3 Osoba fizyczna jako klient banku Klientami bankowymi mogą być

advertisement
3
Osoba fizyczna jako klient banku
Klientami bankowymi mogą być osoby fizyczne, osoby prawne a także jednostki organizacyjne nie
mające osobowości prawnej. Krąg klienteli bankowej jest bardzo szeroki jeśli zauważymy, iż wśród
osób fizycznych mogą być nawet osoby niepełnosprawne lub ubezwłasnowolnione, działające przez
ustawowych przedstawicieli lub pełnomocników sądowych. W gronie osób prawnych mogą
znajdować się podmioty zajmujące się bardzo różnymi sprawami, począwszy od prowadzenia
przedsiębiorstw do funduszy celowych, fundacji, stowarzyszeń.
Osobą fizyczną, w rozumieniu prawa cywilnego jest każdy człowiek występujący w stosunkach
cywilnoprawnych jako podmiot prawa, bez względu na jego płeć, rasę, wyznanie czy pochodzenie.
Jednak w każdym przypadku dla skutecznego zawarcia umowy z bankiem, osoba ta musi mieć
zdolność do czynności prawnych w rozumieniu art. 11-22 kodeksu cywilnego. Aby osoba fizyczna
mogła skutecznie zawrzeć z bankiem umowę kredytową, bądź inną umowę powodującą po jej
stronie powstanie zobowiązania do rozliczenia należności wobec banku, musi przede wszystkim
posiadać zdolność do czynności prawnych i w jakiś sposób powinna być indywidualizowana.
Według polskiego prawa cywilnego osoba fizyczna może:
nie mieć zdolności do czynności prawnych,
mieć ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
mieć pełną zdolność do czynności prawnych.
O tym, do którego z tych zakresów zdolności do czynności prawnych należy zaliczyć osobę
fizyczną, decyduje przede wszystkim jej wiek. Ponadto wpływ na zakres zdolności do czynności
prawnych ma:
a) ubezwłasnowolnienie,
b) ustanowienie w toku postępowania o ubezwłasnowolnienie, na czas jego trwania, tzw. doradcy
tymczasowego dla osoby, która ma być ubezwłasnowolniona,
c) zawarcie przez kobietę małoletnią małżeństwa w wypadkach przewidzianych w art. 10 § 1
kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Żadne inne okoliczności nie mają według polskiego prawa wpływu na zdolność do czynności
prawnych osoby fizycznej; dotyczy to w szczególności stanów psychicznych, wyłączających
świadome albo swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli, jak choroba psychiczna, niedorozwój
umysłowy lub inne zakłócenia czynności psychicznych. Według art. 12 k.c. zdolności do czynności
prawnych nie mają małoletni, którzy nie ukończyli 13 lat i osoby ubezwłasnowolnione całkowicie
wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń
psychicznych. Zawarcie umowy przez taką osobę jest bezwzględnie nieważne, nie może ona
również podejmować czynności prawnych w ewentualnym postępowaniu sądowym. Czynności
procesowe, jak również zawarcie umowy z bankiem, bądź dokonywanie innych czynności prawnych
wobec banku, osoba taka (nie posiadająca zdolności do czynności prawnych) może podejmować
poprzez swojego przedstawiciela ustawowego.
(…)
… (zameldowania), które to dane zawarte są w dowodzie osobistym - dokumencie stwierdzającym
tożsamość osoby fizycznej, którym dana osoba, dokonując określonych czynności prawnych, winna
się legitymować.
Skuteczność zawarcia umowy z Bankiem, powodującej powstanie zobowiązania do rozliczenia
należności bankowych po stronie określonego podmiotu gospodarczego, uzależniona jest od
właściwej reprezentacji…
Zdolność do czynności prawnych osób fizycznych
Prawo podmiotowe - pojęcie
Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych-opracowanie
Zdolność prawna, a zdolność do czynności prawnych
Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych
Przedmiot i podmiot stosunku prawnego-opracowanie
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download