pochodne instrumenty kredytowe instrumenty pogodowe i

advertisement
Kamila MADEJSKA
Aneta ONOPIUK
POCHODNE INSTRUMENTY
KREDYTOWE

CDS – credit default swap
TRS – total return swap
CSO – credit spread option
CLN – credit linked notes
CREDIT DEFAULT SWAP

Sprzedawca
zabezpieczenia
Premia swapowa
Świadczenie warunkowe
ZDARZENIE KREDYTOWE:
 bankructwo
 obniżenie ratingu kredytowego
 brak terminowej zapłaty
 zdarzenie kredytowe związane z fuzją
 restrukturyzacja zadłużenia
Nabywca
zabezpieczenia
Aktywa bazowe
CREDIT DEFAULT SWAP

PARAMETRY TRANSAKCJI
Waluta
EUR
Termin zapadalności
3 lata
Podmiot referencyjny
Polska
Wartość bazowa
50 mln EUR
Premia swapowa
33 pb
Cykl płatności
kwartalny
Tryb wykonania
Fizyczna dostawa według
wartości nominalnej
𝑷𝒓𝒆𝒎𝒊𝒂 = 50 𝑚𝑙𝑛 𝐸𝑈𝑅 × 0,0033 × 0,25 = 41.250 𝐸𝑈𝑅
𝑲𝒐𝒔𝒛𝒕 𝒛𝒂𝒃𝒆𝒛𝒑𝒊𝒆𝒄𝒛𝒆𝒏𝒊𝒂 = 41.250 𝑚𝑙𝑛 𝐸𝑈𝑅 × 3 × 4 = 495.000 𝐸𝑈𝑅
TOTAL RETURN SWAP

Inwestor na rynku obligacji uważa, że ze względu na spodziewaną
poprawę wyników finansowych korporacji XYZ, nastąpi podwyższenie jej
ratingu kredytowego i w konsekwencji zawężenie spreadu jej obligacji
w stosunku do oprocentowania amerykańskich obligacji skarbowych.
W celu wykorzystania tej sytuacji inwestor zawiera umowę rocznego
swapu na dochód całkowity jak strona nabywająca swap.
Instrument bazowy
10-letnia obligacja filmy XYZ
o kuponie 9% p.a.
Wartość nominalna
10 mln USD
Premia swapowa
Rentowność 6-miesięcznych
T-bills + 160 pb
Cykl płatności
Półroczny
TOTAL RETURN SWAP

Rentowności 6-miesięcznych T-bills dla potrzeb obliczenia premii
swapowych w okresie trwania swapu wyniosły:
okres 1: 4,8% p.a.
okres 2: 5,4% p.a.
𝑷𝒓𝒆𝒎𝒊𝒂 𝒐𝒌𝒓𝒆𝒔 𝟏 = 10.000.000 𝑈𝑆𝐷 ×
4,8% + 160𝑝𝑏
= 320.000 𝑈𝑆𝐷
2
𝑷𝒓𝒆𝒎𝒊𝒂 𝒐𝒌𝒓𝒆𝒔 𝟐 = 10.000.000 𝑈𝑆𝐷 ×
5,4% + 160𝑝𝑏
= 350.000 𝑈𝑆𝐷
2
𝑹𝒂𝒛𝒆𝒎 = 320.000 + 350.000 = 670.000 𝑈𝑆𝐷
𝑷ł𝒂𝒕𝒏𝒐ś𝒄𝒊 𝒐𝒅𝒔𝒆𝒕𝒌𝒐𝒘𝒆 = 10.000.000 𝑈𝑆𝐷 × 9% = 900.000 𝑈𝑆𝐷
W chwili zawarcia transakcji rentowność 10-letnich obligacji skarbowych rządu
USA wynosi 6,2% co oznacza, że spread dla obligacji firmy XYZ wynosi 280pb.
TOTAL RETURN SWAP

Rok po zawarciu transakcji rentowność 9 letnich obligacji rządu USA
wyniosła 7,6% a spread dla obligacji firmy XYZ zgodnie z oczekiwaniami
inwestora uległ zawężeniu do 180 pb. Rentowność obligacji bazowej
wynosi 9,4%.
𝑾𝒂𝒓𝒕𝒐ść 𝒓𝒚𝒏𝒌𝒐𝒘𝒂 𝒐𝒃𝒍𝒊𝒈𝒂𝒄𝒋𝒊 = 𝟗𝟕, 𝟔𝟏 × 𝟏𝟎. 𝟎𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎 = 𝟗. 𝟕𝟔𝟏. 𝟎𝟎𝟎 𝑼𝑺𝑫
𝒁𝒎𝒊𝒂𝒏𝒂 𝒘𝒂𝒓𝒕𝒐ś𝒄𝒊 𝒓𝒚𝒏𝒌𝒐𝒘𝒆𝒋 = 𝟗. 𝟕𝟔𝟏. 𝟎𝟎𝟎 − 𝟏𝟎. 𝟎𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎 = −𝟐𝟑𝟗. 𝟎𝟎𝟎 𝑼𝑺𝑫
Łą𝒄𝒛𝒏𝒂 𝒑ł𝒂𝒕𝒏𝒐ść 𝒅𝒐𝒄𝒉𝒐𝒅𝒖 𝒄𝒂ł𝒌𝒐𝒘𝒊𝒕𝒆𝒈𝒐 = 𝟗𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎 − 𝟐𝟑𝟗. 𝟎𝟎𝟎 = 𝟔𝟔𝟏. 𝟎𝟎𝟎 𝑼𝑺𝑫
𝑷𝒓𝒛𝒆𝒑ł𝒚𝒘𝒚 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒔𝒐𝒘𝒆 𝒏𝒆𝒕𝒕𝒐 = 𝟔𝟔𝟏. 𝟎𝟎𝟎 − 𝟔𝟕𝟎. 𝟎𝟎𝟎 = −𝟗. 𝟎𝟎𝟎𝑼𝑺𝑫
CREDIT SPREAD OPTION

Wykorzystanie opcji do ochrony przez wzrostem wartości
spreadu obligacyjnego
Rynkowy spread
dla obligacji ABC
300 pb
Cena wykonania
350 pb
Wartość nominalna
10 mln USD
Współczynnik ryzyka
5
Jeśli w chwili wykonania opcji spread rynkowy wzrośnie do
poziomu 450pb to nabywca opcji będzie ją mógł wykonać
a dochód jaki otrzyma wyniesie:
𝑫𝒐𝒄𝒉ó𝒅 = 0,045 − 0,035 × 10.000.000 × 5 = 500.000 𝑈𝑆𝐷
CREDIT LINKED NOTES

BANK 1 O WYSOKIM RATIINGU AA
Kupon 2-letnich CLN
4,5%
Zdarzenie kredytowe
Więcej niż 10% niespłaconego długu
Jeśli mniej niż 10% długu na kartach kredytowych zostało nie spłacone
Bank 1
(emitent)
Kupon 4,5% od pełnego nominału
w trakcie życia obligacji
100% nominału w dniu zapadalności
Bank 2
(inwestor)
Jeśli co najmniej 10% długu na kartach kredytowych zostało nie spłacone
Bank 1
(emitent)
Kupon 4,5% od pełnego nominału
w trakcie życia obligacji
80% nominału w dniu zapadalności
Bank 2
(inwestor)

konstrukcja instrumentów
ograniczenia w rozwoju z powodu asymetrii informacji

INSTRUMENTY KATASTROFICZNE
to pochodne instrumenty finansowe,
wykorzystujące do reasekuracji
rynek kapitałowy
INSTRUMENTY
KATASTROFICZNE

 Zrodziły się na początku lat 90-tych ubiegłego wieku
w Stanach Zjednoczonych.
 Bezpośrednim impulsem, który wywołał stworzenie
pierwszych tego typu instrumentów był huragan
Andrew na Florydzie z 1992r.
Instrumenty
katastroficzne
Kontrakty
terminowe
(CAT futures)
Opcje
katastroficzne
(CAT options)
Obligacje
katastroficzne
(CAT bonds)
Swapy
katastroficzne
(CAT swaps)

ROZWÓJ RYNKU
INSTRUMENTÓW
KATASTROFICZNYCH
2004
2012
Katastrofy w Japonii
Trzęsienia ziemi na Tajwanie
Wiele ryzyk
Ubezpieczenia życiowe
Huragany w USA
Trzęsienia ziemi w USA
Wichury w Europie
Katastrofy w Meksyku
Przykład: obligacja
katastroficzna ATLAS RE II

 Trzyletni kontrakt, licząc od 1 stycznia 2002r., dostarczający grupie
pokrycie retrocesyjne od zagregowanej szkody w wysokości
150 mln USD oraz 100 mln USD licząc dla pojedynczej szkody
 Obejmował szkody spowodowane przez:
a) Burze w Europie północno-zachodniej: Francji, Belgii, Holandii,
Niemczech i Wielkiej Brytanii
b) Trzęsienia ziemi w rejonie Z. Kalifornijskiej i okolicach Los Angeles
c) Trzęsienia ziemi w Japonii, w wybranych obszarach

PROBLEM
ASYMETRII INFORMACJI
Instrumenty katastroficzne
– asymetria informacji
Przewaga reasekuratorów
nad inwestorami
w dostępie do informacji
dotyczących powstawania
szkód
Instrumenty pogodoweryzyko bazy
Niedopasowanie
zabezpieczenia do szkody
Pokusa nadużycia
Ograniczenia
w rozwoju
Większy rozwój i popularność
instrumentów pogodowych
INSTRUMENTY POGODOWE
 Instrumenty

zarządzania
ryzykiem pogodowym
o charakterze nie katastroficznym.
 Wypłata uzależniona jest od wystąpienia określonych
zjawisk pogodowych, mogących powodować szkody.
 Zastosowanie:
sektor
energetyczny,
biznes
gastronomiczny, rolnictwo, budownictwo, transport,
turystyka oraz rozrywka.
Instrumenty pogodowe
Opcje
Swapy
Kontrakty
terminowe
zależne od
temperatury
mrozowe
na opady
śniegu
huraganowe
Oprócz tego, że instrumenty pogodowe
służą do zabezpieczania się przed
ryzykiem, mogą być wykorzystywane
również do spekulacji, czyli zawierania
niepokrytych w rzeczywistości transakcji.
Liczba zawartych kontraktów
pogodowych na CME (tys. sztuk)
1000
800
600
400
200
0
1999
2000
Źródło: Raport WRMA
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
RYNEK INSTRUMENTÓW
POGODOWYCH W POLSCE

 nie są przedmiotem obrotu na giełdzie
 transakcje tymi instrumentami
są zarządzane przez Grupę Consus
TO JUŻ JEST KONIEC, NIE MA JUŻ NIC
JESTEŚMY WOLNI, MOŻEMY IŚĆ : - )
POCHODNE INSTRUMENTY KREDYTOWE,
INSTRUMENTY POGODOWE
I KATASTROFICZNE
konstrukcja i ograniczenia w rozwoju z powodu asymetrii informacji
Martyna Cudowska
Marta Serafin
AGENDA
1. Pochodne kredytowe (podział, struktura, przykłady):
a) niefinansowane
b) finansowane (w tym problem asymetrii informacji)
Podsumowanie: wady i zalety pochodnych kredytowych
2. Pochodne instrumenty katastroficzne - przykłady
3. Pochodne instrumenty pogodowe - przykłady
4. Porównanie pochodnych katastroficznych oraz
pochodnych pogodowych
POCHODNE KREDYTOWE
instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem niewypłacalności
lub dywersyfikujące ryzyko kredytowe.
Niefinansowane
Finansowane
Zobowiązania
zabezpieczone na
portfelu aktywów
Syntetyczne
Obligacja z opcją
kredytową
Swap
Opcja
niewypłacalnościowa
Arbitrażowe
Swap
niewypłacalnościowy
Swap całkowitej stopy
zwrotu
Opcja
Koszykowy swap
niewypłacalnościowy
Warunkowy swap
niewypłacalnościowy
Opcja na rozpiętość
odsetek
SWAP NIEWYPŁACALNOŚCIOWY
(CDS - Credit Default Swap)
odsetki o stałej wysokości
Nabywca
zabezpieczenia
Sprzedawca
zabezpieczenia
płatność w przypadku
zdarzenia kredytowego
Przykład:
• Boom na kredyty hipoteczne w USA
• Instytucje kupują obligacje emitowane pod kredyty hipoteczne
• AIG sprzedaje kontrakty CDS zabezpieczające ww. obligacje
• Nieruchomości przestają być spłacane
• Wartości nominalne kontraktów CDS powinny być wypłacane
• AIG brakuje środków
• Rezerwa Federalna udziela linii kredytowej w wysokości 85 mld USD
KOSZYKOWY SWAP NIEWYPŁACALNOŚCIOWY
(basket, portfolio swap)
• odnosi się do koszyka aktywów
• wypłata po którymś z kolei zdarzeniu kredytowym
WARUNKOWY SWAP NIEWYPŁACALNOŚCIOWY
(contingent CDS)
• uzależnienie wypłaty również od wystąpienia innego
zdarzenia, np. niewypłacalności określonego podmiotu.
OPCJA NIEWYPŁACALNOŚCIOWA
premia (płatna jednorazowo)
Nabywca
zabezpieczenia
płatności
odsetkowe
aktywo bazowe
Sprzedawca
zabezpieczenia
płatność w przypadku
zdarzenia kredytowego
SWAP CAŁKOWITEJ STOPY ZWROTU
(TRS -Total Return Swap)
odsetki z aktywa bazowego
+ wartość jego aprecjacji
Nabywca
zabezpieczenia
płatności
odsetkowe
aktywo bazowe
Sprzedawca
zabezpieczenia
odsetki referencyjne +
zwrot spadku wartości aktywa bazowego
TESOBONO SWAP - przykład
Kryzys meksykański w 1994r.
• Błędnie prowadzona polityka makroekonomiczna
• Zwiększanie wydatków rządowych  wzrost deficytu budżetowego
• Emisja tesobonos indeksowanych w dolarach  napływ kapitału
o wartości 17-20 mld USD
• Spadek kursu peso  niewypłacalność meksykańskiego rządu
• 27 grudnia 1994r. – zawieszenie notowań tesobonos
• Pomoc finansowa ze strony USA  spłata tesobonos
OPCJE NA ROZPIĘTOŚĆ ODSETEK
(credit spread option)
• INSTRUMENTY BAZOWE: tylko wyceniane rynkowo
•ROZLICZENIE TRANSAKCJI: gdy różnica rentowności określonych papierów
przekroczy ustalony poziom marży
• SPRZEDAJĄCY: płaci różnicę między aktualną marżą papieru a ustaloną
rentownością bezpiecznych papierów skarbowych
SWAP NA ROZPIĘTOŚĆ ODSETEK
(credit spread swap)
• Wielookresowy odpowiednik opcji na rozpiętość odsetek
FINANSOWANE POCHODNE KREDYTOWE
Obligacje z opcją kredytową
(CLN- credit linked notes)
Zobowiązania zabezpieczone
na portfelu aktywów
(CDO-collateralized debt
obligations)
Struktura CLN – przykład z 2014 roku
TAK
Citigroup Inc
(emitent)
20 letnie obligacje rządu
Kenii
Płatność
określona w
umowie
Zdarzenie kredytowe
określone w umowie
Premia za zabezpieczenie ryzyka
kredytowego
JPMorgan Emerging
Markets Debt Fund
(nabywca)
Kupony odsetkowe w wys. 12%
(wyższe niż w przypadku standardowych
obligacji)
(aktywa bazowe)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie JPMorgan Emerging Markets Local Currency Debt Fund
Schedule of Portfolio Investments as of July 31, 2014
Problem asymetrii informacji - spółka Parmalat
Krótki opis spółki Parmalat: czwarty pod względem wielkości koncern rolnospożywczy w UE
Cel działania: obniżenie kosztów finansowania
Podjęte działania:
a)wykorzystywanie sieci 300 zależnych spółek do poprawy bilansu
b)uzyskiwanie kredytów z banku
c)emitowanie papierów dłużnych
d)przekonwertowanie waluty przez swap walutowo-procentowy z wbudowanym
kredytowym instrumentem pochodnym (“self-referenced credit-linked notes”)
Konsekwencje: manipulacje wynikiem finansowym ⟹ insider trading (wykorzystanie
nierównego dostępu do informacji a temat kondycji finansowej spółki)
STRUKTURA CDO
fundusze z emisji
Bank inicjujący
sprzedaż aktywów
Aktywa
referencyjne
fundusze z emisji
Transza uprzywilejowana
(ang. senior note) – rating AAA
emisja skryptów
Transza pośrednia
(ang. mezzanine) – np. rating BB
Spółka
specjalnego
przeznaczenia
(SPV)
Transza kapitałowa
(ang. equity tranche) –
brak ratingu
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Grontecki R., Kurnatowski T. ,Kredytowe instrumenty pochodne
Rola CDO w kryzysie finansowym
W jakim celu banki wykorzystywały CDO?
1. uchylenie się od wymogu kapitałowego – zobowiązania banków do utrzymania
kapitału w wysokości uzależnionej od ponoszonego przez nie ryzyka
 W okresie dobrej koniunktury utrzymywanie wysokiego wyposażenia banku w
kapitał jest niekorzystne dla akcjonariuszy (zmniejszenie dźwigni finansowej)
⟹ Odpowiedzią na to była sekurytyzacja (najlepszym rozwiązaniem CDO)
Jakie były główne zalety emisji CDO?
W CDO rolę transzy najbardziej uprzywilejowanej przejmowała transakcja CDS, a
więc obejmujący pozycję nie musiał angażować znacznych środków. Musiał jedynie
złożyć depozyt zabezpieczający u kontrahenta.
Podział CDO
1. Arbitrażowe (cel: uzyskiwanie dochodów
dla inwestorów)
a) gotówkowe (wyplacają kupony dzięki
dochodom generowanym przez portfel
zobowiązań)
b) rynkowe (koncentrują się na realizacji
wzrostu wartości zabezpieczeń)
oraz bilansowe (cel: chęć pozbycia się aktywów
z bilansu wierzyciela)
2. Syntetyczne (nie zawierają aktywów
zabezpieczających wypłaty, opierają się na
konstrukcji CDS lub CLN, zdarzenie kredytowe
powoduje obciążenie kolejnych transz)
a) CDO do kwadratu (skonstruowane na
podstawie kolejnych transz innych CDO)
b) hybrydowe (zawierają rzeczywiste aktywa
oraz pochodne kredytowe)
wyjątkowo: mogą mieć
character finansowany
lub niefinansowany
Kredytowe instrumenty pochodne
Zalety
Wady
Koszty finansowania oraz koszty
transakcyjne są niższe niż w
przypadku zakupu istrumentu
referencyjnego
Problem asymetrii informacji I
wynikające z niego konsekwencje
dla wyboru poziomu zarządzania
ryzykiem kredytowym
Koszt zakupu kredytowych
instrumentów pochodnych wiąże się
z płatnością premii (cykliczną lub
jednorazową), nie wymaga
posiadania środków w wysokości
bieżącej wartości rynkowej
instrument referencyjnego.
Potencjalne oddziaływanie
pochodnych
instrumentów kredytowych na
sytuację banków
Zzastosowanie dźwigni finansowej
(wykorzystywane np. przez
hedgefunds),
Nieprzejrzystość rynku kredytowych
instrumentów pochodnych
Umożliwienie krótkiej sprzedaży
(wystawca kredytowego instrumentu
pochodnego nie musi posiadać
referencyjnego instrumentu
dłużnego)
Problem z precyzyjnym określeniem
warunków uznania danego zdarzenia
za kredytowe
Pochodne instrumenty katastroficzne
Futures
katastroficzne
Opcje
katastroficzne
Swapy
katastroficzne
Obligacje
katastroficzne
Katastroficzne opcje
sprzedaży na kapitał
Obligacje katastroficzne
Zalety:
• Umożliwiaja tańsze finansowanie ubepieczycieli
• Stosunkowo wysoki i atrakcyjny dla inwestorów kupon
• Nie przenoszą ryzyka katastrof bezpośrednio na inwestorów
Wady (dla inwestorów):
• Gdy straty emitenta przekroczą ustalony poziom, odsetki nie są
wypłacane
• Ulec umorzeniu może część wartości nominalnej obligacji
Obligacja katastroficzna- przykład
Rok: 1996
Emitent obligacji: Funded Reinsurance Company Ltd.
Warunki spłaty pożyczki:
a) w przypadku braku klęski żywiołowej w ciągu 15 miesięcy trwania pożyczki zwrócone miało
zostać 100% wartości nominalnej (przy czym obligacja sprzedawana była za 80% jej
nominalnej wartości),
b) Jeżeli miałaby miejsce jedna katastrofa, wypłacone byłoby 85,5% wartości nominalnej
obligacji,
c) jeśli wystąpiłyby dwie lub więcej, wypłacone miało być jedynie 60% wartości nominalnej.
Zdarzenie: katastrofa nastąpiłaby w sytuacji, gdy w jednym z pięciu wymienionych regionów
świata zostanie przekroczona określona wielkość szkód (USA – 6,3 miliarda dol., zachodnia
Europa i Japonia – 3 miliardów dol., Karaiby – 1,25 miliardów dol., Australia i Nowa Zelandia – 1
miliarda dol.).
Obligacja katastroficzna- przykład2
Rok: 2003
Inicjator emisji: Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA)
Wartość nominalna obligacji: 260 mld USD
Cel emisji: ubezpieczenie ryzyka odwołania finałowego meczu
Pucharu Świata w Niemczech w 2006 roku w wyniku ataku
terrorystyczego.
Problem asymetrii informacji w opcjach i
kontraktach katastroficznych
Zabezpieczający się (głównie reasekuratorzy) a dający
zabezpieczenie (inwestorzy z rynku)
POKUSA NADUŻYCIA
Rozwiązanie…
INSTRUMENTY POGODOWE
Kontrakty terminowe
zależne od
temperatury
Kontrakty mrozowe
Kontrakty
na opady śniegu
Kontrakty
huraganowe
INSTRUMENTY POGODOWE
Powstanie: USA 1997r., po przejściu huraganu El Nino
Przykład: Pierwszą operacją wykorzystującą derywaty pogodowe była
transakcja „Kelwin Bond”. Została ona zawarta w 1997 roku przez firmę Koch
Energy Trading działającą w sektorze energetycznym (obecnie Energy-Koch)
i opiewała na kwotę 50 mln. Dzięki temu firma ubezpieczyła się przed
niekorzystnym wpływem wyższych temperatur na sprzedaż energii.
• Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. – pierwsza polska
firma wykorzystująca derywaty pogodowe.
Cele stosowania derywatów: ochrona sprzedaży, zwiększenie obrotów,
ograniczenie kosztów.
POGODOWE A KATASTROFICZNE
Pochodne
pogodowe
• Wypłata zależy od zdarzeń
wywołujących szkody
• Głównymi nabywcami są
firmy z sektorów:
energetycznego, rolniczego,
budowlanego
Pochodne
katastroficzne
• Wypłata zależy od wielkości
szkód spowodowanych
zdarzeniami
ubezpieczeniowymi
• Głównymi nabywcami są
reasekuratorzy
BIBLIOGRAFIA
• Grontecki R., Kurnatowski T. ,Kredytowe instrumenty pochodne
• Karkowsk R., Kredytowe instrumenty pochodne – wyzwanie dla polskiego systemu
finansowego
• Kudła J. ,Instrumenty finansowe i ich zastosowania
• Majewski M., Tudek J., Sposób na pogodę, Miesięcznik Ubezpieczeniowy
• Michalak D., Derywaty pogodowe jako instrument efektywnego zarządzania
ryzykiem pogodowym
• Sarialioglu-Hayali A., Financial Stability and Financial Crises: The Role of Derivative
Instruments in International Financial Crises
• JPMorgan Emerging Markets Local Currency Debt Fund Schedule of Portfolio
Investments as of July 31, 2014
Download