Instrumenty pogodowe

advertisement
Katarzyna Prus, Łukasz Świercz
1.
2.
3.
4.
5.
Charakterystyka i teoretyczna strona
pochodnych instrumentów kredytowych
Analiza dwóch wybranych instrumentów
Przedstawienie instrumentów
katastroficznych. Zjawisko asymetrii i pokusy
nadużycia.
Zapoznanie z instrumentami pogodowymi.
Liczne przykłady.
Bibliografia
Pochodne instrumenty kredytowe (derywaty
kredytowe) mogą służyć do :

zabezpieczenia przed ryzykiem
niewypłacalności

dywersyfikacji ryzyka kredytowego
Kredytowe instrumenty pochodne (derywaty):

stosunkowo młoda grupa derywatów

jedna z najważniejszych innowacji w światowym
systemie finansowym

skuteczniejsze zarządzanie portfelami długu
Wolumen kredytowych instrumentów pochodnych na
świecie (mld$)
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1996
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Źródło: Opracowanie własne na podstawie British Bankers Association Report 2006
2006
2008
Niefinansowane
• swap niewypłacalnościowy (CDS)
Finansowane
• obligacja z opcją kredytową
• koszykowy CDS
• warunkowy CDS
• opcja niewypłacalnościowa
• swap całkowitej stopy zwrotu
• opcja na rozpiętość odsetek
• swap na rozpiętość odsetek
• zobowiązanie zabezpieczone na
portfelu aktywów:
- arbitrażowe
- syntetyczne

Daje prawo nabywcy swapu do sprzedania
papieru dłużnego wyemitowanego przez dłużnika
lub innej wierzytelności, podmiotowi
wystawiającemu swap.

W zamian za to nabywający zabezpieczenie
dokonuje cyklicznych płatności na rzecz
sprzedającego.
Jeśli zdarzenie kredytowe nie występuje
Bank A
(kupujący
zabezpieczenie)
Premia za zabezpieczenia
Bank B
(sprzedający
zabezpieczenie)
100 pb rocznie od nominału 100
mln USD
Jeśli zdarzenie kredytowe występuje
Bank A
(kupujący
zabezpieczenie)
100 mln USD
minus wartość rynkowa
zabezpieczanej obligacji 30 dni
po wystąpieniu zdarzenia
kredytowego
Bank B
(sprzedający
zabezpieczenie)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Kredytowe instrumenty pochodne – wyzwanie dla polskiego
systemu finansowego

dziecko nowoczesnej koncepcji

zarządzający CDO dzieli emisje na transze

działanie ich można sobie wyobrazić
w postaci wielopoziomowej fontanny
Źródło: Opracowanie własne.
• Stany Zjednoczone
Miejsce
• Rozwinięte rynki finansowe
• Katastrofy naturalne
Instrumenty pogodowe
Przyczyna
Skutek
• Huragan Andrew z 1992 r.
• Wielomiliardowe straty
• Chęć zabezpieczenia
• Powstanie pochodnych katastroficznych
Futures
katastroficzne
Swapy
katastroficzne
Pochodne
katastroficzne
Opcje
katastroficzne
Obligacje
katastroficzne
Katastroficzne
opcje sprzedaży
na kapitał

Z reguły odnosi się do jakiegoś indeksu szkód, np.
Indeks
Re
Ex
–
mierzy
wartość
szkód
ubezpieczeniowych przekraczających 25 mln dolarów
w wybranych rejonach Stanów Zjednoczonych
Wartość indeksu wyliczona jest przez podzielenie
faktycznej wielkości strat przez 10 mln dolarów
i podawaną przez instytucje monitorującą wysokość
strat ubezpieczeniowych.




Umożliwiają tańsze finansowanie ubezpieczycieli
w okresie zwiększonych wypłat odszkodowań
Dla inwestora: Stosunkowo wysoki i atrakcyjny kupon
płatny od obligacji
Dla emitenta: Gdy straty emitenta przekroczą ustalony
poziom, odsetki nie są wypłacane w ogóle, może ulec
umorzeniu część wartości nominalnej obligacji
Istnieją także warunkowe obligacje katastroficzne




Umożliwiają tańsze finansowanie ubezpieczycieli
w okresie zwiększonych wypłat odszkodowań
Nie wiążą się jednak z pozyskiwaniem środków od
inwestorów w momencie emisji
Umożliwiają reasekurantowi uprzywilejowaną emisję
akcji po ustalonej cenie, jeżeli straty przekroczą
ustalony poziom lub nastąpi określone zdarzenie
katastroficzne
Są wykonywane, gdy cena akcji reasekuratora znacznie
spadnie na skutek poniesionych strat


Pozwalają na wymianę posiadanych przez firmy
ubezpieczeniowe portfeli ryzyk, dzięki czemu jest
większa dywersyfikacja i ubezpieczenie nietypowych
rodzajów ryzyka
Wymiana może dotyczyć różnych ryzyk lub ryzyka
w zamian za premię



Zwykle instrumentem bazowym są regionalne indeksy
strat dla danego regionu geograficznego w pewnym
przedziale czasu.
Możliwość geograficznej dywersyfikacji ryzyka
(sprzedawanie pochodnych instrumentów
katastroficznych dla jednych regionów innym)
Występowanie asymetrii informacji i pokusy
nadużycia.
Instrumenty
katastroficzne
• Asymetria
informacji
• Pokusa
nadużycia
Instrumenty
pogodowe
• Wysokie
ryzyko bazy
Definicja:
Instrumenty dotyczące kształtowania się
wybranych zjawisk naturalnych,
wykorzystywane w branżach wrażliwych
na pogodę, takich jak np. rolnictwo czy
turystyka.
Przykłady:
Rolnicy mogą zabezpieczyć się za pomocą derywatów
pogodowych przed przymrozkami lub suszą.
Przykłady:
Parki rozrywki mogą zabezpieczyć się na wypadek złej
pogody, np. w weekendy sezonu.
Kontrakty
na opad
śniegu
Terminowe
kontrakty
pogodowe
Kontrakty
zależne od
temperatury
Kontrakty
huraganowe
Kontrakty
deszczowe
Kontrakty
mrozowe



Główne zainteresowanie kontraktami śnieżnymi trwa na
rynku od września do grudnia.
Derywaty śnieżne są jak polisa ubezpieczeniowa.
Płacona jest pewna kwota za każdą jednostkę opadów
śniegu powyżej lub poniżej wielkości określonej
w kontrakcie, w zależności od lokalizacji.
Istnienie indeksów, podających przeciętną miesięczną
wielkość opadów śnieżnych dla wybranych lokalizacji,
głównie USA.
Przykład: Rynek amerykański
Na amerykańskim rynku funkcjonują od 2006 r., w większości jako narzędzia
zarządzania ryzykiem, pierwotnie oferowane służbom miejskim. Z czasem
zaczęły obejmować też firmy zajmujące się odśnieżaniem, kurorty narciarskie
czy producentów soli drogowej.
Występują dwa modele takich produktów: „pay for push”, gdzie nabywca
kontraktu terminowego czy opcji (np. firma odśnieżająca czy dostawca soli)
płaci w zależności od okoliczności, oraz „all-inclusive” (klient wnosi stałą
opłatę, niezależnie od tego, ile śniegu napada). W tym drugim wypadku,
kiedy zima jest ciężka, oszczędza pieniądze, a kiedy jest lżejsza, osiąga
dochód, pomimo mniejszego ruchu w interesie.


Bazują na temperaturze dziennej lub tygodniowej dla
okresów tygodniowych, miesięcznych lub sezonowych
(zima, lato). Możliwe jest też wybranie kilku kolejnych
miesięcy w sezonie (są to tzw. kontrakty strip)
Temperatura jest mierzona dla USA i Kanady przy
pomocy Heating Degree Day dla zimy i Cooling Degree
Day w lecie, zaś dla Europy Cumulative Average
Temperature.
Przykład: Londyńskie winiarnie
W 2000r. sieć londyńskich winiarni Corney & Barrow podpisała
umowę, która w zamian za określoną składkę zapewniała jej
wypłaty w czwartki i piątki lata, gdy temperatura nie sięgnęła
24°C. Im niższą notowano temperaturę, tym wyższy był benefit
firmy.
Wszystko zaczęło się od tego, że Corney & Barrow analizując
wpływy ze sprzedaży doszli do wniosku, że obroty były
szczególnie wysokie w dniach, kiedy temperatura na zewnątrz
przekraczała 24°C. Temperatura miała wpływ na utarg we
wszystkie dni tygodnia, ale największy jej wpływ obserwowany
był w czwartki i piątki.
Przykład: Opcje pogodowe o charakterze katastroficznym


Na Chicagowskiej giełdzie towarowej (CME) może być
notowana binarna opcja na Carvill Hurricane Index, służąca
zabezpieczaniu strat spowodowanych przez drugi huragan
w roku.
Opcja wprowadzona do obrotu, aby zapewnić ochronę dla
przypadków, gdy zabezpieczenie przed ryzykiem
katastroficznym zostało już wykorzystane do pokrycia strat
spowodowanych przez huragan o największej zanotowanej
sile w danym roku i rejonie geograficznym, a region ten
nawiedził kolejny huragan.



Opierają się na indeksach mrozowych, takich jak np. Frost Day
Index, który pokazuje liczbę mroźnych dni w okresie kolejnych
5miesięcy.
Dzień uznany jest za mroźny jeśli o godzinie 7 temperatura jest
niższa niż -3,5°C lub o godzinie 10 jest niższa niż -1,5°C lub
w obu tych godzinach temperatura jest niższa niż -0,5°C.
Pomiar temperatury jest dokonywany dwa razy dziennie dla dni
roboczych od listopada do marca. Każdy punkt zmiany indeksu
warty jest 1000 euro.
Przykład: W Chicago można kupić derywaty na deszcz


Chicagowska giełda towarowa (CME) wprowadziła
kontrakty terminowe na deszcz. Dzięki nim inwestorzy
mogą obstawiać, że będą burze albo że nawet nie będzie
mżyło, lub zabezpieczyć się przed ulewami.
Według chicagowskiej giełdy towarowej najczęściej kupują
je producenci i dystrybutorzy energii oraz inne zakłady
użyteczności publicznej, organizatorzy koncertów i imprez
sportowych, parki tematyczne i inne firmy, gdzie biznes jest
bardzo uzależniony od pogody.

Instrumenty finansowe i ich zastosowanie, Janusz
Kudła

Kredytowe instrumenty pochodne – wyzwanie dla
polskiego systemu finansowego, Renata
Karkowska

British Bankers Association Report 2006
Download