy
ekologicznych krajowych, regionalnych i lokalnych,
-
partnerstwo samorządowe i partycypacja społeczna w działalności na rzecz tworzenia
obszarów chronionych,
-
włączenie obszarów cennych przyrodniczo do europejskiej sieci ekologicznej NATURA
2000.
3.3. Założenia Strategii Rozwoju Ekologicznego Gminy Wolanów.
Jednym z najważniejszych czynników sprzyjających rozwojowi gminy jest właściwie
rozwinięta infrastruktura techniczna i społeczna. Szybkość przemieszczania się, oraz
bezpieczeństwo jazdy to jeden z czynników decydujących o rozwoju gminy. Obecny stan dróg
często nie przystosowany do poruszania się po nich ciężkich pojazdów, jest przeszkodą w
dalszym rozwoju gminy, wpływa negatywnie na środowisko. Nieutwardzone drogi gminne to
wielkie utrudnienie dla mieszkańców, powodujące nadmierne zapylenie, jak również nadmierną
emisję zanieczyszczeń powstałych ze spalania nadmiernych ilości paliw.
Pełne zwodociągowanie i skanalizowanie gminy to potrzeba chwili przy rozwijającej się
produkcji rolniczej, tworzeniu dodatkowych miejsc pracy i wysokich wymaganiach ochrony
środowiska. Gazyfikacja gminy i modernizacja sieci elektrycznej znacznie usprawni produkcję i
ułatwi życie mieszkańców, pomoże w uzyskaniu możliwie niskich emisji zanieczyszczeń
powstałych w starych kotłowniach .
63
Kierunki rozwoju (ochrona środowiska):
- podnoszenie edukacji ekologicznej mieszkańców gminy,
- sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony środowiska (z
wykorzystaniem własnych mocnych stron),
- rozbudowa infrastruktury z zakresu ochrony środowiska:
 oczyszczalnie + kanalizacja,
 dokończenie wodociągowania,
- promocja i reklama gminy,
- umiejętne gospodarowanie środkami własnymi i pozyskanymi na ochronę środowiska.
W wyniku prac nad „Strategią Rozwoju Gminy Wolanów” określono zadania oraz cele
strategiczne i cele operacyjne dla gminy:
Gmina Wolanów to region, w którym przedsiębiorczość rozwija się w sposób przyjazny
dla środowiska, walory przyrody wykorzystuje się dla rozwoju rekreacji i agroturystyki (na
terenie gminy istnieją dwa gospodarstwa agroturystyczne - Niewoli Andrzeja i Barbary
gospodarstwo
w
Mniszku,
oraz
Andrzeja
Siary
w
Rogowej),
a nowoczesne, specjalistyczne gospodarstwa rolne i przetwórnie z powodzeniem funkcjonują w
warunkach rynkowych. Systematycznie zwiększana jest lokalna oferta edukacyjna
i kulturalna.
Cele strategiczne.
I. Stworzenie warunków i „klimatu” dla rozwoju przedsiębiorczości.
II. Zaspokojenie lokalnych potrzeb w obszarze sfery społecznej i infrastruktury technicznej.
III. Czyste środowisko naturalne.
IV. Regionalne centrum rekreacji i wypoczynku.
Cele operacyjne.

Rozwój infrastruktury technicznej i drogowej,

Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego w oparciu o własne surowce,

Rozwój bazy turystyczno-rekreacyjnej,
64

Równomierny rozwój obszaru gminy,

Pozyskanie inwestorów,

Pozyskanie środków zewnętrznych na rozwój gminy,

System edukacji dostosowany do potrzeb lokalnego rynku pracy,

Bezpieczna gmina,

Integracja lokalnej społeczności,

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w ochronie środowiska,

Ochrona obszarów o znacznych walorach przyrodniczych,

Sprawny system gospodarki odpadami,

Wysoka świadomość ekologiczna mieszkańców,

Poprawa atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej gminy,

Efektywny system promocji.
Cele strategiczne, cele operacyjne i programy w zakresie ochrony środowiska dla gminy
Wolanów
Cele Strategiczne (główne) i Cele Operacyjne (szczegółowe)
Analiza stanu środowiska w gminie Wolanów oraz wnioski wynikające z Sesji
Planowania Strategicznego i cyklu spotkań warsztatowych organizowanych w ramach prac nad
Gminnym Programem Ochrony Środowiska umożliwiają sformułowanie Celów Strategicznych
(głównych) gminy:
- poprawa stanu środowiska,
- rozwój gospodarczy przyjazny dla środowiska,
- wysoka świadomość ekologiczna mieszkańców,
- podniesienie walorów przyrodniczych gminy,
- minimalizacja zagrożeń dla środowiska,
- ochrona obszarów o znaczących walorach przyrodniczych.
Realizacja celów strategicznych polityki ekologicznej gminy wymaga zdefiniowania
celów operacyjnych oraz opracowania programów działania w poszczególnych obszarach.
Programom zostaną przyporządkowane szczegółowe zadania, planowane do realizacji jako
zadania priorytetowe (na lata 2004-2006) oraz zadania długofalowe (na lata 2007-2012).
65
CELE STRATEGICZNE
(Główne)
CELE OPERACYJNE
PROGRAMY
(Szczegółowe)
(Działania)
Budowa systemów
Program wodociągowania
infrastruktury technicznej
Program kanalizacji
Program modernizacji sieci
elektroenergetycznych
I
Poprawa funkcjonowania
Program budowy i modernizacji
systemów
dróg
Poprawa stanu środowiska komunikacyjnych
Program rozwoju infrastruktury
komunikacyjnej
Udoskonalenie systemu
Program selektywnej zbiórki
zbiórki i utylizacji
odpadów
odpadów
Zwiększenie lesistości
Program zalesień
II
Podniesienie walorów
Program ochrony lasów
Rozwój małej retencji
przyrodniczych gminy
Program ochrony istniejących
zbiorników wodnych
Program budowy zbiorników
retencyjnych
Program modernizacji systemów
melioracyjnych
Zmniejszenie zagrożenia
Program budowy systemów
powodziowego
przeciwpowodziowych
Minimalizacja zagrożeń
Zmniejszenie zagrożenia
Program poprawy bazy i
dla środowiska
pożarowego
wyposażenia jednostek straży
III
pożarnych oraz monitoringu
zagrożeń pożarowych
66
Sprawny system
Program monitoringu zagrożeń i
reagowania kryzysowego
współpracy międzygminnej oraz
Starostwa Powiatowego
Edukacja proekologiczna
Program edukacyjny dla dzieci i
IV
młodzieży
Wysoka świadomość
Program wspierania lokalnych
ekologiczna mieszkańców
inicjatyw proekologicznych
Popularyzacja
Program popularyzacji
ekologicznej energii
alternatywnych źródeł energii
Rozwój ekologicznego
Program rozwoju ekologicznego
V
rolnictwa i przetwórstwa
rolnictwa i przetwórstwa
Rozwój gospodarczy
Wspieranie ekologicznych Program popularyzacji wiedzy o
przyjazny dla środowiska
technologii
nowych technologiach
Program wspierania technologii
przyjaznych środowisku
Cele strategiczne i cele operacyjne.
I. Cele Strategiczne - poprawa stanu środowiska.
Cele polityki ekologicznej gminy są wynikiem podstawowego założenia zachowania
równowagi w działaniach gospodarczych ściśle powiązanych z systemem przyrodniczym.
Głównym celem jest zatem zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego gminy poprzez
zrównoważony rozwój gospodarki oparty na zasadzie utrzymania wysokiego poziomu ochrony
środowiska w jego wszystkich aspektach.
Pierwszy cel strategiczny – poprawa stanu środowiska naturalnego w gminie – zakłada
podjęcie działań zmierzających do zminimalizowania przyczyn powstawania zanieczyszczeń,
głównie przez budowę, rozbudowę oraz modernizację systemów infrastruktury technicznej.
67
II. Cele Operacyjne - Budowa systemów infrastruktury technicznej.
Ogromny wpływ na stan środowiska mają systemy wodociągowe i kanalizacyjne (stan
wód gruntowych, czystość cieków wodnych) jak również systemy zaopatrzenia w energię – sieci
gazociągowe i elektroenergetyczne (alternatywne źródła ciepła mające wpływ na stan powietrza
oraz zmniejszające ilość odpadów – popiołów otrzymywanych przy tradycyjnym ogrzewaniu).
Zadania realizowane będą ze środków własnych gminy przy wsparciu funduszy ochrony
środowiska oraz środków pomocowych. Rozwój i modernizacja sieci elektroenergetycznych
należy do zadań Zakładów Energetycznych.
Program wodociągowania
Sieci wodociągowe i ich rozwój muszą być powiązane z budową systemów oczyszczania
ścieków. Budowa wodociągów należy do samorządów gminnych.
Efektem wdrożenia programu będzie:
-
zapewnienie mieszkańcom zaopatrzenia w wodę o odpowiednim standardzie jakościowym,
-
racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej (odpłatność za wodę wymusza oszczędne
gospodarowanie),
W gminie Wolanów w zakres podejmowanych działań wchodzi m.in. gospodarka wodno
– ściekowa. Jest to najpilniejszy do rozwiązania problem społeczno – gospodarczy.
W gminie na ogólną liczbę 23 sołectw zwodociągowanych jest 20 sołectw. Na dzień
1.06.2004 brak wodociągów w następujących wsiach: Franciszków, Zabłocie, Wymysłów oraz w
przysiułkach: Sławno pod lasem, Podulek (sołectwo Mniszek), Dzika Niwa (sołectwo
Wawrzyszów), Kolonia Strzałków I, Kolonia Strzałków II, Sabat (sołectwo Strzałków), Wyręba
Kolonia I i II (sołectwo Garno), Gawronie ( Sołectwo Franciszków).
68
ROK 2004 /PLAN/
L.p.
Środki Pożyczki Mieszkańcy
Środki
inwestycji
własne
spoza
ogółem tys. zł.
tys. zł.
Zadanie
Koszt
(program)
tys. zł
tys. zł.
budżetu
gminy
1. Wodociągowanie
840
475
225
140
-
Źródło: UG Wolanów.
Szacunkowe koszty realizacji programu wodociągowania lata 2004 – 2007 wynoszą
6.000.000. Są to częściowo środki własne, środki mieszkańców, środki pomocowe oraz
pochodzące z FOŚiGW.
Program kanalizacji
Budowa lokalnego systemu powinna być poprzedzona opracowaniem gminnych
koncepcji kanalizacji. Zbiorcze sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie będą budowane na obszarach
spełniających kryteria techniczne i ekonomiczne (gęstość zaludnienia, ukształtowanie terenu itp.)
Na terenach o rozproszonej zabudowie konieczna jest popularyzacja lokalnych oraz
przydomowych oczyszczalni.
Priorytetowym zadaniem jest objęcie systemem kanalizacji zbiorczej północnych i
zachodnich obszarów gminy łącznie ze wsią Wolanów. Południowo – wschodnia część gminy
może być obsługiwana przez indywidualne systemy oczyszczania ścieków.
Gmina Wolanów posiada koncepcję wodociągowania i kanalizowania gminy opracowaną
przez Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falętach. Jest to koncepcja wariantowa bez
obwarowań terminowych. Koszty realizacji poszczególnych wariantów rozwiązań są wyliczone
na dzień opracowania tej koncepcji.
W ramach ochrony zalewu Domaniów w skład, którego wchodzą sołectwa: Mniszek,
Rogowa, Wymysłów, Wawrzyszów, Kolonia Wawrzyszów, część Strzałkowa szacunkowe koszty
realizacji programu kanalizacji na lata 2004 – 2006 wynoszą 4 mln zł.
Na obecną chwilę w gminie Wolanów projektuje się sieć kanalizacyjną miejscowości
Rogowa – Mniszek. Bezpośrednie podłoże projektowanej trasy kanalizacji budują głównie
zróżnicowane grunty wieku plejstoceńskiego – piaski, gliny i pyły.
Cały obszar objęty projektem Rogowa – Mniszek położony jest w cofce zbiornika
wodnego Domaniów. Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej została zlokalizowana w poboczu
69
istniejącej drogi powiatowej nr 34 494 Mniszek – Konary oraz pasie drogi powiatowej nr 34 488
we wsi Mniszek.
Ukształtowanie terenu wymaga zaprojektowania kanalizacji w układzie grawitacyjno –
tłoczonym. Aby odprowadzić ścieki z obszaru miejscowości Rogowa i Mniszek zaprojektowano
7 sztuk pompowni sieciowych P – 13 do P –19, które zbierać będą ścieki z całego obszaru zlewni.
Pompownia P- 13 obsługiwać będzie cały obszar objęty projektem i przepompowywać będzie do
wsi Kaleń kolektora K –2.14.
Sieć ta jest tak zaprojektowana aby w przyszłości możliwe było przyłączenie części
miejscowości Wawrzyszów i Strzałków.
Program gazyfikacji
Ustawa „Prawo energetyczne” nakłada na gminy obowiązek opracowania wieloletniego
programu zaopatrzenia gminy w paliwa gazowe. Rozwój sieci gazociągowych uzależniony jest
od zapotrzebowania społecznego, a to zależy od relacji cenowych nośników energii.
Obszar gminy nie jest uzbrojony w gaz przewodowy. Dla celów bytowych popularne jest
korzystanie z gazu bezprzewodowego, a dla obsługi wymiany butli gazowych funkcjonuje w
gminie kilka punktów wymiany butli gazowych.
Gmina powinna opracować koncepcję gazyfikacji, zakładającą doprowadzenie sieci do
wszystkich sołectw. Budowa poszczególnych odcinków będzie realizowana, gdy liczba
zainteresowanych uzasadni ekonomicznie inwestycję. Zwiększenie liczby domów ogrzewanych
gazem można osiągnąć popularyzując termomodernizację budynków.
Program modernizacji sieci elektroenergetycznych
Ustawa „Prawo energetyczne” nakłada na gminy obowiązek opracowania wieloletniego
programu zaopatrzenia gminy w energię elektryczną. Z programu wynikają podstawowe potrzeby
inwestycyjne, które będą realizowane samodzielnie przez Zakład Energetyczny oraz przez Zakład
Energetyczny wspólnie z samorządami gminnymi.
Podstawowe źródła zasilania gminy w energię elektryczną stanowią:
- linie energetyczne napowietrzne średniego napięcia 15 kV przechodzące przez obszar gminy
zasilane z GZP Rożki,
- stacje transformatorowe SN/n.n i linie niskiego napięcia doprowadzające energię elektryczną do
wszystkich gospodarstw domowych i innych odbiorców.
Eksploatację i nadzór sieci i urządzeń elektroenergetycznych prowadzi Rejonowy Zakład
Energetyczny w Radomiu.
70
Cele Operacyjne - Poprawa funkcjonowania systemów komunikacyjnych
Sprawność funkcjonowania lokalnych systemów komunikacyjnych zmniejsza zagrożenie
wypadkami drogowymi, minimalizuje uciążliwość ruchu drogowego dla mieszkańców. W
realizacji celu konieczne jest współdziałanie wszystkich zarządców dróg, którzy działają na
terenie gminy.
Konieczne jest stworzenie alternatywnych ciągów komunikacyjnych oraz poprawa
warunków komunikacji lokalnej.
Program budowy i modernizacji dróg
Opracowanie docelowego modelu sieci komunikacyjnej na terenie gminy (składającego się z
dróg administrowanych przez wszystkie szczeble samorządów) powinno uwzględniać:
-
minimalizację uciążliwości związanej z sąsiedztwem drogi (hałas),
-
dogodne połączenia drogowe między gminami i ważniejszymi miejscowościami,
-
bezpieczeństwo transportu (stan dróg, oznakowanie).
Program rozwoju infrastruktury komunikacyjnej
Program taki musi zawierać docelowy model otoczenia drogowego, który będzie uwzględniał
wymogi bezpieczeństwa i ochrony środowiska – chodniki, oświetlenie uliczne, sieć parkingów i
miejsc postojowych, stacje paliw, zakłady obsługi pojazdów, myjnie itp.
Cele Operacyjne -Udoskonalenie systemu zbiórki i utylizacji odpadów
Odpady są nieuniknionym następstwem i problemem cywilizacji. Im większy postęp techniczny,
tym więcej odpadów, w tym również stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia istot żywych.
Funkcjonujące (od 1995 roku) na terenie gminy składowisko odpadów jest eksploatowane i
urządzone według Projektu technicznego, wykonanego na budowę togo wysypiska. Decyzją Nr
R.O.Ś.I-O-7644/ 233/ 2002 z dnia 31.12.2002 Starosta Radomski zatwierdził instrukcję
eksploatacji w/w składowiska. Zostało ono uszczelnione, wykonano drenaż odprowadzający
ścieki.
Wysypisko podlega rekultywacji na bieżąco. W chwili obecnej, na podstawie obecnie
wykonywanych badań nie stwierdza się skażenia gruntów i gleb w rejonie wysypiska. W
przyszłości może nastąpić skażenie środowiska w większym stopniu. Należy zatem zainstalować
sieć monitoringu wód podziemnych w celu obserwowania stanu jakości wód, a także co dwa lata
wykonywać badanie zawartości metali ciężkich w gruncie.
71
Odpady, które trafiają na wysypisko powinny być wcześniej sortowane, niektóre
przeznaczone do powtórnego zużycia inne przeznaczone do recyklingu.
Dobrym rozwiązaniem na wydłużenie eksploatacji wysypiska jest zastąpienie ziemi, którą
przesypuje się warstwy odpadów specjalną pianką.
W celu zabezpieczenia przed rozwiewaniem śmieci poza teren wysypiska, należy na wałach
wysypiska założyć odpowiednie siatki. W celu zmniejszenia pojemności nawożonych śmieci
właściwe jest ich ugniatanie za pomocą kompaktora.
Odpady niebezpieczne występujące w odpadach komunalnych powinny być eliminowane
z masy odpadów i składowane osobno. Należy przyjąć, że przynajmniej w każdym powiecie
powinna zostać zorganizowana zbiórka tych odpadów i powinien powstać punkt ich
gromadzenia.
Program selektywnej zbiórki odpadów
Kierunkiem działań ochronnych jest selektywna zbiórka odpadów. Jest ona prowadzona
na terenie gminy Wolanów od 4 lat i finansowana z budżetu gminy Ze względu na rolniczy
charakter gminy, w gospodarstwach odbywa się swoisty rodzaj selekcji odpadów „u źródła” ich
powstania.
Program dalszej zbiórki zakłada wprowadzenie spójnego systemu wstępnej „u źródła” ich
powstania i wtórnej (w sortowni) segregacji odpadów komunalnych, oraz zorganizowaną zbiórkę
odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.
Program utylizacji odpadów
Z nowego prawodawstwa krajowego wynika, że unieszkodliwianiu poddaje się tylko te
odpady z których uprzednio wysegregowano odpady nadające się do odzysku. Przy czym
składować można tylko te odpady z których unieszkodliwianie w inny sposób było niemożliwe z
przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.
Odpady które nie mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu w miejscu
powstawania, powinny być, uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię,
przekazane do najbliżej położonych miejsc, gdzie takie instalacje się znajdują tzw. zasada
„bliskości”.
Powyższe postępowanie rodzi konieczność stworzenia zintegrowanej i wystarczającej
sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz wymaga przepływu
odpadów na poziomie gminnym– rok 2007.
72

poziom gminny – zagospodarowanie lokalne poprzez
-
składowisko I klasy odpadów mineralnych – inertnych lub zagospodarowanie lokalne do
utwardzenia dróg
• 9753 Mg
-
kompostownie przyzagrodowe i przydomowe, tereny wiejskie
• 2200 Mg
-
centra recyklingu – czasowe magazynowanie
• 46 Mg – odpady niebezpieczne
• 672 Mg – odpady wielkogabarytowe
• 1318 Mg – odpady budowlane
Docelowo system utylizacji odpadów komunalnych z terenu gminy (po odzyskaniu surowców
wtórnych podczas segregacji u źródła i segregacji w sortowni zakładu prowadzącego selektywną
zbiórkę) przewiduje przetransportowanie odpadów na składowisko w Bieniędzicach.
II. Cele Strategiczne - Podniesienie walorów przyrodniczych gminy.
Strategia rozwoju gminy zakłada wykorzystanie znaczących walorów przyrodniczych dla
rozwoju turystyki i rekreacji. Osiągnięcie tego celu wymaga utrzymania w dobrym stanie
istniejących zasobów, zalesiania terenów nieprzydatnych rolniczo oraz rozbudowy systemów
retencji na terenie gminy.
Cele Operacyjne - Zwiększenie lesistości
Szatę roślinną gminy Wolanów stanowią przede wszystkim zbiorowiska leśne oraz
łąkowe. W większości zbiorowiska leśne znajdują się w północno – zachodniej części gminy, a
nieznaczna ich część we wschodniej.
Ogółem lasy zajmują powierzchnię 477ha, w tym:
- lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa – 432ha,
Średnia lesistość na terenie gminy Wolanów wynosi 5,76% i jest dużo niższa od średniej
lesistości województwa wynoszącej 22,4% (Nadleśnictwo Radom).
Lasy występujące na terenie gminy Wolanów są lasami ochronnymi. Lasy państwowe
zlokalizowane są głównie w zachodniej części gminy Wolanów. Znajdują się one w pięciu
obrębach ewidencyjnych: Strzałków, Bieniędzice, Zabłocie, Rogowa, Wymysłów. W lasach
przeważają bory mieszane świeże, bory świeże oraz lasy mieszane.
73
Bory mieszane są to lasy o sosnowo-dębowym drzewostanie, z udziałem gatunków
borowych i mniej wymagających gatunków leśnych.
Lasy mieszane są to grupy siedliskowych typów lasów skupiające siedliska o średniej
żyzności, w warunkach naturalnych zajmowane najczęściej przez uboższe postacie grądów lub
buczyn, a w gospodarce leśnej wykorzystywane do kształtowania drzewostanów mieszanych z
udziałem drzew iglastych. Największą powierzchnię zajmują drzewostany
z panującą sosną.
Poza nią znaczenie gospodarcze odgrywają takie gatunki jak: olsza, dąb, brzoza i sporadycznie
grab. Gatunki takie jak modrzew, świerk, buk, klon, jesion, topola, osika występują sporadycznie.
Program ochrony lasów
Zdrowotny stan lasów w gminie Wolanów jest zróżnicowany. Nadrzędnym zagrożeniem
są zmiany środowiska przyrodniczego spowodowane działalnością człowieka:
- przestrzenna struktura lasów tj. rozdrobnienie i rozproszenie kompleksów leśnych powoduje
niską odporność na antropopresję,
- zanieczyszczenie powietrza, gleb i wód (uszkodzenia przemysłowe),
- zmiany stosunków wodnych przyczyniające się do osłabienia drzew i zwiększenia ich
podatności na choroby i ataki szkodników,
- obniżenie poziomu wód gruntowych powoduje osłabienie drzew i podatność na ataki
szkodników,
- podtapianie terenów leśnych,
- zbyt duży udział jednogatunkowych drzewostanów,
- lokalnie nadmierna penetracja rekreacyjna,
- zaśmiecanie lasów,
- pożary lasów.
Różnorodność funkcji jakie spełniają lasy , a więc - ekologiczna, produkcyjna, społeczna oraz stosunkowo niska lesistość gminy, a także potrzeba racjonalizacji struktury użytkowania
ziemi (zagospodarowanie gruntów mało przydatnych dla rolnictwa) wskazują na potrzebę i
możliwości zwiększenia powierzchni leśnej.
Dużym zagrożeniem są „dzikie” wysypiska odpadów
74
Program zalesień
Program zalesień, koordynowany przez Starostwo Powiatowe, ma na celu zwiększenie lesistości
przez zagospodarowanie nieużytków oraz wyłączenie z użytku rolniczego gleb najniższych klas.
Zgodnie z krajowym programem zwiększania lesistości, w gminie Wolanów dokonuje się
sukcesywnie zalesiania gruntów najsłabszych klas.
W roku 2001 dokonano zalesienia na powierzchni 20 ha gruntów własności prywatnej. W
ramach zalesień planowanych i realizowanych na gruntach własności prywatnej, corocznie z
budżetu państwa przeznaczane są środki na zakup sadzonek. Lokalizacja zalesień przeciwdziała
rozdrobnieniu i rozproszeniu kompleksów leśnych.
Ze wstępnych ustaleń z RDLP na obszarze powiatu radomskiego przewiduje się zalesienia 11 tyś
ha do 2020r. Do zalesienia w pierwszej kolejności spośród kilkunastu gmin wytypowano również
Wolanów.
Obecnie gmina posiada opracowany operat techniczny, granica polno – leśna, przewidujący
zalesienie 1210 ha gruntów porolnych. Jednak aby podjąć uchwałę zatwierdzającą ten dokument
niezbędne jest uzgodnienie z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urzadzeń Wodnych w celu
wyłączenia powierzchni zmeliorowanych. Ostateczna powierzchnia do zalesień ustalona zostanie
po uzgodnieniu.
Cele Operacyjne - Rozwój małej retencji
Zbiorniki retencyjne spełniają istotne funkcje m.in. w zakresie wyrównywania stosunków
wodnych w glebie, zmniejszania zagrożenia powodziowego.
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Radomiu opracował „Program małej retencji”
na lata 1997-2015. Program ten przewiduje modernizację, budowę nowych zbiorników, budowle
piętrzące się na rzekach oraz retencję gruntową na hektarach łąk i pastwisk, a także regulację
odpływu na istniejących i planowanych użytkach ekologicznych.
Program ochrony istniejących zbiorników wodnych
Program powinien obejmować analizę stanu obecnego funkcjonujących na terenie gminy
sztucznych zbiorników wodnych oraz zbiorników naturalnych (terenów podmokłych, bagien,
torfowisk) oraz propozycje działań, zmierzających do utrzymania w dobrym stanie budowli i
urządzeń piętrzących oraz ochrony terenów naturalnych zbiorników wodnych.
Rezerwy wód powierzchniowych powiatu radomskiego gromadzone są w kilku
zbiornikach retencyjnych.
75
Zbiorniki te są tworzone za pomocą budowli piętrzącej wody rzek - zwanej zaporą. Liczba
sztucznych zbiorników ustawicznie wzrasta, podczas gdy liczba zbiorników naturalnych ulega
raczej zmniejszeniu na skutek rozmaitych procesów, zarówno naturalnych, jak i wskutek
ingerencji człowieka (np. osuszanie). Znaczna liczba zbiorników zaporowych jest w zasadzie
powiększonymi (podpiętrzonymi) zbiornikami naturalnymi, z których odpływ jest regulowany za
pomocą budowli upustowych.
W przeciwieństwie do zbiorników naturalnych, zbiorniki zaporowe odznaczają się dużymi
wahaniami zwierciadła wody, co pociąga za sobą zmienność powierzchni, pojemności oraz linii
brzegowej. Nierzadko wahania wymienionych parametrów, a także długości i głębokości, mogą
być bardzo duże, co wynika ze sposobu gospodarowania wodą w zbiorniku, jak i ze względów
hydrologicznych Do najważniejszych zadań, jakie spełniają zbiorniki zaporowe możemy
zaliczyć:
 nawodnienia,
zaopatrzenie w wodę dużych skupisk ludzkich,
energetykę,
zaopatrzenie w wodę zakładów przemysłowych,
rybactwo,
sport i rekreację.
W powiecie radomskim występuje kilka sztucznych zbiorników wodnych, utworzonych w
wyniku przegrodzenia dolin rzecznych zaporami wodnymi. Zbiorniki retencyjne są układami
niejednorodnymi i niestabilnymi posiadającymi cechy typowe dla rzek i jezior. Głównymi
cechami różniącymi te „sztuczne jeziora” od naturalnych zbiorników wód stojących są:
wielokrotnie większy stosunek powierzchni zlewni do powierzchni zbiornika i w efekcie
znacznie większe antropogeniczne obciążenie spływającymi ładunkami zanieczyszczeń, krótszy
czas retencjonowania wody, częste zmiany poziomu zwierciadła wody, powodujące
naprzemienne zalewanie lub odsłanianie dna i brak typowej dla jezior ochronnej strefy litoralnej,
znacznie niższy udział substancji organicznych w osadach dennych, znacznie większy substancji
mineralnych.
Wobec szansy rozwoju turystycznego regionu, szczególnie w wyniku istnienia zbiorników
retencyjnych (Siczki, Iłża, Staw Górny czy oddany w 2001 roku Zbiornik Domaniów o 500 ha
powierzchni) istotnym problemem wydaje się dbałość o jakość ich wód. Badania wykazały
wzrost zanieczyszczenia wody w zbiornikach, zwłaszcza w okresie letnim.
76
Program modernizacji systemów melioracyjnych
Obecnie zmeliorowanych ogólnie jest w gminie Wolanów 4150 ha użytków rolnych w tym
242 ha użytków zielonych
Na terenie Urzędu Gminy Wolanów konieczne jest do zdrenowania 1149 ha użytków
rolnych w tym 119 ha użytków zielonych, oraz 292 ha użytków rolnych i 37 ha użytków
zielonych jest już zamortyzowanych i podlega odnowieniu.
Planuje się w nadchodzących latach poczynić następujące inwestycje w tym zakresie:
I.
Obiekt Garlica II – 309 ha użytków rolnych w tym5 ha użytków zielonych.
-
Garno 246 ha użytków rolnych,
-
Młodocin Większy – 58 ha użytków rolnych, i 5 ha użytków zielonych.
II.
Obiekt Wacławów – 562 ha użytków rolnych i 85 ha użytków zielonych.
-
Chruślice – 142 ha użytków rolnych i 18 ha użytków zielonych.
-
Kowala Duża – 103 ha użytków rolnych i 32 ha użytków zielonych.
-
Kowalanka – 55 ha użytków rolnych i 7 ha użytków zielonych.
-
Wacławów – 133 ha użytków rolnych i 28 ha użytków zielonych.
-
Kacprowice – 129 ha użytków rolnych.
III.
Obiekt Bieniedzice - 278 ha uzytków rolnych i 29 ha użytków zielonych.
-
Jarosławice – 88 ha użytków rolnych i 16 ha użytków zielonych.
-
Bieniedzice – 190 ha użytków rolych i 13 ha użytków zielonych.
Istniejący na terenie gminy system melioracyjny, zarządzany jest przez Gminną Spółkę Wodną
Wolanów. Spółki Wodne, spełnia istotną rolę w regulacji stosunków wodnych
w glebie.
Sprawne funkcjonowanie systemu wymaga podjęcia działań modernizacyjnych.
II. Cele Stratergiczne - Minimalizacja zagrożeń dla środowiska
Podstawowe zagrożenia dla środowiska naturalnego na terenie gminy związane są z
możliwością wystąpienia powodzi, pożarami lasów oraz zagrożenia związane z transportem
ładunków niebezpiecznych.
77

Cele Operacyjne - Zmniejszenie zagrożenia powodziowego
Program budowy systemów przeciwpowodziowych
Uzupełnieniem dla programu rozwoju małej retencji powinna być budowa wałów
przeciwpowodziowych oraz polderów w rejonach zagrożonych wylewami . Wstępnym
działaniem powinna być analiza potrzeb inwestycyjnych w tym zakresie i koordynacja działań w
celu pozyskania środków zewnętrznych.
Istotne znaczenie dla Wolanowa i gmin sąsiadujących ma zbiornik wodny Domaniów, który
posiada rezerwę powodziową w wysokości 3,7 mln m3, aczkolwiek w rejonie gminy Wolanów
nie występuje znaczące zagrożenie wynikające z wylewów rzek.

Cele Operacyjne - Zmniejszenie zagrożenia pożarowego
Zagrożenie pożarowe lasów wymaga poprawy wyposażenia jednostek straży pożarnych oraz
organizacji sprawnego systemu monitoringu zagrożeń i łączności.
Program poprawy bazy i wyposażenia jednostek straży pożarnych oraz monitoringu
zagrożeń pożarowych
Jednostki OSP finansowane z budżetu gminy spełniają ważną rolę w utrzymaniu
bezpieczeństwa i wymagają sukcesywnej modernizacji posiadanego sprzętu i wyposażenia.
Na terenie gminy prężnie działają strażnice Ochotniczych Straży Pożarnych
w miejscowościach: Strzałów, Jarosławice, Mniszek, Młodocin Większy.
1. Strzałków – środkowa część gminy
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzałkowie jest włączona do Krajowego Systemu
Ratownictwa Gaśniczego, jej podstawowe wyposażenie to dwa samochody bojowe z czego jeden
to Jelcz – samochód bojowy, oraz samochód pomocniczy Żuk wyposażony w pompę.
2.Mniszek – zachodnia część gminy
Jednostka Ochotniczej Straż Pożarnej w Mniszku wyposażona jest w samochód Żuk oraz dwie
motopompy w tym jedną pływającą.
3.Jarosławice – północna część gminy
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Jarosławicach wyposażona jest w samochód Żuk oraz
motopompę.
4.Młodocin Większy – południowo – wschodnia część gminy
78
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodocinie Większym wyposażona jest w samochód
Żuk oraz motopompę.

Cele Operacyjne - Sprawny system reagowania kryzysowego
Działający w strukturze Starostwa Wydział Zarządzania Kryzysowego powinien
dysponować środkami umożliwiającymi monitoring zagroż i skuteczne im przeciwdziałanie.
Koordynowanie działań gminy w tym zakresie jest wpisane w zakres działań w/w wydziału.
Program monitoringu zagrożeń i współpracy międzygminnej
Skuteczne przeciwdziałanie zagrożeniom dla środowiska wymaga intensyfikacji współpracy
międzygminnej i koordynacji działań z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom oraz likwidacji
skutków zaistniałych zdarzeń.
Na obszarze powiatu radomskiego powołany został Związek Gmin „Radomka” do
wykonywania zadań publicznych w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności:
- opracowanie i realizacja programu retencji rzeki Radomki i jej dopływów,
- ochrona różnorodności przyrodniczej flory i fauny,
-
podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z zakresu usuwania i oczyszczania ścieków
komunalnych oraz zanieczyszczeń stałych,
- tworzenie warunków do rozwoju turystyki.
Związek Gmin „Radomka” tworzą gminy:
 północno-zachodnie powiatu radomskiego:
 Jedlińsk,
 Przytyk,
 Wolanów,
 Zakrzew,
 południowo-wschodnie powiatu przysuskiego:
 Wieniawa,
 Przysucha.
IV. Cele Strategiczne - Wysoka świadomość ekologiczna mieszkańców.
Polityka ekologiczna musi sprostać również wyzwaniom związanym z ubieganiem się
Polski o członkostwo w Unii Europejskiej.
79
Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców - jest warunkiem niezbędnym dla
poprawy obecnego stanu środowiska i zmniejszenia zagrożeń dla środowiska w przyszłości.

Cele Operacyjne - Edukacja proekologiczna
Praktyczna realizacja celów i zadań „Polityki ekologicznej państwa” oraz konsekwentna
polityka społeczno-gospodarcza państwa oparta na konstytucyjnej zasadzie ekorozwoju i stale
udoskonalanym systemie prawnym, który był przystosowywany jednocześnie do wymogów
członkostwa w Unii Europejskiej i umów międzynarodowych, przyniosła w ostatnim
dziesięcioleciu znaczącą poprawę stanu środowiska w Polsce.
Edukacja proekologiczna musi być prowadzona we wszystkich środowiskach i grupach
wiekowych, dlatego konieczna jest koordynacja działań na szczeblu gminnym i powiatowym.
Zmiana świadomości ekologicznej społeczeństwa, którą można osiągnąć jedynie poprzez
dlugofalowe i konsekwentne prowadzenie edukacji ekologicznej ma ogromne znaczenie dla
ochrony środowiska. Działalność w tym zakresie prowadzą liczne organizacje społeczne i
pozarządowe.
Przyszły harmonijny rozwój lokalnego społeczeństwa nie będzie możliwy bez
podniesienia świadomości ekologicznej oraz wykształcenia potrzeby i chęci współtworzenia
warunków własnej egzystencji.
Program edukacyjny dla dzieci i młodzieży
Właściwa i skuteczna ochrona środowiska uzależniona jest od poziomu wiedzy
społeczeństwa, a także preferowanych stylów życia, podlegających ciągłym zmianom
kształtowanym dzięki szeroko rozumianej edukacji społeczności.
Edukacja proekologiczna powinna być prowadzona podczas wszystkich etapów nauki w
szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich w ramach zajęć szkolnych oraz
dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.
Młodzież może uczestniczyć wówczas w akcjach podejmowanych na rzecz ochrony
środowiska. Najbardziej popularna akcja to „Sprzątanie świata”.
Program wspierania lokalnych inicjatyw proekologicznych
Lokalne inicjatywy proekologiczne, dotyczące np. budowy sieci infrastruktury technicznej,
ochrony obszarów o walorach przyrodniczych, pomników przyrody, popularyzacji ekologicznych
systemów grzewczych i termomodernizacji itp. powinny być wspierane przez samorządy. W tym
80
celu w corocznych budżetach może być tworzona rezerwa na wsparcie lokalnych inicjatyw
proekologicznych.

Cele Operacyjne - Popularyzacja ekologicznej energii
Zgodnie z planami i scenariuszem Unii Europejskiej udział źródeł energii odnawialnych w
europejskim zużyciu energii brutto do roku 2010 wzrośnie dwukrotnie. Obecnie udział ten wynosi
zaledwie 6% i to głównie za sprawą dużych elektrowni wodnych.
Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej – dokument Ministerstwa Ochrony Środowiska –
zakłada zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo-energetycznym
kraju do 7,5 % w roku 2010 i do 14% w roku 2020. Obecnie udział ten dla Polski szacuje się na
około 5 % (w gospodarce światowej – około 18 %). Realizacja tych założeń wymaga wsparcia
energetyki ekologicznej przez samorządy lokalne.
Program popularyzacji alternatywnych źródeł energii
Zwiększenie udziału energii odnawialnej w regionalnym bilansie energetycznym ma duże
znaczenie dla środowiska naturalnego, wpływa również znacząco na rozwój rolnictwa (uprawy
roślin energetycznych, wykorzystanie nadwyżek biomasy i odpadów z gospodarki leśnej).
V. Cele Strategiczne - Rozwój gospodarczy przyjazny dla środowiska.
Środowisko naturalne jest dobrem, które warunkuje rozwój człowieka, narodu i ludzkości.
Ochrony środowiska nie można oddzielić od gospodarki, w tym szczególnie od rozwoju
przemysłu, budownictwa, rolnictwa, usług i infrastruktury. Nie ma i nie może być oddzielnych
wyzwań dla ochrony środowiska i oddzielnych dla gospodarki. Z tego względu dbałość o
środowisko jest jednym z priorytetów działania władz wszystkich szczebli, a nie tylko zadaniem
wydzielonej administracji do spraw ochrony środowiska naturalnego.
W latach 2002-2005 ochrona środowiska i gospodarka wodna będą się koncentrować na
inicjowaniu i realizacji dużych przedsięwzięć, które staną się znaczącą częścią inwestycji
gospodarczych całego kraju.
Rozwój gospodarczy gminy powinien sprzyjać poprawie (nie dopuszczać do pogorszenia)
stanu środowiska naturalnego.
81
Gmina – jako jednostka samorządu terytorialnego jest odpowiedzialna za gospodarowanie na
swoim obszarze. Władze gminy podejmują rożnorodne działania mające na celu ochronę
środowiska.

Cele Operacyjne - Rozwój ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa
Program rozwoju ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa
Polski system zarządzania środowiskiem ulega w ostatnich latach licznym modyfikacjom,
które, jak sądzą optymiści, zmierzają do osiągnięcia porównywalności ze standardami
europejskimi. Te ostatnie można uznać za standardy cywilizacyjne, zatem osiągnięcie owych
standardów, głownie w dziedzinie produkcji rolniczej jest konieczne.
Poprawa konkurencyjności lokalnej produkcji rolniczej na rynku wymaga zwiększenia
atrakcyjności oferty – poza produkcją na skalę przemysłową powinny powstawać gospodarstwa
produkujące zdrową żywność.
Zadaniem samorządu gminy będzie popularyzacja, wspieranie oraz promocja tego rodzaj
działalności.
Gmina Wolanów posiada średnio – dobre warunki naturalne do produkcji rolnej. Położenie w
bezpośrednim sąsiedztwie Radomia wpłynęło na ukształtowanie produkcji rolnej. Rozwinęła się
między innymi produkcja artykułów żywnościowych przeznaczonych na bezpośrednie
zaopatrzenie miasta.
W ostatnich latach doszło do rozwoju drobnych form przedsiębiorczości.

Cele Operacyjne - Wspieranie ekologicznych technologii
Program popularyzacji wiedzy o nowych technologiach
Samorządy lokalne powinny wykorzystać środki kontaktu z mieszkańcami (strony
internetowe, tablice ogłoszeń, prezentacja materiałów informacyjnych w urzędach itp.) do
popularyzacji nowoczesnych, ekologicznych technologii, zwłaszcza w zakresie oczyszczania
ścieków, ogrzewania, utylizacji odpadów.
Program wspierania technologii przyjaznych środowisku
Obowiązująca od 1 października 2001 roku ustawa Prawo ochrony środowiska
wprowadziła wiele przepisów dostosowanych do wymogów unijnych, które określają nowe
wymagania w zakresie ochrony środowiska.
82
Szczególne znaczenie mają tzw. zintegrowane pozwolenia oraz obowiązek prowadzenia
działalności z uwzględnieniem tzw. najlepszej dostępnej techniki (BAT), sprecyzowanych przez
Dyrektywę IPPC (zintegrowane zapobieganie i ograniczanie zanieczyszczeń).
Najważniejszymi priorytetami są: zapobieganie, ograniczanie, minimalizowanie i
unieszkodliwianie zanieczyszczeń. Szacuje się, że obecnie ok. 40 proc. przedsiębiorstw
spełnia wymogi IPPC, 20 proc. wymaga dużych przedsięwzięć modernizacyjnych, a w
pozostałych 40 proc. firm należy dokonać powtórnych ocen stanu zgodności z przepisami o
ochronie środowiska.
Zakłady produkcyjne, które do końca grudnia 2010 roku nie dostosują się do wymagań
IPPC, będą w różny sposób eliminowane z rynku. Już obecnie np. eksport energii warunkowany
jest czystością technologii jej wytwarzania. Podobne metody wymuszania modernizacji będą
stosowane w innych sektorach.
Samorząd gminny może wykorzystywać możliwość stosowania ulg podatkowych dla wspierania
inwestycji przyjaznych środowisku oraz upowszechniać informacje na temat źródeł finansowania
inwestycji ekologicznych.
IV. KRÓTKOTERMINOWY PLAN DZIAŁAŃ
NA LATA 2004 – 2007.
4.1.Założenia planu działań na lata 2004-2007.
„Ochrona środowiska przyrodniczego jest obowiązkiem władz publicznych,
które poprzez swą politykę powinny zapewniać bezpieczeństwo ekologiczne
współczesnym i przyszłym pokoleniom”.
Dyrektywa ta w odniesieniu do samorządów wojewódzkich, powiatowych i gminnych
została rozwinięta w ustawach ustrojowych i działowych.
Wynika z nich jednoznacznie, że samorządy te odpowiedzialne są za racjonalne
korzystanie z zasobów środowiska przyrodniczego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
Samorząd gminny kreując politykę ekologiczną winien wyznaczać cele i kierunki działań
odpowiednio do wyzwań i problemów umownych ponad podziałami administracyjnymi oraz
zgodnie z zasadą współdziałania i partnerstwa ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami
administracji samorządowej, podmiotami gospodarczymi oraz organizacjami zawodowymi i
społecznymi.
83
Działania priorytetowe Gminnego Programu Ochrony Środowiska zostały zdefiniowane
po przeprowadzeniu:
- analizy stanu obecnego środowiska naturalnego w gminie
- analizy stanu infrastruktury technicznej wpływającej na środowisko
- konsultacji z organizacjami i samorządami wchodzących w skład gminy
Gminne plany inwestycyjne obejmują szereg działań z zakresu gospodarki wodnościekowej, gospodarki odpadami, termomodernizacji budynków – inwestycje te zostały
uwzględnione w programie. Skalę działań inwestycyjnych warunkują możliwości finansowe
gmin, dlatego konieczne jest podjęcie intensywnych starań o pozyskanie środków zewnętrznych
na te zadania. Priorytetowym zadaniem, zarówno dla samorządu powiatowego, jak i samorządów
gminnych będzie podjęcie działań zwiększających świadomość ekologiczną mieszkańców –
działanie te powinny być podjęte niezwłocznie i prowadzone w sposób ciągły.
4.2. Poprawa jakości środowiska.
Rząd zatwierdził program "Ekologiczny rozwój kraju", który jest integralną częścią
strategii gospodarczej i będzie stanowić znaczącą część inwestycji gospodarczych.
Ochrony środowiska nie można oddzielić od rozwoju przemysłu, budownictwa, usług czy
infrastruktury. Środowisko naturalne jest dobrem, które warunkuje rozwój człowieka, narodu i
ludzkości.
Ochrony środowiska nie można oddzielić od gospodarki, w tym szczególnie od rozwoju
przemysłu, budownictwa, rolnictwa, usług i infrastruktury. Nie ma i nie może być oddzielnych
wyzwań dla ochrony środowiska i oddzielnych dla gospodarki. Z tego względu dbałość o
środowisko jest jednym z priorytetów działania władz wszystkich szczebli, a nie tylko zadaniem
wydzielonej administracji do spraw ochrony środowiska naturalnego.
W latach 2004-2006 ochrona środowiska i gospodarka wodna będą się koncentrować na
inicjowaniu i realizacji dużych przedsięwzięć, które staną się znaczącą częścią inwestycji
gospodarczych całego kraju.
Osiągnięcie europejskich standardów w jakości środowiska
W negocjacjach z Unią Europejską wyznaczono Polsce czas na zbliżenie się do
standardów europejskich. W Polsce w ciągu ostatnich lat zrealizowano wiele przedsięwzięć w
84
dziedzinie ekologii. Aby osiągnąć precyzyjnie określone unijne kryteria, dotyczące czystości
środowiska, należy zainwestować ok. 30-40 mld euro (120-150 mld zł).
Działania poprawiające stan środowiska naturalnego na terenie gminy będą prowadzone
jako:
- działania inwestycyjne – realizowane w większości przez samorządy gminne, dotyczące przede
wszystkim budowy sieci infrastruktury technicznej,
- działania organizacyjne – realizowane przez samorząd powiatowy i samorządy gminne we
współpracy z instytucjami działającymi w sektorze gospodarki komunalnej, placówkami
oświatowymi, organizacjami pozarządowymi.
4.2.1. Gospodarka odpadami.
Z przeprowadzonej analizy oddziaływania Gminnego Programu Ochrony Środowiska
wynika, iż wdrożenie w/w projektu nie wpłynie negatywnie na środowisko naturalne, a po
wprowadzeniu rozwiązań w nim zawartych przyczyni się do poprawy stanu środowiska
naturalnego w gminie poprzez:
- ograniczenie bądź też nawet wyeliminowanie negatywnego zjawiska jakim jest pozbywanie się
odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych tzw. „dzikich wysypiskach”,
- zwiększenie ilości odpadów pozyskiwanych w sposób selektywny, a co za tym idzie również
zwiększenie ilości odpadów kierowanych do odzysku i recyklingu,
- zwiększenie ilości odpadów biodegradowalnych kompostowanych w kompostownikach
przydomowych, jak również wywożonych na kompostownie w Radomiu,
- wprowadzenie programów edukacyjnych w zakresie selektywnej zbiórki odpadów
i
minimalizacji ich wytwarzania zaowocuje w przyszłości pozyskaniem nie zanieczyszczonych
surowców do odzysku i recyklingu, oraz ograniczy ilość wytwarzanych odpadów.
W przypadkach prowadzenia inwestycji w zakresie gospodarki odpadami, rozpoczęcie
inwestycji będzie poprzedzone analizą oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Podstawową metodą unieszkodliwiania odpadów powstających na terenie Związku Gmin
„Radomka” powinno być składowanie na wysypiskach z możliwością wydzielenia, ze strumienia
odpadów surowców wtórnych, pozyskiwanych w selektywnej zbiórce odpadów.
85
Przewiduje się następujące kierunki zmian w składzie odpadów:
- stopniowo zmniejszać się będzie zawartość frakcji mineralnej (zwłaszcza żużla) wraz ze zmianą
źródła ogrzewania,
- zmniejszy się wilgotność odpadów, wzrośnie ich wartość paliwowa,
- wzrastać będzie ilość opakowań z tworzyw sztucznych oraz papieru, w związku z powyższym
zmniejszać się będzie gęstość odpadów,
- nadal utrzymywać się będzie niska zawartość frakcji organicznych.
Wytyczne dla planów gospodarki odpadami
W wytycznych Ministerstwa Środowiska dla planów gospodarki odpadami na szczeblu
powiatów i gmin zapisane są następujące stwierdzenia:

Zgodnie z ogólnie obowiązującą zasadą „zanieczyszczający płaci” wynikającą z ustawy
Prawo Ochrony Środowiska. wszystkie przyszłe koszty związane z wdrażaniem
krótkoterminowego planu działania powinny być poniesione przez użytkowników systemu
gospodarki odpadami – posiadaczy odpadów, instytucje handlowe i publiczne,
przedsiębiorstwa produkcyjne itp.

Gospodarka odpadami jest zadaniem, które powinno być wykonywane lub znajdować się
pod stałą kontrolą władz publicznych (rady gmin/powiatu). W związku z powyższym
władze publiczne powinny ustanowić i egzekwować sprawny mechanizm odzyskiwania
kosztów, skłaniający użytkowników do finansowania systemu gospodarki odpadami w
całości, lub przynajmniej w znacznej jego części. Sprawny mechanizm odzyskiwania
kosztów może stanowić warunek powodzenia funkcjonowania systemu.

Opłaty związane ze wszystkimi systemami powinny być egzekwowane przez jednostki gmin.
Operator systemu (wykonawca usług) nie powinien pobierać opłat. Operator powinien
otrzymywać wynagrodzenie od gmin zgodnie z postanowieniem umowy. Umowy istniejące
powinny być zweryfikowane w celu przekazania uprawnień w zakresie egzekwowania opłat
z operatora na jednostki gmin.

Opłaty za użytkowanie systemu powinny pokrywać wszystkie koszty bieżące, włącznie z
kosztami kapitałowymi, kosztami stałymi i kosztami eksploatacji oraz część kosztów
ogólnych jednostki. Zebrana kwota powinna również pokrywać potrzeby inwestycyjne
wymagane w celu odtworzenia potencjału np. zakup nowych pojemników lub pojazdów do
wywozu w miejsce starych już wyeksploatowanych.
86
4.2.2.Ochrona wód.
Przyjęta w 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza, że Rzeczpospolita
Polska zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju (art. 5),
ustala także, że ochrona środowiska jest obowiązkiem m. in. władz publicznych, które poprzez
swą politykę powinny zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym
pokoleniom (art. 74). Nowy porządek konstytucyjny wymaga, więc, aby przygotować również
dostosowaną do niego nową politykę ekologiczną państwa oraz dostosowane do tej polityki
strategie branżowe i plany działania.
Celem programu jest stworzenie podstaw do podejmowania działań na rzecz poprawy
stanu wód oraz ich ochrony przed zanieczyszczeniem, w tym ochrony przed eutrofizacją
powodowaną wpływem sektora bytowo-komunalnego i rolnictwa oraz ochrony przed
zanieczyszczeniami przemysłowymi, w tym zasoleniem i substancjami szczególnie szkodliwymi
dla środowiska wodnego.
Oceny jakości wód powierzchniowych będą wykorzystywane do zintegrowanego
zarządzania wodami stąd konieczne jest zapewnienie spójności działań.
Działania poprawiające stan wód powierzchniowych w latach 2004-2006 obejmują:
- racjonalizację gospodarki wodnej na terenie gminy –budowę ujęć wody i rozbudowę sieci
wodociągowych,
- rozpoczęcie budowy systemów kanalizacji sanitarnej,
- przeprowadzenie analizy możliwości budowy zbiorników retencyjnych na terenie gminy.
Głównymi celami polityki ekologicznej starostwa a także i gminy Wolanów
wynikającymi zarówno z polityki ekologicznej państwa jak i województwa w zakresie
gospodarki wodno-ściekowej, są:
- ograniczenie poboru wód podziemnych dla celów gospodarczych, produkcji i usług,
- ograniczenie wodochłonności,
- poprawa jakości wód powierzchniowych,
- zapobieganie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych ze szczególnym
naciskiem na zapobieganie u źródła,
- zmniejszenie deficytu wód powierzchniowych,
- udział w opracowaniu pilotażowego programu ochrony wód dla zlewni Radomki.
Cele te zamierza się osiągnąć ukierunkowując się na następujące działania:
- budowę, rozbudowę i modernizację systemów oczyszczania ścieków komunalnych,
87
- ograniczenie spływu zanieczyszczeń powierzchniowych z rolnictwa,
- wspieranie realizacji indywidualnych systemów oczyszczania ścieków w zabudowie
rozproszonej,
- zapewnienie skutecznej ochrony wód podziemnych przed degradacją, zwłaszcza głównych
zbiorników wód podziemnych,
- utrzymanie naturalnych zbiorników retencyjnych m. in. terenów podmokłych, torfowisk,
bagien.,
- preferowanie zalesień głównie na obszarach źródliskowych, infiltracyjnych i wododziałowych,
- wprowadzanie zamkniętych obiegów wody w przemyśle,
- wykorzystywanie zasobów wód podziemnych głównie na zaopatrzenie ludności w wodę pitną,
- modernizację systemów zaopatrzenia w wodę,
- edukację ekologiczną dzieci i młodzieży.
4.2.3.Ochrona powietrza.
Priorytetowymi obszarami dla monitoringu powietrza są strefy potencjalnych
przekroczeń dopuszczalnych poziomów stężeń zanieczyszczeń. Tam wymagane jest prowadzenie
automatycznych pomiarów (tzw. wysokiej jakości) i ewentualne tworzenie programów
naprawczych, a następnie monitorowanie skuteczności tych programów.
Cechami charakterystycznymi w zakresie ochrony powietrza są:
- sukcesywna likwidacja źródeł niskiej emisji,
- wprowadzanie paliw ekologicznych jako czynnika grzewczego w kotłowniach lokalnych i
przemysłowych co pozwoli na ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowo - gazowych
emitowanych do powietrza,
- promowanie i wprowadzanie najlepszych dostępnych technik /BAT/ dla zakładów
produkcyjnych,
- wzrost i promocja wykorzystania energii odnawialnej,
- właściwa edukacja ekologiczna.
oraz
- zwiększenie liczby zanieczyszczeń objętych przeciwdziałaniem mającym zmniejszyć lub
ograniczyć ich emisję / należą tu substancje bezpośrednio zagrażające życiu i zdrowiu ludzi tj.
metale ciężkie , trwałe zanieczyszczenia organiczne, substancje degradujące środowisko i
pośrednio wpływające na zdrowie i warunki życia – dwutlenek siarki, tlenki azotu , amoniak ,
88
lotne związki organiczne , ozon przyziemny , substancje wpływające na zmiany klimatyczne –
dwutlenek węgla, metan , podtlenek azotu ,HFCs, SF6 ,PFCs oraz substancje niszczące
warstwę ozonową, które są kontrolowane przez protokół Montrealski/,
- likwidacja zanieczyszczeń u źródła poprzez zmianę nośników energii z wykorzystaniem energii
odnawialnej , wprowadzenie zasady korzystania z najlepszych dostępnych technik i metod –
stosowanie czystych surowców i technologii oraz minimalizacja zużycia energii i surowców,
- wprowadzenie norm emisyjnych w przemyśle, energetyce i transporcie,
- wprowadzanie norm produktowych ograniczających emisję do powietrza w rezultacie pełnego
cyklu życia produktów i wyrobów,
W średniookresowym horyzoncie czasowym należy zrealizować:
- ograniczyć emisję :
pyłów – średnio o 75 %,
dwutlenku siarki – średnio o 56 %,
tlenków azotu – średnio o 31 %,
lotnych związków organicznych /poza metanem / - o 4 %,
amoniaku – o 8 %,
w stosunku do wielkości emisji tych zanieczyszczeń z 1990r.,
- ograniczyć emisję substancji toksycznych z grupy metali ciężkich /rtęć , ołów, kadm /oraz
trwałych zanieczyszczeń organicznych/ pestycydy , benzo/α/ piren oraz dioksyny oraz
wycofać lub ograniczyć z użytkowania substancje toksyczne objęte protokołem z Aarhus,
- wycofać z użytkowania do 2005r. benzynę ołowiową oraz dostosować wymogi benzyn i oleju
napędowego do norm europejskich,
- zintensyfikować proces eliminacji bądź ograniczenia użytkowania wyrobów i urządzeń
zawierających rtęć, ołów , kadm , PCB oraz substancje niszczące warstwę ozonową wraz ze
wdrożeniem systemu notyfikowania działalności w tym zakresie /produkcji obrotu, importu
eksportu i użytkowania/ oraz monitorowania obrotu takimi wyrobami i urządzeniami,
- osiągnąć w latach 2008-0012 wielkość gazów cieplarnianych nie przekraczającą 94 % wielkości
emisji z roku 1988 i spełnić wymogi Protokołu z Kioto,
- zmniejszyć dwukrotnie w stosunku do stanu z 1990r. energochłonność dochodu narodowego
oraz wprowadzić najlepsze dostępne techniki /BAT / z zakresu efektywności i użytkowania
odnawialnych źródeł energii,
89
- wprowadzić najlepsze dostępne techniki /BAT / w zakresie ochrony powietrza zalecane przez
przepisy prawa międzynarodowego , które zostały sprawdzone w państwach o wysokim
stopniu rozwoju.
Stan powietrza na terenie gminy został oceniony jako dobry – wynika to m.in. z braku
dużych zakładów przemysłowych. Działania z zakresu ochrony powietrza, jakie powinny być
prowadzone w latach 2004-2006 dotyczą przede wszystkim przeciwdziałania niskiej emisji:
- zmniejszenie zapotrzebowania na energię – termomodernizacja budynków, modernizacja źródeł
ciepła,
- popularyzacja ekologicznych źródeł energii - budowa sieci gazociągowych, modernizacja sieci
elektroenergetycznych, popularyzacja odnawialnych źródeł energii,
- modernizacja systemu komunikacyjnego gminy w celu zmniejszenia emisji spalin.
4.2.4.Zmniejszenie hałasu.
Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego
środowiska, czyli utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub, co najmniej na tym
poziomie.
Oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje się w ramach
państwowego monitoringu środowiska.
Kwestie te reguluje Tytuł II Ochrona zasobów środowiska Dział V Ochrona przed hałasem
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U.Nr 62,poz.627 ze zmian./
Ocenę stanu akustycznego środowiska dokonuje się obowiązkowo dla aglomeracji o
liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy.
Zgodnie z definicją aglomeracji oraz danymi statystycznymi – teren gminy z mocy ustawy
zwolniony jest z dokonywania oceny stanu akustycznego środowiska / brak aglomeracji pow.100
tys. mieszkańców / - art.117ust.1 pkt 1 w/w ustawy.
Drogi powiatowe będące w zarządzie powiatowym są drogami lokalnymi, na których
natężenie ruchu jest umiarkowane, są one oddalone i zabezpieczone ekranem zieleni od
zabudowy, na których występuje hałas komunikacyjny i nie będzie powodował przekraczania
dopuszczalnych norm wartości progowych określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z
dnia 9 stycznia 2002r. w sprawie wartości progowych poziomów hałasu /Dz. U. Nr 8,poz.81 /.
Podstawowym źródłem hałasu na terenie gminy jest transport drogowy. Działania
podejmowane w celu zmniejszenia uciążliwości hałasu dotyczą modernizacji dróg (poprawa
90
stanu nawierzchni) oraz tworzenia pasów zieleni ochronnej wzdłuż szlaków komunikacyjnych
(koordynacja działań wynikających z programu zalesień).
4.2.5. Ochrona przyrody.
Ustawa
określa
cele,
zasady
i
formy
ochrony
przyrody
ożywionej
i nieożywionej oraz krajobrazu. W rozumieniu tej ustawy ochrona przyrody oznacza zachowanie,
właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów przyrody i jej składników, a w szczególności:
dziko występujących roślin lub zwierząt, siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków chronionych
roślin lub zwierząt, zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia, przyrody nieożywionej i
krajobrazu.
Ochrona przyrody należy do obowiązków powszechnych, dlatego ważną sprawą jest
kształtowanie wobec przyrody właściwych postaw społecznych.
Działania w zakresie ochrony przyrody powinny obejmować
- realizację programu ochrony lasów,
- realizację programu ochrony istniejących zbiorników wodnych,
- realizację programu wykorzystania walorów przyrodniczych dla rozwoju turystyki.
Samorząd powiatowy i samorządy gminne powinny wspierać działania zmierzające do
polepszenia stanu przyrody na terenie gminy.
W zakresie gospodarki leśnej, ochrony przyrody i łowiectwa (cele skorelowane):
-
zwiększanie
stopnia
lesistości
poprzez
zalesianie
gruntów
najsłabszych
i odłogujących, zdegradowanych, ograniczenie rozdrobnienia istniejących lasów poprzez
tzw. dolesianie i tworzenie kompleksów leśnych na obszarach wyznaczonych granicami
polno-leśnymi,
- dostosowywanie zalesień do określonych funkcji ochronnych, klimatotwórczych, społecznych,
- wzbogacanie siedlisk naturalnych poprzez tworzenie ekosystemów leśnych o dużym stopniu
różnorodności przy udziale gatunków biocenotycznych i ograniczeniu monokultur
sosnowych,
- propagowanie zalesień tworzonych przy udziale dotacji celowych,
91
- intensyfikacja działań w ramach nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu
Państwa, szczególnie mające na celu właściwe użytkowanie lasów, odnawiania zasobów
leśnych, ograniczenie zrębów dewastacyjnych,
- szkolenie właścicieli lasów w zakresie ekologicznego gospodarowania zasobami leśnymi,
- współpraca z Lasami Państwowymi, Polskim Związkiem Łowieckim, Wojewódzkim
Konserwatorem Przyrody i instytucjami pozarządowymi w zakresie ochrony przyrody
(lasów, zadrzewień, cennych obiektów przyrody, zwierzyny dziko żyjącej), edukowanie
społeczności w zakresie racjonalnego korzystania z zasobów przyrodniczych, kształtowanie
środowiska naturalnego i jego ochrony.
V. DŁUGOTERMINOWY PLAN DZIAŁAŃ NA LATA 2007-2012.
5.1. Założenia planu działań na lata 2007-2012.
W roku 2011 gmina Wolanów będzie terenem z rozwiniętą infrastrukturą techniczną
i społeczną. Mieszkańcy gminy będą ludźmi wykształconym i odpowiedzialnymi w działaniach.
Podstawą dobrobytu będzie produkcja zdrowej żywności, której wytwarzaniu sprzyjają naturalne
warunki. Gmina będzie miejscem, gdzie czymś naturalnym jest respektowanie prawa, dbałość o
estetykę, o środowisko naturalne, troska o zachowanie zdrowia mieszkańców. Żyjący i
przebywający tu ludzie będą mieć poczucie bezpieczeństwa osobistego. Społeczność gminy
będzie zintegrowana, prężna w działaniach, współpracować będzie z lokalnymi organizacjami
samorządowymi i innymi organizacjami w realizacji wspólnych celów.
Znaczna część zadań, przewidzianych do realizacji w latach 2004-2006 to faza wstępna
inwestycji – przygotowanie dokumentacji, niezbędnych pozwoleń oraz zabezpieczenie środków
na realizację (własnych i zewnętrznych).
Plan działań na lata 2007-2011 zakłada kontynuację realizacji celów strategicznych
i
celów operacyjnych, rozpoczętą w okresie 2004-2006.
5.2. Poprawa jakości środowiska.
Czysta, ekologiczna gmina Wolanów, z wysoką produkcją rolną,
perspektywą dla obecnych i przyszłych pokoleń
Dla poprawy stanu środowiska na terenie gminy będą kontynuowane działania z zakresu:
ochrony powietrza, ochrony wód, racjonalizacji gospodarki odpadami, zmniejszenia hałasu oraz
ochrony zasobów przyrody.
92
Do priorytetowych metod realizacji polityki ekologicznej gminy zaliczono stosowanie
tzw. dobrych praktyk gospodarowania i systemów zarządzania środowiskowego, które pozwalają
kojarzyć efekty gospodarcze z efektami ekologicznymi, w szczególności w takich sektorach jak:
- przemysł i energetyka, przez stosowanie czystszej produkcji, poprawę efektywności
energetycznej oraz stosowanie alternatywnych źródeł energii,
- transport, poprzez wprowadzenie ekologicznych paliw i pojazdów oraz zmiany systemowe w
transporcie,
- rolnictwo, poprzez stosowanie „dobrych praktyk rolniczych” oraz wprowadzenie krajowego
systemu atestowania żywności,
- leśnictwo, zapewniając wzrost lesistości i renaturalizację obszarów leśnych,
- gospodarka komunalna, poprzez unowocześnianie systemów grzewczych, zmniejszenie strat w
sieciach wodociągowych i oszczędzanie wody, ocieplanie budynków, segregację odpadów
komunalnych i odzysk surowców wtórnych, wykorzystywanie ciepła odpadowego.
5.2.1. Gospodarka odpadami.
Plan zadań na lata 2007-2012 przewiduje objęcie całego terenu gminy selektywną zbiórką
odpadów poszerzając dotychczas stosowany system o segregacje u źródła odpadów
niebezpiecznych ( opakowania po środkach ochrony roślin, akumulatory, baterie). Narzuca to
specyfika produkcji rolniczej w gminie Wolanów ( duże skupisko produkcji papryki).
93
Odpady przemysłowe
Na terenie gminy znajduje się kilka zakładów przemysłu spożywczego produkujących odpady
stałe i ciekłe. Najważniejsze z nich: ”BIAK-MAS” – Wolanów (zakład masarski), „FIG AND” –
Kolonia Wawrzyszów (zakład mleczarski), Piekarnia Agnieszka Stefańczyk – Wolanów,
Piekarnia Tomasz Stefańczyk – Wolanów, - Pipe – Life – Strzałków – produkcja rur z tworzyw
sztucznych, Meblowkręt – Strzałków – produkcja śrub,Prymus – Agd – Kowalanka – hurtownia
art. gospodarstwa domowego, Dakmet – Wolanów – produkcja śrub, galwanizernia
(oczyszczalnia ścieków), Zakład Przerobu Drewna – Wymysłów – wytwórnia parkietów i
boazerii, Zakład Syntezy – Kowalanka – produkcja lakierów i rozpuszczalników, Metalwkręt –
Garno – produkcja śrub, galwanizernia, Jak – Wolanów – stacja paliw, Zakład Budowy i Obsługi
Stacji Paliw – Stanisław Firlej – Kowalanka, Zakład Naprawy Ciągników i Maszyn Rolniczych –
Wolanów – naprawa remonty, diagnostyka, sprzedaż, Odlewnia Żeliwa – Waliny,
Zakłady garbarskie:
- „Filla” Wojciech Filla – garbarstwo skór Sławno (działalność zawieszona),
- Robert Kwietniewski – przerób odpadu skórzanego, uszlachetnianie skór – Mniszek,
- Jerzy Żuchowski – garbowanie skór bez włosa – Wolanów,
- P.P.H.U. M.M. Majewscy – garbowanie skór bez włosa, odświeżanie i renowacja wyrobów
futrzarskich – Wacławów,
Gospodarka odpadami w tych zakładach prowadzona będzie na podstawie zatwierdzonych
planów gospodarki odpadami, które zakładają rozbudowę infrastruktury zaplecza ochrony
środowiska w miarę rozwoju produkcji w tych zakładach.
Odpady z zakładów mięsnych przekazywane są do zakładu utylizacji posiadających
stosowne decyzje przewidziane prawem, a skóry odbierane są przez zakłady garbarskie.
94
5.2.2. Ochrona wód.
Działania inwestycyjne, planowane na lata 2007-2011 zakładają rozbudowę sieci
wodociągowych na terenie gminy Wolanów i budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
gminy.
Działania poprawiające stan wód powierzchniowych w latach 2007-2011 obejmują:
- racjonalizację gospodarki wodnej na terenie gminy – budowę ujęć wody i rozbudowę sieci
wodociągowych,
- kontynuację budowy systemów kanalizacji sanitarnej,
- budowę oczyszczalni ścieków przy szkole podstawowej w Wolanowie (dzienna zdolność
oczyszczania wynosić będzie 15 – 20 m3),
- budowa systemów kanalizacji zbiorczej północnych i zachodnich obszarów gminy łącznie ze
wsią Wolanów.
5.2.3. Ochrona powietrza.
Działania z zakresu ochrony powietrza, przewidywane na lata 2007-2012 obejmują
kontynuację zadań:
- termomodernizację budynków, modernizację źródeł ciepła,
- budowę sieci gazociągowych, modernizację sieci elektroenergetycznych, popularyzację
odnawialnych źródeł energii,
- modernizację systemu komunikacyjnego gminy,
- prowadzenie monitoringu zanieczyszczenia powietrza,
- prowadzenie działań profilaktycznych w dziedzinie ochrony powietrza.
W okresie perspektywicznym należy:
- przebudować model produkcji i konsumpcji w kierunku poprawy efektywności energetycznej i
surowcowej,
- szerzej wykorzystać odnawialne źródła energii,
- zminimalizować emisję zanieczyszczeń do powietrza poprzez przez wszystkie podstawo-we
rodzaje źródeł,
- realizacja zobowiązań dotyczących eliminacji lub ograniczenia produkcji i użytkowania
substancji i produktów , które zawierają niebezpieczne zanieczyszczenia powietrza / metale
95
ciężkie, trwałe zanieczyszczenia organiczne , substancje niszczące warstwę ozonową, azbest
i inne/,
- udział w międzynarodowych programach badawczych skierowanych na identyfikację i ocenę
zagrożeń zagrożeń tytułu zanieczyszczenia powietrza oraz doskonalenie najlepszych
dostępnych technik / BAT / ograniczenia tych zanieczyszczeń.
5.2.4.Zmniejszenie hałasu.
Teren gminy Wolanów jest zróżnicowany w zakresie klimatu akustycznego z uwagi na
nierównomierny rozkład emisji oraz różne czynniki wpływające na rozprzestrzenienie tego
zanieczyszczenia.
Stan akustyczny środowiska oceniany jest na podstawie danych wynikających z mapy
akustycznej danego obszaru. Dotyczy to jednak większych miast. Objęty badaniami hałas
przemysłowy, drogowy (uliczny), występuje w ograniczonym zasięgu.
Hałas komunikacyjny o wartościach ponadnormatywnych występuje jedynie w zasię-gu
oddziaływania ważnych ciągów komunikacyjnych (dróg krajowych), których na terenie gminy
jest bardzo mało.
Poza terenami zurbanizowanymi przyległymi do szlaków komunikacyjnych nie notuje się
problemów akustycznych.
Rolniczy charakter obszaru gminy Wolanów, z niewielką funkcją uzupełniającą
przemysłową, określa korzystny klimat akustyczny tego rejonu, nie zagrażający środowisku.
Przy planowaniu nowych inwestycji w zakresie rozbudowy dróg oraz zakładów
przemysłowych władze gminy zobligują inwestorów do przestrzegania przepisów wynikających z
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62,poz.627 ze zmian./ .
5.2.5. Ochrona przyrody.
Działania w zakresie ochrony przyrody będą obejmować kontynuację:
- realizacji programu ochrony lasów,
- realizacji programu ochrony istniejących zbiorników wodnych,
- realizacji programu wykorzystania walorów przyrodniczych dla rozwoju turystyki,
- inwestycje proekologiczne,
- selektywną zbiórka odpadów,
- budowę małych oczyszczalni ścieków,
96
- edukację ekologiczną mieszkańców i estetyzację wsi,
- opracowanie oferty i prowadzenie programów edukacji ekologicznej,
- dbałość o estetykę wsi.
Samorząd gminny powinien wspierać działania zmierzające do polepszenia stanu
przyrody na terenie gminy.
VI. Zarządzanie ochroną środowiska.
6.1. Kompetencje organów gminy w zakresie ochrony środowiska.
Ochrona środowiska stanowi specyficzną część działalności samorządów w realizowaniu
celów polityki ekologicznej państwa. Z jednej strony odpady mogą być źródłem zanieczyszczenia
środowiska, a z drugiej strony - cennym źródłem surowców wtórnych i energii.
Samorządy mają do spełnienia wielką rolę w zakresie kreowania właściwej gospodarki
odpadami na własnym terenie - m.in. poprzez przygotowanie i realizowanie planów gospodarki
odpadami. Jednocześnie gospodarka odpadami jest obszarem, gdzie szczególnie zalecana jest
współpraca pomiędzy poszczególnymi szczeblami samorządu, jak również pomiędzy
sąsiadującymi gminami, powiatami i województwami, aby tworzony system był zarówno
przyjazny środowisku, jak i ekonomicznie opłacalny.
Nowe prawodawstwo w zakresie gospodarki odpadami
W ostatnim okresie ukończono w Parlamencie RP prace nad następującymi ustawami
ekologicznymi, które zostały już podpisane przez Prezydenta RP, tj.:
Ustawy:
a) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 i Nr
115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 233, poz. 1957
oraz z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr
190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124);
wejście w życie z dniem 1 października 2001 r.,
b)ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z 2002 r. Nr 41, poz.
365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671 oraz z 2003 r. Nr 7, poz.78);
wejście w życie z dniem 1 października 2001 r.,
97
c)ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 143, poz.
1196 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78 i Nr 190, poz. 1865) –
tzw. ustawa wprowadzająca; wejście w życie z dniem 1 października 2001r.,
d)ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63,
poz. 638 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78);
wejście w życie z dniem 1stycznia 2002 r.,
e)ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78) - tzw. ustawa o opłacie produktowej;
wejście w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.,
f)ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 100,
poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145 oraz z 2003 r. Nr 80,
poz. 717);
wejście w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.,
g)ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1803, z
2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238, poz. 2022 oraz z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 165. poz. 1592, Nr 190, poz.1865 i Nr 228, poz. 2259);
wejście w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.,
h) ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11,
poz. 84, Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350 i Nr 125, poz. 1367, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i
Nr 142, poz. 1187 oraz z 2003 r. Nr 189, poz. 1852);
wejście w życie z dniem 15 lutego 2002 r.,
i)ustawa z dnia 2 marca 2001 r. o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową
(Dz. U. Nr 52, poz. 537 i Nr 100, poz. 1085 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 497);
wejście w życie z dniem 1 lipca 2002 r.,
98
j)ustawa z dnia 10 maja 2002 r. o ratyfikacji Porozumienia między Wspólnotą Europejską a
Rzecząpospolitą Polską w sprawie uczestnictwa Polski w Europejskiej Agencji Środowiska oraz
Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji (Dz. U. Nr 115, poz. 994);
wejście w życie z dniem 8 sierpnia 2002r.,
k)ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o ratyfikacji Poprawki do Konwencji Bazylejskiej o kontroli
transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 135, poz.
1142);
wejście w życie z dniem 12 września 2002 r.,
l)ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360 oraz z
2003 r. Nr 170, poz. 1652);
wejście w życie z dniem 1stycznia 2003 r.,
m) ustawa z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz
pozostałości ładunkowych ze statków (Dz. U. Nr 166, poz. 1361);
wejście w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.,
n) ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386);
wejście w życie z dniem 12 września 2002 r.,
o)ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.
U. Nr 199, poz. 1671);
wejście w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.,
p)ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80, poz. 717);
wejście w życie z dniem 11 lipca 2003 r.
Ustawa - Prawo ochrony środowiska wprowadza nowe regulacje w zakresie środków
finansowo-prawnych, w tym - opłat za korzystanie ze środowiska (art. 272 - 321), które weszły w
życie z dniem 1 stycznia 2002 r. Dotychczasowe opłaty za składowanie odpadów zostały
ograniczone do opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku. Jednocześnie zostały
wprowadzone opłaty za składowanie odpadów komunalnych. Ma to stanowić zachętę do
99
stosowania innych metod odzysku (wykorzystania) i unieszkodliwiania odpadów, gdyż
składowiska odpadów, mimo najlepszych uszczelnień i zabezpieczeń (należy przy tym pamiętać,
że nawet najlepsze uszczelnienia nie są najlepsze), stanowią balast pozostawiony następnym
pokoleniom oraz potencjalne źródło zanieczyszczeń dla środowiska. Docelową jest zatem
sytuacja, w której będą składowane tylko odpady obojętne, niereaktywne - po przekształceniu
metodami fizyko-chemicznymi, biologicznymi lub termicznymi, tj. takie, które w swej naturze
podobne są do ziemi, do której powracają.
Ustawa nakłada również na poszczególne szczeble administracji samorządowej
obowiązek przygotowania i uchwalenia programów ochrony środowiska, których częścią
składową są plany gospodarki odpadami (art. 17 i 18).
W rozdziale 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska organy administracji publicznej, w
tym samorządowej zostały zobowiązane do udostępnianiu informacji o środowisku, a więc
również na temat gospodarki odpadami.
Organy administracji publicznej są również zobowiązane umożliwić udział społeczeństwa w
postępowaniu, którego przedmiotem jest wydanie pozwolenia lub zezwolenia, w tym na
gospodarkę odpadami (m.in. art. 32 i 218 ustawy - Prawo ochrony środowiska).
Ponadto zgodnie z art. 379 ust. 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska marszałek
województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę
przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością
tych organów. Art. 379-380 określają sposoby i środki prowadzenia kontroli.
Nowa ustawa o odpadach, będąca podstawowym aktem prawnym w zakresie gospodarki
odpadami, wprowadza wiele nowych elementów, m.in.:

nowe definicje obecnie stosowanych pojęć (np. odpadów, odpadów niebezpiecznych), jak
również nowe pojęcia (np. posiadacz odpadów, którym jest także osoba fizyczna),

zasadę "rozszerzonej odpowiedzialności producenta" (tzn. producent wyrobów jest
odpowiedzialny nie tylko za odpady powstające w procesie produkcyjnym, ale również za
odpady powstające z wytworzonych przez niego produktów - wprowadzenie obowiązku
projektowania produktów z uwzględnieniem sposobów postępowania z powstającymi z nich
odpadów),

objęcie przepisami ustawy również osób fizycznych,

obligatoryjne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami obejmujące wszystkie
rodzaje odpadów, a nie tylko odpady niebezpieczne - jak było dotychczas (ustawa jednak
wprowadza możliwość jedynie rejestracji w miejsce wydawania zezwolenia, jeśli w
100
rozporządzeniu Ministra Gospodarki zostaną określone wymagania odnośnie zbierania,
transportu, procesów odzysku lub unieszkodliwiania),

zasadę wydawania jednego zezwolenia w przypadku, gdy posiadacz odpadów prowadzi różne
rodzaje działalności związanej z gospodarką odpadami,

obowiązek przekazywania przez przedsiębiorców danych odnośnie posiadanych instalacji do
przetwarzania odpadów oraz danych zgromadzonych w ewidencji odpadów - marszałkom
województw,

obowiązek prowadzenia baz danych o odpadach na szczeblu krajowym i wojewódzkim (przez
Ministra Środowiska i marszałków województw) oraz udostępnienia danych innych organom
administracji publicznej,

obowiązek opracowywania planów gospodarki odpadami na szczeblu krajowym,
wojewódzkim, powiatowym i gminnym (przez organy administracji publicznej, tj. Ministra
Środowiska, zarządy województw, powiatów i gmin),

szczegółowe zasady postępowania z niektórymi rodzajami odpadów,

szczegółowe wymagania odnośnie instalacji do termicznego przekształcania odpadów,

rozszerzone wymagania odnośnie składowisk odpadów,

odstąpienie od bezwzględnego zakazu importu odpadów niebezpiecznych z zagranicy
(dopuszczenie do importu odpadów niebezpiecznych - za zezwoleniem GIOŚ umieszczonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska).
Przepisy przejściowe dotyczące obu w/w ustaw zawarte są ustawie o wprowadzeniu
ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.
Określone zostały w niej m.in. terminy przyjęcia nowych programów ochrony środowiska.
Istotne uzupełnienie powyższych ustaw stanowią ustawa o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych oraz o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi
odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, które wprowadzają zasady
postępowania z odpadami opakowaniowymi oraz tzw. poziomy odzysku i recyklingu, jak
również nowe mechanizmy ekonomiczne, jak opłaty produktowe i opłaty depozytowe.
101
Obowiązki poszczególnych szczebli administracji samorządowych
Oto zestawienie obowiązków poszczególnych organów administracji samorządowej
dotyczących gospodarki odpadami wynikające z następujących ustaw:
W przypadku ustawy o odpadach zastosowano konwencję podawania odpowiedniego nr
artykułu i ustępu na początku punktu - bez podawania nazwy ustawy, w pozostałych przypadkach
podawano te dane na końcu punktu, łącznie ze wskazaniem nazwy ustawy.
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw wprowadziła istotną nowelizację ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zmiany dotyczą zwiększonych
zadań gminy w zakresie tworzenia warunków do właściwej gospodarki odpadami komunalnymi,
uprawnień rady gminy do określania zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, jak
również obowiązków właścicieli nieruchomości w tym względzie.
Rada gminy

uchwalanie gminnego programu ochrony środowiska, którego częścią jest gminny plan
gospodarki odpadami (art. 18 ust. 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska).
Organ wykonawczy gminy

art. 14 ust. 5 - opracowanie gminnego planu gospodarki odpadami,

art. 14 ust. 13 - przygotowywanie co 2 lata sprawozdania z realizacji gminnego planu
gospodarki odpadami i przedkładanie go radzie gminy,

art. 14 ust. 14 - aktualizacja gminnego planu gospodarki odpadami, nie rzadziej niż co 4
lata,

art. 14 ust. 7 pkt 2 i 3 - opiniowanie wojewódzkiego i powiatowego planu gospodarki
odpadami,

przygotowanie sprawozdania dotyczącego ilości zebranych odpadów opakowaniowych oraz
przekazania go marszałkowi województwa oraz wojewódzkiemu funduszowi ochrony
środowiska (art. 35 ustawy o obowiązkach).
102
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta
Wydawanie decyzji:
- art. 34 ust. 1 i 2 - decyzja nakazująca posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nie
przeznaczonych do składowania lub magazynowania ze wskazaniem sposobu wykonania tej
decyzji; decyzja wydawana jest z urzędu,
Wydawanie opinii:
- art. 19 ust. 4 i 5 - decyzje zatwierdzające programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi
wydawane przez wojewodę lub starostę,
- art. 26 ust. 5 i 6 - zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów wydawane przez wojewodę lub starostę,
- art. 28 ust. 2 - zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu
odpadów wydawane przez starostę,
Uzgodnienia:
- art. 57 ust. 3 - zezwolenie na składowanie odpadów niebezpiecznych na wydzielonych
częściach innych składowisk, wydawane przez starostę.,
Inne zadania:
- art. 24 ust. 2 pkt 2 - przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami - gdy rada gminy podejmie uchwałę o takim
obowiązku dla wytwórców odpadów, wytwarzających odpady inne niż niebezpieczne w
ilości do 5 ton rocznie,
- art. 24 ust. 9 - przekazanie kopii otrzymanych informacji marszałkowi województwa,
- kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym
właściwością organu (art. 379 ust. 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska).
Podsumowanie
Nowe ustawodawstwo w zakresie gospodarki odpadami wprowadza wiele nowych
regulacji, powodujących zmiany w podziale dotychczasowych zadań pomiędzy poszczególnymi
organami administracji samorządowej, jak również zupełnie nowe zadania.
Jednym z celów zmian jest wprowadzenie skuteczniejszych mechanizmów kreatywnego
wpływu administracji samorządowej, jako gospodarza terenu, na prowadzenie właściwej
gospodarki odpadami, tzn. zgodnej z hierarchią postępowania z odpadami, zasadami: bliskości,
samowystarczalności, "zanieczyszczający płaci", itd.
103
6.2. Instrumenty zarządzania środowiskiem.
Nowy system prawa ochrony środowiska, gruntownie przebudowany w stosunku do
poprzedniego, powinien pozwalać, w miarę możliwości, na elastyczne wybieranie instrumentów
dla realizacji określonych celów, stosując przy tym konstytucyjną zasadę pomocniczości.
Cele te powinny być przy tym realizowane na najbardziej odpowiednim szczeblu - pewne
cele najlepiej na centralnym, ale większość na wojewódzkim i lokalnym.
Zarządzenie środowiskiem opiera się na wykorzystaniu:
- instrumentów prawnych – ustaw i rozporządzeń, dających odpowiednie kompetencje organom
administracji rządowej i samorządowej oraz organom administracji specjalnej,
- instrumentów finansowych – opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
administracyjnych kar pieniężnych, funduszy celowych,
- instrumentów społecznych – współdziałania i partnerstwa, edukacji ekologicznej, komunikacji
społecznej,
- instrumentów strukturalnych – strategii i programów wdrożeniowych.
Korzyści z wprowadzenia systemu zarządzania środowiskowego
- redukcja kosztów: energii, surowców i kosztów ponoszonych za zaistniałe sytuacje awaryjne,
- szybsze wykrywanie i usuwanie nieprawidłowości,
- polepszenie stosunków z władzami i grupami zainteresowanymi,
- racjonalne skalkulowanie kosztów ubezpieczeń,
- motywowanie pracowników,
- oszczędność czasu i ludzkiego wysiłku,
- ułatwienia w otrzymywaniu odpowiednich zezwoleń i uprawnień,
- możliwość wprowadzenia działań zapobiegawczych, zanim wystąpią szkodliwe efekty
środowiskowe itd.
104
VII. Wdrażanie programu.
7.1. Środki finansowe na realizację programu.
1. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Fundusze ekologiczne są najbardziej znanym i wykorzystywanym źródłem dotacji
preferencyjnych kredytów dla podmiotów podejmujących inwestycje ekologiczne. Wpływa to na:
ilość środków finansowych jaką dysponują fundusze, warunki udostępniania środków
finansowych pożyczkobiorcą oraz procedury dochodzenia do uzyskania finansowego wsparcia
funduszu.
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jest największą
w Polsce instytucją finansującą przedsięwzięcia z dziedziny ochrony środowiska.
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Do roku 1993 wojewódzkie fundusze, nie posiadając osobowości prawnej, udzielały
wyłącznie dotacji na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska na
obszarze własnych województw. W 1993 r. fundusze te otrzymały osobowość prawną, co
umożliwiło im udzielenie, obok dotacji, także pożyczek preferencyjnych.
- Powiatowe i Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Narzędziem ekonomicznym gospodarowania odpadami w gminie są gminne oraz powiatowe
Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (GFOŚiGA i PFOŚiGW). Służą one do
finansowania przedsięwzięć z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska i gospodarki
wodnej, w tym także nowoczesnemu gospodarowaniu odpadami komunalnymi.
Na dochód GFOŚiGW składa się:
- całość wpływów z opłat za usuwanie drzew i krzewów,
- 50 % wpływów z opłat za składowanie odpadów na terenie gminy,
-
10 % wpływów z opłat i kar z terenu gminy za pozostałe rodzaje gospodarczego
korzystania ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz szczególne
korzystanie z wód i urządzeń wodnych,
-
60 % wysokości opłaty eksploatacyjnej z tytułu wydobywania kopaliny ze złoża.
105
Dochody te mogą być wykorzystane m.in. na:
- dotowanie i kredytowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie
środowiska,
- realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem odpadów,
- wspieranie działań zapobiegających powstawaniu odpadów.
Gminne fundusze nie są prawnie wydzielone ze struktury organizacyjnej gminy. Celem
działania GFOŚiGW jest dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych na terenie własnej
gminy. Zasady przyznawania środków ustalane są indywidualnie w gminach.
2. Banki
Coraz więcej banków wykazuje zainteresowanie inwestycjami w zakresie ochrony
środowiska. Rozszerzają one swoją ofertę kredytową o kredyty preferencyjne przeznaczone na
przedsięwzięcia proekologiczne oraz nawiązują współpracę z podmiotami angażującymi swoje
środki finansowe w ochronie środowiska. Banki uruchamiają też linie kredytowe
w całości ze środków funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej i innych instytucji.
Szczególną rolę na rynku kredytów na inwestycje proekologiczne odgrywa Bank Ochrony
Środowiska. Oferuje on najwięcej środków finansowych w formie preferencyjnych kredytów i
dysponuje zróżnicowaną ofertą dla prywatnych i samorządowych inwestorów, a także osób
fizycznych.
Ważne miejsce na rynku kredytów ekologicznych zajmują także międzynarodowe
instytucje finansowe, a w szczególności Bank Światowy i Europejski Bank Odbudowy i
Rozwoju.
3. Fundusze inwestycyjne
Fundusze inwestycyjne stanowią nowy i potencjalnie ważny segment rynku finansowego
ochrony środowiska. Są one w stanie wnieść wiedzę menadżerską, doświadczenie i kontakty do
wspieranej finansowo spółki. Szerokie wejście ekologicznych funduszy inwestycyjnych na rynek
finansowy ochrony środowiska, może okazać się przełomowe dla usprawnienia podejmowania
decyzji inwestycyjnych.
Doświadczenie z łączeniem wymagań ochrony środowiska i rozwoju produkcji może być
przydatne do niedopuszczenia do zwiększenia obciążeń środowiska w warunkach wzrostu
gospodarczego. Fundusze inwestycyjne są nastawione na wykorzystywania możliwości jakie dają
współczesne procesy technologiczne i wiedza menadżerska.
106
4. Programy pomocowe Unii Europejskiej
Podstawowymi celami wszystkich programów pomocowych są:
- ogólna poprawa stanu środowiska naturalnego,
- dostosowanie polskiego ustawodawstwa oraz standardów ekologicznych do wymagań unijnych,
- wprowadzenie nowoczesnych technologii ekologicznych oraz schematów organizacyjnych
stosownie do standardów europejskich.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w rozwoju przedsiębiorczości na wsi
spełnia rolę znaczącą., bierze udział we wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej poprzez:
- dopłaty do oprocentowania kredytu w ramach linii na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych
w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach dla rolnictwa,
- realizację przedsięwzięć objętych branżowym programem restrukturyzacji i modernizacji
rolnictwa,
- realizację przedsięwzięć objętych branżowym programem restrukturyzacji i modernizacji
produkcji mięsa,
- wspieranie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych tworzących nowe, stałe miejsca pracy w
działalnościach pozarolniczych gwarantujących zatrudnienie ludności wiejskiej,
- udzielanie rolnikom zainteresowanym prowadzeniem działalności agroturystycznej
w
gospodarstwie rolnym pomocy finansowej w formie dopłat do oprocentowania kredytu,
- dofinansowanie działalności związanej z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.
Program Ramowy Unii Europejskiej w zakresie Rozwoju Technologicznego
Głównym celem tego programu jest wspieranie rozwoju innowacyjnych technologii, m.in.
w gospodarce odpadami.
W programie tym może wziąć udział każda osoba prawna, przedsiębiorstwa, związki firm z danej
branży itp.
Aby uzyskać grant w ramach tego programu należy przede wszystkim mieć ideę
innowacyjnego rozwiązania, następnie złożyć konsorcjum międzynarodowe i złożyć wniosek
według wymogów Komisji Europejskiej.
107
Programy bilateralne
Do niedawna jeszcze istniało szereg programów dwustronnych, w ramach których możliwe było
uzyskanie wsparcia na projekty inwestycyjne oraz doradcze. Założeniem wszystkich tych
programów była pomoc w rozwiązywaniu problemów w związku z akcesją do Unii Europejskiej.
Krajami udzielającymi tej pomocy były m.in. Niemcy, Szwecja, Szwajcaria, Francja i
inne. Po wygaśnięciu strategii pomocy większość tych krajów podjęła decyzję o całkowitym
zaniechaniu lub zmniejszeniu rozmiaru i zakresu tego rodzaju współpracy z Polską.
Na zasadzie indywidualnych porozumień między Landami i województwami polskimi
działa współpraca niemiecko-polska. Współpraca ta najczęściej przyjmuje formę tworzenia
spółek Joint-Venture do wspólnego realizowania określonych przedsięwzięć.
W dalszym ciągu można ubiegać się o wsparcie ze strony Duńskiej Agencji Ochrony
Środowiska, wspierającej gminy polskie.
Fundusze strukturalne i Fundusz spójności
W momencie przystąpienia do UE Polska straci możliwość korzystania z funduszy
przedakcesyjnych, lecz zyska dostęp do znacznie większych funduszy strukturalnych Unii i
Funduszu Spójności, przeznaczonego na wsparcie rozwoju transportu i ochrony środowiska.
Unia Europejska przewiduje udzielenie Polsce pomocy na rozwój systemów infrastruktury
ochrony środowiska poprzez instrumenty takie jak fundusze strukturalne i Fundusz Spójności.
Jednym z kryteriów uzyskania środków finansowych z Funduszu Spójności jest wielkość
projektu.
Leasing
Wartą zainteresowania formą wspomagania inwestycji proekologicznych jest leasing.
Polega on na oddaniu na określony czas przedmiotu w posiadanie użytkownikowi, który za opłatą
korzysta z niego, z możliwością docelowego nabycia praw własności.
Zwykle z leasingu korzysta podmiot, który nie posiada wystarczających środków na
zakup potrzebnego sprzętu, lub który nie posiada wystarczającego zabezpieczenia potrzebnego do
wzięcia kredytu bankowego.
Z punktu widzenia podmiotu gospodarczego największymi zaletami leasingu są
możliwości łatwego dostępu do najnowszej techniki bez angażowania własnych środków
finansowych oraz rozłożenie finansowania przedsięwzięć w długim okresie czasu.
Korzystanie z większości zewnętrznych źródeł finansowania wymaga udziału własnego
od 25 – 50% kosztów inwestycji.
108
7.2. Koszty realizacji przedsięwzięć.
Kalkulacja szacunkowych kosztów realizacji programów została przeprowadzona w
oparciu o plany inwestycyjne samorządu gminny oraz koszty porównywalnych inwestycji.
Cele operacyjne
Programy
Szacunkowe
Szacunkowe
Potencjalne źródła
koszty realizacji
koszty
środków
2004-2007
realizacji
2007-2012
Budowa systemów infrastruktury technicznej
Program wodociągowania
6.000.000
Środki własne
-
Środki mieszkańców
FOŚiGW
Środki pomocowe
Program kanalizacji
W ramach ochrony 15 mln
Środki własne
14,3 km
zalewu Domaniów
Środki mieszkańców
w skład którego
FOŚiGW
wchodzą
Środki pomocowe
następujące
Inwestycja w części
sołectwa:
pokrywana
Mniszek, Rogowa,
Marszałka
Wymysłów,
województwa
Wawrzyszów,
Mazowieckiego
przez
Kolonia Wawrzyszów, część
Strzałkowa
4 mln
Program gazyfikacji
-
-
Środki własne
Środki mieszkańców
Zakład Gazowniczy
Środki pomocowe
109
Poprawa funkcjonowania systemów komunikacyjnych
Program budowy i
13.000.000
15.000.000
Środki własne
Budżet państwa
modernizacji dróg gminnych
Środki pomocowe
Program rozwoju
4,2 mln
7,2 mln
Środki własne
infrastruktury
Budżet państwa
komunikacyjnej,
Środki pomocowe
Wprowadzenie systemu zbiórki i utylizacji odpadów
Program selektywnej zbiórki
580 tyś.
1,400 tyś
Środki własne
Budżet państwa
odpadów
FOŚiGW
Środki pomocowe
Program utylizacji odpadów
500 tyś
Współpraca
z Środki własne
zakładem
Budżet państwa
utylizacji
FOŚiGW
odpadów
w Środki pomocowe
Radomiu
Zwiększenie lesistości
Program ochrony lasów
200.000
250.000
Środki własne
Budżet państwa
FOŚiGW
Środki pomocowe
Program zalesień
5,6 mln
5,7 mln
Środki własne
Budżet państwa
FOŚiGW
Środki pomocowe
Rozwój małej retencji
Program ochrony istniejących
zbiorników wodnych
1,5 mln
6 mln
Środki własne
Budżet państwa
FOŚiGW
Środki pomocowe
110
Program budowy zbiorników
500.000
2 mln
Środki własne
Budżet państwa
retencyjnych
FOŚiGW
Środki pomocowe
Program modernizacji
2 mln
5 mln
Środki własne
Budżet państwa
systemów melioracyjnych
FOŚiGW
Środki pomocowe
Zmniejszenie zagrożenia powodziowego
Program budowy systemów
600 tyś. zł
800 tyś. zł
Środki własne
Budżet państwa
przeciwpowodziowych
FOŚiGW
Środki pomocowe
Program
zagospodarowania 200 tyś. zł
500 tyś. zł
Środki własne
Budżet państwa
Radomki
FOŚiGW
Środki pomocowe
Zmniejszenie zagrożenia pożarowego
Program poprawy bazy i
2 mln
4 mln
Środki własne
wyposażenia jednostek straży
Budżet państwa
pożarnych oraz monitoringu
Środki pomocowe
zagrożeń pożarowych
Sprawny system reagowania kryzysowego
Program monitoringu
200 tyś. zł
400 tyś. zł
Środki własne
zagrożeń i współpracy
Budżet państwa
międzygminnej
Środki pomocowe
Edukacja proekologiczna
Program edukacyjny dla
3 mln
5 mln
dzieci i młodzieży
Środki własne
Budżet państwa
FOŚiGW
Środki pomocowe
Program wspierania
lokalnych inicjatyw
300 tyś. zł
500 tyś. zł
Środki własne
Budżet państwa
111
FOŚiGW
proekologicznych
Środki pomocowe
Popularyzacja ekologicznej energii
Program popularyzacji
1 mln
2,5 mln
alternatywnych źródeł energii
Środki własne
Budżet państwa
FOŚiGW
Środki pomocowe
Rozwój ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa
Program rozwoju
1 mln
2 mln
Środki własne
ekologicznego rolnictwa i
Budżet państwa
przetwórstwa
FOŚiGW
Środki pomocowe
Wspieranie ekologicznych technologii
Program popularyzacji
500 tyś. zł
800 tyś. zł
Środki własne
wiedzy o nowych
Budżet państwa
technologiach
FOŚiGW
Środki pomocowe
Program wspierania
500 tyś. zł
800 tyś. zł
Środki własne
technologii przyjaznych
Budżet państwa
środowisku
FOŚiGW
Środki pomocowe
Współpraca samorządów lokalnych i organizacji społecznych
Program wykorzystania
700 tyś
1,5 mln
Środki własne
walorów przyrodniczych dla
Budżet państwa
rozwoju turystyki
FOŚiGW
Środki pomocowe
Dane źródłowe: UG Wolanów
112
VIII. Monitoring.
Podstawą właściwego systemu oceny realizacji Planu jest dobrze zorganizowany system
sprawozdawczości, oparty na wskaźnikach stanu środowiska i zmiany presji na środowisko, a
także na wskaźnikach świadomości społecznej.
Osiągnięcie celów, wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska wymaga
prowadzenia bieżącego monitoringu przebiegu realizacji programu. Stały monitoring umożliwia
ocenę skuteczności podejmowanych działań oraz wprowadzanie – w razie wystąpienia takiej
konieczności – odpowiednich korekt. Harmonogram działań monitorujących program
przedstawia schemat:
Działanie
2004 2005 2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Bieżący monitoring
x
x
x
x
x
x
X
x
x
funkcjonowania systemu
Raporty z realizacji
x
x
X
x
programu
Aktualizacja
x
x
programu
Dla oceny realizacji programu konieczne jest ustalenie systemu wskaźników, określających
skuteczność poszczególnych działań. Wskaźniki te można podzielić na grupy:
- wskaźniki ekologiczne – pozwolą określić efekt ekologiczny podejmowanych działań (jakość
wód powierzchniowych i podziemnych, wskaźniki zanieczyszczenia powietrza, długość sieci
infrastruktury,
wskaźniki
lesistości,
ilość
odpadów
wytwarzanych
przez
1 mieszkańca, stopień odzysku surowców wtórnych itp.),
- wskaźniki ekonomiczne – koszt jednostkowy osiągnięcia określonego efektu ekolo-gicznego,
- wskaźniki społeczne – zaangażowanie mieszkańców w działania związane z ochroną
środowiska, udział w realizacji sieci infrastruktury technicznej, skuteczność selektywnej
zbiórki odpadów itp.
113
Ocena skuteczności wdrażania programu będzie prowadzona m.in. przez porównanie
wskaźników charakteryzujących stan środowiska oraz stan infrastruktury technicznej,
wpływającej na stan środowiska:
- jakość wód powierzchniowych (klasy czystości),
- jakość wód podziemnych,
- stężenie zanieczyszczeń gazowych i pyłowych,
- zawartość metali ciężkich w glebach,
- wskaźnik lesistości,
- powierzchnia terenów objętych ochrona prawną,
- udział komunalnych ścieków nieoczyszczonych,
- długość sieci kanalizacyjnej,
- stosunek długości sieci wodociągowej do sieci kanalizacyjnej,
- ilość odpadów komunalnych wytworzonych przez 1 mieszkańca,
- udział odpadów posegregowanych w ogólnej ilości odpadów,
- nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska,
oraz wskaźniki społeczne:
- udział społeczeństwa w realizacji działań z zakresu ochrony środowiska,
- uspołecznienie procesów decyzyjnych
- lokalne inicjatywy proekologiczne,
- ilość działań prawnych związanych z zanieczyszczeniem środowiska.
Odniesieniem dla oceny powyższych wskaźników będą dane przedstawione w rozdziale II
(Diagnoza aktualnego stanu środowiska) niniejszego opracowania.
Dane do określenia efektywności programu będą pochodziły z monitoringu środowiska oraz
ankietyzacji właściwych podmiotów. W oparciu o ocenę efektywności programu odbywać się
będzie jego aktualizacja.
Ustawa wymaga, aby programy były aktualizowane nie rzadziej niż raz na cztery lata. Zarząd
gminy przygotowuje natomiast co dwa lata sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony
Środowiska.
Sprawozdania te są przyjmowane przez radę gminy.
Informacje niezbędne do analizy stanu środowiska i monitoringu realizacji programu
powinny być na bieżąco gromadzone i przetwarzane przez Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i
Ochrony Środowiska
114
IX . Streszczenie.
Opracowanie gminnego programu ochrony środowiska zostało poprzedzone analizą
aktualnego stanu środowiska w gminie. Podobnie jak inne dokumenty programowe (polityka
ekologiczna państwa, wojewódzki i powiatowy program ochrony środowiska), gminny program
ochrony środowiska określa:

cele polityki ekologicznej na terenie gminy,

wybrane priorytety ekologiczne wraz z uzasadnieniem ich wyboru,

rodzaj i harmonogram działań ekologicznych, których podejmuje się dana gmina,

środki niezbędne do osiągnięcia założonych celów, w tym mechanizmy prawno ekonomiczne i środki finansowe.
Określone cele strategiczne, cele operacyjne i programy powinny dotyczyć następujących
obszarów:

gospodarowania odpadami,

stosunków wodnych i jakości wód,

jakości powietrza,

ochrony gleb,

ochrony przyrody
Integralną częścią gminnego programu ochrony środowiska powinien być gminny plan
gospodarki odpadami, który powinien określać:

aktualny stan gospodarki odpadami w gminie,

prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami,

działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami,

instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów,

system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.
Gminne Programy Ochrony Środowiska powinny ponadto zawierać odniesienia do celów
strategicznych, zdefiniowanych w Powiatowym Programie Ochrony Środowiska:

Poprawa stanu środowiska

Podniesienie walorów przyrodniczych gminy

Minimalizacja zagrożeń dla środowiska

Wysoka świadomość ekologiczna mieszkańców

Rozwój gospodarczy przyjazny dla środowiska

Ochrona obszarów o znaczących walorach przyrodniczych
115
Odniesieniem dla oceny powyższych wskaźników będą dane przedstawione w rozdziale II
(Diagnoza aktualnego stanu środowiska) niniejszego opracowania.
Dane do określenie efektywności programu będą pochodziły z monitoringu środowiska oraz
ankietyzacji właściwych podmiotów. W oparciu o ocenę efektywności programu odbywać się
będzie jego aktualizacja.
Ustawa wymaga, aby programy były aktualizowane nie rzadziej niż raz na cztery lata.
Wójt gminy przygotowuje natomiast co dwa lata sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony
Środowiska. Sprawozdania te są przyjmowane przez radę gminy.
Informacje niezbędne do analizy stanu środowiska i monitoringu realizacji programu powinny
być na bieżąco gromadzone i przetwarzane przez Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska.
Podstawowym celem systemu ochrony środowiska w Gminie Wolanów
jest osiągnięcie odpowiednich standardów, zgodnie z zasadami zrównoważonego
rozwoju.
Czysta i ekologiczna gmina Wolanów, z wysoką produkcją rolną,
jest perspektywą dla obecnych i przyszłych pokoleń.
X. Wykaz materiałów źródłowych.
1. Powiatowy Program Gospodarki Odpadami dla Powiatu Radomskiego.
2. Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Radomskiego.
3. Strategia rozwoju Gminy Wolanów.
4. Narodowa strategia ochrony środowiska na lata 2000 – 2006.
5. Polska 2025 – Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju.
6. II Polityka ekologiczna państwa, grudzień 2000 r.
7. Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy
na lata 2007 – 2010, Rada Ministrów, Warszawa grudzień 2002 r.
8. Program wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa na lata 2002 – 2010,
Rada Ministrów, Warszawa listopad 2002 r.
9. Plan rozwoju obszarów wiejskich dla Polski na lata 2004 – 2006 (drugi projekt),
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, marzec 2003 r.
116
10. Podstawowe problemy środowiska w Polsce, Inspekcja Ochrony Środowiska,
Warszawa listopad 2000 r.
11. Polityka leśna państwa – dokument przyjęty przez Radę Zasobów Naturalnych i
Leśnictwa (1997) – dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 22.04.1997
r.
12. Krajowy plan gospodarki odpadami – Ministerstwo Środowiska, październik 2002
r.
13. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na
terytorium Polski, Rada Ministrów, Warszawa maj 2002 r.
14. Strategia rozwoju województwa mazowieckiego – Sejmik Województwa
Mazowieckiego – Warszawa 2001 r.
15. Rocznik statystyczny województwa mazowieckiego, Urząd Statystyczny w
Warszawie 2002 r.
16. Wojewódzki program operacyjny rozwoju regionalnego Mazowsza na lata 2001 –
2002, Zarząd Województwa Mazowieckiego, styczeń 2001 r.
17. Wojewódzki Program Rozwoju Regionalnego Mazowsza na lata 2001 – 2006,
Sejmik Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2001 r.
18. Projekt Programu ochrony środowiska województwa mazowieckiego przyjęty
przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w lipcu 2003 r.
19. Projekt planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego,
opracowany przez Państwowy Instytut Geologiczny, wrzesień 2003 r
20. Program
gospodarki
odpadami
niebezpiecznymi
dla
województwa
mazowieckiego, PROEKO Sp. z o. o., Warszawa 2003 r.
21. Natura 2000 – Europejska sieć ekologiczna, Ministerstwo Środowiska, Warszawa
2002 r.
22. Stan środowiska w województwie mazowieckim – WIOŚ, Warszawa 2001 r.
23. Stan środowiska w województwie mazowieckim – Raport WIOŚ, Warszawa 1999
r.
24. Gospodarka
odpadami
pochodzenia
przemysłowego
w
województwie
mazowieckim – WIOŚ, Warszawa 2001 r
25. Jakość i zagrożenia wód powierzchniowych w województwie mazowieckim –
WIOŚ, Warszawa 2002 r.
26. Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 2001 r. na podstawie badań
monitoringowych, IOŚ, Warszawa 2002 r.
117
27. Poradnik – powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami, Warszawa 2002 r.
28. Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym
i lokalnym, Ministerstwo Środowiska, Warszawa lipiec 2002r.
29. „Wybrane zadania samorządów terytorialnych w ochronie środowiska w związku
z przystąpieniem Polski do UE”, Ministerstwo Środowiska.
30. Wybrane zadania przedsiębiorców w ochronie środowiska w związku z
przystąpieniem Polski do UE”, Ministerstwo Środowiska.
31. Narodowa strategia ochrony środowiska na lata 2000 – 2006.
118
Download