Wyjaśnienie: Zamawiający oczekuje zaoferowania leku

advertisement
Kraków, dnia 2016-01-25r.
strona internetowa postępowania
Wyjaśnienia treści specyfikacji
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015r. poz. 2164 t.j.) Dyrektor Centrum Onkologii Instytut Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w
Krakowie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie: „przetarg nieograniczony na „Dostawa leków” (ZP271-2/16) zostały udzielone wyjaśnienia na zapytania wykonawców:
Pytanie 1
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 4, w pozycji nr 36 możliwość zakupu preparatu Multilac®? Jeżeli
tak, to prosimy o podanie ilości potrzebnych Zamawiającemu w przeliczeniu 1 op. a la 10 kap. z
uwzględnieniem dawkowania 1 kapsułka na dobę oraz 1 op. a la 10 saszetek z uwzględnieniem
dawkowania 1 saszetka na dobę W załączeniu specyfikacja produktu i jego najważniejsze cechy:
1. Multilac® jest synbiotykiem w kapsułkach (x 10 sztuk), nowoczesnym połączeniem probiotyku z
prebiotykiem.
2. Zawiera 9 żywych szczepów bakterii oraz substancję odżywcze – oligofruktozę:

Lactobacillus helveticus

Lactoccocus lactis

Bifidobacterium longum

Bifidobacterium breve

Lactobacillus rhamnosus

Streptococcus termophilus

Bifidobacterium bifidum

Lactobacillus casei

Lactobacillus plantarum
3. Jest stosowany 1 raz na dobę, co ma korzystny wpływ ekonomiczny na koszt dziennej dawki
terapeutycznej.
4. Posiada unikalną technologię ochrony bakterii MURE®, która zwiększa odporność bakterii na
niskie pH soku żołądkowego, a tym samym zapewnia dotarcie żywych szczepów bakterii do jelit.
5. Każda kapsułka zawiera, aż 4,5 miliarda żywych szczepów bakterii.
6. Może być stosowany u pacjentów z alergią ponieważ nie zawiera mleka, kazeiny oraz sztucznych
barwników.
7. Nie wymaga przechowywania w lodówce.
8. Multilac® jest suplementem diety. Jego właściwości zostały potwierdzone w badaniach
przeprowadzonych w Katedrze Fizjologii Człowieka Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu.
Wyjaśnienie: Zamawiający oczekuje zaoferowania leku spełniającego wymagania określone
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności w załączniku nr 1a Część 4
poz. 36
Pytanie 2
CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE ODDZIAŁ W KRAKOWIE
31-115 KRAKÓW, UL. GARNCARSKA 11
Centrala Tel.: +48 12 634 80 00
Dyrekcja Tel.: +48 12 634 82 00
E-mail: [email protected]
NIP: 5250008057
Centrala Fax: +48 12 423 10 76
Dyrekcja Fax: +48 12 422 66 80
Url: www.onkologia.krakow.pl
REGON: 000288366-00035
WWW.ONKOLOGIA.KRAKOW.PL
Znak: ZP-271-2/16
Czy zamawiający w PAKIET NR 4, pozycja 17 wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego
Simeticonum 0,04 g opakowanie 100 kaps. 380op posiadającego takie same właściwości i zastosowanie
co Dimethicone?
Wyjaśnienie: Zamawiający oczekuje zaoferowania leku spełniającego wymagania określone
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności w załączniku nr 1a Część 4
poz. 17.
Pytanie 3
1. Czy Zamawiający, mając na względzie zasady polskiego jak i europejskiego sytemu zamówień
publicznych i wiedząc, że każdorazowo postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
Zamawiający przygotowuje i przeprowadza w sposób zapewniający zachowanie uczciwej
konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców dopuści do postępowania ZP-271-2/16 pakiet 2
pozycja 194 termin składania ofert 01.02.2016
2. Czy Zamawiający, mając na względzie zasady polskiego jak i europejskiego sytemu zamówień
publicznych i wiedząc, że każdorazowo postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
Zamawiający przygotowuje i przeprowadza w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji
oraz równe traktowanie wykonawców dopuści produkt Citra-Lock™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 4%
w postaci bezigłowej ampułki x 5ml z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona
wieloma badaniami klinicznymi do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności
cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając krwawienia ( pacjenci z HIT ), zastosowanie środków
trombolitycznych jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?
3. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 194 z pakietu 2 i stworzy osobny pakiet dla
tej pozycji
Wyjaśnienie: Zamawiający oczekuje zaoferowania leku spełniającego wymagania określone
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności w załączniku nr 1a Część 2
poz. 194. Ponadto Zamawiający informuje, iż poz. 2 z Części nr 2 nie zostanie wydzielona do
osobnej Części
Pytanie 4
1. Czy Zamawiający w pakiecie Nr 9 poz. 18 i 19 (Meropenem 500mg i 1000mg) wymaga, aby
meropenem posiadał zarejestrowane wskazania: do leczenia pacjentów z bakteriemią, która
występuje w związku z którymkolwiek z zakażeń wymienionych w Charakterystyce Produktu
Leczniczego lub podejrzewana jest o taki związek tj. ciężkie zapalenie płuc, w tym szpitalne tzw.
respiratorowe zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli i płuc w porzebiegu mukowiscydozy, powikłane
zakażenia układu moczowego i jamy brzusznej, zakażenia śródporodowe i poporodowe, powikłane
zakażenia skóry i tkanek miękkich i ostre bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub
podejrzewana jest o taki związek?
2. Czy Zamawiający w pakiecie Nr 9 poz. 18 i 19 (Meropenem 500mg i 1000mg) wymaga, aby
meropenem wymaga, aby trwałość roztworu preparatu meropenemu po przygotowaniu wynosiła
ponad 1 godzinę?
3. Czy Zamawiający w pakiecie Nr 4 poz. 130 i 131 (Metoprolol tartras 100 i 50 mg x 28 tabl. o
kontrolowanym uwalnianiu) wymaga, aby preparat posiadał zarejestrowane wskazanie w leczeniu
zaburzeń rytmu serca takich jak: tachykardie nadkomorowe, ekstrasystolie pochodzenia
komorowego i migotanie przedsionków?
Wyjaśnienie: Zamawiający oczekuje zaoferowania leku spełniającego wymagania określone
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności w załączniku nr 1a Część 4
poz. 130 i 131 oraz Część 9 poz. 18 i 19.
Pytanie 5
Czy w pakiecie nr 5, poz. nr: 60, 61, 62, 66: chlorowodorkiem Oxycodonu w tabletkach o kontrolowanym
uwalnianiu ma być ten, który jest dopuszczony do stosowania w leczeniu bólu od umiarkowanego do
silnego, czy ten dopuszczony do stosowania tylko w bólu silnym?
Wyjaśnienie: Zamawiający oczekuje zaoferowania leku spełniającego wymagania określone
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności w załączniku nr 1a Część 5
poz. 60,61,62 i 66.
System ProPublico © Datacomp
Pytanie 6
Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 4 poz. 36 w przedmiotowym postępowaniu:
Uprzejmie prosimy o dopuszczenie możliwości złożenia oferty w postaci równoważnego preparatu
probiotycznego będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego
przeznaczonym do stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych, zawierającym najlepiej przebadany
pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus GG (działanie
potwierdzone w kilkuset opublikowanych badaniach klinicznych) w stężeniu 6 mld CFU/kapsułkę,
konfekcjonowanego w opakowaniach x 30 kapsułek – po przeliczeniu ilości kapsułek na odpowiednią
liczbę opakowań.
Wyjaśnienie: Zamawiający oczekuje zaoferowania leku spełniającego wymagania określone
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności w załączniku nr 1a Część 4
poz. 36.
Pytanie 7
1. Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 1.8? Wykonawca oferuje leki wyłącznie z określonego,
swojego asortymentu i dostarczanie innych leków nie jest możliwe. Nadto, dokonywanie tego
zgodnie z umową może prowadzić do dostarczania leków po rażąco niskiej cenie.
2. Czy Zamawiający dopisze w par. 1.13.2 frazę: „Korekta cen w przypadku obniżenia cen
urzędowych nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy towar oferowany jest po cenie niższej”?
3. Czy Zamawiający w par. 1.13.2 wykreśli warunek „których nie można było przewidzieć przez
zawarciem umowy”? Okoliczność ta nie ma żadnego znaczenia, cena urzędowa obowiązuje od daty
jej wprowadzenia, bez względu na to, czy ktokolwiek przewidywał uprzednio taka sytuację. Nawet,
gdyby tak było, to na dzień zawarcia umowy strony muszą używać obowiązujących wtedy cen
urzędowych.
4. Czy Zamawiający w par. 2.1. usunie możliwość składania zamówień w formie telefonicznej?
Zgodnie z art. 36z ust. 4 Prawa farmaceutycznego (w brzmieniu obowiązującym od 12 lipca 2015
r.) zamówienia na leki muszą być składane w formie pisemnej albo w formie dokumentu
elektronicznego doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. Nie ma możliwości składania
zamówień w formie telefonicznej.
5. Czy zapis par. 6.2 dotyczy towarów dostarczonych z datą ważności krótszą, niż 3 miesiące, czy
takich, które miały termin dłuższy, jednak nie zostały zużyte przez Zamawiającego? Jeśli chodzi o
drugi przypadek, to czy Zamawiający wykreśli zapis par. 6.2 oraz 6.3? strony zawierają umowę
dostawy, a nie najmu; towar nabyty pozostaje własnością nabywcy.
6. Czy Zamawiający wydłuży termin załatwienia reklamacji określony w par. 6.6 do 5 dni roboczych
od daty rozpatrzenia reklamacji? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem
wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a
następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie
jest niemożliwe.
7. Czy Zamawiający – odpowiednio do zmiany par. 6.6. – zmieni także par. 6.7 wydłużając wskazany
tam termin do 5 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem
wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a
następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie
jest niemożliwe.
8. Czy Zamawiający dopisze w par. 6.8, że gwarancja i rękojmia udzielane są na okres ważności leku?
Nie ma zdaniem Wykonawcy innej możliwości uregulowania tych kwestii; rękojmia ani gwarancja
na lek z 9-miesięcznym terminem ważności nie może być udzielana na dłuższy okres (bowiem
natychmiast po upływie terminu ważności towar ulegałby wymianie na nowy w ramach rękojmi lub
gwarancji).
9. Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zapisów par. 8.1 w ten sposób, że zamiast kary
umownej w wysokości 10%, wprowadzi karę umowną w kwocie max. 5%? Obecna kara jest
rażąco wygórowana
10. Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zapisów par. 8.1 w ten sposób, że zamiast kary
umownej w wysokości 1%, wprowadzi karę umowną w kwocie max. 0,2%? Obecna kara jest
rażąco wygórowana
Wyjaśnienie do 1-10: W par. 2.1 wykreśla się słowowo „telefonicznych” , w pozostałym
zakresie wzór umowy pozostaje bez zmian.
System ProPublico © Datacomp
Pytanie 8
Zapytania do pakietu 23
1. Czy Zamawiający - mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów – wymaga, aby oferowany
produkt (zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek)?
2. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i
zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich?
Wyjaśnienie do 1 i 2: Zamawiający oczekuje zaoferowania leku spełniającego wymagania
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności w załączniku
nr 1a Część 23.
Zapytania do pakietu 21
1. Czy zamawiający wymaga aby oferowany produkt posiadał potwierdzoną klinicznie skuteczność w
redukcji czasu trwania oraz stopniu nasilenia zapalenia błony śluzowej jamy ustnej u pacjentów
poddawanych przeszczepowi krwiotwórczych komórek macierzystych?
2. Czy zamawiający, mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów leczonych w klinice, wymaga aby
oferowany preparat spełniał wymagania jałowości każdej dawki, oraz NIE POSIADAŁ w składzie
konserwantu, chlorku benzalkoniowego (BAC)?
Wyjaśnienie do 1 i 2: Zamawiający oczekuje zaoferowania leku spełniającego wymagania
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności w załączniku nr
1a Część 21.
Pytanie 9
Pakietu nr XXI
Opis: Płyn do płukania jamy ustnej typu Caphosol x 60 fiol. 15 ml = 30 fiol. A (roztwór fosforanów) +
30 fiol. B (roztwór wapnia)
Czy Zamawiający dopuszcza opakowanie roztworu :30 dawek, 4x225 ml ?
Czy Zamawiający dopuszcza obecność stabilizatora – chlorku benzalkoniowego w roztworze ?
Proponowany wyrób medyczny zawiera w swoim składzie chlorek benzalkoniowy w stężeniu 0,0125 %
co jest zgodne z Dyrektywą UE Dir 2010/84z. i dokumentacją UE m. in. The guideline on ‘Excipients in
the label and package leaflet of medicinal products for human use’ (CPMP/463/00).
Stabilizator – chlorek benzalkoniowy - zawarty w wyrobie medycznym jest obecny w wielu produktach
leczniczych i wyrobach medycznych, w tym stosowanych u dzieci:
1. Septolete – tabletki do ssania
2. Cholinex – tabletki do ssania
3. Allergocrom - krople do oczu
4. Pronasal (Mometasoni furoas) - aerozol do nosa
5. Dotiteva - Dorzolamidum, Timololum – krople do oczu
6. DIFADOL (Diclofenacum natricum ) - krople do oczu
Jednocześnie deklaruję przedstawienie wszelkich dokumentów świadczących o bezpieczeństwie i
wysokiej jakości proponowanego wyrobu medycznego.
Wyjaśnienie: Zamawiający oczekuje zaoferowania leku (wyrobu) spełniającego wymagania
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności w załączniku nr
1a Część 21. Zamawiający informuję, że wyrób opisany w treści pytania może być
zaoferowany w Części 33.
Pytanie 10
1.
Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku
możliwości dostarczenia zamiennika preparatu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło
rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do
rynkowej lub wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez
Wykonawcę (dotyczy zapisu §1 ust.4 projektu umowy)? Wyjaśnienie: Zgodnie z brzmieniem
umowy
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich
warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał
w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144
ust. 2, w związku z art. 144 ust.1 /in fine/ Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy
System ProPublico © Datacomp
będzie przesądzać o nieważności zapisów z §1 ust.5 umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający
odstąpi od tych zapisów w umowie? Wyjaśnienie: Warunki zmiany istotnych postanowień
umowy zostały określone we wzorze umowy i w treści specyfikacji.
3. Prosimy o poprawę §2 ust.3 projektu umowy poprzez zastąpienie skrótu SWW skrótem PKWiU.
Wyjaśnienie: W par. 2 ust 3 wzoru umowy skrót „SWW” zastępuje się skrótem
„PKWiU”.
4. Do §3 ust.1 projektu umowy. Prosimy o zrezygnowanie z zapisu umieszczania numeru umowy na
wszystkich dokumentach wystawionych przez Wykonawcę.
5. Do §6 ust.1 projektu umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z
bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania
zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 9miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z
Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są
pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o skrócenie
wymaganego terminu ważności przynajmniej do 6 m-cy od daty dostawy.
6. Do §6 ust.2 projektu umowy prosimy o dodanie słów "... w terminie 7 dni roboczych od daty
dostawy do Zamawiającego."
7. Do §6 ust. 6 projektu umowy. CZy w związku z niezbędnymi procedurami wynikającymi z ustawy
Prawo farmaceutyczne Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu na dostawę
pełnowartościowego towaru do 2 dni roboczych?
8. Do treści §6 ust. 7 prosimy projektu umowy o dodanie słów zgodnych z przesłankami art. 552 k.c.:
"... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami
prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru
Kupującemu."
9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu umowy w §8 ust.1 pkt 2) dotyczącego kar
umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o
karze w wysokości 1% dziennie liczonej od wartości brutto nie dostarczonego w terminie
zamówienia?
10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §8 ust.1 pkt 3) poprzez zapis o
ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości brutto
NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?
Wyjaśnienie do 4 - 10: Wzór umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 11
1. Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku
występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów
itp.), niż zamieszczona w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków
spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy
podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po
przecinku)? Wyjaśnienie: Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie przeliczenia ilości
opakowań pod warunkiem spełnienia łącznie następujących warunków: ilość leku (tzn.
ilość tabletek, fiolek, amp. etc.) po przeliczeniu będzie taka sama jak ilość leku
wynikająca z opisu przedmiotu zamówienia i jednocześnie ilość opakowań wynikająca z
przeliczenia będzie liczba całkowitą naturalną.
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. drażetek zamiast tabletek
powlekanych i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast kapsułek i odwrotnie. Tabletek i
tabletek powlekanych zamiast drażetek i odwrotnie. Kapsułek zamiast drażetek i odwrotnie. Tabletek
zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. ? Wyjaśnienie: Tak
3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampułek zamiast fiolek i
odwrotnie ? Wyjaśnienie: Tak
4. Czy Zamawiający w sytuacji , gdy dany produkt jest czasowo niedostępny lub zakończyła się jego
produkcja wyraża zgodę na umieszczenie pod pakietem stosownej informacji ?
Wyjaśnienie: Nie
Zapytania dotyczące pakietu nr 2
1. Czy Zamawiający w poz. Nr 29 ze względu na zakończoną produkcję leku Carbo medicinalis 300 mg
wyrazi zgodę na zaoferowanie suplementu diety Carbo Activ 200 mg*20 kaps.? Jeśli odpowiedź
System ProPublico © Datacomp
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
będzie negatywna, prosimy o wykreślenie pozycji z pakietu. Wyjaśnienie: Zamawiający
oczekuje zaoferowania leku spełniającego wymagania określone w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, w szczególności w załączniku nr 1a Część 2 poz. 29
Poz. Nr 31 -zakończona produkcja, prosimy Zamawiającego o wykreślenie pozycji z pakietu.
Wyjaśnienie: Pozycja nr 31 zostanie wykreślona z Części 2
Czy Zamawiający w poz. Nr 45 wyrazi zgodę na zaoferowanie Omeprazolu konfekcjonowanego * 56
kaps. dojelit. w ilości 375 op. ?
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w pozycji 81 teofiliny w formie 200mg/10ml x5
ampułek, w łącznej ilości 18 opakowań, aby ilość substancji była zgodna z SIWZ lub w innej ilości
wskazanej przez Państwa? Dane rynkowe pokazują, że cena miligrama teofiliny w formie
200mg/10ml x5 amp. jest nawet dwa razy niższa niż w formie 300mg/250ml x 1 szt. Poza tym forma
ta nie zawiera glukozy, dzięki czemu jest neutralna dla chorych na cukrzycę, a mniejsza objętość
pozwala na podanie 200mg teofiliny nawet w ciągu 6 minut. Wyjaśnienie: Zamawiający
oczekuje zaoferowania leku spełniającego wymagania określone w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, w szczególności w załączniku nr 1a Część 2 poz. 81
Czy Zamawiający w poz. Nr 105 wyrazi zgodę na zaoferowanie leku konfekcjonowanego * 40 tabl.
w ilości 175 op. ?
Czy Zamawiający w poz. Nr 118 wyrazi zgodę na zaoferowanie leku konfekcjonowanego * 20 tabl. w
ilości 270 op. ?
Czy Zamawiający w poz. Nr 120 wyrazi zgodę na zaoferowanie leku konfekcjonowanego * 30 tabl. w
ilości 84 op. ?
Czy Zamawiający w poz. Nr 126 wyrazi zgodę na zaoferowanie leku konfekcjonowanego * 30 tabl. w
ilości 2 op. ?
Czy Zamawiający w poz. Nr 183 wyrazi zgodę na zaoferowanie leku konfekcjonowanego * 24tabl. w
ilości 4 op. (brak na rynku leku Sulpiride 50 mg * 30 kaps.) ?
Wyjaśnienie do 3,5-9: Zgodnie z wyjaśnieniem do Pytania nr 11 pkt 1
Zapytania dotyczące pakietu nr 4
1. Poz. Nr 5 -zakończona produkcja, prosimy Zamawiającego o wykreślenie pozycji z pakietu.
Wyjaśnienie: Pozycja nr 5 zostanie wykreślona z Części 4.
2. Czy Zamawiający w poz. Nr 76 (Dobutaminum in. 0,25g/5ml*5amp.) wyrazi zgodę na zaoferowanie
leku w post.fiol. konfekcjonowanego * 1 szt. w ilości 25op. ? Wyjaśnienie: Zgodnie z
wyjaśnieniem do Pytania nr 11 pkt 1
3. Czy Zamawiający w poz. Nr 97 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu typu Enema
konfekcjonowanego * 50 wlewek w ilości 12 op. ? Wyjaśnienie: Zgodnie z wyjaśnieniem do
Pytania nr 11 pkt 1
4. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający w pozycji nr98 oczekuje wyceny 1000 op. leku
konfekcjonowanego *2 sasz. czy * 50 sasz.? Wyjaśnienie: Zamawiający oczekuje
zaoferowania 200 opakowań po 50 saszetek.
5. Czy Zamawiający dopuszcza w poz. Nr 98 wycenę preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek, który
jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu
Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii , którego oferta cenowa jest
korzystna dla Zamawiającego?
Z góry dziękujemy za pozytywną odpowiedź na nasze pytanie. W przypadku odpowiedzi negatywnej
prosimy o dołączenie uzasadnienia merytorycznego. Jeśli odpowiedź będzie pozytywna, prosimy o
podanie ilości opakowań do wyceny. Wyjaśnienie: Zamawiający oczekuje zaoferowania leku
spełniającego wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w
szczególności w załączniku nr 1a Część 4 poz. 98
6. Czy Zamawiający w poz. Nr 101 (Paracetamolum 0,5*60 tab.-zakończona produkcja) wyrazi zgodę
na zaoferowanie leku konfekcjonowanego * 20 tabl. w ilości 900 op. lub *1000 tabl. w ilości 18 op.?
7. Czy Zamawiający w poz. Nr 111 (Sennosides 8,6*10tabl – brak produkcji) wyrazi zgodę na
zaoferowanie leku typu Xenna Extra Comfort*10 tabl.?
8. Czy Zamawiający w poz. Nr 206 wyrazi zgodę na zaoferowanie dostępnego na rynku leku typu
Asamax 250 mg czopki * 30 szt. w ilości 1 op.?( Brak na ryknu preparatu konfekcjonowanego * 10
czopków.)
Wyjaśnienie do 6 -8: Zgodnie z wyjaśnieniem do Pytania nr 11 pkt 1
Zapytania dotyczące pakietu nr 5
System ProPublico © Datacomp
1. Poz. Nr 18 –Clonazepam amp.-brak, termin wznowienia nieznany- prosimy Zamawiającego o
wykreślenie pozycji z pakietu. Wyjaśnienie: Pozycja nr 18 zostanie wykreślona z Części 5
2. Poz. Nr 45 –Nitracor amp.-brak, termin wznowienia nieznany- prosimy Zamawiającego o wykreślenie
pozycji z pakietu. Wyjaśnienie: Pozycja nr 45 zostanie wykreślona z Części 5
3. Poz. Nr 70 –Clomethiazol 0,3*100 kaps.-brak, termin wznowienia nieznany- prosimy Zamawiającego
o wykreślenie pozycji z pakietu.
Wyjaśnienie: Pozycja nr 70 nie zostanie wykreślona z Części 5
Zapytania dotyczące pakietu nr 9
1. Poz. Nr 20 –Amfoterycyna B- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku typu Fungizone
50 mg proszek do sporz. Roztworu do inf. *1 fiol. ? Wyjaśnienie: Zamawiający oczekuje
zaoferowania leku spełniającego wymagania określone w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, w szczególności w załączniku nr 1a Część 9 poz. 20
2. Poz. Nr 28- Erythromycinum 200 mg*16 tabl –brak produkcji, prosimy Zamawiającego o wykreślenie
pozycji z pakietu. Wyjaśnienie: Pozycja nr 28 zostanie wykreślona z Części 9
3. Poz. Nr 32- prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania leku konfekcjonowanego * 21 tabl.
powl. w ilości 100 op.
4. Czy Zamawiający w poz. Nr 51 wyrazi zgodę na zaoferowanie leku konfekcjonowanego * 10 fiol. w
ilości 40 op.?
Wyjaśnienie do 3-4: Zgodnie z wyjaśnieniem do Pytania nr 11 pkt 1
Zapytania dotyczące pakietu nr 10
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 5% roztworu immunoglobuliny ludzkiej o zawartości
IgG powyżej 95%(średni poziom 99,5%), rozkład podklas IgG (wartości średnie): IgG1 62,1 %;
IgG2 34,8 %; IgG3 2,5 %; IgG4 0,6 %; IgA poniżej 0,05mg/ml(IgA średnie
0,0043mg/ml),stabilizator maltoza? Dostępne dawki 1g/10ml; 2,5g/50ml; 5g/100ml; 10g/200ml
2. Czy Zamawiający wymaga aby oferowana immunoglobulina posiadała poziom IgA poniżej
0,05mg/ml? Według doniesień literaturowych to właśnie wysoki poziom IgA odpowiada za
występowanie większości działań niepożądanych.
3. Czy Zamawiający wymaga aby oferowana immunoglobulina była wolna od alkoholi?
4. Czy Zamawiający wymaga aby oferowana immunoglobulina posiadała obojętny stabilizator maltozę?
5. Czy Zamawiający wymaga aby oferowana immunoglobulina była w postaci gotowego do podania
roztworu?
Wyjaśnienie do 1-5: Zamawiający oczekuje zaoferowania leku spełniającego wymagania
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności w załączniku
nr 1a Część 10
Pytanie 12
Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym ZP-271-2/16 w
pakiecie (zadaniu) Pakiet nr 2, w pozycji 167 dotyczącej „Saccharomyces boulardii a 250 mg proszek
do sporządz. zawiesiny do ustnej x 10 sasz.” dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu o nazwie
handlowej Floractin Enteric box (10 blistrów x 15 kapsułek - z przeliczeniem na takiej wielkości
opakowania) producenta Novascon Pharmaceuticals? W załączniku specyfikacja preparatu i jego
najważniejsze cechy.
Wyjaśnienie: Zgodnie z wyjaśnieniem do Pytania nr 11 pkt 1
Pytanie 13
Czy w pakiecie nr 4 poz. 88 (Macrogolum 74 g x 4 sasz.) Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu
Moviprep x 4 sasz. (pr.do sporz.rozt.doust.* 1zest.) ?
Informujemy, że jeden zestaw czterech saszetek Moviprep zawiera (Pr. Do p.rozt.doust. 1 zestaw: 2
torebki A + 2 torebki B. Saszetka A: Makrogol 100g, Sodu siarczan bezwodny 7,5g, Sodu chlorek 2,691,
Potasu chlorek 1,015g. Saszetka B: Kwas ascorbowy 4,7g, Sodu ascorbinian 5,9g.)
Skuteczne oczyszczanie jelita uzyskuje się już przy użyciu 2 litrów leku MOVIPREP® dzięki połączeniu
makrogolu 3350z komponentą askorbinową i elektrolitami.
Dodatek askorbinianu powoduje nasilenie efektu przeczyszczającego poprzez zwiększenie objętości
stolca o 25% w porównaniu do efektu wywoływanego przez roztwór niezawierający tego składnika.
Badania wykazały, że w porównaniu do 4 litrów innego, badanego roztworu z makrogolem:
System ProPublico © Datacomp
·
MOVIPREP® (2 l) ma zdecydowanie lepiej akceptowaną objętość, dzięki czemu jest łatwiejszy do
wypicia dla pacjentów.
· MOVIPREP® (2 l) jest oceniany przez pacjentów jako zdecydowanie smaczniejszy(o smaku
cytrynowym).
· MOVIPREP® (2 l) posiada zbliżony profil bezpieczeństwa.
Wyjaśnienie: Zamawiający oczekuje zaoferowania leku spełniającego wymagania określone
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności w załączniku nr 1a Część 4
poz. 88
Pytanie 14
1. Pakiet 7, poz. 1 - Czy Zamawiający oczekuje aby zaoferowany żel do cewnikowania sterylizowany był
najbezpieczniejszą metodą – parą wodną?
2. Pakiet 7, poz. 1 - W związku z tym, że żel stosowany jest na błony śluzowe, czy Zamawiający mając
na uwadze bezpieczeństwo pacjenta, oczekuje przedstawienia badań na biokompatybilność
chlorheksydyny?
3. Pakiet 7, poz. 1 - Czy Zamawiający oczekuje aby na opakowaniu jednostkowym był nadrukowany
skład żelu?
Wyjaśnienie do 1-3: Zamawiający oczekuje zaoferowania leku spełniającego wymagania
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności w załączniku
nr 1a Część 7 poz. 1
Pytanie 15
Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie nr 2 pozycja 4 lek Bupivacainum 0,5%-10ml amp była
roztworem hiperbarycznym?
2. Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie nr 4 pozycja 68 lek Bupivacaini hydrochloridum 5 mg /ml
a 4 ml x 5 amp była roztworem hiperbarycznym?
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie, w pakiecie 4 pozycja 106 preparatu Plofed 1%
emulsja do wstrzykiwań dożylnych 10 mg/ml 5 fiolek x 20 ml?
4. Czy Zamawiający wymaga aby Midazolamum w pakiecie 5 pozycja 30, 54 posiadał w swoim składzie
edetynian sodu, który zapobiega powstawaniu niewielkich ilości osadów spowodowanych
wytrącaniem się produktów interakcji szkła z płynem ampułkowym, dzięki czemu okres trwałości do
użycia wynosi 3 lat?
5. Czy Zamawiający wymaga aby Cefazolin pakiet 9 pozycja 36 zgodnie z ChPL produktu leczniczego
posiadał rejestrację do przechowywania w temperaturze powyżej 25 stopni Celsjusza?
6. Czy Zamawiający wymaga aby Ciprofloksacyna w pakiecie 9 pozycja 5 była w postaci
monowodzianu?
7. Czy Zamawiający w pakiecie 9 pozycja 51 wymaga, aby zaoferowany Ceftazidimum 1g był w postaci
proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań domięśniowych, dożylnych i infuzji?
Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 9 pozycja 51 aby Ceftazidimum zachowywał po rozpuszczeniu
trwałość przez 24 godz. w temp. 2-8°C?
Wyjaśnienie do 1-8: Zamawiający oczekuje zaoferowania leku spełniającego wymagania
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności w załączniku nr
1a dla pozycji określonych w treści zapytania.
1.
Pytanie 16
Dot. Pakietu 28 poz. 1,3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 28 poz. 1,3 i
utworzy dla tych pozycji osobny pakiet?
Wyjaśnienie: Pozycja nr 1 i 3 zostanie wykreślona z Części 28
Udzielone wyjaśnienia są obowiązujące.
Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania
mają Państwo prawo wnieść odwołanie w terminach i formie określonej w Dziale VI rozdział 2 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
System ProPublico © Datacomp
Download