specyfikacja istotnych warunków zamówienia

advertisement
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 Euro na:
DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW OZNACZANIA GLUKOZY WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA
dla SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w TORUNIU,
fax (0-56) 61 00 306, 655 75 30.
Część I – Informacja ogólna
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 prawo zamówień publicznych oraz nie
podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.
1 pkt 1-11 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-5 prawo zamówień publicznych,
b) na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu przedłożą oświadczenia i
dokumenty wyszczególnione w Części III i Części I ust. 7 niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (dalej zwaną siwz),
c) spełniają warunki określone w niniejszej siwz.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza
możliwości powierzenia podwykonawcom wszystkich części zamówienia. W przypadku, kiedy
Wykonawca powierzy wykonanie którejkolwiek z części zamówienia podwykonawcom, zobowiązany jest
do wskazania w ofercie podwykonawcy i części której to dotyczy. Zamawiający nie dopuszcza
możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w
postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających przedmiotu zamówienia, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający:
Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika, ul. Batorego 17/19, 87 – 100 Toruń.
6. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników oznaczania glukozy wraz z dzierżawą analizatora
dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dokładny opis i ilości
przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1. CPV: 33696000-5, 33696500-0.
7. 1) Dla potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę towary odpowiadają określonym przez
Zamawiającego w załączniku nr 1 wymaganiom, Wykonawca musi dołączyć do oferty:
a) opisy lub katalogi lub ulotki bądź foldery oferowanych przez Wykonawcę towarów,
2) dla potwierdzenia, że oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia (odczynniki, standardy,
płyny płuczące, elementy jednorazowego użytku (bez materiału kontrolnego) niezbędne do wykonania
oznaczenia, analizator) spełniają wymagania zasadnicze Wykona wca ubiegający się o przedmiotowe
zamówienie publiczne powinien złożyć wraz z ofertą deklaracje zgodności producenta . W załączonych
dokumentach należy dokładnie oznaczyć pozycje, których dokumenty dotyczą
Część II – Opis sposobu przygotowania oferty
1. Dokumenty składające się na ofertę i dokumenty załączone do oferty:
− wypełniony przez Wykonawcę Załącznik nr 1 (załącznik nr 1 pełni jednocześnie rolę
−
−
−
formularza cenowego),
wypełniony przez Wykonawcę formularz oferty wg wzoru Zamawiającego - Załącznik nr 3,
załączony do oferty załącznik nr 4 i 5,
oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
wyszczególnione w Części III i Części I ust. 7.
2. Postać oferty:
− treść oferty musi odpowiadać treści siwz,
− oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna być czytelna,
− sporządzona w języku polskim; wskazane jest napisanie oferty na maszynie lub komputerze,
− wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez osobę/y uprawione do
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
reprezentacji Wykonawcy,
ceny ujęte w ofercie powinny być podane w polskich złotych (do dwóch miejsc po przecinku),
wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Dostawcą będą dokonywane w polskich
złotych,
nie przewiduje się możliwości rozliczania w walutach obcych,
każdy z Wykonawców może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę,
wymagane jest załączenie do oferty kompletu oświadczeń i dokumentów wymienionych w części
I ust. 7 i III,
wymagane jest załączenie do oferty: wypełnionego formularza oferty wg wzoru –
Załącznik nr 3 oraz wypełnionego formularza cenowego - załącznik nr 1,
brak kompletu wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie udziału w
postępowaniu spowoduje wykluczenie Wykonawcy,
brak wypełnionych załączników określonych w siwz, sporządzonego formularza ofertowego i
cenowego spowoduje odrzucenie oferty,
Wykonawca może nie później niż w terminie składania ofert zastrzec informacje, które
stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oprócz
informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 prawo zamówień publicznych,
W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji, które stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinien
wyodrębnić
z oferty dokumenty zawierające te informacje i je dokładnie oznaczyć: „dokumenty tajne”,
zastrzeżenie informacji, które nie są tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji skutkować będzie wyłączeniem zakazu ujawnienia
informacji.
3. Opakowanie i oznakowanie ofert:
−
−
−
−
ofertę należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
na kopercie powinny znajdować się dane Wykonawcy: nazwa, adres, ulica, miejscowość,
koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego, na adres: Specjalistyczny Szpital Miejski
im. Mikołaja Kopernika, ul. Batorego 17/19, 87 – 100 Toruń – pok. nr 030 – kancelaria szpitala
oraz powinna posiadać następujące oznaczenie: Dostawa odczynników oznaczania glukozy
wraz z dzierżawą analizatora – przetarg, nr sprawy SSM.DZP.200.17.2014
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe oznakowanie i dostarczenie koperty z
ofertą.
Część III – Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
załączone do oferty.
1. Wykonawca załącza do oferty oświadczenie, że spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1-4
prawo zamówień publicznych – załącznik nr 4.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych
załącza do oferty następujące dokumenty:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 5,
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub wstrzymanie w całości wykonywania decyzji właściwego organu
– wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
e) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składnia ofert,
f) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy prawo zamówień publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składnia ofert.
3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
a) wykonawca załącza do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o
tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 prawo
zamówień publicznych polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w ust. 2, a
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów określonych w ust. 2 pkt a-f.
6. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8,10 i 11 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego
organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w
zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania
tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt b,c,d,f składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt e składa zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty
dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 prawo zamówień publicznych.
9. Dokumenty, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 3 oraz ust. 8 powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed terminem upływu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 7 pkt. 2
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem upływu składania ofert.
10. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
Przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio.
11. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, w takim przypadku złożona oferta
spełniać musi następujące wymagania:
a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, Wykonawcy muszą wykazać, że
łącznie spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1-4 prawo zamówień publicznych oraz, każdy
z Wykonawców oddzielnie musi wykazać, że spełnia warunki określone w art. 24 ust. 1 i 2 prawo
zamówień publicznych,
b) wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają spośród siebie pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego,
c) wszelka korespondencja dokonywana będzie z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik.
d) jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienia zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
12. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie dołączonych
do oferty oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu
określonych w Części III, wg zasady spełnia/nie spełnia. Wykonawca musi wykazać spełnianie
warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku posiadania
uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności przez Wykonawcę w oparciu o
przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie z art. 22 ust. 1 prawo zamówień publicznych.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku posiadania doświadczenia i wiedzy przez
Wykonawcę w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie z art. 22 ust. 1 prawo
zamówień publicznych. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia przez Wykonawcę w
oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie z art. 22 ust. 1 prawo zamówień publicznych.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej przez
Wykonawcę w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie z art. 22 ust. 1 prawo
zamówień publicznych Zamawiający dokona oceny braku podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy prawo
zamówień publicznych na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty oświadczeń i
dokumentów określonych w Części III ust. 2 i 3 siwz.
Dokumenty określone w Części III i Części I ust. 7 niniejszej siwz mogą być złożone w formie
oryginału lub kopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez osobę/y uprawnioną/e do
reprezentacji Wykonawcy – osoba/y wskazana/e w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej lub w odpisie z właściwego rejestru. W przypadku osoby (osób) działającej/ych jako
pełnomocnik do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w formie oryginału lub w formie poświadczonej
notarialnie kopii.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniami na język polski
poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji
Wykonawcy.
Część IV – Termin wykonania zamówienia
Dostawy sukcesywne wg potrzeb Zamawiającego w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
transportem i na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego. Dostawa przedmiotu zamówienia w
terminie do 5 dni od dnia złożenia przez Odbiorcę zamówienia. Termin płatności – 60 dni od daty
dostarczenia towaru wraz z fakturą.
Część V – Kryteria oceny ofert
Jako kryteria oceny wyboru oferty przyjmuje się:
- cena
Ranga :
- 100 %
Część VI – Istotne warunki umowy o wykonanie zamówienia
Ogólne, wymagane warunki umowy określone są w Załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji.
Część VII – Opis sposobu obliczania oferty
1. Wykonawca musi sporządzić ofertę (wypełnić: formularz cenowy – załącznik nr 1 i formularz oferty –
załącznik nr 3).
2. Każda oferta osobno podlega indywidualnemu badaniu i ocenie członków Komisji Przetargowej.
3. Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, który zaproponował najkorzystniejszą ofertę w świetle
przyjętych dla przetargu kryteriów, wg wzoru:
Cena:
cena minimalna (najniższa z cen)
oferta oceniana = 100 x ----------------------------------------------------- x ranga
cena oferty ocenianej
4. Sposób obliczenia ceny ofertowej (wartość brutto):
1)Obliczenie wartości oferty brutto dla odczynników, standardów, płynów płuczących, elementów
jednorazowego użytku (bez materiału kontrolnego) niezbędne do wykonania oznaczenia:
a) Obliczenia poszczególnych pozycji asortymentowych należy dokonać w następujący sposób:
cena jedn. netto opakowania x ilość opakowań = wartość netto + należny podatek VAT
b) Wartość ogólną brutto stanowi suma wartości brutto poszczególnych pozycji asortymentowych.
2)Obliczenie wartości oferty brutto dla dzierżawy analizatora:
a)cena jedn. netto dzierżawy za 1m-c x 36 m-ce = wartość netto + należny podatek VAT
3) Wartość brutto zamówienia stanowi suma wartości brutto za odczynników, standardów, płynów
płuczących, elementów jednorazowego użytku (bez materiału kontrolnego) niezbędne do wykonania
oznaczenia i dzierżawę analizatora.
5. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty, w szczególności: podatek VAT, opłaty celne,
transport, ubezpieczenie, opakowanie, kursy walut i inne mające wpływ na cenę.
6. Sposób zaokrąglania do dwóch miejsc po przecinku: cena musi być podana z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku, po uprzednim zaokrągleniu drugiej cyfry według zasady zaokrąglania - poniżej 5
należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę o jeden.
Część VIII – Termin i miejsce składania ofert
1. Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika, ul. Batorego 17/19, 87 – 100 Toruń, Kancelaria
Szpitala, pokój nr 030.
2. Oferty będą zakwalifikowane do przetargu pod warunkiem, że zostaną dostarczone do siedziby
Zamawiającego w terminie do dnia 11 marca 2014 r. do godz. 10.oo włącznie.
3. Wykonawca może przed upływem składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
4. Oferty złożone po terminie zwraca się niezwłocznie bez ich otwierania.
Część IX – Wadium, zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wadium - brak
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – brak.
Część X – Tryb udzielania wyjaśnień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający jest
zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz zamówienia wpłynął
do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął po upływie terminu składania
wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu
składania wniosku o wyjaśnienie treści siwz.
2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przesłał siwz ,
bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej: www.med.torun.pl.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie lub faxem. Jeżeli Zamawiający i Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje faxem, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Wykaz osób ze strony Zamawiającego upoważnionych do kontaktowania się z Wykonawcami:
a/ w sprawie przedmiotu zamówienia:
- mgr Aleksandra Urban,
b/ w sprawie procedury przetargowej:
- mgr Elżbieta Onoszko, mgr Krzysztof Wierzbowski, mgr Anna Wiczanowska.
Część XI – Termin związania z ofertą
1.Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Termin związania z ofertą jest określony w formularzu oferty – Załącznik nr 3.
Część XII – Miejsce, termin i tryb otwierania ofert
1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 11 marca 2014 r. o godz. 10.15 w Specjalistycznym
Szpitalu Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19 w budynku medyczno administracyjnym, pokój nr 115.
2. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
3. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwę, adres Wykonawcy, cenę ofertową
oraz elementy zawarte w art. 86 ust. 4 prawo zamówień publicznych.
4. Informację, o której mowa w ust. 3 przekazuje się Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy
otwieraniu ofert, lecz na ich wniosek.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień
dotyczących treści złożonej przez niego oferty, zgodnie z art. 87 prawo zamówień publicznych.
Część XIII – Pouczenie o środkach odwoławczych
Wykonawcy przysługuje prawo do środków ochrony prawnej zgodnie z zapisem Działu VI, Rozdział 1,2,3
prawo zamówień publicznych.
Część XIV – Tryb ogłaszania wyników przetargu, tryb zawarcia umowy
1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z
punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, a podanych w części V.
2. Ogłoszenie wyników przetargu. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający
jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz
nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców,
którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację;
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne;
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie
zamówienia publicznego może być zawarta.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których
mowa w pkt 1, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej
siedzibie.
Część XV – Zawarcie umowy
Równocześnie z powiadomieniem wybranego Wykonawcy o wyborze jego oferty, Zamawiający dostarczy
temu Wykonawcy umowę lub wyznaczy w zawiadomieniu termin i godzinę zawarcia umowy w swojej
siedzibie. Zawarcie umowy może nastąpić w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób
określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób, z zastrzeżeniem art. 94
ust. 2 prawo zamówień publicznych.
Część XVI – Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy
prawa zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.
2. Wszystkie informacje podane w dokumentach stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, będą
traktowane jako poufne i niedostępne osobom trzecim.
Wykaz załączników:
Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia (formularz cenowy),
Załącznik nr 2 – istotne warunki umowy,
Załącznik nr 3 – formularz oferty,
Załącznik nr 4 – oświadczenie z art. 22 ust. 1 pzp,
Załącznik nr 5 – oświadczenie z art. 24 ust. 1 i 2 pzp.
Załącznik nr 1
Warunki graniczne analizatora:
1. Analizator mierzący zawartość glukozy i mleczanów w jednym czasie z tej samej próbki.
2. Minimalny zakres pomiarowy:
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
- glukoza od 11 do 900 mg/dl (0,6 – 50 mmol /l)
- mleczany od 4,5 do 270 mg/dl (0,5 – 30 mmol/l)
Podajnik automatyczny w postaci talerza do minimum 30 próbek badanych.
Wydajność minimum 100 analiz na godzinę.
Wyświetlacz dotykowy, kolorowy.
Pomiar z maksymalnie 20 μl krwi pełnej, osocza lub surowicy.
Wymiary nie większe niż (szerokość x głębokość x wysokość): 38 x 45 x 25 cm
Wyposażony w czytnik kodu kreskowego, drukarkę i wyjście do komputera oraz pompy strzykawkowe dla zwiększenia niezawodności i precyzji działania.
System powinien zapewnić możliwość pracy w oparciu o odczynniki dostarczane w próbówkach
1,5 – 2 ml i kapilary end-to-end.
Wymagania konieczne :
1. Termin ważności odczynników minimum 6 miesięcy
2. Dostarczający dokona raz w roku na własny koszt przeglądu serwisowego analizatora.
3. Do wyceny zostaną wliczone wszystkie niezbędne odczynniki, standardy, płyny płuczące, elementy
jednorazowego użytku (bez materiału kontrolnego) niezbędne do wykonania oznaczenia.
4. Ilość oznaczeń na 36 miesięcy – 90 000.
Lp.
Parametr
1
glukoza
2
*
Ilość oznaczeń
Ilość
opakowań
/podać/
Ilość
testów w
opakowan
iu
Cena
jedn.
netto
opak.
Wartość
netto
Vat%
Wartość
brutto
Nazwa
handlowa/
Producent
90 000
Ogółem
*Podać wszystkie ceny: odczynników, materiałów niezbędnych do wykonywania oznaczeń tj. standardów, płynów
płuczących, elementów jednorazowego użytku (bez materiału kontrolnego) niezbędnych do wykonania oznaczenia
itd.
Lp.
Nazwa
j.m.
Ilość
1
Dzierżawa analizatora …....................................
(podać nazwę producenta i typ analizatora)
Ogółem:
m-c
36
Cena netto
za 1 m-c
Wartość
netto
Vat%
Wartość brutto zamówienia: (odczynniki, standardy, płyny płuczące, elementy jednorazowego użytku (bez
materiału kontrolnego) niezbędne do wykonania oznaczenia+dzierżawa analizatora) - .....................
Wartość
brutto
ISTOTNE WARUNKI UMOWY/PROJEKT UMOWY :
ZAŁĄCZNIK Nr 2
UMOWA DOSTAWY
Nr : SSM.DZP.200.17.2014
zawarta dnia …… roku pomiędzy :
……………………………………………….
reprezentowaną przez:
………………………………………………..
zwaną dalej „Dostawcą” , a
Specjalistycznym Szpitalem Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 2564
reprezentowanym przez :
mgr Krystyną Zaleską – Dyrektora
zwanym dalej „Odbiorcą” .
§1
1. Umowę zawarto w wyniku wyboru oferty Dostawcy przez Odbiorcę w postępowaniu o zamówienie
2.
3.
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego dostawy odczynników do oznaczania glukozy w krwi pełnej, surowicy i osoczu wraz z dzierżawą analizatora.
Integralną cześć umowy stanowi oferta przetargowa Dostawcy.
Niniejszą umowę zawiera się na okres 36 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy.
§2
1. Na przedmiot niniejszej umowy składa się:
1) dostawa odczynników do oznaczania glukozy, standardy, płyny płuczące, elementy jednorazowego
użytku (bez materiału kontrolnego) niezbędne do wykonania oznaczenia,
2) dzierżawa analizatora……………
2. Załącznik, o którym mowa w ust.1, pkt. 1 określa rodzaje, ilości, ceny poszczególnych odczynników,
kalibratorów, materiałów zużywalnych i kontrolnych oraz stanowi jednocześnie integralną część niniejszej umowy.
§3
1. Dostawca zobowiązuje się przekazać Odbiorcy na podstawie protokołu przekazania analizator … w
ciągu 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.
2. Dostawca zobowiązuje się również w czasie obowiązywania umowy do bezpłatnej aktualizacji doku mentacji i oprogramowania analizatora ….
3. Strony ustaliły, że Odbiorca zobowiązuje się po przekazaniu mu analizatora …. do uiszczania comiesięcznej kwoty z tytułu jego dzierżawy w wysokości … zł (słownie: zł) brutto wraz z należnym podatkiem VAT
4. Dostawca udziela gwarancji na analizatora przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy.
5. Wszelkie koszty serwisu w okresie obowiązywania gwarancji obejmuje cena umowna.
6. Zgłoszenia awarii analizatora można dokonywać przez 24 godziny w placówkach serwisowych Dostawcy. W dni robocze od 8-20.oo, lub poza tymi dniami na automatyczną sekretarkę.
7. Zgłoszenia awarii analizatora Odbiorca może dokonać pisemnie, telefonicznie, faxem.
8. W przypadku wystąpienia awarii dzierżawionego analizatora Dostawca zobowiązuje się do rozpoczęcia jego naprawy w ciągu 24 godzin od otrzymania od Odbiorcy zgłoszenia o awarii analizatora. W
przypadku braku możliwości naprawy analizatora w ciągu 48 godzin od otrzymania od Odbiorcy zgłoszenia o awarii Dostawca zobowiązuje się do wstawienia Odbiorcy analizatora zastępczego lub zapewnienia ciągłości badań wykonywanych na uszkodzonym aparacie w innym laboratorium na własny
koszt.
§4
1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczania odczynników określonych w załączniku do niniejszej umowy w terminie terminie do 5 dni od dnia złożenia przez Odbiorcę zamówienia.
2. Dostawca może realizować dostawy przy pomocy osób trzecich, za które działania (zaniechania) odpowiedzialność ponosi Dostawca.
3. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami dokonanymi z Odbior cą – Dział Administracji i Zaopatrzenia.
4. Zamówienie może zostać złożone pisemnie, telefonicznie, faksem.
5. Dostawy będą realizowane na koszt i ryzyko Dostawcy, jego transportem do siedziby Odbiorcy.
6. Dostarczany przedmiot umowy powinien być opakowany w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem.
7. Dostawca ponosi ewentualne konsekwencje z tytułu nienależytego transportu lub powstałych strat
ilościowych przedmiotu umowy.
8. Odbiorca zastrzega sobie prawo do zwrotu dostarczanych odczynników w terminie 7 dni od daty do stawy, w przypadku niezgodności dostawy pod względem ilościowym w stosunku do złożonego zamówienia.
9. Przedmiot umowy w czasie trwania niniejszej umowy może ulec zmniejszeniu. Postępowanie takie
nie czyni umowy nie ważną. W przypadku nie wykorzystania przez Odbiorcę całości przedmiotu za mówienia Dostawcy nie przysługuje żadne roszczenie.
§5
1. Wartość niniejszej umowy określono na kwotę brutto wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości …
zł (słownie: zł)
2. Na wartość niniejszej umowy składają się następujące kwoty:
1) za odczynniki do oznaczania glukozy, standardy, płyny płuczące, elementy jednorazowego użytku
(bez materiału kontrolnego) niezbędne do wykonania oznaczenia określone w załączniku do umowy
kwota … zł (słownie: zł) brutto wraz z należnym podatkiem VAT,
2) za dzierżawę analizatora … kwota …zł (słownie: … zł) brutto wraz z należnym podatkiem VAT.
3. Odbiorca zobowiązuje się należność za przedmiot umowy uiszczać przelewem na wskazane przez Dostawcę konto w terminie 60 dni od daty dostarczenia towaru wraz z fakturą .
4. Dostawca nie może bez zgody Odbiorcy zbywać wierzytelności z tytułu realizacji niniejszej umowy
na rzecz osób trzecich.
§6
1. Dostawca zobowiązuje się do przeszkolenia pracowników Odbiorcy w zakresie obsługi dzierżawionego
analizatora.
2. Dostawca zobowiązuje się do udzielania Odbiorcy wszelkich informacji związanych z pracą analizatora.
§7
1. Dostawca zapłaci Odbiorcy kary umowne:
1) za opóźnienie w zrealizowaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,10% wartości brutto umowy za
każdy dzień opóźnienia,
2) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną
w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
§8
Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych kc odszkodowania przewyższającego wysokość
ustalonych kar umownych.
§9
2. Wszelkie reklamacje dotyczące przedmiotu zamówienia Dostawca zobowiązany jest sporządzić w
formie pisemnej i bezzwłocznie przekazać Odbiorcy.
3. Dostawca jest zobowiązany reklamację rozpatrzyć bezzwłocznie, najpóźniej w ciągu 3 dni od jej
otrzymania.
4. Zgłoszenia reklamacji Odbiorca może dokonywać w formie, pisemnej, telefonicznej, faxem.
§ 10
1. Odbiorca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku
stwierdzenia wad jakościowych dostarczanych odczynników lub wad jakościowych dzierżawionego
analizatora bądź nieterminowości w dostawach.
2. Odbiorca może odstąpić od niniejszej umowy zgodnie z zapisem art. 145 ustawy prawo zamówień
publicznych.
§ 11
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.
§ 12
1. W razie powstałego sporu związanego z wykonywaniem umowy, strony będą dążyć do polubownego
załatwienia spornych kwestii.
2. W przypadku nie załatwienia powstałego sporu na drodze polubownej, strony poddają się pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu, właściwemu dla siedziby Odbiorcy.
§ 13
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego i ustawy prawo zamówień publicznych.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
DOSTAWCA
ODBIORCA
Załącznik nr 3
FORMULARZ OFERTY
PRZEDMIOT
ZAMÓWIENIA
Dostawa odczynników oznaczania glukozy wraz z dzierżawą
analizatora dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M.
Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19
ZAMAWIAJĄCY
Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika w Toruniu,
ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń
DANE WYKONAWCY:
1.Pełna nazwa:
2.Adres prowadzenia działalności:
3.tel/fax:
4.Imię nazwisko*:
5.Adres zamieszkania*:
6.NIP, REGON:
CENA OFERTOWA NETTO
ZA ODCZYNNIKI, STANDARDY, PŁYNY PŁUCZĄCE,
ELEMENTY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU (BEZ
MATERIAŁU KONTROLNEGO) NIEZBĘDNE DO
WYKONANIA OZNACZENIA (BEZ PODATKU VAT)
-CYFROWO
-SŁOWNIE
% PODATKU VAT
CENA BRUTTO ZA ODCZYNNIKI, STANDARDY,
PŁYNY PŁUCZĄCE, ELEMENTY JEDNORAZOWEGO
UŻYTKU (BEZ MATERIAŁU KONTROLNEGO)
NIEZBĘDNE DO WYKONANIA OZNACZENIA
(Z PODATKIEM VAT)
-CYFROWO
-SŁOWNIE
WARTOŚĆ DZIERŻAWY ANALIZATORA netto
( za okres 36 m-cy)
% PODATKU VAT
WARTOŚĆ DZIERŻAWY ANALIZATORA brutto
( za okres 36 m-cy)
WARTOŚĆ OFERTY NETTO
(odczynniki + dzierżawa)
(BEZ PODATKU VAT)
-CYFROWO
-SŁOWNIE
% PODATKU VAT
WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO
(odczynniki + dzierżawa)
(Z PODATKIEM VAT)
-CYFROWO
-SŁOWNIE
TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
Określić punkt serwisowy odpowiedzialny za
przyjmowanie zgłoszeń o awarii analizatora
(adres, tel., fax)
ZAMIERZAMY POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI
ZAMÓWIENIA NASTĘPUJĄCEMU PODWYKONAWCY
/podać część zamówienia jaką wykona podwykonawca i
podać dane podwykonawcy: nazwa, adres/
PODPIS Data
*wypełniają Wykonawcy będące osobami fizycznymi
30 dni
Załącznik nr 4
..............................................
/pieczęć wykonawcy/
Oświadczenie z art. 22 ust. 1 prawo zamówień publicznych
Oświadczam, że jako Wykonawca:
1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadam wiedzę i doświadczenie;
3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) spełniam warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.
..................................................................
Data podpis osoby uprawnionej do reprezentacji
Załącznik nr 5
..............................................
/pieczęć wykonawcy/
Oświadczenie z art. art. 24 ust. 1 i 2 prawo zamówień publicznych
Oświadczam, że jako Wykonawca nie podlegam wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 prawo zamówień
publicznych.
..................................................................
Data podpis osoby uprawnionej do reprezentacji
Download