Mechanizm transmisji monetarnej Europejskiego Banku Centralnego

advertisement
Uniwersytet Łódzki
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Studia podyplomowe Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro
Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji
ekonomicznej
Michał Laskowski
Mechanizm transmisji monetarnej Europejskiego
Banku Centralnego
Praca dyplomowa napisana
pod kierunkiem naukowym
prof. dra hab. Janusza Bilskiego
w Katedrze Międzynarodowych
Stosunków Gospodarczych
Łódź 2016
Spis Treści
Uniwersytet Łódzki .................................................................................................................... 0
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny ....................................................................................... 0
Wstęp .......................................................................................................................................... 2
1)
Mechanizm transmisji polityki makroekonomicznej ..................................................... 3
2)
Mechanizm transmisji polityki pieniężnej.................................................................... 11
2.1)
Kanały transmisji polityki pieniężnej ........................................................ 19
2.1.1) Kanały monetarne ........................................................................................... 19
2.1.1.1) Kanał stopy procentowej ................................................................ 19
2.1.1.2) Kanał kursu walutowego ................................................................ 21
2.1.1.3) Kanał cen kapitału .......................................................................... 22
2.1.2) Kanały kredytowe ........................................................................................... 23
2.1.2.1) Kanał pożyczek bankowych ........................................................... 23
2.1.2.2) Kanały bilansowe ............................................................................ 24
2.2)
3)
Kanały transmisji monetarnej – podsumowanie ........................................ 25
Mechanizm transmisji polityki pieniężnej w Unii Gospodarczej i Walutowej po
kryzysie finansowym 2008 r. ................................................................................................... 25
4)
Informacyjny kanał transmisji polityki pieniężnej ....................................................... 28
4.1)
Istota kanału informacyjnego .................................................................... 29
4.2)
Warunki i zakres funkcjonowania kanału informacyjnego ....................... 30
4.3)
Zależności pomiędzy przejrzystością polityki pieniężnej i działaniem
kanału informacyjnego transmisji monetarnej ......................................................................... 33
4.4)
Zależności pomiędzy niezależnością banku centralnego i działaniem
kanału informacyjnego transmisji polityki monetarnej ............................................................ 34
4.5)
Centralnego
Kanał informacyjny w mechanizmie transmisyjnym Europejskiego Banku
36
Zakończenie ............................................................................................................................. 37
Bibliografia............................................................................................................................... 38
1
Wstęp
Kryzys finansowy 2008 roku wywołał spowolnienie gospodarcze, które kanałami
rynków finansowych zostało przetransmitowane ze Stanów Zjednoczonych do Unii
Gospodarczej i Walutowej. Po 2008 roku państwa strefy euro musiały stawić czoła
konsekwencjom nierównowagi budżetowej oraz długu publicznego. Konieczne stało się
podjęcie działań na rzecz przeciwdziałania spowolnieniu tempa wzrostu gospodarczego oraz
deflacji.
Ponadnarodowe władze gospodarcze UGiW zostały zbudowane wokół polityki
pieniężnej. Z tego powodu, to na antykryzysowych działaniach Europejskiego Banku
Centralnego skupiła się uwaga opinii publicznej i ekonomistów. Głównym przedmiotem
dyskusji oraz badań stał się dobór narzędzi polityki monetarnej oraz efekty ich zastosowania.
Na drugim planie znalazły się natomiast mechanizmy umożliwiające bankowi centralnemu
unii walutowej oddziaływanie na gospodarkę.
Wielu publicystów ekonomicznych, polityków a także badaczy wspólnej gospodarki
państw strefy euro a priori założyło, że mechanizm transmisji polityki pieniężnej do
gospodarki UGiW jest jednolity, czyli oparty na jednej fundamentalnej zależności pomiędzy
podażą pieniądza banku centralnego i poziomem rynkowych stóp procentowych. Takie
postrzeganie transmisji monetarnej uprawniło wnioskowanie skonstruowane w ten sposób, iż
mechanizm transmisyjny uważa się za działający sprawnie, wtedy, gdy polityka pieniężna
wywołuje spodziewane efekty. Kiedy działania EBC nie spowodowały wzbudzenia wzrostu
gospodarczego oraz zażegnania ryzyka wystąpienia deflacji, uznano, iż mechanizm transmisji
polityki pieniężnej jest niedrożny.
Celem niniejszej pracy jest synteza teorii opisującej sposoby transmisji polityki
pieniężnej do sfery realnej, a także prezentacja skomplikowania mechanizmu transmisji
polityki pieniężnej do sfery realnej w Unii Gospodarczej i Walutowej. W szczególności
zwracam w moim wywodzie uwagę na złożoność mechanizmu przesyłania impulsów
monetarnych do gospodarki oraz jego specyficzne uwarunkowania w strefie euro, która z
punktu widzenia polityki makroekonomicznej zarządzana jest wyłącznie przy użyciu narzędzi
polityki pieniężnej.
Struktura pracy oparta jest na indukcyjnym koncepcie. W związku z tym kolejne
rozdziały przedstawiają mechanizm transmisji monetarnej na coraz wyższych poziomach
szczegółowości.
2
W rozdziale pierwszym przedstawione zostały ramy teoretyczne transmisji polityki
makroekonomicznej władz gospodarczych do realnej sfery gospodarki. Zwracam tu uwagę na
skomplikowanie strategicznej polityki gospodarczej a także na zależność pomiędzy finansową
(monetarną) i realną sferę gospodarki, która ustanawiana jest przez przepływy strumieni
pieniężnych.
Rozdział drugi traktuje o szczególnym przypadku transmisji polityki gospodarczej,
jakim jest mechanizm transmisji polityki pieniężnej. Przedstawiam tam uwarunkowania
funkcjonowania monetarnego mechanizmu transmisyjnego a także ścieżki przesyłania
impulsów monetarnych, ustanawiające wspomniany mechanizm.
Rozdział trzeci zawiera przegląd wyników badań empirycznych przeprowadzonych
przez Europejski Bank Centralny oraz niezależne instytucje badawcze dotyczących
uwarunkowań funkcjonowania kanałów transmisji monetarnej przed i po kryzysie 2008 roku.
Rozdział czwarty stanowi próbę sformułowania ram teoretycznych informacyjnego
kanału transmisji polityki pieniężnej, pozwalających na zaliczenie go w poczet mechanizmu
transmisji monetarnej Europejskiego Banku Centralnego.
1) Mechanizm transmisji polityki makroekonomicznej
Istotą władzy jest możliwość oddziaływania, narzucania woli decydentów podmiotom
prowadzonej przez nich polityki1. Jeżeli nie jest możliwe skuteczne wykonywanie władzy, to
jej sprawowanie traci sens. W takiej sytuacji wszelkie decyzje podejmowane przez
dysponentów władzy zostają pozbawione praktycznego znaczenia i mają jedynie charakter
deklaracji oraz zaleceń, które mogą znaleźć odbiorców lub nie. Polityka gospodarcza
pozostająca w gestii rządu oraz banku centralnego, niezależnie od sposobu usytuowania tych
organów w porządku prawnym, jest skuteczna tak długo, jak długo podejmowane w jej
zakresie decyzje wpływają na warunki wymiany zachodzącej pomiędzy podmiotami rynku.
Możliwość kształtowania warunków działalności gospodarczej wynika z powiązań
istniejących pomiędzy realną i finansową sferą gospodarki Podział na sferę realną i monetarną
(finansową) jest głęboko ugruntowany w naturze człowieka.
Otóż na przestrzeni wielu tysięcy lat swojego istnienia oraz procesu ewolucji ludzie
zyskali świadomość, dzięki której powstało w nas dążenie do podporządkowywania sobie
środowiska naturalnego. Wspomniane porządkowanie miało i wciąż ma na celu ograniczenie
niepewności w jakiej permanentnie funkcjonujemy2. Dążność do redukcji ryzyka
1
Por. Władza, [w:] Słownik Języka Polskiego, PWN, http://sjp.pwn.pl/slowniki/władza.html, 15.04.2016.
Kahneman Daniel, Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina, Poznań 2012,
s.411-426.
2
3
towarzyszącego podejmowaniu decyzji popchnęła ludzi do systematyzowania otaczającego
ich świata.3 Na tej kanwie, zaczął powstawać reżim gospodarczy, czyli system formalnych
oraz nieformalnych reguł organizujących zachodzącą nieustannie pomiędzy członkami
społeczeństwa wymianę dóbr i usług4. Wraz ze wzrostem liczby zawieranych między ludźmi
transakcji coraz większym problemem stała się ekwiwalentność wymiany. Ludzki mózg
posiada szereg mechanizmów poznawczych, tworzących wyobrażenie wartości przedmiotów
oraz działań, jednak mechanizmy te nie są niezawodne. Rozwiązaniem problemu
nieekwiwalentności wymiany okazało się być zastosowanie pieniądza, który jako środek
cyrkulacji, pozwalał obiektywnie mierzyć wartość dóbr i usług jak również przechowywać
bogactwo5. Gospodarka często ujmowana jest dynamicznie jako nieustannie zmieniający się
organizm. W myśl tego podejścia, wraz z jej ewolucją zmieniały się formy jakie przyjmował
pieniądz, a co najważniejsze rosło jego znaczenie. Z kruszcowych monet, pozwalających na
dokonanie wymiany w dowolnie wybranym przez ich posiadacza momencie, pieniądz
wyewoluował do postaci, niemających pokrycia w rzadkich zasobach mineralnych,
banknotów i monet oraz zupełnie pozbawionych dotykalnej istoty zapisów księgowych
przechowywanych w komputerowych bazach danych. Jednocześnie drastycznie wzrosła ilość
pieniądza kreowanego przez władze monetarne, banki komercyjne oraz inne podmioty rynku
finansowego. Wykres 1 prezentuje relację wartości pieniądza oraz jego najbliższych
surogatów do globalnego PKB w latach 1960-2014.
Agregat M2/PKB
140,00
120,00
100,25
93,72
117,32
112,55
100,00
71,65
80,00
60,00
53,33
50,25
40,00
20,00
Wykres 1 Wartość światowej podaży pieniądza do PKB w l. 1960 – 2014. Źródło: Bank Światowy.
3
Por. Douglass North, Zrozumieć przemiany gospodarcze, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2014, s.
4
Samuelson Paul, Wiliam Nordhaus, Ekonomia, Rebis, Poznań 2012, s. 25-29.
Schaal Peter, Pieniądz i polityka pieniężna, PWE, Warszawa 1996, s. 21-23.
1.
5
4
2014
2012
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
1968
1966
1964
1962
1960
0,00
W 1960 roku podaż pieniądza i jego najbliższych substytutów w relacji do światowego
produktu krajowego brutto wynosiła nieco ponad 50%. W 1990 roku po raz pierwszy wartość
najbardziej płynnego pieniądza w materialnej i niematerialnej postaci przekroczyła wartość
wytworzonych przez wszystkie narody świata dóbr oraz usług. W roku 2009, niespełna
dwanaście miesięcy po wybuchu kryzysu, który poważnie naruszył wzajemne zaufanie
podmiotów rynku finansowego w swoim apogeum prowadząc do zaniku płynności na rynku
pieniężnym6 relacja podaży pieniądza do globalnego produktu przekroczyła 112%. W roku
2014, na skutek zakrojonych na szeroką skalę antykryzysowych działań władz monetarnych,
polegających na drastycznym zwiększeniu podaży pieniądza, zwanym luzowaniem
ilościowym (ang. quantitive easing),7 wartość podaży pieniądza była wyższa o 14% od
wartości globalnego PKB.
Przedstawiony powyżej wzrost masy wyemitowanego pieniądza doprowadził do
przyznania mu statusu dobra, które nie posiada jedynie wtórnej, tj. wynikającej z pełnionych
funkcji, wartości. Pieniądz stał się z biegiem czasu, wraz z postępującą liberalizacją rynków
finansowych. nie tylko środkiem płatniczym posiadającym unikalną zdolność do wyrażania,
przekazywania i przechowywania wartości, lecz także dobrem, które jest samodzielnym
przedmiotem handlu.
Powyższe rozważania pozwalają wysnuć wniosek, że z punktu widzenia systemu
gospodarczego współczesny pieniądz obsługuje dwa strumienie wymiany gospodarczej:
materialny oraz niematerialny8. Do materialnego strumienia wymiany można zaliczyć
przepływ dóbr i usług wytwarzanych i świadczonych przez przedsiębiorstwa oraz
gospodarstwa domowe. W przepływie tym pieniądz jest jedynie środkiem pozwalającym na
pomiar wartości i ekwiwalentne rozliczanie transakcji. Czynnikiem pozwalającym na
identyfikację fizycznego strumienia wymiany jest silne związanie świadczonych usług z
mającymi materialną naturę dobrami. Przedmiotem niematerialnego strumienia obrotu
gospodarczego są z kolei instrumenty finansowe, w postaci pieniądza i jego substytutów.
Strumienie wartości kreowane w ramach systemu finansowego mają postać roszczeń
6
Por. Abramowicz Lisa, Liquidity Drought Allayed in Fed-Fueled Trading: Credit Market, Bloomberg,
05.11.2013,
http://www.bloomberg.com/news/articles/2013-11-05/liquidity-drought-allayed-in-fed-fueledtrading-credit-markets, 29.04.2016.
7
Por. Żywiecka Hanna, Quantitive easing jako reakcja banków centralnych na niedobór płynności sektora
bankowego na przykładzie Systemu Rezerwy Federalnej, [w:] Wyzwania współczesnej polityki pieniężnej, red.
Przybylska-Kapuścińska Wiesława, Szyszko Magdalena, Difin, Warszawa 2012, s. 66-82. Central Banks in
Times of Crisis. The FED versus the ECB, European Parliament, Policy Department A: Economic and Scientific
Policies, Brussels 2012, s. 13-16.
8
Por. System finansowy w Polsce, red. Pietrzak Bogusław, Polański Zbigniew, Woźniak Barbara,
Warszawa 2008, t.1, s. 15.
5
dotyczących środków pieniężnych jednych podmiotów gospodarczych w stosunku do
drugich. Roszczenia te z założenia mają być zaspokajane przy użyciu zasobów pieniężnych,
dobra materialne oraz związane z nimi usługi nie są w tym przypadku przedmiotem
zainteresowania stron transakcji, a przynajmniej nie w bezpośredni sposób.
Nie przechodząc na niepotrzebnie wysoki z punktu widzenia niniejszej pracy poziom
szczegółowości można powiedzieć, że sfera realna gospodarki obejmuje wymianę dóbr i
usług zachodzącą między przedsiębiorstwami oraz gospodarstwami domowymi. Natomiast
sfera monetarna gospodarki jest dziedziną przepływu strumieni pieniężnych między
podmiotami rynku finansowego9. Podziału na sferę realną i finansową nie jest podziałem
ostrym. Możliwe jest bowiem, aby podmioty sfery realnej korzystały z usług i zasobów
podmiotów sfery finansowej, np. poprzez system depozytowo-kredytowy banków
komercyjnych. Kryterium podziału w tym wypadku jest rynek, na którym koncentrują się
interesy danego podmiotu. W przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych lub usługowych oraz
gospodarstw domowych zasadnicza cześć wymiany zachodzi na rynku dóbr i usług
konsumpcyjnych oraz na rynku pracy. W przypadku podmiotów finansowych, główna część
ich działalności ma miejsce w sferze finansowej10.
Przywołanie w tym miejscu podziału systemu gospodarczego na sferę realną i
finansową, oraz wskazanie ich wzajemnego powiązania w postaci pieniądza jest kluczowe dla
wyjaśnienia działania mechanizmu transmisji polityki makroekonomicznej. Mianowicie
strategiczna polityka gospodarcza wykonywana przez rząd w ramach zasad określonych przez
parlament, aby być skuteczną, wymaga zastosowania szeregu narzędzi oddziaływania, które
można określić mianem operacyjnych polityk makroekonomicznych. W ich poczet zalicza się
politykę fiskalną, politykę monetarną oraz politykę handlową11. Operacyjne narzędzia polityki
gospodarczej działają w oparciu o przepisy prawa, korzystając z występujących w gospodarce
wolnorynkowej zależności i stanów takich jak np. prawo podaży i popytu, różnice w poziome
dochodu, rzadkość niektórych dóbr (choćby pieniądza w związku z monopolem jego emisji
przyznanym bankowi centralnemu). Odziaływanie decydentów strategicznej polityki
makroekonomicznej na sferę realną jest niezwykle skomplikowanym zadaniem. Wynika to z
różnorodności dóbr będących przedmiotem wymiany na rynkach towarowych i powiązanych
z nimi usług (np. materiały budowlane i usługi budowlane). Dodatkowo zadanie utrudnia
9
Por. Begg David, Fischer Stanley, Dornbusch Rudiger, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2007, s. 23-
25.
10
Por. Bukowski Sławomir, Międzynarodowa integracja rynków finansowych, Difin, Warszawa 2011, s.
13-20. Krugman Paul, Wells Robin, Mikroekonomia, PWN, Warszawa 2012, s. 19-33.
11
Por. Polityka gospodarcza, red. Winiarski Bolesław, PWN, Warszawa 2012, s. 17-19.
6
rozproszenie i niejednorodność podmiotów biorących udział w wymianie, gdyż np. w sferze
realnej polskiej gospodarki mamy do czynienia z dziesiątkami milionów gospodarstw
domowych, nieustannie handlujących z milionami przedsiębiorstw. Pod względem
jednorodności podmiotów uczestniczących w wymianie oraz dóbr będących jej przedmiotem
znacznie przyjaźniejszym dla władz gospodarczych polem działania jest sfera finansowa, a
konkretniej rzecz ujmując rynki finansowe. W ich przypadku mamy w praktyce do czynienia
z jednym tylko dobrem - pieniądzem, które stanowi przedmiot obrotu w ramach
zróżnicowanych umów ustanawiających instrumenty finansowe, takie jak akcje, obligacje,
opcje, kontrakty terminowe i inne derywaty. Niezależnie od sposobu skonstruowania
instrumentu finansowego, w momencie kiedy zostaje on wykonany następuje przepływ
wartości pieniężnych od wystawcy kontraktu do jego nabywcy lub odwrotnie12. W sferze
realnej pieniądz pełni jedynie funkcję środka wymiany i wyceny. Gospodarstwa domowe
świadczą pracę nie po to , aby pozyskać pieniądz, lecz po to, aby nabyć pożądane przez nie
dobra i usługi, których warianty i kombinacje są niemal nieskończone. W praktyce mamy
zatem w sferze realnej do czynienia z wymianą jednych dóbr oraz usług na inne, w której
pieniądz pełni jedynie pośrednią rolę. Rynek finansowy w porównaniu z rynkami sfery realnej
nastręcza mniej trudności dla realizacji polityki gospodarczej, gdyż liczba działających na
nim podmiotów jest znacznie mniejsza od liczby gospodarstw domowych i przedsiębiorstw
działających w sferze realnej. Bezpośredni dostęp do rynku finansowego wymaga posiadania
odpowiednio wysokiego kapitału, znajomości reguł jego funkcjonowania oraz reputacji, która
w oczach pozostałych uczestników rynku daje rękojmię wywiązania się z zawartej umowy.
Podmioty sfery realnej, które nie charakteryzują się wymienionymi cechami uczestniczą w
rynkach finansowych poprzez pośredników, takich jak banki, fundusze ubezpieczeniowe oraz
różnego rodzaju fundusze inwestycyjne.13
Reasumując, należy stwierdzić, że w związku z mniej skomplikowaną strukturą
przedmiotową
oraz
podmiotową
sfera
finansowa
sprzyja
realizacji
polityki
makroekonomicznej poprzez oddziaływanie na dokonywane w jej ramach transakcje. Jak
wspomniano sfera finansowa obejmuje przepływy pieniężne dokonujące się między
wszystkimi uczestnikami gospodarki (nie tylko pomiędzy podmiotami rynków finansowych;
podmioty sfery realnej uczestniczą w sferze finansowej pośrednio). Dzięki temu sfera
finansowa pozostaje w istotnej i ścisłej zależności ze sferą realną. To z kolei sprawia, że
12
Jajuga Krzysztof, Jajuga Teresa, Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria
finansowa, PWN, Warszawa 2012, s. 21-23/
13
Dębski Wiesław, Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, PWN, Warszawa
2010, s. 13-24.
7
polityka makroekonomiczna, której narzędzia nakierowane są na oddziaływanie na sferę
finansową może skutecznie oddziaływać również na zjawiska zachodzące w sferze realnej
gospodarki.
W tym miejscu konieczne jest poczynienie istotnego zastrzeżenia. Mianowicie na
strategiczną politykę makroekonomiczną składa się wiele działań. Dotyczą one takich sfer jak
przemysł, rolnictwo, spójność społeczna, ochrona środowiska, nauka i innowacyjność etc..
Operacyjne polityki makroekonomiczne, tj. polityka monetarna, fiskalna oraz handlowa
stanowią narzędzia w ramach których możliwe jest pozyskiwanie i rozdysponowywanie
środków finansowych (co jest domeną polityki handlowej oraz fiskalnej), w ramach
stabilnego systemu finansowego i cenowego (co leży w zakresie polityki monetarnej), w celu
realizacji wszystkich działań wyznaczanych przez strategię polityki gospodarczej. Nie należy
zatem ulegać złudzeniu, że możliwe jest osiąganie strategicznych celów polityki
makroekonomicznej, wyłącznie przy użyciu skoncentrowanych na sferze finansowej narzędzi.
W wielu dziedzinach decydenci polityki makroekonomicznej zmuszeni są działać
bezpośrednio w sferze realnej, np. poprzez programy na rzecz zrównoważonego rozwoju
rolnictwa, tworzenie miejsc pracy w rejonach o wysokiej stopie bezrobocia, budowę
placówek ochrony zdrowia etc..
Ogólnie
rzecz
ujmując
prowadzenie
polityki
makroekonomicznej
wymaga
jednoczesnych działań zarówno w sferze realnej i finansowej, przy jednoczesnym stosowaniu
narzędzi rynku i regulacji prawnych14. Sfera finansowa, którą można utożsamiać z systemem
finansowym, czyli rynkami finansowymi, instytucjami państwa oraz zespołem formalnych i
nieformalnych norm ich funkcjonowania, współtworzy, pospołu z podmiotami sfery realnej
(zarówno publicznymi jak i prywatnymi), strumienie pieniężne oraz pozwala na ich
swobodny przepływ15. Konstrukcja systemu finansowego pozwala mu na pełnienie trzech
fundamentalnych funkcji16: monetarnej, kapitałowo-redystrybucyjnej i kontrolnej. Funkcja
monetarna polega na dostarczaniu podmiotom niefinansowym pieniądza oraz umożliwianiu
jego swobodnej cyrkulacji miedzy osobami uczestniczącymi w wymianie gospodarczej.
Funkcja monetarna jest elementem najściślej łączącym system finansowy ze sferą realną.
Stanowi ona też przesłankę dla prowadzenia przez banki centralne polityki pieniężnej i
14
Por. Polityka gospodarcza, red. Winiarski Bolesław, op.cit., s. 31-39.
System finansowy w Polsce, op.cit., s. 16.
16
Ibidem.
15
8
makroostrożnościowej17, oraz wykonywania przez rządy polityki fiskalnej i handlowej.
Funkcja kapitałowo-redystrybucyjna sprowadza się do umożliwienia przepływu środków
finansowych od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych cieszących się ich nadmiarem do
firm i osób fizycznych cierpiących na ich niedobór. Omawiana funkcja może się dokonywać
za pośrednictwem infrastruktury rynku finansowego, przy użyciu jego instrumentów, lub
poprzez regulacje prawne narzucone przez państwo, np. w formie podatków i dotacji.
Redystrybucja kapitału w sferze finansowej pomiędzy podmioty sfery realnej z jednej strony
wspomaga wzrost gospodarczy angażując niepracujący wcześniej kapitał, z drugiej zaś
wspiera dystrybucje wytwarzanych przez państwo dóbr publicznych. Funkcja kontrolna
systemu finansowego polega na nadzorowaniu sposobu w jaki spożytkowane zostają
strumienie pieniężne. Również w zakresie tego zdania systemu finansowego mamy do
czynienia z rynkowym i publicznym aspektem. Mianowicie sfera finansowa kontroluje
efektywność wykorzystania prywatnych środków finansowych poprzez mechanizm stopy
procentowej, który sprawia, że koszt uzyskania kapitału przez podmiot rynkowy, czy to sfery
realnej czy monetarnej, jest tym niższy im efektywniej i rzetelniej wykorzystuje on pozyskane
zasoby18. Powyższa zasada dotyczy również państwa, które emituje na rynku finansowym
obligacje i bony skarbowe o oprocentowaniu uzależnionym od stanu finansów publicznych
obecnie i w przyszłości. Ponadto publiczne zasoby pieniężne zgromadzone uprzednio za
pośrednictwem systemu podatkowego deponowane są na rachunkach prowadzonych przez
bank centralny a następnie wydatkowane za pośrednictwem struktury systemu płatniczego, z
którego korzystają na równi podmioty prywatne i publiczne, należące do sfery realnej i
finansowej, co znacząco ułatwia kontrolowanie gospodarowania środkami publicznymi.
Przytoczone powyżej przykłady pozwalają stwierdzić, że pieniądz oraz jego surogaty
nierozerwalnie łączą sferę finansową ze sferą realną. Połączenie to pozwala realizować
politykę makroekonomiczną w drodze oddziaływania na strumienie przepływów pieniężnych
dokonujących się w ramach systemu finansowego między podmiotami gospodarczymi.
Wobec dotychczasowych rozważań możliwe jest określenie kanału transmisji polityki
gospodarczej, jako stałej w długim okresie zależności występującej pomiędzy wielkościami i
parametrami makroekonomicznymi pozostającymi w gestii władz gospodarczych a
zrachowaniami podmiotów uczestniczących w wymianie, dóbr, usług, pracy i kapitału, które
warunkują tempo wzrostu gospodarczego i poziom rozwoju gospodarczego.
17
Dobrzyńska Anna, Polityka makroostrożnościowa – zagadnienia instytucjonalne. Teoria i
dotychczasowe doświadczenia Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski, Materiały i Studia, nr. 307, Warszawa
2014, s. 7-12.
18
Blanchard Olivier, Makroekonomia, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011, s. 640-645.
9
Opierając się na powyższej definicji ścieżki transmisji polityki makroekonomicznej
można pokusić się o wskazanie jej przykładów. W zakresie polityki fiskalnej kanałem
transmisyjnym jest zależność pomiędzy stawką opodatkowania dochodów podmiotów
gospodarczych oraz ich wydatkami konsumpcyjnymi. Im wyższy ułamek dochodu jest
przeznaczany jest na zapłatę podatku, tym mniejszym dochodem rozporządza podmiot
gospodarczy. Mniejszy dochód przekłada się na obniżenie wydatków konsumpcyjnych. To z
kolei obniża poziom PKB. Taką sekwencję można nazwać dochodowym kanałem transmisji
polityki fiskalnej. Jego działanie polega na tym, że wraz ze wzrostem poziomu
opodatkowania, o którym zdecydowały władze gospodarcze dochodzi do osłabienia
skłonności do konsumpcji w wyniku redukcji rozporządzalnego dochodu 19. Opierając się na
zależności pomiędzy wysokością efektywnej stopy opodatkowania i rozporządzalnym
dochodem podmiotów gospodarczych można wyróżnić też majątkowy kanał transmisji
polityki fiskalnej. Istota jego działania polega na tym, że obniżony przez restrykcyjną politykę
fiskalną dochód podmiotów gospodarczych obniża ich zdolność kredytową. Ograniczenie
dostępu do finansowania, ogranicza możliwości konsumpcji oraz inwestycji, co z kolei
przekłada się na spadek tempa wzrostu PKB. Z punktu widzenia polityki handlowej
możliwym do zidentyfikowania jest cenowy kanał transmisji. Konstytuująca go zależność
zachodzi pomiędzy poziomem ceł i cenami dóbr importowanych. Podniesienie stawek
celnych obciążających import dóbr z zagranicy podnosi ich ceny w relacji do cen dóbr
wytwarzanych w kraju. W związku z tym podmioty gospodarcze zaczynają preferować
konsumpcję krajowych substytutów obłożonych cłami dóbr zagranicznych. W zależności od
wewnętrznych możliwości wytwórczych sytuacja ta prowadzi bądź do zwiększenia produkcji
krajowej i wzrostu PKB, bądź do wzrostu cen dób krajowych aż do zrównania ich z cenami
dóbr importowanych zawierających cła20.
Przykłady kanałów transmisji polityki makroekonomicznej można mnożyć, aż do
wyczerpania
wszystkich
możliwych
kombinacji
zależności
pomiędzy
parametrami
makroekonomicznymi pozostającymi w gestii władz gospodarczych a zachwianiami
podmiotów uczestniczących w wymianie, która decyduje o poziomie i tempie wzrostu
gospodarczego i w dalszej konsekwencji o poziomie rozwoju gospodarki danego kraju.
Podsumowując
dotychczasowe
rozważania,
należy
stwierdzić,
że
realizacja
strategicznej polityki gospodarczej odbywa się poprzez osiąganie celów stawianych przed
19
Por. Podstawy ekonomii, red. Milewski Roman, Kwiatkowski Eugeniusz, PWN, Warszawa 2005, s.
272-279.
20
Samuelson Paul, Wiliam Nordhaus, op.cit., s. 356-361.
10
operacyjnymi
politykami
makroekonomicznymi
(polityką fiskalną,
monetarną oraz
handlową). Polityka makroekonomiczna polega na wyzwalaniu impulsów, które są zmianami
wielkości makroekonomicznych pozostających w gestii władz gospodarczych. Impulsy te
poprzez liczne kanały transmisji docierają do podmiotów gospodarczych wpływając na ich
decyzje podejmowane w procesie wymiany dóbr, usług i kapitału. Elementem
umożliwiającym transmisję polityki gospodarczej jest system finansowy, który poprzez
zmianę objętości i kierunków przepływu strumieni pieniądza może wpływać na decyzje
uczestników gospodarki. Władze gospodarcze mogą jednocześnie oddziaływać wieloma
kanałami transmisyjnymi polityki makroekonomicznej. Wpływ państwa w ramach polityki
makroekonomicznej nie zawsze jest możliwy przy zastosowaniu mechanizmu transmisji.
Dziedziny działalności państwa niepozostające w ścisłym związku ze sferą finansową, jak
np.. ochrona środowiska, rolnictwo, nauka itp. mogą wymagać bezpośrednich działań
uzupełniających wpływ wywierany przez mechanizm transmisyjny.
2) Mechanizm transmisji polityki pieniężnej
W rozdziale pierwszym została przedstawiona koncepcja polityki makroekonomicznej
realizowanej w dodrze oddziaływania państwa na strumienie pieniądza krążące miedzy jego
instytucjami,
przedsiębiorstwami, gospodarstwami
domowymi
i podmiotami
rynku
finansowego. Przedmiotem rozważań tej części mojej pracy będzie przedstawienie
mechanizmu transmisji polityki pieniężnej oraz wskazanie teoretycznych koncepcji kanałów
przekazywania jej impulsów do sfery realnej.
O monetarnym mechanizmie transmisyjnym oraz o kanałach transmisji polityki
pieniężnej szeroko dyskutuje się w literaturze przedmiotu21. Ścieżki wpływu polityki
monetarnej na gospodarkę zostały opisane szerzej i bardziej szczegółowo, niż kanały
transmisji jakiejkolwiek innej operacyjnej polityki gospodarczej (polityki fiskalnej i
handlowej). Wynika to z faktu, że polityka monetarna jako jedyna zdolna jest wpływać na
gospodarkę wyłącznie przez oddziaływanie na podmioty i zjawiska sfery finansowej. Ta
korzystna sytuacja jest pokłosiem faktu, iż w wolnorynkowym ustroju gospodarczym władze
21
Por. Przybylska-Kapuścińska Wiesława, Mechanizmy i kanały polityki pieniężnej, [w:] Polityka
pieniężna. Cele, strategie i instrumenty, red. Przybylska-Kapuścińska Wiesława, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002, s. 39-62. Gertler Mark, Gilchrist Simon, The Role of Credit Market
Imperfections in the Monetary Transmission Mechanism: Arguments and Evidence, The Scandinavian Journal of
Economics, Vol. 95, No. 1 (Mar., 1993), s. 43-64. Taylor John B., The Monetary Transmission Mechanism: An
Empirical Framework, The Journal of Economic Perspectives, Vol. 9, No. 4 (Autumn, 1995), s.. 11-26. Gerlach
Stefan, Smets Frank, The Monetary Transmission Mechanism: Evidence from the G-7 Countries, BIS Working
Paper No. 26, Bank For International Settlements, Basel 1995. Peersman Gert, Smets Frank, The Monetary
Transmission Mechanism in the Euro Area: More Evidence from VAR Analysis, ECB Working Paper No. 91,
European Central Bank, Frankfurt am Main 2001.
11
monetarne posiadają najczęściej monopol emisyjny pieniądza. Dzięki temu banki centralne
kontrolują ilość dobra, od którego zależą warunki oraz intensywność działalności
gospodarczej,
rozumiana
jako
liczba
transakcji
zwieranych
między
podmiotami
gospodarczymi sfer realnej i finansowej w jednostce czasu22.
Podobnie jak w przypadku innych gałęzi polityki gospodarczej polityka monetarna
wymaga prawnego ustanowienia instytucji i wyposażenia ich w narzędzia umożliwiające
oddziaływania na rynek. Innymi słowy mechanizm transmisji monetarnej, zanim zacznie
działać, wymaga prawnego usankcjonowania, które stanowi konieczną, lecz niewystarczającą
gwarancję jego efektywnego funkcjonowania23. Wobec powyższego w ramach polityki
monetarnej wyróżnia się24:

politykę pieniężną ustrojową, obejmującą regulację ustroju walutowego,
stanowiącego o stosunkach między walutą krajową oraz walutami innych
państw i ugrupowań integracyjnych a także zasady dostarczania podmiotom
sfery realnej pieniądza banku centralnego, kontrolę systemu finansowego, jak
również cele, strategie oraz narzędzia polityki monetarnej25;

politykę pieniężną procesową, której istota polega na stosowaniu przez władze
monetarne splotu celów i narzędzi polityki ustanowionych w ramach pieniężnej
polityki ustrojowej, w celu kształtowania strumieni pieniężnych płynących w
sferze finansowej i obsługujących sferę realną26.
Przytoczony wyżej podział pozwala dostrzec, że polityka pieniężna, będąc operacyjnym
narzędziem strategii polityki gospodarczej, nierozerwalnie łączy się z nią poprzez regulacje
prawne. Banki centralne wyposażane są w szeroko zakrojoną niezależność oraz narzędzia
realizacji stawianych przed nimi celów, takich jak utrzymywanie stabilności systemu
finansowego, dbanie o stabilność wartości pieniądza, wspieranie wzrostu gospodarczego, o ile
nie rodzi to ryzyka wywołania inflacji przekraczającej przyjęty cel, edukacja ekonomiczna
publiczności. Działalność władz monetarnych nie byłaby możliwa, gdyby nie były one
22
Por.: Fedorowicz Zdzisław, Teorie pieniądza, Poltext, Warszawa 1992, s. 31-38.
Narzędzia polityki pieniężnej mogą okazywać się nieskuteczne, kiedy struktura gospodarki zmienia się
w taki sposób, że przestają funkcjonować zależności konstytuujące niektóre kanały transmisji monetarnej.
Najczęściej przywoływanym w tym kontekście przypadkiem pojawienia się nieskuteczności transmisji
monetarnej jest pułapka płynności. Polega ona na tym, że w warunkach stóp procentowych bliskich zeru,
publiczność przestaje być wrażliwa na wzrost podaży pieniądza banku centralnego. Podmioty gospodarcze
spodziewając się spowolnienia gospodarczego, któremu towarzyszy zwykle deflacja są w stanie absorbować
dodatkowe środki pieniężne, nie przeznaczając ich na konsumpcję. Zob.: Orphanides Athanasios, Monetary
Policy in Deflation: The Liquidity Trap in History and Practice, Board of Governors of the Federal Reserve
System, Washington DC 2003, s. 1-15.
24
Współczesna polityka pieniężna, red. Przybylska-Kapuścińska Wiesława, Difin, Warszawa 2008, s. 16.
25
Schaal Peter, op.cit., s. 365-367.
26
Ibidem, s. 370-372.
23
12
umocowane w porządku prawnym. Można powiedzieć, że legalna osnowa działalności
banków centralnych stanowi ramy ich funkcjonowania, które, aby polityka pieniężna była
skuteczna, tzn. wywierała wpływ na podmioty gospodarcze, muszą zostać wypełnione treścią,
czyli praktycznym zastosowaniem narzędzi polityki pieniężnej. Innymi słowy ramy prawne
polityki monetarnej (polityka pieniężna ustrojowa), nawet najdoskonalsze, są warunkiem sine
qua non istnienia mechanizmu transmisji polityki pieniężnej. Niemniej jednak, transmisja
jako taka zachodzi dzięki zależnościom gospodarczym, które nie są ustalane prawnie.
Oznacza to, że składające się na zjawisko transmisji monetarnej kanały są przedmiotem
zainteresowania pieniężnej polityki procesowej. Może zatem dojść do takiej sytuacji, gdy
będą istniały prawne możliwości działania jakiegoś kanału transmisji polityki pieniężnej, lecz
bank centralny nie będzie w stanie oddziaływać z jego pośrednictwem na gospodarkę w
związku z tym, że spodziewana zależność, np. między obniżeniem stóp procentowych i
wzrostem popytu na mieszkania, indukującym wzrost ich cen, okaże się nie występować, lub
być zbyt słabą w danym czasie. W związku z tym przedmiotem dalszych rozważań mojej
pracy będzie polityka pieniężna procesowa.
Z rynkowego punktu widzenia transmisja monetarna może zachodzić, dzięki pełnieniu
przez banki centralne funkcji pożyczkodawcy ostatniej instancji27.
Tabela 1 zawiera
podsumowanie relacji zachodzących między kredytodawcami i kredytobiorcami w
gospodarce otwartej.
Kredytobiorcy
Krajowi
Banki centralne
Banki komercyjne
Państwo
Banki komercyjne
Państwo
Sektor pozabankowy
Pańswa
Banki komercyjne
Sektor pozabankowy
Banki
Państwo
Sektor pozabankowy
Banki
Państwo
Sektor pozabankowy
Banki
Państwo
Sektor pozabankowy
Banki
Państwo
Państwo przez bank centralny
Państwo przez bank centralny
i
n
z
Banki centralne
Państwa
ic
n
a
Zagraniczni
Bank centralny
Sektor pozabankowy
r
g
a
Kredytodawcy
Krajowi
27
Por. Freixas Javier, Pargi Bruno, Rochet Jean-Charles, The Lender of Last Resort: A 21st Century
Approach, ECB Woring Paprer no. 298, European Central Bank, Frankfurt am Main, December 2003, s. 7-14.
13
Banki komercyjne
Sektor pozabankowy
Banki
Państwo
Sektor pozabankowy
Banki
Państwo
Sektor pozabankowy
Tabela 1: Stosunki pomiedzy kradytodawcami i kredytobiorcami w gospodarce otwartej. Źródło: Opracowanie
własne na podstawie: Schaal P., Pieniądz i polityka pieniężna, PWE, Warszawa 1996.
Z zestawienia zwartego w Tabeli 1 wynika, że zależności między podmiotami
dysponującymi nadwyżkami środków pieniężnych i poszukujących źródeł ich pozyskania są
skomplikowane
w
gospodarce
zaangażowanej
w
wymianę
międzynarodową
oraz
międzynarodowe przepływy kapitałowe. Banki centralne udzielają kredytów bezpośrednio
jedynie krajowemu sektorowi banków komercyjnych oraz wybranym instytucjom państwa
(np.
w
Polsce
Bankowi
Gospodarstwa
Krajowego).
W
skali
międzynarodowej
kredytobiorcami krajowych władz centralnych są jedynie rządy innych krajów oraz inne banki
centralne. Nie trudno zatem dostrzec, że władze monetarne udzielają kredytów jedynie
podmiotom o najwyższym w skali gospodarki poziomie wiarygodności. Takie działanie jest
podyktowane względami bezpieczeństwa makroekonomicznego oraz chęcią ugruntowania
efektywności mechanizmu transmisji polityki pieniężnej. Otóż pieniądz emitowany przez
bank centralny jest określany w literaturze mianem pieniądza wielkiej mocy. Ta nieco
poetycka nazwa bazy monetarnej uzasadniona jest tym, iż na jej podstawie, w procesie kreacji
pieniądza żyrowego przez sektor banków komercyjnych oraz podmioty rynku finansowego
dochodzi do jej zwielokrotnienia28. Innymi słowy na podstawie jednej jednostki pieniądza
wyemitowanego przez bank centralny system finansowy może dokonać kreacji kredytów o
wartości wielu jednostek pieniężnych. Tempo zwielokrotniania wartości bazy monetarnej
banku centralnego w procesie kreacji kredytu przez bankowe i pozabankowe podmioty sfery
realnej zależy od tego, jaki ułamek pieniądza wyemitowanego przez władze monetarne
zostaje zdeponowany na rachunkach banku centralnego oraz jaka część wyemitowanych
znaków pieniężnych jest utrzymywana przez publiczność poza obiegiem gospodarczym jako
środek przechowywania bogactwa29. Abstrahując od stricte technicznych aspektów emisja
pieniądza wielkiej mocy odbywa się w drodze udzielania przez bank centralny kredytów.
Cześć tego typu emisji ma postać elektronicznych zapisów księgowych, część zaś odbywa się
w znakach pieniężnych (banknotach oraz monetach). Procesem odwrotnym do kreacji bazy
monetarnej jest jej niszczenie, którego banki centralne dokonują poprzez przyjmowanie
depozytów od instytucji państwa i banków komercyjnych. Szczególnym rodzajem niszczenia
28
29
Por. Podstawy ekonomii, op.cit., s. 357-360.
Schaal Peter, op.cit., s. 143-158.
14
pieniądza wielkiej mocy jest rezerwa obowiązkowa. Jej działanie polega na prawnym
zobowiązaniu banków komercyjnych do utrzymywania na rachunku w banku centralnym
depozytów, których poziom jest uzależniony od udziału emisji pieniądza żyrowego w bilansie
banku komercyjnego. Oznacza to, że im więcej kredytów udziela bank komercyjny, tym
większej wartości depozyty jest zobowiązany utrzymywać na swoim rachunku w banku
centralnym. Stopa rezerwy o obowiązkowej jest ustalana przez władze monetarne i stanowi
jeden z instrumentów realizacji polityki pieniężnej, obok operacji otwartego rynku oraz
operacji depozytowo-kredytowych30. Niebezpieczeństwo związane z bazą monetarną polega
na tym, że pewna jej część nie pozostaje w gestii banków komercyjnych, lecz jest
dystrybuowana wśród publiczności, która nie jest objęta obowiązkiem utrzymywania rezerwy
obowiązkowej. Oznacza to, że bank centralny nieustannie traci kontrolę nad pewną masą
pieniądza, którą emituje, jako bazę monetarną. Brak wspomnianej kontroli sprawia, że
gotówka pozostająca w dyspozycji podmiotów gospodarczych nie może być zniszczona
równie łatwo, jak dokonuje się niszczenia pieniądza wielkiej mocy pozostawionego do
dyspozycji banków komercyjnych. Sytuacja ta jest szczególnie niekorzystna wówczas, kiedy
w gospodarce narasta presja inflacyjna, wymagająca zaostrzenia polityki pieniężnej w drodze
ograniczenia podaży pieniądza gotówkowego31. W związku z tą niedogodnością banki
centralne zazwyczaj ograniczają grono kredytobiorców, którym przyznają dostęp do bazy
monetarnej. Wynika to z konieczności zapewnienia rzadkości pieniądza, stanowiącej
podstawę mechanizmu transmisji monetarnej. Z mocy prawa bank centralny włada regale
menniczym. Jednocześnie władze monetarne są zobowiązane do dbania o stabilność wartości
pieniądza, co w praktyce oznacza konieczność utrzymywanie inflacji na niskim poziomie32.
Taki zespół praw i obowiązków zmusza bank centralny do racjonowania podaży pieniądza i
utrzymywania nad nią możliwie ścisłej kontroli. Umożliwienie dostępu do bazy monetarnej
mocno ograniczonej liczbie kredytobiorców znacząco ułatwia to zadanie33.
Drugim najistotniejszym kredytodawcą w systemie finansowym kraju o otwartej
gospodarce jest sektor banków komercyjnych. Banki takie, jako jedyne obok banku
centralnego cieszą się możliwością kreacji pieniądza, choć nie tworzą one bazy monetarnej a
jedynie pieniądz depozytowy. Jego kreacja odbywa się podobnie jak w przypadku pieniądza
30
Polityka pieniężna, red. Sławiński Andrzej, CH Beck, Warszawa 2011, s. 119-129.
Por. Samuelson Paul, Wiliam Nordhaus, op.cit., s. 469-471.
32
Por. Svensson Lars E.O., Inflation Targeting, Working Paper 16654, National Bureau of Economic
Research, Cambridge, Massachusetts 2010, s. 1-4; Bernanke Ben, Mishkin Frederic S., Inflation Targeting: A
New Framework for Monetary Policy?, Working Paper 5893 National Bureau of Economic Research,
Cambridge, Massachusetts 1997, s. 2-15.
33
Por. Por. Begg David, Fischer Stanley, Dornbusch Rudiger, op.cit., s. 149-155.
31
15
wielkiej mocy, w drodze udzielania kredytów, przy czym banki pożyczają środki podmiotom
gospodarczym jedynie w takim zakresie, jaki możliwy jest w ramach ustalonych przez władze
monetarne warunków. Mianowicie chodzi tutaj o stopę rezerw obowiązkowych oraz stopę
procentową.
Trzecim pod względem wolumenu udzielanych pożyczek kredytodawcą w gospodarce
otwartej jest państwo. Rząd najczęściej ma bardzo ograniczone możliwości kreacji pieniądza
depozytowego w związku z funkcjonującym w porządkach prawnych wielu państw zakazowi
monetaryzacji długu publicznego34. Niemniej jednak instytucje państwa, jako zarządcy
budżetu centralnego, dysponują istotnymi w relacji do PKB środkami finansowymi. Dość
powiedzieć, że wydatki rządów na konsumpcję finalną w krajach o najwyższym udziale
sektora publicznego w gospodarce sięgają 25% PKB35. Znacząca część wydatków budżetu
państwa dokonuje się w formie pożyczek udzielanych podmiotom gospodarczym i
gospodarstwom domowym w ramach strategicznych programów polityki makroekonomicznej
związanych np. ze wspieraniem budownictwa mieszkaniowego oraz powstawania nowych
miejsc pracy. W obliczu powyższego może się wydawać, że kredytowa działalność rządu
pozostaje poza wpływem mechanizmu transmisji monetarnej. Wysnucie takiego wniosku
byłoby jednak pochopne. Przede wszystkim, dlatego, że bank centralny pełni funkcję banku
państwa prowadząc rachunki na których utrzymywane są środki zebrane w drodze
opodatkowania. Ponadto wszelkie rządowe programy pomocy przybierające formę
preferencyjnych kredytów, aby były atrakcyjne dla beneficjentów, muszą oferować dostęp do
finansowania tańszego niż wynikałoby to z poziomu rynkowych stóp procentowych. Te
ostatnie są ustalane przez bank centralny przy użyciu dostępnego instrumentarium, zatem
państwo podobnie jak banki komercyjne funkcjonuje w ramach warunków pieniężnych
narzucanych przez władze monetarne za pośrednictwem mechanizmu transmisyjnego.
Kredyty kredytobiorcom krajowym jak i zagranicznym mogą być również udzielane
przez podmioty sektora pozabankowego, czyli przez gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa
oraz pośredników finansowych. Wartość tego typu instrumentów pieniężnych jest
stosunkowo niewielka, w związku z tym, że są one realizowane ze środków, które
przedsiębiorstwa oraz gospodarstwa domowe lokują poza systemem depozytowym banków
komercyjnych w poszukiwaniu wyższych stóp zwrotu. Wyjątkiem od tej reguły są pośrednicy
rynku finansowego, którzy w drodze tworzenia pochodnych instrumentów finansowych są w
34
Por. Thornton Daniel L., Monetizing the Debt, Economic Synopses, Federal Reserve Bank of St. Louis,
St. Louis 2010, s. 1-2.
35
Taka sytuacja w 2012 roku miała miejsce m.in. w Dani, Szwecji oraz Holandii. Zob. Eurostat-OECD
Methodological Manual on Purchasing Power Parities, OECD, Eurostat, 2012, s. 448.
16
stanie kreować pieniądz depozytowy poza systemem bankowym. W przypadku UGiW
zjawisko tworzenia pieniądza żyrowego przez inne instytucje monetarne, niż banki
komercyjne
jest
elementem
osłabiającym
funkcjonowanie
mechanizmu
transmisji
monetarnej36.
Tabela 2 prezentuje wartości kredytów udzielonych przez banki centralne zrzeszone w
Europejskim Systemie Banków Centralnych instytucjom sektora publicznego oraz
podmiotom sektora pozabankowego.
Rok
Kredyty udzielone instytucjom
państw ESBC [mld EUR]
2014
2015
2016
3,608.40
3,896.60
4,095.60
Kredyty udzielone sektorowi
pozabankowemu krajów ESBC
[mld EUR]
12,562.80
12,680.70
12,716.70
Tabela 2 Wartość kredytów udzielonych przez monetarne instytucje finansowe Europejskiego Systemu Banków
Centralnych sektorowi publicznemu oraz podmiotom sektora pozabankowego w l. 2014-2016 (dane za pierwszy kwartał).
Opracowanie własne na podstawie danych EBC.
Zaprezentowane wartości potwierdzają tezę, iż sektor publiczny pozostaje pod
wpływem mechanizmu transmisji monetarnej, gdyż pomimo dostępu do środków
finansowych pozyskiwanych w drodze opodatkowania podmiotów gospodarczych wciąż
korzysta z kredytów udzielanych przez monetarne instytucje finansowe Europejskiego
Systemu Banków Centralnych, czyli przede wszystkim Europejski Bank Centralny oraz banki
komercyjne krajów Unii Europejskiej. Jednocześnie zadłużenie sektora publicznego wobec
emitentów pieniądza wciąż pozostaje niemal czterokrotnie niższe od wartości analogicznych
zobowiązań sektora pozabankowego i to pomimo zakrojonego na szeroką skalę programu
luzowania ilościowego stosowanego przez EBC. Program skupu aktywów, będący
operacyjnym narzędziem antydeflacyjnych działań władz monetarnych strefy euro zakłada
bowiem, możliwość nabywania przez EBC obligacji skarbowych państw strefy euro o
najwyższej wiarygodności kredytowej na rynku wtórnym37.
Podsumowując doczasowe rozważania na temat mechanizmu transmisji polityki
pieniężnej, należy podkreślić dwie istotne kwestie. Po pierwsze mechanizm transmisji
monetarnej opiera się na rzadkości pieniądza jako dobra oraz monopolu menniczym banków
centralnych. Po drugie transmisja polityki pieniężnej do sfery realnej może całkowicie
odbywać się poprzez sferę finansową.
36
Por. Recent Developments in Excess Liquidity and Money Market Rates, European Central Bank
Monthly Bulletin, Frankfurt am Main, January 2014, s. 69-80.
37
Por Altavilla Carlo, Carboni Giacomo, Motto Roberto, Asset purchase programmes and financial
markets: lessons from the euro area Working Paper no. 1864, European Central Bank, Frankfurt am Main, 2015,
s. 41-46.
17
Opisane wyżej teoretyczne oraz praktyczne uwarunkowania mechanizmu transmisji
monetarnej dają wystarczającą podstawę, aby przejść do prezentacji jego składowych części,
a mianowicie kanałów transmisji monetarnej.
Wyprowadzona w części pierwszej niniejszej pracy definicja kanału transmisji polityki
gospodarczej pozwala określić kanał transmisji polityki pieniężnej, jako stałą w długim
okresie zależność pomiędzy zmianami podaży pieniądza banku centralnego a poziomem
aktywności gospodarczej publiczności38. Zmianę parametrów wpływających na poziom
podaży pieniądza, takich jak poziom stóp procentowych banku centralnego, zmiana
wymogów dostępu do kredytu władz monetarnych, zmiana poziomu stopy rezerwy
obowiązkowej, określa się mianem impulsu monetarnego39.
Jak już wspomniano kanałów transmisji polityki gospodarczej w ogóle, oraz kanałów
przesyła impulsów polityki monetarnej w szczególe można wyróżnić tyle, ile funkcjonuje w
danej gospodarce związków przyczynowo skutkowych, które sprawiają, że zmiana podaży
pieniądza wpływa na zmianę zachowania podmiotów gospodarczych.
Dyskusja nad możliwością wykorzystania polityki monetarnej do stymulowania wzrostu
gospodarczego sięga lat 30. XX wieku, kiedy to John Maynard Keynes dał podwaliny
współczesnej makroekonomii40. Wraz z ewolucją poglądów dotyczących czynników wzrostu
i spowolnienia gospodarczego naukowcy identyfikowali kolejne zależności, które następnie
legły u podstaw wyróżnienia kolejnych kanałów transmisji polityki pieniężnej. Syntezy
poglądów na temat składowych elementów mechanizmy transmisji monetarnej dokonał w
1996 roku Frederic S. Mishkin, w artykule The Channels of Monetary Transmission: Lessons
For Monetary Policy41. Biorąc pod uwagę dotychczasowy dorobek teorii ekonomii kanały
transmisji polityki monetarnej można podzielić na następujące grupy42:
a) kanały monetarne, a wśród nich:

kanał stopy procentowej;
38
Por. Przybylska-Kapuścińska Wiesława, Mechanizmy i kanały polityki pieniężnej, [w:] Polityka
pieniężna. Cele, strategie i instrumenty, op.cit., s. 39; The Monetary Policy of European Central Bank, European
Central Bank, Frankfurt am Main 2011, s. 58-62.
39
Duwendag Dietter, Ketterer Karl-Heinz, Koesters Wim, Pohl Rudiger, Simmert Diethart, Teoria
pieniądza i polityka pieniężna, Poltext, Warszawa 1995, s. 148-167.
40
Por.: Wapshott Nicholas, Keynes kontra Hayek. Spór, który zdefiniował współczesną ekonomię, Studio
Emka, Warszawa 2011, s. 265-280; Friedman Milton, Schwartz Anna, A Monetary History of The United States,
Princeton University Press, Princeton 1971; Bernanke Ben, Money, gold and the Great Depression, United
States Federal Reserve System, Washington DC 2004; Bernanke Ben, Blinder Alan, The Federal Funds Rate
and the Channels of Monetary Transmission, The American Economic Review, Vol. 82, No. 4, 09.1992, s. 901921.
41
Mishkin Frederic S., The Channels of Monetary Transmission: Lessons For Monetary Policy, Working
Paper 5464, National Bureau Of Economic Research, Cambridge, Massachusetts 1996.
42
Współczesna polityka pieniężna, red. Przybylska-Kapuścińska Wiesława, op.cit., s. 178.
18

kanały cen innych aktywów niż pieniądz;
b) kanały kredytowe.
Powyższy podział jest ugruntowany historycznie. Jako pierwsze w teorii ekonomii
zostały zidentyfikowane kanały stopy procentowej. Nieco później, tj. w latach 50 XX w.
zwrócono uwagę na fakt, że impulsy monetarne przedostają się do sfery realnej także za
pośrednictwem zmian cen innych niż pieniądz aktywów. Rewolucja monetarystyczna jaka
dokonała się w ortodoksyjnym nurcie teorii ekonomii na przełomie lat 70. I 80. XX w.
skierowała uwagę badaczy na transmisję bodźców pieniężnych do sfery realnej poprzez
bezpośrednie zmiany podaży pieniądza. Mechanizm transmisji monetarnej jako czynnik
decydujący o skuteczności działań banków centralnych wciąż jest przedmiotem intensywnych
badań43.
2.1)
Kanały transmisji polityki pieniężnej
2.1.1) Kanały monetarne
2.1.1.1)
Kanał stopy procentowej
Funkcjonowanie kanału stopy procentowej można schematycznie przedstawić w
następujący sposób:
Wzrost podaży pieniądza
Spadek stóp procentowych
Obniżenie kosztu pozyskania kapitału
Wzrost wydatków inwestycyjnych
Wzrost zagregowanego popytu
Wzrost PKB
Schemat 1 Kanał stopy procentowej
43
Por. The Monetary Transmission Process: Recent Developments and Lessons for Europe, The Deutsche
Bundesbank, Frankfurt am Main 2016, s. 3-9.
19
W kanale stopy procentowej transmisja impulsu monetarnego polegającego na
zwiększeniu podaży pieniądza przebiega między innymi poprzez wzrost zagregowanego
popytu, indukowany wzrostem wydatków inwestycyjnych, sprowokowanym przez spadek
stóp procentowych. W mechanizmie tym ujawnia się rodowód koncepcji wpływu polityki
monetarnej na gospodarkę za pośrednictwem stóp procentowych, który zakotwiczony jest w
ogólnej teorii zatrudnienia procentu i pieniądza Johna Maynarda Keynesa44. Późniejsze
badania nad kanałem stopy procentowej dały podstawy dla rozwinięcia jego koncepcji. Otóż
Keynes zakładał, że wzrost zagregowanego popytu pod wpływem obniżenia stóp
procentowych dokonuje się w wyniku decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez
przedsiębiorstwa. Badania empiryczne przeprowadzone w państwach strefy euro udowodniły,
że kanał stopy procentowej swoim oddziaływaniem obejmuje także gospodarstwa domowe45.
W istocie bowiem wydatki tej grupy uczestników rynku ponoszone na zakup nieruchomości
oraz dóbr trwałego użytku mają charakter inwestycji i są podejmowane w sposób niemal
identyczny jak postulował to Keynes w odniesieniu do przedsiębiorstw.
Kanał stopy procentowej jest najstarszą zidentyfikowaną ścieżką transmisji monetarnej.
Jest też kluczowy dla funkcjonowania Unii Gospodarczej i Walutowej. Strefa euro została
zbudowana w oparciu o teorię optymalnego obszaru walutowego, sformułowaną przez
Roberta Mundella na początku lat 60. XX w.. Zgodnie z niniejszą teorią optymalny obszar
walutowy to takie ugrupowanie państw, które46:

posługuje się wspólną walutą lub wieloma walutami związanymi sztywnymi
oraz nieodwołalnymi kursami;

prowadzi wspólną politykę pieniężną;

korzysta z wysokiej mobilności czynników produkcji między integrującymi się
krajami oraz brakiem takiej mobilności względem zagranicy;

charakteryzuje się wysokim stopniem efektywności polityki gospodarczej,
pozwalającym na utrzymanie niskiego, stabilnego poziomu wzrostu cen, niskiej
stopy bezrobocia oraz równowagi zewnętrznej.
Państwa przejmujące euro zdecydowały się na wypełnienie warunków optymalności
Unii Gospodarczej i Walutowej w myśl teorii optymalnego obszaru walutowego, lecz ze
względów politycznych osiągnięto konsensus tylko w zakresie utworzenia wspólnej polityki
44
Schaal P., op.cit., s. 232-233.
Por. Angeloni Ignazio, Kashyap Anil K., Mojon Benoît, Terlizzese Daniele, Monetary Transmission in
The Euro Area: Does The Interest Rates Channel Explain All?, National Bureau of Economic Research,
Cambridge, Massachusetts 2003, s. 9-12.
46
Por. Bilski Janusz, Międzynarodowy system walutowy, PWE, Warszawa 2006, s. 144-145.
45
20
pieniężnej i handlowej. Polityka fiskalna pozostała w gestii rządów umawiających się krajów.
Brak pełnej koordynacji polityki ekonomicznej negatywnie wpłynął na jej efektywność.
Różna w poszczególnych państwach strefy euro polityka fiskalna spowodowała, że
Europejski Bank Centralny nie mógł precyzyjnie i bezpośrednio kontrolować podaży
pieniądza. Jak wskazałem, wcześniej rządy poprzez wydatki publiczne mogą w istotny sposób
wpływać na masę pieniądza jaka znajduje się w obiegu. W związku z tym EBC zmuszony był
przyjąć strategię polityki pieniężnej, która zakładała realizację celu stabilności wartości
wspólnego pieniądza przez kontrolę stóp procentowych. Wobec tego władze monetarne strefy
euro oddziałują na podaż pieniądza we wspólnym obszarze walutowym, pośrednio, poprzez
ustalanie jego ceny, odzwierciedlanej przez stopy procentowe.
Konsekwencją opisanej wyżej sytuacji jest to, iż kanał stopy procentowej jest główną
ścieżką wpływu Europejskiego Banku Centralnego na poziom cen i aktywność gospodarczą w
UGiW47.
2.1.1.2)
Kanał kursu walutowego
Kanał kursu walutowego stanowi istotny element mechanizmu transmisji monetarnej w
każdej gospodarce uczestniczącej w międzynarodowym handlu oraz międzynarodowych
przepływach kapitałowych. Warunkiem koniecznym funkcjonowania tej ścieżki transmisji
monetarnej jest stosowanie przez dany kraj płynnego kursu walutowego. W takich warunkach
wzrost podaży pieniądza, prowadzący do obniżki stóp procentowych zwiększa relatywną
atrakcyjność depozytów denominowanych w innych walutach niż pieniądz krajowy. Odpływ
kapitału za granicę powoduje deprecjację waluty krajowej. W efekcie tego procesu dobra
wytwarzane w danym państwie stają się relatywnie tańsze w porównaniu z dobrami
importowanymi. Taka międzynarodowa relacja cen prowokuje wzrost eksportu netto, który
zwiększa zagregowany popyt i finalnie PKB48. Schemat przepływu impulsu monetarnego
przez kanał kursu walutowego zaprezentowano poniżej:
Wzrost podaży
pieniądza
Deprecjacja
kursu waluty
krajowej
Wzrost
eksportu netto
Wzrost ppoytu
zagregowanego
Schemat 2 Kanał kursu walutowego.
47
Por. Boivin Jean, Kiley Michael T. , Mishkin Frederic S., How Has the Monetary Transmission
Mechanism Evolved Over Time?, Finance and Economics Discussion Series, Divisions of Research & Statistics
and Monetary Affairs Federal Reserve Board, Washington, D.C. 2010, s. 1-6.
48
Mishkin Frederic S., The Channels of Monetary Transmission: Lessons For Monetary Policy, op.cit., s.
9.
21
2.1.1.3)
Kanał cen kapitału
Działanie kanału cen kapitału związane jest ze zmianami cen akcji będących w
posiadaniu podmiotów gospodarczych. Wzrost inflacji obniża siłę nabywczą pieniądza. Z
tego powodu podmioty gospodarcze posiadające akcje przedsiębiorstw wraz ze wzrostem
inflacji tracą siłę nabywczą, której nośnikiem są środki pieniężne pochodzące ze sprzedaży
udziałów. Zmiany podaży pieniądza powodują zmiany stóp procentowych. Rynkowe stopy
procentowe są jednym z podstawowych uwarunkowań decyzji inwestycyjnych publiczności,
w tym również decyzji odnośnie do zakupu lub sprzedaży akcji. Spadek stóp procentowych
wywołany zwiększeniem podaży pieniądza prowadzi do obniżenia stóp zwrotu z obligacji.
Wobec tego dla inwestorów atrakcyjniejszym staje się zakup akcji przedsiębiorstw. Wzrost
popytu na akcje prowadzi do wzrostu ich cen. W praktyce oznacza to, że wartość
przedsiębiorstw zwiększa się, co umożliwia im tańsze pozyskiwanie kapitału. Pewna jego
cześć poświęcana jest na odtworzenie mocy wytwórczych, cześć zaś służy finansowaniu
zupełnie nowych inwestycji. Wzrost aktywności inwestycyjnej sektora przedsiębiorstw
prywatnych podnosi zagregowany popyt prowadząc w końcu do wzrostu PKB49.
Mechanizm funkcjonowania kanału cen akcji przedstawia poniższy schemat:
Wzrost podaży pieniądza
Spadek stóp procentowych
Spadek popytu na obligacje
Wzrost popytu na akcje
Wzrost cen akcji
Wzrost wydatków inwestycyjnych
Wzrost zagregowanego popytu
Wzrost PKB
Schemat 3 Kanał cen kapitału.
Należy w tym miejscu wspomnieć, że kanał cen kapitału oddziałuje nie tylko na
aktywność inwestycyjną firm, lecz także na dokonywane przez gospodarstwa domowe zakupy
nieruchomości oraz dóbr trwałego użytku. Dzieje się tak wówczas, kiedy społeczeństwo jest
49
Współczesna polityka pieniężna, red. Przybylska-Kapuścińska Wiesława, op.cit., s.188.
22
silnie zaangażowane w rynek kapitałowy i posiada akcje firm, których wartość rośnie na
skutek ekspansji monetarnej. Wówczas dochodzi do zwiększenia wartości majątku
posiadanego przez gospodarstwa domowe, co otwiera przed nimi drogę do zaciągania
pożyczek po niższych stopach procentowych oraz przy mniejszym prawdopodobieństwie
wystąpienia zjawiska negatywnej selekcji50.
2.1.2) Kanały kredytowe
Wspólną cechą przedstawionych powyżej monetarnych kanałów transmisji polityki
pieniężnej jest ich koncentracja na uwarunkowanym poziomem stóp procentowych popycie
na pieniądz zgłaszanym przez podmioty sfery realnej. Kanały kredytowe zostały
zidentyfikowane w latach 80. XX w. w związku z rozpowszechnieniem teorii monetaryzmu
Miltona Friedmana51. Monetaryści zwrócili uwagę na fakt, że wbrew założeniom kanału stopy
procentowej impulsy monetarne emitowane przez bank centralny oddziałują nie tylko na
krótkoterminowe stopy procentowe, ale również na decyzje podejmowane przez podmioty
gospodarcze w długim okresie.
2.1.2.1)
Kanał pożyczek bankowych
Kanał pożyczek bankowych funkcjonuje w gospodarce za sprawą uprzywilejowanej
pozycji banku centralnego oraz banków komercyjnych w systemie finansowym. Instytucje te
w głównej mierze generują podaż pieniądza i pozwalają podmiotom rynku na dostęp do
środków finansowych. Ekspansja monetarna banku centralnego polegająca na zwiększeniu
podaży pieniądza wielkiej mocy wpływa nie tylko na pasywną stronę bilansów podmiotów
gospodarczych ale również na ich aktywa. Szczególne znaczenie mają tutaj aktywa sektora
banków komercyjnych, który w UGiW jest głównym dostarczycielem kredytów dla
podmiotów sfery realnej. Kredyty takie zapisywane są po stronie aktywów w bilansach
monetarnych instytucji finansowych. Zwiększona podaż pieniądza ze strony banku
centralnego oznacza wzrost masy pieniądza będącej w posiadaniu banków i przedsiębiorstw
oraz gospodarstw domowych. Podmioty sektora pozabankowego nadwyżkową płynność w
sporej części złożą na depozytach w bankach komercyjnych, zwiększając dodatkowo
możliwości rozbudowy aktywnej strony bilansu sektora bankowego poprzez udzielanie
kredytów. Banki komercyjne dysponując zwiększonym zasobem pieniądza banku centralnego
obniżą cenę udzielenia kredytu wraz ze złagodzeniem kryteriów jego przyznania. Łatwiejszy
dostęp do taniego finansowania sprowokuje przedsiębiorstwa oraz gospodarstwa domowe do
50
Por. Varian Hal R., Mikroekonomia. Kurs średni – ujęcie nowoczesne, PWN, Warszawa 2002, s. 671-
51
Por. Landerth Harry, Colander David C., Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 2005, s. 504-
675.
505.
23
zintensyfikowania działalności inwestycyjnej. W wyniku opisanej powyżej sekwencji zdarzeń
zwiększeniu ulegnie zagregowany popyt, prowadząc do podniesienia poziomu PKB. Schemat
działania kanału pożyczek bankowych przestawiono poniżej:
Wzrost podaży
pieniądza
Wzrost wartości
depozytów w
bankach
komercyjnych
Wzrost podaży
kredytów dla
przedsiębiorstw
oraz
gosdpoarstw
domowych
Wzrost
wydatków
inwestycyjnych
sektora
pozabankowego
Wzrost popytu
globalnego i PKB
Schemat 4 Kanał pożyczek bankowych
2.1.2.2)
Kanały bilansowe
W literaturze przedmiotu podkreśla się, że funkcjonowanie kanału pożyczek bankowych
wspomagane jest przez działanie kanałów bilansowych. Kanały bilansowe tym różnią się od
opisywanych wcześniej ścieżek transmisji polityki pieniężnej, że koncentrują się nie na
makroekonomicznych, lecz behawioralnych uwarunkowaniach decyzji inwestycyjnych
publiczności podejmowanych pod wpływem zmian zachowania banku centralnego. Co istotne
kanały bilansowe uzupełniają kanał pożyczek bankowych odwołując się do kanału cen
kapitału. W ten sposób dochodzi do konsolidacji poszczególnych ścieżek przesyłu impulsów
monetarnych w jeden mechanizm transmisji monetarnej52. Kanały bilansowe w szczegółowy
sposób opisują w jaki sposób polityka pieniężna wpływa na zjawiska asymetrii informacji
pomiędzy kredytodawcami oraz kredytobiorcami, a także zjawisko negatywnej selekcji
kredytobiorców przez kredytodawców. Negatywna selekcja jest ściśle powiązana z asymetrią
informacji. Banki pomimo niezwykle rozwiniętych modeli oceny ryzyka kredytowego
klientów, mają zazwyczaj mniejszą wiedzę o zdolności kredytobiorców do spłaty
zobowiązania, niż sami kredytobiorcy. W związku z tym, kiedy dochodzi do zaostrzenia
polityki pieniężnej na rynku kredytowym pozostaje znacznie więcej tych przedsiębiorstw i
gospodarstw domowych, które w związku ze złą sytuacją finansową potrzebują kredytu.
Podaż kredytów zostaje ograniczona a kryteria ich przyznawania zaostrzone. Podmioty
gospodarcze o względnie dobrej sytuacji finansowej nie podejmą próby otrzymania kredytu,
biorąc pod uwagę restrykcyjną politykę władz monetarnych a także utrudniony dostęp do
finansowania. Wobec tego do banków zaczną się zgłaszać w przeważającej liczbie
kredytodawcy nie charakteryzujący się odpowiednio wysokim poziomem zdolności spłaty
zobowiązań. Niebiorące pod uwagę zjawiska negatywnej selekcji modele oceny ryzyka
niewypłacalności stosowane przez banki komercyjne będą w stanie wykluczyć udzielenie
52
Współczesna polityka pieniężna, red. Przybylska-Kapuścińska Wiesława, op.cit., s.196-197.
24
kredytu jedynie części spośród nierzetelnych kredytobiorców. Innymi słowy kredytobiorcy o
niskiej zdolności do spłaty zobowiązań wyprą z rynku kredytów firmy i gospodarstwa
domowe o zadowalającej wypłacalności53. Wzrost podaży pieniądza doprowadzi do
zwiększenia podaży kredytów przez banki komercyjne, nakłoni do powrotu na rynek
depozytowo-kredytowy kredytobiorców o wysokiej zdolności do spłaty zobowiązań,
ograniczając tym samym efekt asymetrii informacji i negatywną selekcję54.
2.2)
Kanały transmisji monetarnej – podsumowanie
Przedstawione w drugiej części pracy rozważania na temat mechanizmu transmisji
polityki pieniężnej oraz ścieżek przesyłania impulsów monetarnych do sfery realnej
gospodarki pozwalają na wysnucie dwóch istotnych winisków. Po pierwsze mechanizm
transmisji monetarnej nie może być rozpatrywany jako zespół niezależnych kanałów
transmisji impulsów monetarnych wyzwalanych przez bank centralny do publiczności. Jest on
raczej wiązką ścieżek pośrednictwa, które przekazują impulsy w postaci zmian podaży
pieniądza jednocześnie za pośrednictwem wielu zależności zachodzących w gospodarce strefy
euro. Po drugie, konstrukcja Unii Gospodarczej i Walutowej w oparciu o teorię optymalnego
obszaru walutowego sprawia, że dominującym kanałem transmisji monetarnej jest kanał stopy
procentowej, co wynika z tego, iż Europejski Bank Centralny, w warunkach braku jednolitej
polityki fiskalnej nie jest w stanie precyzyjnie sterować podażą pieniądza.
3) Mechanizm transmisji polityki pieniężnej w Unii Gospodarczej i Walutowej
po kryzysie finansowym 2008 r.
W części drugiej mojej pracy zaprezentowałem architekturę mechanizmu transmisji
polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego w Unii Gospodarczej i Walutowej, w
której wiodącym kanałem przesyłania impulsów monetarnych jest kanał stopy procentowej.
Jego funkcjonowanie jest wspomagane przez kanał kursu walutowego, kanał cen kapitału
oraz kanały kredytowe – kanał pożyczek bankowych oraz kanały bilansowe.
Kryzys finansowy 2008 roku wywołał liczne zmiany w strukturach gospodarek, w tym
w gospodarkach krajów strefy euro. Zmiany te spowodowały przeformułowanie celów
polityki fiskalnej, monetarnej i handlowej55. Zmieniły się również sposoby funkcjonowania
podmiotów sfery realnej i systemu finansowego. Wzrosła awersja do ryzyka zarówno
53
Por. Stiglitz Joseph E, The Role of State in Financial Markets, Working Paper 14334, The World Bank,
Washington DC 1994, s. 5-14.
54
Mishkin Frederic S., The Channels of Monetary Transmission: Lessons For Monetary Policy, op.cit., s.
11-15.
55
Stracca Livio, The Global Effects of the euro Debt Crisis, Working Paper 1573, European Central
Bank, Frankfurt am Main 2013, s. 1-5.
25
uczestników rynku finansowego jak i przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych. Doszło
do obniżenia oczekiwań w zakresie wzrostu gospodarczego i kształtowania się inflacji w
przyszłości. Podmioty sfery realnej zaczęły charakteryzować się zwiększoną skłonnością do
oszczędzania, co utrudnia pobudzanie wzrostu gospodarczego narzędziami polityki
makroekonomicznej. Pojawiła się w gospodarce presja na obniżanie realnych stóp
procentowych56. Istotne zmiany w funkcjonowaniu gospodarki Unii Gospodarczej i
Walutowej musiały również wpłynąć na zmianę mechanizmu transmisji monetarnej.
Niniejsza część mojej pracy jest poświęcona przedstawieniu mechanizmu transmisji
monetarnej po kryzysie finansowym 2008 roku i towarzyszącym mu kryzysie gospodarczym,
którego skutki dotykają gospodarkę strefy euro do dziś.
Obniżenie poziomu zaufania podmiotów gospodarczych UGiW spowodowało
wydłużenie opóźnień w transmisji polityki pieniężnej. Obecnie krótkoterminowe stopy
procentowe reagują na impulsy monetarne z opóźnieniem wynoszącym około 12 miesięcy.
Jest to okres o 3 miesiące dłuższy od przeciętnego opóźnienia czasu reakcji rynkowych
krótkoterminowych stóp procentowych na impulsy monetarne przed 2008 r.57. Praktyczną
konsekwencją tego stanu rzeczy jest to, że zmiana zagregowanego popytu po wyzwoleniu
impulsu monetarnego przez EBC nastąpi później, niż miało to miejsce przed kryzysem
finansowym. Zaniepokojenie wśród ekonomistów i bankierów centralnych wzbudza
opóźnienie w przekładaniu się impulsów monetarnych na tempo wzrostu gospodarczego.
Pomimo prowadzenia bezprecedensowego w historii strefy euro programu luzowania
ilościowego (quantitive easing) tempo wzrostu PKB w krajach UGiW pozostaje na
historycznie niskim poziomie58. Przyczyny takiego stanu rzeczy upatruje się w sposobie
skonstruowania systemu finansowego w strefie euro. Jak wskazałem w rozdziale drugim
dominującą role w kreacji pieniądza depozytowego odgrywa w UGiW sektor bankowy.
Program luzowania ilościowego pierwotnie zastosowany przez System Rezerwy Federalnej
został skonstruowany w taki sposób, aby dostarczać płynności bezpośrednio rynkowi
finansowemu, bez dominującego pośrednictwa banków komercyjnych. Daje to szansę na
wyzwolenie impulsu monetarnego, który dostanie się do podmiotów gospodarczych poprzez
bilansowe kanały transmisji monetarnej, bez zaangażowania systemu banków komercyjnych.
Zaletą takiego rozwiązania jest poszerzenie grupy beneficjentów dodatkowej emisji pieniądza
56
Por. Juan F. Jimeno, Long-lasting consequences of the European crisis, Working Paper No. 1832,
European Central Bank, Frankfurt am Main 2015, s. 1-6;14-16.
57
Por.: Angeloni Ignazio, Kashyap Anil, Mojon Benot, Terlizzese Daniele, Monetary Transmission in
The Euro Area: Where Do We Stand?, Working Paper No. 114, European Central Bank, Frankfurt am Main
2002, s. 44.
58
Heise Michael, QE Is the Wrong Fix for Europe, Wall Street Journal, 07.01.2015.
26
banku centralnego. Kiedy luzowanie ilościowe zachodzi z dominującym udziałem sektora
bankowego, to grupa podmiotów gospodarczych mających dostęp do dodatkowej płynności
zostaje ograniczona do takich przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, które spełniają
stawiane przez banki wysokie wymagania zdolności kredytowej 59. Można zatem zakładać, że
szansę na pozyskanie kredytu na preferencyjnych warunkach mają w UGiW podmioty
gospodarcze o relatywnie dobrej sytuacji majątkowej, w związku z czym charakteryzujące się
wysoką skłonnością do oszczędzania i niską skłonnością do konsumpcji. To sprawia, że
drastyczne zwiększanie bazy monetarnej w strefie euro nie przynosi spodziewanych efektów
w postaci podniesienia tempa wzrostu gospodarczego i zahamowania tempa wzrostu cen. W
systemie finansowym opartym na bankach komercyjnych rolę stymulatora skłonności do
konsumpcji mogłaby pełnić polityka fiskalna. Niestety w UGiW nie jest ona w dostateczny
sposób koordynowana na poziomie ponadnarodowym.
W związku z konsekwencjami kryzysu finansowego 2008 roku i wywołanego nim
kryzysu gospodarczego, zmianie uległ również centralny kanał transmisji polityki pieniężnej
w strefie euro. Otóż w związku ze skoncentrowaniem się EBC na zarządzaniu płynnością,
ograniczone zostało oddziaływanie władz monetarnych strefy euro na krótkoterminowe stopy
procentowe. Wobec tego impulsy monetarne są obecnie transmitowane do sfery realnej
głównie za pośrednictwem kanału pożyczek bankowych oraz kanałów bilansowe, które
zastąpiły w tej roli kanał stopy procentowej60. W rozdziale drugim
opisałem zależność
zachodzącą pomiędzy funkcjonowaniem kanału kredytowego oraz kanału cen kapitału.
Programy skupu aktywów realizowane przez Europejski Bank Centralny opierają się na
nabywaniu dłużnych papierów wartościowych z rynku wtórnego. Takie rozwiązanie
uwydatnia zależność pomiędzy kredytową ścieżka transmisji impulsów monetarnych oraz
kanałem cen kapitału.
Od 2009 roku z punktu widzenia podstawowego celu Europejskiego Banku Centralnego
jakim jest utrzymywanie stabilności wartości wspólnej waluty nie występowało zagrożenie
inflacji przekraczającej przyjęty w średnim okresie cel 2%. Obecnie mamy do czynienia z
sytuacją zgoła odmienną, gdy władze monetarne strefy euro są zmuszone do podejmowania
59
Central Banks in Times of Crisis. The FED versus the ECB, European Parliament, Policy Department
A: Economic and Scientific Policies, Brussels 2012, s. 1-8.
60
Christensen Jens H.E., Krogstrup Signe, Transmission of Quantitative Easing: The Role of Central
Bank Reserves, Transmission of Quantitative Easing: The Role of Central Bank Reserves, Federal Reserve Bank
of San Francisco, San Franciso, 2016, s.1-8.
27
działań na rzecz przeciwdziałaniu deflacji61. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można jednak
założyć, że obniżenie oczekiwań inflacyjnych wśród publiczności pozytywnie wpłynie na
zdolność mechanizmu transmisji monetarnej do przesyłania impulsów banku centralnego
zaostrzających politykę pieniężną.
Podsumowując rozważania na temat zmian w mechanizmie transmisji monetarnej w
UGiW jakie zaszły w konsekwencji kryzysu finansowego 2008 roku, należy stwierdzić, że
wbrew powszechnym opiniom, kanały transmisji polityki pieniężnej pozostają drożne.
Impulsy monetarne wyzwalane przez EBC dostają się do realnej sfery gospodarki, są jednak
tłumione przez strukturalne niedoskonałości rynków czynników produkcji unii walutowej przede wszystkim niewystarczającą skłonność do inwestycji pomniejszaną dodatkowo przez
niskie oczekiwania inflacyjne publiczności62.
4) Informacyjny kanał transmisji polityki pieniężnej
Przedstawione w rozdziale czwartym trudności w stymulowaniu gospodarki strefy euro
za pośrednictwem konwencjonalnych oraz niekonwencjonalnych narzędzi polityki pieniężnej
spowodowały, iż Europejski Bank Centralny został zmuszony do rewizji doczasowej strategii
i instrumentarium jakim posługuje się w realizacji swojego podstawowego celu, tj.
utrzymywania inflacji na niskim poziomie oraz celu komplementarnego, polegającego na
wspieraniu wzrostu gospodarczego w krajach unii walutowej.
Niespotykanie silna ekspansja monetarna sprawiła, że stopy procentowe EBC zostały
zredukowane do ujemnych wartości a zainteresowanie władz monetarnych strefy euro
przeniosło się z zarządzania krótkoterminowymi stopami procentowymi na zarządzanie
płynnością w UGiW. W tej sytuacji konwencjonalne narzędzia polityki pieniężnej wyczerpały
swój potencjał a bank centralny strefy euro zaczął poszukiwanie nowych rozwiązań
umożliwiających wzbudzenie wzrostu gospodarczego i przeciwdziałanie deflacji. Jednym z
takich narzędzi jest wielokrotnie wspominane w poprzednich rozdziałach luzowanie
ilościowe. Obok niego EBC komplementarnie stosuje werbalną perswazję. Piąty rozdział
mojej pracy poświęciłem na skonstruowanie teoretycznej koncepcji informacyjnego kanału
transmisji polityki monetarnej, pozwalającej na włączenie go do mechanizmu transmisji
monetarnej EBC.
61
ECB's Draghi plays his last card to stave off deflation, The Telegraph,
http://www.telegraph.co.uk/business/2016/03/10/ecbs-draghi-plays-his-last-card-to-stave-off-deflation/,
29.03.2016.
62
Por. Developments in Longer-Term Inflation Expectations in the Euro Area.
28
4.1)
Istota kanału informacyjnego
Informacyjny kanał transmisji polityki pieniężnej najczęściej identyfikowany jest w
odniesieniu do interwencji walutowych. W tym zakresie jego funkcjonowanie polega na
werbalnym oddziaływaniu władz monetarnych na oczekiwania uczestników rynku w zakresie
kierunków i sposobów realizowania polityki kursu walutowego63. Kiedy mowa jest o
mechanizmie transmisji monetarnej (MTM) w zakresie szeroko rozumianej polityki
pieniężnej najczęściej kanał informacyjny nie jest identyfikowany, jako jedna ze ścieżek
wpływu banku centralnego na decyzje podmiotów gospodarczych64 Mówi się raczej o ogólnej
polityce informacyjnej banku centralnego65 Opisana wyżej sytuacja wynika z faktu, że kanał
informacyjny wymyka się kryteriom najczęściej stosowanej klasyfikacji mechanizmów
transmisji impulsów monetarnych. Otóż ogólna definicja ścieżki oddziaływania władz
monetarnych na zachowania popytowe i podażowe uczestników rynku określa kanał
transmisji polityki pieniężnej, jako szereg związków przyczynowo–skutkowych, w toku
realizacji których zmiana wielkości monetarnej (poziomu stóp procentowych, podaży
pieniądza etc.) wpływa na wielkości realne takie jak globalny popyt, globalna podaż i
wreszcie zagregowany produkt66.
W przypadku kanału informacyjnego nie można mówić o wyzwalaniu przez bank
centralny impulsu monetarnego. Co najwyżej o deklaracji takiego zachowania. Innymi słowy
stosując perswazję werbalną władze monetarne nie dokonują zmiany wielkości pieniężnych.
Mimo tego celem banku centralnego pozostaje wpływ na wielkości realne, poprzez zmianę
oczekiwań podmiotów gospodarczych co do decyzji i działań władz monetarnych w
przyszłości. Ta asymetria kanału informacyjnego uprawnia stwierdzenie, iż działa on na
obrzeżach konwencjonalnego mechanizmu transmisji monetarnej. Tradycyjne kanały
transmisji impulsów pieniężnych do sfery realnej bywają dzielone na bezpośrednie i
pośrednie w zależności od tego, czy impuls monetarny wpływa na wielkości
makroekonomiczne bezpośrednio (np. zmiana podaż pieniądza wprost oddziałuje na strukturę
majątku podmiotów rynkowych), czy pośrednio, jak ma to miejsce w odniesieniu do stóp
procentowych, których poziom determinuje cenę pieniądza w gospodarce i dopiero za
pośrednictwem
rynków
finansowych
wpływa
63
na
decyzje
popytowe
i
podażowe
Bilski Janusz, op.cit., s. 88-89.
Współczesna polityka pieniężna, op.cit., s. 177-181..
65
Blinder A., Ehrmann M., Fratzscher M., De Haan J., Jansed D., Central Bank Communication and
Monetary Policy: a Survey of Theory and Evidence, National bureau Of Economic Research, Cambridge,
Massachusetts 2008, s. 1-6.
66
Duwendag Dietter, Ketterer Karl-Heinz, Koesters Wim, Pohl Rudiger, Simmert Diethart, op.cit.,, s.
148-149.
64
29
przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Jeżeli przyłożyć tę klasyfikację do kanału
informacyjnego, to koniecznym okazałoby się jego włączenie w poczet pośrednich
mechanizmów transmisji, ponieważ jego działanie wywiera wpływ na wielkości realne
poprzez zmianę oczekiwań podmiotów gospodarczych.
Różnorodne ścieżki transmisji impulsów pieniężnych nie powinny być postrzegane,
jako niezależne drogi wpływu banku centralnego na stan gospodarki. Są one raczej
skomplikowaną siecią współzależnych związków przyczynowo–skutkowych. Poszczególne
kanały w procesie transmisji wzajemnie się uzupełniają, w zależności od stanu gospodarki,
modelu systemu bankowego i finansowego w danym kraju oraz stosowanej przez bank
centralny strategii polityki pieniężnej. Kanał informacyjny może być w tym kontekście
uznawany za uzupełnienie konwencjonalnego mechanizmu transmisji monetarnej, znajdujące
zastosowanie wówczas, kiedy inne kanały straciły zdolność do transmisji impulsów
monetarnych. Sądzi się, że do takiej sytuacji doprowadził ostatni kryzys finansowy, mający
swój początek w 2008 roku. Jego wpływ na kanały transmisji polityki pieniężnej określany
bywa mianem „niszczącego”67. Nie może, zatem dziwić, że w warunkach rekordowo niskich
stóp
procentowych
oraz
wzmożonej
podaży
pieniądza
(szczególnie
w
Stanach
Zjednoczonych) prezesi Europejskiego Banku Centralenego (Jean Claude-Trischet i od 1
listopada 2011 r. Mario Draghi) oraz Systemu Rezerwy Federalnej (Ben Bernanke i od 1
lutego 2014 Janet Yellen) często uciekają się do stosowania kanału informacyjnego wobec
niewielkich lub wręcz żadnych możliwości wpływania na gospodarkę innymi drogami
mechanizmu transmisyjnego68.
4.2)
Warunki i zakres funkcjonowania kanału informacyjnego
Praktyczny aspekt oddziaływania na gospodarkę poprzez zastosowanie informacyjnego
kanału transmisji polityki pieniężnej sprowadza się do wpływania przez bank centralny na
oczekiwania podmiotów gospodarczych, co do kształtowania się krótkookresowych stóp
procentowych rynku pieniężnego. Ma to swoje uzasadnienie w teorii oczekiwań w świetle
której długookresowe stopy procentowe są efektem przewidywań podmiotów gospodarczych
co do kształtowania się stóp krótkookresowych w przyszłości69.
Deklaracje banku centralnego dotyczące poziomu stóp procentowych, tempa oraz
rozmiarów podaży pieniądza, przewidywanego poziomu inflacji a także przewidywanej
67
Wyzwania współczesnej polityki pieniężnej, red. Przybylska-Kapuścińska Wiesława, Szyszko
Magdalena, op.cit., s. 31-34.
68
Bernanke, Ben S. Reinhart Vincent R., Sack Brian P., Monetary Policy Alternatives at the Zero Bound:
An Empirical Assessment, Finance and Economics Discussion Series Divisions of Research & Statistics
and Monetary Affairs Federal Reserve Board, Washington, D.C. 2004, s. 6-10.
69
Schaal Peter, op.cit., s. 236-239.
30
sytuacji makroekonomicznej, w pierwszej kolejności determinują sytuację na rynku pożyczek
krótkoterminowych, odkładając się w poziomie ich oprocentowania. Ponieważ ten segment
rynku finansowego jest obszarem działania zarówno banków jak i inwestorów
instytucjonalnych sytuacja na rynku pieniężnym indukowana impulsem informacyjnym banku
centralnego łatwo może być transmitowana na rynek kapitałowy oraz rynek depozytowokredytowy.
W
kolejnym
etapie
rozprzestrzeniania
się
impulsu
informacyjnego,
zdyskontowane już oczekiwania uczestników rynku finansowego determinują możliwości
pożyczkowe i szanse inwestycyjne podmiotów sfery realnej. Mianowicie przedsiębiorstwa i
gospodarstwa domowe zaciągają pożyczki i lokują swoje wolne środki za pośrednictwem
instrumentów, których oprocentowanie zostało zdeterminowane przez sytuację na rynku
finansowym ukształtowaną na podstawie informacji przekazanej przez bank centralny.
Opisany wyżej mechanizm działania kanału informacyjnego pozwala wywieść wniosek,
iż może on być efektywną drogą oddziaływania władz monetarnych, jeżeli spełnione są
łącznie dwa warunki. Po pierwsze bank centralny nie jest związany sztywną regułą polityki
pieniężnej, lecz elastycznie dostosowuje zakres i narzędzia swojego odziaływania na
gospodarkę w zależności od bieżącej i antycypowanej sytuacji makroekonomicznej. Po drugie
występuje istotna asymetria informacji pomiędzy bankiem centralnym i publicznością.
Sytuacja czyniąca za dość obu warunkom sprawia, że przedsiębiorstwa i gospodarstwa
domowe nie są w stanie oszacować z dostateczną dokładnością funkcji reakcji banku
centralnego, co czyni te podmioty podatnymi na werbalne sugestie władz monetarnych, co do
kształtu polityki pieniężnej oraz stanu koniunktury w przyszłości70. Warto w tym miejscu
zaznaczyć, że sytuacja, w której powyższe warunki są spełnione nie stanowi modelowego
przykładu, lecz odzwierciedla stan faktyczny. Banki centralne formułują dziś założenia
polityki pieniężnej w krótkim i średnim okresie w oparciu o wieloaspektowe prognozy
makroekonomiczne. Działalność władz monetarnych odbywa się dziś w otoczeniu
gospodarczym charakteryzującym się wysokim stopniem zmienności, co sprawia, że
stosownie doskonale sztywnych reguł polityki pieniężnej staje się niepraktyczne, czy wręcz
może być niebezpieczne. Asymetria informacji występuje z kolei w związku z faktem, że
podmioty gospodarcze nie posiadają zasobów (w tym zasobów wiedzy) oraz infrastruktury
niezbędnej do badania gospodarki w takim zakresie, w jakim czyni to bank centralny. W
efekcie przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe nie mają dostępu do pełnej informacji na
temat sytuacji makroekonomicznej. Oczywiście pełną informacją nie dysponują również
70
Fischer Stanley, On Activist Monetary Policy with Rational Expectation, National Bureau of Economic
Research, Cambridge, Massachusetts 1980, s. 233-235.
31
władze monetarne, lecz ze względu na przedmiot swojej działalności oraz dostępne środki,
zasób informacji w posiadaniu, którego jest bank centralny jest zawsze większy od zasobu
informacyjnego publiczności. Warto zauważyć, że asymetria informacji nie jest jedynie
warunkiem funkcjonowania kanału informacyjnego. Zjawisko to odgrywa też istotną rolę w
transmisji impulsów pieniężnych kanałem kredytowym71.
Nie można w tym miejscu pominąć aspektu wpływu banku centralnego na oczekiwania
inflacyjne podmiotów gospodarczych. Wpływ impulsów informacyjnych banku centralnego
na krótkookresowe stopy procentowe stanowi trzon kanału informacyjnego i obarczony jest
najmniejszymi opóźnieniami transmisyjnymi wpływu na decyzje podażowe i popytowe.
Niemniej jednak udzielanie przez bank informacji na temat celów polityki monetarnej, a w
szczególności celu inflacyjnego ma niebagatelny wpływ na oczekiwania inflacyjne
publiczności, co w konsekwencji może się przekładać na wysokość kosztów dezinflacji.
Otóż oczekiwania inflacyjne podmiotów gospodarczych mogą mieć dwojaki charakter.
Mogą być oczekiwaniami adaptacyjnymi, w ramach których uczestnicy życia gospodarczego
przewidują przyszłe poziomy tempa wzrostu cen na podstawie tempa wysokości stopy
inflacji, jaka występowała w okresach wcześniejszych. Oczekiwania inflacyjne mogą mieć
również charakter antycypacyjny. Wówczas publiczność formułuje przewidywania dotyczące
przyszłego poziomu cen na podstawie bieżącego stanu gospodarki oraz charakteru
prowadzonej przez władze monetarne polityki pieniężnej72. Intuicyjnie mogłoby się wydawać,
że kanał informacyjny polityki monetarnej oddziałuje na oczekiwania antycypacyjne. W
istocie jednak w sferze jego odziaływania pozostają również oczekiwania adaptacyjne. Taki
stan rzeczy ma dwie przyczyny. Po pierwsze podział na oczekiwania antycypacyjne i
adaptacyjne jest podziałem teoretycznym. W praktyce podmioty gospodarcze formułują
oczekiwania inflacyjne zarówno w oparciu o doświadczenie poprzednich okresów jak i
informacje dotyczące bieżącego stanu gospodarki. Po drugie formułowanie oczekiwań
adaptacyjnych również może się odbywać w oparciu o informacje przekazywane przez
władze monetarne w okresach wcześniejszych. Podsumowując rozważania na temat
warunków i zakresu oddziaływania informacyjnego kanału polityki, należy stwierdzić, że
możliwości jego zastosowania zależą od elastyczności i efektywności konwencjonalnego
mechanizmu transmisji monetarnej, a także zdolności banku centralnego do skutecznego
71
De Fiore F., Tristani O., Optimal Monetary Policy in a Model of Credit Channel, Working Paper 1043,
Frankfurt am Main 2009, s.5.
72
Polityka pieniężna, red. Sławiński Andrzej, op.cit., s. 105-106.
32
komunikowania się z publicznością. Ta ostatnia jest z kolei istotnie związana z pojęciami
przejrzystości polityki pieniężnej i niezależności banku centralnego.
4.3)
Zależności pomiędzy przejrzystością polityki pieniężnej i działaniem
kanału informacyjnego transmisji monetarnej
Opis relacji zachodzących pomiędzy efektywnością informacyjnego kanału transmisji
monetarnej i przejrzystością polityki pieniężnej należy rozpocząć od zdefiniowania pojęcia
transparentności. Otóż należy ją rozumieć jako cechę polityki pieniężnej, która oznacza, że
władze monetarne czynią zrozumiałymi dla uczestników gospodarki motywy swoich działań
oraz uwarunkowania stosowanej strategii i wykorzystywanych narzędzi73.
Informacje zawarte w poprzednich częściach niniejszej pracy pozwalają stwierdzić, że
informacyjnym kanałem transmisji monetarnej nie będzie w stanie posługiwać się bank
centralny dzielący się z publicznością całym zasobem posiadanych informacji. Wówczas
uległby złamaniu jeden z koniecznych warunków skuteczności informacyjnej ścieżki
transmisji monetarnej, mianowicie postulat występowania asymetrii informacji74. Innymi
słowy bank centralny może stosować oddziaływanie kanałem informacyjnym, jeżeli jest w
stanie zaskakiwać publiczność i symetrycznie podmioty gospodarcze nie są w stanie
antycypować posunięć władz monetarnych.
Jeśli chodzi o zakres transparentności polityki pieniężnej, to najczęściej, jako
rozwiązanie optymalne sugeruje się dostarczanie podmiotom gospodarczym takiego zakresu
informacji, który z jednej strony jest niezbędny do dostosowania decyzji przedsiębiorstw i
gospodarstw domowych do przewidywanych zmian tempa wzrostu cen i z drugiej nie
powoduje powstania tzw. szumu informacyjnego. Możliwa jest, bowiem taka sytuacja, że
władze monetarne będą dostarczały publiczności tak duży zasób informacji, iż
przedsiębiorstwa oraz gospodarstwa domowe nie będą w stanie go zinterpretować i
dostosować swoich oczekiwań oraz decyzji do przewidywanych przez bank centralny zmian
wielkości makroekonomicznych, w tym wielkości monetarnych.
Z punktu widzenia możliwości celowego wpływania władz monetarnych na zachowania
uczestników gospodarki poprzez przekazywanie informacji, trudna do przecenienia jest
73
Faust Jon, Svensson Lars E. O., Transparency and Creditability: Monetary Policy with Unobservable
Goals, National Bureau of Economic Research, Cambridge Massachusetts 1997, s. 3-11.
74
Cukierman Alex Meltzer Allan H., A Theory of Ambiguity, Credibility, and Inflation under Discretion
and Asymmetric Information, Econometrica 54(4), Washington DC 1986, s. 1102-1106.
33
prawidłowość polegająca na tym, że optymalny poziom transparentności polityki pieniężnej
czyni oczekiwania inflacyjne publiczności wrażliwymi na zmiany wielkości monetarnych75.
Oznacza to, że w warunkach, gdy konwencjonalny mechanizm transmisji monetarnej
charakteryzuje się wysoką efektywnością kanał informacyjny może wzmacniać lub
uzupełniać oddziaływanie innych ścieżek przekazywania impulsów monetarnych redukując
koszty realizacji polityki pieniężnej. Może się to okazać źródłem korzyści w przypadku,
pojawienia się w danym kraju egzogenicznej inflacji, np. ciągnionej wzrostem cen surowców.
Wówczas za pośrednictwem kanału informacyjnego bank centralny może objaśnić
podmiotom sfery realnej przyczyny występowania ponadprzeciętnego wzrostu cen i w ten
sposób skłonić je do racjonalizacji oczekiwań inflacyjnych ograniczając ryzyko wystąpienia
w kolejnych okresach wzrostu cen spowodowanego przeszacowanymi oczekiwaniami
przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.
Wobec powyższego uprawniony staje się wniosek, że między jakością przejrzystości
polityki pieniężnej oraz efektywnością kanału informacyjnego istnieje swoiste sprzężenie
zwrotne. Polega ono na tym, że im bardziej transparentna jest polityka pieniężna, tym szersze
otwiera się pole dla oddziaływania władz monetarnych za pośrednictwem kanału
informacyjnego oraz im lepsza jest jakość komunikacji pomiędzy bankiem centralnym i
podmiotami gospodarczymi, tym wyżej oceniana jest przez publiczność transparentność
polityki pieniężnej.
4.4)
Zależności pomiędzy niezależnością banku centralnego i działaniem
kanału informacyjnego transmisji polityki monetarnej
Niezależność władz monetarnych można określić, jako sytuację, w której ich skład
personalny oraz podejmowane decyzje pozostają poza wpływem władzy wykonawczej i
ustawodawczej76.
Definicja ta posiada również symetryczne dopełnienie w myśl, którego władze banku
centralnego nie podejmują działań mających na celu wywarcie nacisku na decyzje
podejmowane przez rząd i parlament. Niezależność władz monetarnych bywa najczęściej
postrzegana w aspekcie politycznym oraz ekonomicznym. Niezależność polityczna polega na
możliwości nieskrępowanego podejmowania decyzji dotyczących strategii, narzędzi i
realizacji polityki pieniężnej bez instrukcji ze strony polityków. Nie wyklucza to jednak
możliwości współdziałania banku centralnego z rządem na rzecz utrzymywania niskiego
75
Carpenter Seth B. , Transparency and Monetary Policy: What Does the Academic Literature Tell
Policymakers?, Division of Monetary Affairs The Board of Governors of the Federal Reserve System,
Washington DC 2004, s. 13-14.
76
Współczesna polityka pieniężna, op.cit., s. 204-205..
34
tempa wzrostu cen oraz wysokiego poziomu wykorzystania czynników produkcji. Z kolei
niezależność ekonomiczna sprowadza się do swobody doboru przez bank centralny celów
operacyjnych oraz narzędzi ich realizacji.
Tak zdefiniowana niezależność banku centralnego, o ile jest faktycznie realizowana,
pozytywnie wpływa na wiarygodność (creditability) władz monetarnych. Jest ona cechą,
której aktualny poziom jest funkcją trafności i klarowności decyzji podejmowanych w
zakresie polityki pieniężnej we wcześniejszych okresach. Można przyjąć, że wiarygodność
banku centralnego jest tożsama ze zbieżnością celu inflacyjnego oraz oczekiwań inflacyjnych
publiczności. Wobec tego możliwa jest taka sytuacja, w której odnotowywany jest w
gospodarce wzrost cen odbiegający od przyjętego celu i prognoz, lecz mimo tego
wiarygodność władz monetarnych nie ulega zachwianiu. Zatem bank centralny buduje swoją
wiarygodność wówczas, kiedy korzystając z nadanej mu wieloaspektowej niezależności
zachowuje spójność celów, narzędzi ich realizacji oraz efektów. Innymi słowy bank centralny
staje się bardziej wiarygodny, kiedy osiąga zakładane przez siebie cele lub potrafi
dostatecznie wyjaśnić publiczności przyczyny ich niezrealizowania.
Efekty tak pojmowanych niezależności i wiarygodności banku centralnego kumulują się
w czasie przyczyniając się do wzrostu zaufania uczestników gospodarki do władz
monetarnych. Wysoki poziom zaufania sprzyja z kolei wrażliwości publiczności na
oddziaływanie banku centralnego, zmniejszając koszty dezinflacji.
W odniesieniu do omawianego w niniejszej pracy kanału informacyjnego transmisji
polityki pieniężnej można stwierdzić, że niezależność oraz wiarygodność władz monetarnych,
podobnie jak przejrzystość polityki pieniężnej pozytywnie wpływają na możliwość
stosowania werbalnej perswazji banku centralnego na uczestników życia gospodarczego.
Bank centralny cieszący się pełnią niezależności, konsekwentnie budujący swoją
wiarygodność m.in. poprzez międzyokresową spójność celów i efektów prowadzonej polityki
jak również przez wysoki poziom jej przejrzystości ma szansę skutecznie wpływać na
podmioty gospodarcze jedynie przy zastosowaniu odpowiednio sformułowanej komunikacji.
Innymi słowy im wyższy jest poziom niezależności i wiarygodności banku centralnego oraz
im większy jest zakres przejrzystości polityki monetarnej, tym większa jest szansa na
skuteczne interweniowanie przez bank centralny za pośrednictwem kanału informacyjnego.
Konieczne jest w tym miejscu wskazanie, że stosowanie kanału informacyjnego
transmisji polityki pieniężnej, ze względu na adresatów, ma dwie funkcje 77. Po pierwsze
77
. Amato Jeffery D, Morris Stephen, Shin Hyun Song, Communication and Monetary Policy, Bank For
International Settlements, Basel 2002, s. 7-15.
35
stanowi on drogę wpływu banku centralnego na oczekiwania inflacyjne przedsiębiorstw i
gospodarstw domowych. Po drugie zaś jest ścieżką zaopatrywania w informacje rynków
finansowych. Istotne jest to, że niezależnie od dualnego charakteru komunikacji banku
centralnego z podmiotami gospodarczymi zarówno uczestnicy rynków finansowych jak i
podmioty sfery realnej w jednakowy sposób odczytują takie cechy banku centralnego jak
niezależność oraz wiarygodność, a także przejrzystość polityki pieniężnej. Dzięki temu
informacyjny kanał transmisji polityki pieniężnej charakteryzuje się znacznie większą
uniwersalnością w porównaniu z drogami oddziaływania banku centralnego dostępnymi w
ramach konwencjonalnego mechanizmu transmisji monetarnej.
4.5)
Kanał informacyjny w mechanizmie transmisyjnym Europejskiego Banku
Centralnego
Europejski Bank Centralny charakteryzują przejrzystość oraz niezależność polityki
pieniężnej. Oznacza to, że dwie podstawowe przesłanki stosowania informacyjnego kanału
transmisji monetarnej są w jego przypadku spełnione. W związku z tym, werbalna perswazja
może być z powodzeniem stosowana przez władze monetarne strefy euro jako uzupełnienie
konwencjonalnego mechanizmu transmisji monetarnej. Niewątpliwą zaletą działania kanału
informacyjnego są niskie koszty wyzwalania i przesyłu impulsów monetarnych, które w tym
przypadku przyjmują postać komunikatów Rady Prezesów Eurosystemu.
Należy mieć jednak na uwadze fakt, ze kanał informacyjny nie jest pozbawiony wad a
jego stosowanie wiąże się z ryzykiem dla banku centralnego. Podstawową wadą
informacyjnej ścieżki transmisji polityki pieniężnej jest niemierzalność jej pozytywnych
efektów. Niezwykle trudno jest uchwycić przy pomocy sformalizowanych modeli
ekonomicznych pozytywny wpływ jaki perswazja werbalna wywiera na publiczność. Takie
wartości jak zaufanie oraz stabilność preferencji w zakresie popytu na pieniądz oraz podaży
pieniądza są niemal niemożliwe do zoperacjonalizowania. Niemniej jednak utrata przez bank
centralny zaufania podmiotów gospodarczych pociąga za sobą poważne konsekwencje w
postaci wzrostu kosztów dezinflacji i obniżenia wrażliwości publiczności na oddziaływanie
narzędzi polityki pieniężnej. Zatem w przypadku kanału informacyjnego mamy do czynienia
z asymetrią polegającą na tym, iż jedynie negatywne skutki jego stosowania są łatwe do
zmierzenia w kategoriach kosztów realizacji polityki monetarnej.
Wskazane powyżej korzyści oraz potencjalne koszty wykorzystywania kanału
informacyjnego pozwalają stwierdzić, że stanowi on użyteczne uzupełnienie mechanizmu
transmisji monetarnej.
36
Zakończenie
Celem niniejszej pracy było usystematyzowanie teorii opisujących funkcjonowanie
mechanizmu transmisyjnego polityki pieniężnej, ze szczególnym uwzględnieniem warunków
skutecznego przesyłania impulsów monetarnych w Unii Gospodarczej i Walutowej. Cel ten
został zrealizowany w ramach czterech rozdziałów, z których każdy kolejny przedstawiał
teorię transmisji monetarnej na wyższym poziomie szczegółowości.
Rozdział pierwszy traktował o transmisji strategicznej polityki makroekonomicznej do
realnej sfery gospodarki. Rozdział drugi prezentował teorię transmisji monetarnej oraz
ścieżek za pośrednictwem których impulsy banku centralnego wpływają na zachowania
uczestników gospodarki. Rozdział trzeci stanowił uzupełnienie teorii mechanizmu transmisji
monetarnej o wyniki przeprowadzonych nad nim badań empirycznych. Rozdział czwarty
zawiera próbę skonstruowania ram teoretycznych informacyjnego kanału transmisji polityki
pieniężnej, który poprzez werbalną perswazję władz monetarnych może uzupełniać
funkcjonowanie opisanych w rozdziale drugim konwencjonalnych kanałów polityki
monetarnej.
Analiza teoretycznych założeń działania mechanizmu transmisji monetarnej w UGiW w
zestawieniu z wynikami badań nad funkcjonowaniem ścieżek wpływu władz monetarnych
strefy euro na gospodarkę pozwala na sformułowanie następujących wniosków.
Po pierwsze mechanizm transmisji polityki pieniężnej EBC nie powinien być
traktowany jako jedna fundamentalna zależność pomiędzy podażą pieniądza oraz stopami
procentowymi, ale jako wiązka wielu kanałów transmisyjnych, w której poszczególne ścieżki
zyskują dominującą rolę w przesyłaniu impulsów monetarnych w zależności od
charakterystyki rynku, sytuacji makroekonomicznej a także efektywności pozostałych filarów
polityki gospodarczej – polityki fiskalnej oraz handlowej.
Po drugie mechanizm transmisji polityki pieniężnej w UGiW uległ zmianie polegającej
na spadku roli kanału stopy procentowej na rzecz kanału kredytowego wspomaganego przez
kanały bilansowe.
Po trzecie konwencjonalny mechanizm transmisji monetarnej w UGiW z powodzeniem
może być uzupełniony przez oddziaływanie EBC na publiczność poprzez kanał informacyjny,
polegający na werbalnej perswazji, dzięki wysokiemu poziomowi przejrzystości oraz
wiarygodności działalności banku centralnego strefy euro.
Po czwarte nie są z punktu widzenia teorii mechanizmu transmisji monetarnej
uprawnione wnioski, jakoby transmisja monetarna w UGiW nie zachodziła, ponieważ
37
nadzwyczajne środki polityki pieniężnej stosowane przez EBC, w postaci luzowania
ilościowego nie przynoszą przewidywanych efektów w postaci przyspieszenia tempa wzrostu
PKB oraz zniwelowania zjawisk deflacyjnych.
Pragnę serdecznie podziękować za niezmierzone zasoby cierpliwości i nieocenioną
pomoc w tworzeniu mojej pracy Panu Profesorowi Januszowi Bilskiemu oraz Pani Joannie
Gwardzie-Żurańskiej. Bez ich udziału ta praca nie miałaby szansy powstać.
Bibliografia
1) Abramowicz Lisa, Liquidity Drought Allayed in Fed-Fueled Trading: Credit Market,
Bloomberg,
05.11.2013,
http://www.bloomberg.com/news/articles/2013-11-
05/liquidity-drought-allayed-in-fed-fueled-trading-credit-markets, 29.04.2016.
2) Altavilla Carlo, Carboni Giacomo, Motto Roberto, Asset purchase programmes and
financial markets: lessons from the euro area Working Paper no. 1864, European
Central Bank, Frankfurt am Main, 2015.
3) Amato Jeffery D, Morris Stephen, Shin Hyun Song, Communication and Monetary
Policy, Bank For International Settlements, Basel 2002.
4) Angeloni Ignazio, Kashyap Anil K., Mojon Benoît, Terlizzese Daniele, Monetary
Transmission in The Euro Area: Does The Interest Rates Channel Explain All?,
National Bureau of Economic Research, Cambridge, Massachusetts 2003.
5) Angeloni Ignazio, Kashyap Anil, Mojon Benot, Terlizzese Daniele, Monetary
Transmission in The Euro Area: Where Do We Stand?, Working Paper No. 114,
European Central Bank, Frankfurt am Main 2002.
6) Begg David, Fischer Stanley, Dornbusch Rudiger, Makroekonomia, PWE, Warszawa
2007.
7) Bernanke Ben, Blinder Alan, The Federal Funds Rate and the Channels of Monetary
Transmission, The American Economic Review, Vol. 82, No. 4, 09.1992..
8) Bernanke Ben, Mishkin Frederic S., Inflation Targeting: A New Framework for
Monetary Policy?, Working Paper 5893 National Bureau of Economic Research,
Cambridge, Massachusetts 1997.
9) Bernanke Ben, Money, gold and the Great Depression, United States Federal Reserve
System, Washington DC 2004.
10) Bernanke, Ben S. Reinhart Vincent R., Sack Brian P., Monetary Policy Alternatives at
the Zero Bound: An Empirical Assessment, Finance and Economics Discussion Series
38
Divisions of Research & Statistics and Monetary Affairs Federal Reserve Board,
Washington, D.C. 2004.
11) Bilski Janusz, Międzynarodowy system walutowy, PWE, Warszawa 2006.
12) Blanchard Olivier, Makroekonomia, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.
13) Blinder A., Ehrmann M., Fratzscher M., De Haan J., Jansed D., Central Bank
Communication and Monetary Policy: a Survey of Theory and Evidence, National
bureau Of Economic Research, Cambridge, Massachusetts 2008.
14) Boivin Jean, Kiley Michael T. , Mishkin Frederic S., How Has the Monetary
Transmission Mechanism Evolved Over Time?, Finance and Economics Discussion
Series, Divisions of Research & Statistics and Monetary Affairs Federal Reserve
Board, Washington, D.C. 2010.
15) Bukowski Sławomir, Międzynarodowa integracja rynków finansowych, Difin,
Warszawa 2011.
16) Carpenter Seth B. , Transparency and Monetary Policy: What Does the Academic
Literature Tell Policymakers?, Division of Monetary Affairs The Board of Governors
of the Federal Reserve System, Washington DC 2004.
17) 1Central Banks in Times of Crisis. The FED versus the ECB, European Parliament,
Policy Department A: Economic and Scientific Policies, Brussels 2012.
18) Central Banks in Times of Crisis. The FED versus the ECB, European Parliament,
Policy Department A: Economic and Scientific Policies, Brussels 2012.
19) Christensen Jens H.E., Krogstrup Signe, Transmission of Quantitative Easing: The
Role of Central Bank Reserves, Transmission of Quantitative Easing: The Role of
Central Bank Reserves, Federal Reserve Bank of San Francisco, San Franciso, 2016.
20) Cukierman Alex Meltzer Allan H., A Theory of Ambiguity, Credibility, and Inflation
under Discretion and Asymmetric Information, Econometrica 54(4), Washington DC
1986.
21) 1De Fiore F., Tristani O., Optimal Monetary Policy in a Model of Credit Channel,
Working Paper 1043, Frankfurt am Main 2009.
22) Dębski Wiesław, Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki,
PWN, Warszawa 2010.
23) Dobrzyńska Anna, Polityka makroostrożnościowa – zagadnienia instytucjonalne.
Teoria i dotychczasowe doświadczenia Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski,
Materiały i Studia, nr. 307, Warszawa 2014.
39
24) Douglass North, Zrozumieć przemiany gospodarcze, Wolters Kluwer Business,
Warszawa 2014.
25) Duwendag Dietter, Ketterer Karl-Heinz, Koesters Wim, Pohl Rudiger, Simmert
Diethart, Teoria pieniądza i polityka pieniężna, Poltext, Warszawa 1995.
26) ECB's Draghi plays his last card to stave off deflation, The Telegraph,
http://www.telegraph.co.uk/business/2016/03/10/ecbs-draghi-plays-his-last-card-tostave-off-deflation/, 29.03.2016.
27) Eurostat-OECD Methodological Manual on Purchasing Power Parities, OECD,
Eurostat, 2012.
28) Faust Jon, Svensson Lars E. O., Transparency and Creditability: Monetary Policy
with Unobservable Goals, National Bureau of Economic Research, Cambridge
Massachusetts 1997.
29) Fedorowicz Zdzisław, Teorie pieniądza, Poltext, Warszawa 1992.
30) Fischer Stanley, On Activist Monetary Policy with Rational Expectation, National
Bureau of Economic Research, Cambridge, Massachusetts 1980.
31) Freixas Javier, Pargi Bruno, Rochet Jean-Charles, The Lender of Last Resort: A 21st
Century Approach, ECB Woring Paprer no. 298, European Central Bank, Frankfurt
am Main, December 2003.
32) Friedman Milton, Schwartz Anna, A Monetary History of The United States, Princeton
University Press, Princeton 1971.
33) Gerlach Stefan, Smets Frank, The Monetary Transmission Mechanism: Evidence from
the G-7 Countries, BIS Working Paper No. 26, Bank For International Settlements,
Basel 1995. Peersman Gert, Smets Frank, The Monetary Transmission Mechanism in
the Euro Area: More Evidence from VAR Analysis, ECB Working Paper No. 91,
European Central Bank, Frankfurt am Main 2001.
34) Gertler Mark, Gilchrist Simon, The Role of Credit Market Imperfections in the
Monetary Transmission Mechanism: Arguments and Evidence, The Scandinavian
Journal of Economics, Vol. 95, No. 1 (Mar., 1993.
35) Heise Michael, QE Is the Wrong Fix for Europe, Wall Street Journal, 07.01.2015.
36) Jajuga Krzysztof, Jajuga Teresa, Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko
finansowe. Inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2012.
37) Juan F. Jimeno, Long-lasting consequences of the European crisis, Working Paper
No. 1832, European Central Bank, Frankfurt am Main 2015.
40
38) Kahneman Daniel, Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina,
Poznań 2012.
39) Krugman Paul, Wells Robin, Mikroekonomia, PWN, Warszawa 2012.
40) Landerth Harry, Colander David C., Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa
2005.
41) Mishkin Frederic S., The Channels of Monetary Transmission: Lessons For Monetary
Policy, Working Paper 5464, National Bureau Of Economic Research, Cambridge,
Massachusetts 1996.
42) Orphanides Athanasios, Monetary Policy in Deflation: The Liquidity Trap in History
and Practice, Board of Governors of the Federal Reserve System, Washington DC
2003.
43) Podstawy ekonomii, red. Milewski Roman, Kwiatkowski Eugeniusz, PWN, Warszawa
2005.
44) Polityka gospodarcza, red. Winiarski Bolesław, PWN, Warszawa 2012.
45) Polityka pieniężna, red. Sławiński Andrzej, CH Beck, Warszawa 2011.
46) Przybylska-Kapuścińska Wiesława, Mechanizmy i kanały polityki pieniężnej, [w:]
Polityka pieniężna. Cele, strategie i instrumenty, red. Przybylska-Kapuścińska
Wiesława, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
47) Recent Developments in Excess Liquidity and Money Market Rates, European Central
Bank Monthly Bulletin, Frankfurt am Main, January 2014.
48) Samuelson Paul, Wiliam Nordhaus, Ekonomia, Rebis, Poznań 2012.
49) Schaal Peter, Pieniądz i polityka pieniężna, PWE, Warszawa 1996.
50) Stiglitz Joseph E, The Role of State in Financial Markets, Working Paper 14334, The
World Bank, Washington DC 1994.
51) Stracca Livio, The Global Effects of the euro Debt Crisis, Working Paper 1573,
European Central Bank, Frankfurt am Main 2015.
52) Svensson Lars E.O., Inflation Targeting, Working Paper 16654, National Bureau of
Economic Research, Cambridge, Massachusetts 2010.
53) System finansowy w Polsce, red. Pietrzak Bogusław, Polański Zbigniew, Woźniak
Barbara, Warszawa 2008, t.1 i 2.
54) Taylor John B., The Monetary Transmission Mechanism: An Empirical Framework,
The Journal of Economic Perspectives, Vol. 9, No. 4 (Autumn, 1995).
55) The Monetary Policy of European Central Bank, European Central Bank, Frankfurt
am Main 2011.
41
56) The Monetary Transmission Process: Recent Developments and Lessons for Europe,
The Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main 2016.
57) Thornton Daniel L., Monetizing the Debt, Economic Synopses, Federal Reserve Bank
of St. Louis, St. Louis 2010.
58) Varian Hal R., Mikroekonomia. Kurs średni – ujęcie nowoczesne, PWN, Warszawa
2002.
59) Wapshott Nicholas, Keynes kontra Hayek. Spór, który zdefiniował współczesną
ekonomię, Studio Emka, Warszawa 2011.
60) Władza,
[w:]
Słownik
Języka
Polskiego,
PWN,
http://sjp.pwn.pl/slowniki/władza.html, 15.04.2016.
61) Współczesna polityka pieniężna, red. Przybylska-Kapuścińska Wiesława, Difin,
Warszawa 2008.
62) Żywiecka Hanna, Quantitive easing jako reakcja banków centralnych na niedobór
płynności sektora bankowego na przykładzie Systemu Rezerwy Federalnej, [w:]
Wyzwania współczesnej polityki pieniężnej, red. Przybylska-Kapuścińska Wiesława,
Szyszko Magdalena, Difin, Warszawa 2012.
42
Download