Instrumenty katastroficzne

advertisement
Kamila MADEJSKA
Aneta ONOPIUK
POCHODNE INSTRUMENTY
KREDYTOWE

CDS – credit default swap
TRS – total return swap
CSO – credit spread option
CLN – credit linked notes
CREDIT DEFAULT SWAP

Sprzedawca
zabezpieczenia
Premia swapowa
Świadczenie warunkowe
ZDARZENIE KREDYTOWE:
 bankructwo
 obniżenie ratingu kredytowego
 brak terminowej zapłaty
 zdarzenie kredytowe związane z fuzją
 restrukturyzacja zadłużenia
Nabywca
zabezpieczenia
Aktywa bazowe
CREDIT DEFAULT SWAP

PARAMETRY TRANSAKCJI
Waluta
EUR
Termin zapadalności
3 lata
Podmiot referencyjny
Polska
Wartość bazowa
50 mln EUR
Premia swapowa
33 pb
Cykl płatności
kwartalny
Tryb wykonania
Fizyczna dostawa według
wartości nominalnej
𝑷𝒓𝒆𝒎𝒊𝒂 = 50 𝑚𝑙𝑛 𝐸𝑈𝑅 × 0,0033 × 0,25 = 41.250 𝐸𝑈𝑅
𝑲𝒐𝒔𝒛𝒕 𝒛𝒂𝒃𝒆𝒛𝒑𝒊𝒆𝒄𝒛𝒆𝒏𝒊𝒂 = 41.250 𝑚𝑙𝑛 𝐸𝑈𝑅 × 3 × 4 = 495.000 𝐸𝑈𝑅
TOTAL RETURN SWAP

Inwestor na rynku obligacji uważa, że ze względu na spodziewaną
poprawę wyników finansowych korporacji XYZ, nastąpi podwyższenie jej
ratingu kredytowego i w konsekwencji zawężenie spreadu jej obligacji
w stosunku do oprocentowania amerykańskich obligacji skarbowych.
W celu wykorzystania tej sytuacji inwestor zawiera umowę rocznego
swapu na dochód całkowity jak strona nabywająca swap.
Instrument bazowy
10-letnia obligacja filmy XYZ
o kuponie 9% p.a.
Wartość nominalna
10 mln USD
Premia swapowa
Rentowność 6-miesięcznych
T-bills + 160 pb
Cykl płatności
Półroczny
TOTAL RETURN SWAP

Rentowności 6-miesięcznych T-bills dla potrzeb obliczenia premii
swapowych w okresie trwania swapu wyniosły:
okres 1: 4,8% p.a.
okres 2: 5,4% p.a.
𝑷𝒓𝒆𝒎𝒊𝒂 𝒐𝒌𝒓𝒆𝒔 𝟏 = 10.000.000 𝑈𝑆𝐷 ×
4,8% + 160𝑝𝑏
= 320.000 𝑈𝑆𝐷
2
𝑷𝒓𝒆𝒎𝒊𝒂 𝒐𝒌𝒓𝒆𝒔 𝟐 = 10.000.000 𝑈𝑆𝐷 ×
5,4% + 160𝑝𝑏
= 350.000 𝑈𝑆𝐷
2
𝑹𝒂𝒛𝒆𝒎 = 320.000 + 350.000 = 670.000 𝑈𝑆𝐷
𝑷ł𝒂𝒕𝒏𝒐ś𝒄𝒊 𝒐𝒅𝒔𝒆𝒕𝒌𝒐𝒘𝒆 = 10.000.000 𝑈𝑆𝐷 × 9% = 900.000 𝑈𝑆𝐷
W chwili zawarcia transakcji rentowność 10-letnich obligacji skarbowych rządu
USA wynosi 6,2% co oznacza, że spread dla obligacji firmy XYZ wynosi 280pb.
TOTAL RETURN SWAP

Rok po zawarciu transakcji rentowność 9 letnich obligacji rządu USA
wyniosła 7,6% a spread dla obligacji firmy XYZ zgodnie z oczekiwaniami
inwestora uległ zawężeniu do 180 pb. Rentowność obligacji bazowej
wynosi 9,4%.
𝑾𝒂𝒓𝒕𝒐ść 𝒓𝒚𝒏𝒌𝒐𝒘𝒂 𝒐𝒃𝒍𝒊𝒈𝒂𝒄𝒋𝒊 = 𝟗𝟕, 𝟔𝟏 × 𝟏𝟎. 𝟎𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎 = 𝟗. 𝟕𝟔𝟏. 𝟎𝟎𝟎 𝑼𝑺𝑫
𝒁𝒎𝒊𝒂𝒏𝒂 𝒘𝒂𝒓𝒕𝒐ś𝒄𝒊 𝒓𝒚𝒏𝒌𝒐𝒘𝒆𝒋 = 𝟗. 𝟕𝟔𝟏. 𝟎𝟎𝟎 − 𝟏𝟎. 𝟎𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎 = −𝟐𝟑𝟗. 𝟎𝟎𝟎 𝑼𝑺𝑫
Łą𝒄𝒛𝒏𝒂 𝒑ł𝒂𝒕𝒏𝒐ść 𝒅𝒐𝒄𝒉𝒐𝒅𝒖 𝒄𝒂ł𝒌𝒐𝒘𝒊𝒕𝒆𝒈𝒐 = 𝟗𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎 − 𝟐𝟑𝟗. 𝟎𝟎𝟎 = 𝟔𝟔𝟏. 𝟎𝟎𝟎 𝑼𝑺𝑫
𝑷𝒓𝒛𝒆𝒑ł𝒚𝒘𝒚 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒔𝒐𝒘𝒆 𝒏𝒆𝒕𝒕𝒐 = 𝟔𝟔𝟏. 𝟎𝟎𝟎 − 𝟔𝟕𝟎. 𝟎𝟎𝟎 = −𝟗. 𝟎𝟎𝟎𝑼𝑺𝑫
CREDIT SPREAD OPTION

Wykorzystanie opcji do ochrony przez wzrostem wartości
spreadu obligacyjnego
Rynkowy spread
dla obligacji ABC
300 pb
Cena wykonania
350 pb
Wartość nominalna
10 mln USD
Współczynnik ryzyka
5
Jeśli w chwili wykonania opcji spread rynkowy wzrośnie do
poziomu 450pb to nabywca opcji będzie ją mógł wykonać
a dochód jaki otrzyma wyniesie:
𝑫𝒐𝒄𝒉ó𝒅 = 0,045 − 0,035 × 10.000.000 × 5 = 500.000 𝑈𝑆𝐷
CREDIT LINKED NOTES

BANK 1 O WYSOKIM RATIINGU AA
Kupon 2-letnich CLN
4,5%
Zdarzenie kredytowe
Więcej niż 10% niespłaconego długu
Jeśli mniej niż 10% długu na kartach kredytowych zostało nie spłacone
Bank 1
(emitent)
Kupon 4,5% od pełnego nominału
w trakcie życia obligacji
100% nominału w dniu zapadalności
Bank 2
(inwestor)
Jeśli co najmniej 10% długu na kartach kredytowych zostało nie spłacone
Bank 1
(emitent)
Kupon 4,5% od pełnego nominału
w trakcie życia obligacji
80% nominału w dniu zapadalności
Bank 2
(inwestor)

konstrukcja instrumentów
ograniczenia w rozwoju z powodu asymetrii informacji

INSTRUMENTY KATASTROFICZNE
to pochodne instrumenty finansowe,
wykorzystujące do reasekuracji
rynek kapitałowy
INSTRUMENTY
KATASTROFICZNE

 Zrodziły się na początku lat 90-tych ubiegłego wieku
w Stanach Zjednoczonych.
 Bezpośrednim impulsem, który wywołał stworzenie
pierwszych tego typu instrumentów był huragan
Andrew na Florydzie z 1992r.
Instrumenty
katastroficzne
Kontrakty
terminowe
(CAT futures)
Opcje
katastroficzne
(CAT options)
Obligacje
katastroficzne
(CAT bonds)
Swapy
katastroficzne
(CAT swaps)

ROZWÓJ RYNKU
INSTRUMENTÓW
KATASTROFICZNYCH
2004
2012
Katastrofy w Japonii
Trzęsienia ziemi na Tajwanie
Wiele ryzyk
Ubezpieczenia życiowe
Huragany w USA
Trzęsienia ziemi w USA
Wichury w Europie
Katastrofy w Meksyku
Przykład: obligacja
katastroficzna ATLAS RE II

 Trzyletni kontrakt, licząc od 1 stycznia 2002r., dostarczający grupie
pokrycie retrocesyjne od zagregowanej szkody w wysokości
150 mln USD oraz 100 mln USD licząc dla pojedynczej szkody
 Obejmował szkody spowodowane przez:
a) Burze w Europie północno-zachodniej: Francji, Belgii, Holandii,
Niemczech i Wielkiej Brytanii
b) Trzęsienia ziemi w rejonie Z. Kalifornijskiej i okolicach Los Angeles
c) Trzęsienia ziemi w Japonii, w wybranych obszarach

PROBLEM
ASYMETRII INFORMACJI
Instrumenty katastroficzne
– asymetria informacji
Przewaga reasekuratorów
nad inwestorami
w dostępie do informacji
dotyczących powstawania
szkód
Instrumenty pogodoweryzyko bazy
Niedopasowanie
zabezpieczenia do szkody
Pokusa nadużycia
Ograniczenia
w rozwoju
Większy rozwój i popularność
instrumentów pogodowych
INSTRUMENTY POGODOWE
 Instrumenty

zarządzania
ryzykiem pogodowym
o charakterze nie katastroficznym.
 Wypłata uzależniona jest od wystąpienia określonych
zjawisk pogodowych, mogących powodować szkody.
 Zastosowanie:
sektor
energetyczny,
biznes
gastronomiczny, rolnictwo, budownictwo, transport,
turystyka oraz rozrywka.
Instrumenty pogodowe
Opcje
Swapy
Kontrakty
terminowe
zależne od
temperatury
mrozowe
na opady
śniegu
huraganowe
Oprócz tego, że instrumenty pogodowe
służą do zabezpieczania się przed
ryzykiem, mogą być wykorzystywane
również do spekulacji, czyli zawierania
niepokrytych w rzeczywistości transakcji.
Liczba zawartych kontraktów
pogodowych na CME (tys. sztuk)
1000
800
600
400
200
0
1999
2000
Źródło: Raport WRMA
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
RYNEK INSTRUMENTÓW
POGODOWYCH W POLSCE

 nie są przedmiotem obrotu na giełdzie
 transakcje tymi instrumentami
są zarządzane przez Grupę Consus
TO JUŻ JEST KONIEC, NIE MA JUŻ NIC
JESTEŚMY WOLNI, MOŻEMY IŚĆ : - )
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards